Wednesday, July 31, 2013

ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြား ေရယာဥ္ငယ္မ်ား အပိုင္း-၁

(ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြား ေရယာဥ္ငယ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳသည့္အတြက္   ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုဆန္းသစ္အား  အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ)

ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္မ်ားအနက္ေရတပ္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္ ပင္လယ္ျပင္စိုးမိုးနိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ ျပီးေျမာက္ေစရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ နိုင္ငံတိုင္းအလိုက္ မိမိတို႔၏ ကာကြယ္ေရးအသံုးစာရိတ္ ေဘာင္အတြင္းမွ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ်ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ျဖစ္ေပသည္။ အင္အားၾကီး နိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္မွီစစ္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ား နွင့္ ေခတ္မွီေရတပ္သံုးတိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား မပိုင္ဆိုင္နိုင္ေသာေရတပ္ငယ္မ်ားအဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာထြက္ေပါက္မွာ ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္ မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ျမန္မာနိုင္ငံသည္လည္း အနာဂတ္တြင္ နိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စက္မွဳ ဆိပ္ကမ္းၾကီးမ်ား ကမ္းလြန္သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔နိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ဓနအင္အားနွင့္လိုက္ဖက္ေသာ ေရတပ္အမ်ိဳးအစားကို တည္ေဆာက္ျပီး နိုင္ငံ၏ေရျပင္ပိုင္နက္နွင့္ ပင္လယ္ျပင္စိုးမိုးေရးကိုၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ နိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ျပင္စိုးမိုးေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ဒံုပ်ံတင္အျမန္သြားစစ္ေရယာဥ္မ်ား ၏ အသံုး၀င္ပံုကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

ဒံုးပ်ံတင္ FACs မ်ားကို ရုရွသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားတြင္ Komar (ခိုမာ)နွင့္ Osar (အိုဆာ) အမ်ိဴးအစား စစ္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားတြင္ ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားတင္ေဆာင္၍ ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား တြင္စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားကို ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္ သံုးခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္ရွင္းလင္းျပပါမည္။

Komar (ခိုမာ)အမ်ိဴးအစား စစ္ေရယာဥ္ငယ္


(၁)ဒံုးပ်ံဆိုင္ရာနည္းပညာတိုးတက္လာမွဳေၾကာင့္ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားေပၚတြင္တင္ေဆာင္အသံုးျပဳလာနိုင္ျခင္း။။
စစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ အေျမာက္မ်ားကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္တီထြင္ၾကံဆခဲ့ၾကရာ ထိေရာက္စြာပစ္ခတ္နိုင္ေသာ အကြာအေ၀းသည္ လည္းေကာင္း၊ဖ်က္စီးနိုင္ေသာစြမ္းအားသည္လည္းေကာင္း၊ထိခ်က္တိက်မွန္ကန္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပို၍ပို၍ျမင့္မားလာၾကပါသည္။ယင္းေနာက္ ေလယာဥ္မ်ားသည္ အေျမာက္မ်ားထက္ ပိုမိုခရီးေရာက္ျပီး ဖ်က္ဆီးေခ်မွဳန္းနိုင္စြမ္းသည္လည္း ပိုမိုသာလြန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိလာေသာအခါ ေလယာဥ္မ်ားနွင့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ေရတပ္၏အဓိက လက္နက္တစ္ခုျဖစ္လာေလသည္။တစ္ဖန္ ပဲ့ထိန္းဒံုးပ်ံနည္းပညာမ်ား တီထြင္အသံုးျပဳနိုင္လာေသာအခါ ဒံုးပ်ံမ်ားသည္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမွ ေလယာဥ္မ်ားနွင့္တန္းတူ အကြာအေ၀းသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပန္ပါသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ကမာၻေပၚရွိေရတပ္မ်ားသည္ ဒံုးပ်ံမ်ားကို စစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကရာတြင္ ေရယာဥ္အရြယ္အစားေပၚမူတည္၍ တန္၅၀မွ၅၀၀ၾကားရွိေရယာဥ္မ်ားေရယာဥ္အသြားနွဳန္း ၃၅မိုင္မွ မိုင္၅၀ ထိရွိေသာေရယာဥ္မ်ားတြင္အကြာအေ၀းမိုင္ ၂၅မိုင္မွ မိုင္၆၀ ထိပစ္ခတ္နိုင္ေသာ ဒံုးပ်ံမ်ားအား တပ္ဆင္ အသံုးျပဳလာနိုင္ၾကပါသည္။

 Osar (အိုဆာ) အမ်ိဴးအစား စစ္ေရယာဥ္ငယ္(၂)ေရယာဥ္ၾကီးမ်ား၏ ေလေၾကာင္းအႏၱရယ္ ပိုမိုစိုးရိမ္လာရမွဳ။။
ေလတပ္၏ တိုက္စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာမွဳမ်ား ေ၀ဟင္မွေရျပစ္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားေပၚ ထြန္းလာမွဳမ်ား ေလးလံေနွးေကြးျပီး ပစ္မွတ္အရြယ္အစားၾကီးမားသျဖင့္ ရန္သူ၏ပစ္ခတ္မွဳခံရရန္ လြယ္ကူသည့္အျပင္ ထိခိုက္ခဲ့ပါက ပ်က္ဆီးဆံုးရွံဳးမွဳပမာဏၾကီးမားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၃)ေရယာဥ္ဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္အလြန္သက္သာျခင္း။။
တည္ေဆာက္မွဳကုန္က်စရိတ္သည္ ေခတ္မွီ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္အျပည့္ အစံုတပ္ဆင္၍ရေသာ ပဲ့ထိန္းဒံုးပ်ံတင္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားထက္ မ်ားထက္မ်ားစြာ သက္သာျခင္း။ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳမည့္အရာရွိစစ္သည္ အင္အားအမ်ားအျပားမလိုအပ္ျခင္း။အရြယ္အစားငယ္ေသာ္လည္း ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားတြင္တပ္ဆင္နိုင္သည့္ဒံုးပ်ံမ်ားသည္ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားတြင္တပ္ဆင္နိုင္သည့္ ဒံုပ်ံမ်ားနွင့္ မ်ားစြာ ကြာျခားျခင္းမရွိျခင္း။ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ သက္သာျခင္း။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ နိုင္ငံမ်ားစြာတို႔မွေရတပ္မေတာ္မ်ားသည္ စရိတ္ ကုန္သက္သာျပီး စစ္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားနည္းတူ တိုက္စစ္စြမ္းရည္ရွိေသာ ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္မ်ား အားအသံုးျပဳသည့္စစ္နည္းဗ်ဴဟာကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ဤသို႔ျဖင့္ မိမိတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ေဖာသီစြာအသံုးမျပဳနိုင္ေသာ နိုင္ငံငယ္မ်ားအဖို႔ မိမိတို႔၏ရွည္ လွ်ားလွေသာ ကမ္းရိုးတမ္းကိုကာကြယ္ရန္ အတြက္ ေခတ္မွီ ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြားစစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ပိုမို တိုးတက္ေအာင္ တီထြင္တည္ေဆာက္ရင္ ေရတပ္၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ျပင္ စိုးမိုးေရးကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမည္။

(ဆန္းသစ္)
(မွီျငမ္းျပဳစာေစာင္)
စစ္ပညာဂ်ာနယ္
Google
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္....။ 

တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာေတာ့မည္ေလာ.. အပိုင္း(၂)သည္ အခက္အခဲတခ်ိဳ႔ရွိေနသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းမေဖာ္ျပေပးႏိုင္မႈအား ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ... မၾကာခင္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္....။)

Thursday, July 18, 2013

တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ေတြးမိေတြးရာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရုရွားခရီးစဥ္သည္ စစ္ေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအၾကားတြင္ အေျပာမ်ားဆံုးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲၿပီး ထိုခရီးစဥ္အေပၚတြင္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားထားကာ သတင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမိပါသည္...။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတြးမိတာေလးမ်ား ရွိလာရာ ညီ၊အစ္ကိုတို႔အား ေဖာ္ျပေပးပါ့မည္....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ရွိ Tunguska ေလယာဥ္ပစ္စနစ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ စစ္သံုးယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေရျပင္ပိုင္နက္အား အကာကြယ္ေပးရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစႏိုင္မည့္ ေရငုပ္သေဘၤာဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို အထူးစိတ္ဝင္စားမိပါသည္...။ ထို႔အျပင္ မၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္းတြင္ အနားေပးရေတာ့မည့္ ေလတပ္၏ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ A-5C မ်ားသည္လည္း သက္တမ္းရင့္ေနၿပီျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္(ေလ)၏ ေျမျပင္ပစ္ကူေပးေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုေခတ္မွီသည့္ ေျမျပင္ပစ္ကူေပးေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္....။

ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား
စစ္သံုးယာဥ္မ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အတန္ငယ္လံုေလာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည့္စံုေနၿပီဟုေတာ့ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးေပ...။ မိမိတို႔ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ခ့ဲသည့္ BTR-3U သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအျပင္ က်န္ရွိသည့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ သံခ်ပ္ကာႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးမ်ား ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရး စြမ္းရည္ကို ပိုမိုထိေရာက္ေစလာႏိုင္မည္ဟု ယူဆရပါသည္....။

သံခ်ပ္ကာ၊တင့္ကားမ်ားျဖင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ခု

တပ္မေတာ္နည္းတူ ယိုးဒယားစစ္တပ္သည္လည္း BTR-3E1 မ်ိဳးကြဲမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ရန္သူ႔တင့္မ်ားအား အဓိကေခ်မႈန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ကာအဆင့္ျမွင္တ့င္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္....။ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားအေနျဖင့္လည္း Type-59D,T-72S ႏွင့္ MBT-2000 တို႕ကိုသာလွ်င္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး Type-69-II တင့္မ်ားႏွင့္ T-55 တင့္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေရးအတြက္သာ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါေတာ့သည္....။ သို႔ေသာ္ PTL-02 တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစပါသည္...။
SH-1 155mm ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ား

Nora B-52 155mm ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ား

အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္လည္း SH-1 155mm ႏွင့္ Nora B-52 155mm ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ားကို တပ္မေတာ္၏ အဓိကယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ာအျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ထားသည့္ ၁၀၅မမ ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ားပါထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားႏိုင္မႈသည္ အေတာ္အသန္အားရွိသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္....။ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္လည္း အေျမာက္တပ္၏ အဓိက ပင္မေက်ာရိုးသည္ ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ပါသည္....။

 ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္၏ အဓိက အားသာခ်က္မွာ မိမိတပ္မွ ရန္သူ႔စခန္းမ်ားဆီသို႔ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းရာတြင္ ရန္သူ႔အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မိမိအေျမာက္တပ္၏ တည္ေနရာမ်ား တန္ျပန္ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ပင္ မိမိတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဘးလႊတ္ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ
 ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္...။ ထိုအခ်က္ကို အိႏိၵယ-ပါကစၥတန္ နယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေကာင္းေကာင္းေတြ႔ႏိုင္ပါသည္...။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ Towed Artillery ေခၚေသာ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္မ်ားသည္လည္း လိုအပ္ေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္....။

ေရတပ္ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား
ေရတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္မူ အထူးေျပာစရာအေနျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါမည္..။ တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာဆိုင္ရာ
 ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ာတြင္ အိႏိၵယေရတပ္ထံမွ အကူအညီမ်ား ရရွိခ့ဲဘူးပါသည္...။ ေခတ္မွီေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား အၾကြမ္းတဝင္ ရွိေနေစရန္ အလို႔ငွာ ဆက္လက္၍လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိၾကပါသည္....။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ဖရီးဂိတ္ F12 က်န္စစ္သား စစ္ေရယာဥ္၏ သတင္းသည္လည္း လူေျပာမ်ားေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္... မည္သည့္လက္နက္စနစ္တပ္ဆင္မည္... ေရဒါစနစ္၊ဒံုးစနစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာႏွစ္ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ား ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို စိတ္ဝင္တစား ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္....။
ေထာက္ပ့ံေရး ေရယာဥ္မ်ား

F12 က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္သည္ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ဒုတိယေျမာက္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ဖရီးဂိတ္ အမ်ိဳအစားျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳထားပါသည္...။ ယခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္...။ က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္အေနျဖင့္ ျမင္သာသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါက သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ားအတြက္ ရုရွား၏ Kh-35E ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္မႈ ျပည္ပမွ နည္းပညာမ်ားရယူကာ တပ္ဆင္ထားသည့္ Igla × 8 SAM Short Range မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္....။
 စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္

 သို႔ေသာ္ စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ် အပါအဝင္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္ ဖရီးဂိတ္တစ္စင္းအတြက္မႈ Igla တာတိုပစ္ ဒံုးမ်ားသည္ ျပည့္စံုေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ေသးေခ်....။ အဆိုပါ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္အတြက္ မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ စနစ္မွာ ရုရွား၏ Kashtan-M CIWS ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္အေျမာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္ အဆိုပါစနစ္အေနျဖင့္ ပ့ဲထိန္းဒံုး ၈စင္းတပ္ဆင္ထားႏိုင္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္အေျမာက္ႀကီးျဖင့္ တြဲဖက္ထားသျဖင့္ အလြန္အသံုးတည့္မည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္....။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္လည္း အဆိုပါ CIWS စနစ္ထုတ္လုပ္သည့္ KBP Instrument Design Bureau သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲၾကပါေသးသည္....။

တိုက္ေရယာဥ္မ်ားသည္လည္း ပင္လယ္ျပင္ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေထာက္ပ့ံေရးယာဥ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္.....။ လက္ရွိတပ္မေတာ္(ေရ)၏ ေထာက္ပ့ံေရးေရယာဥ္မ်ားသည္ အိုမင္းေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေရတပ္အေနျဖင့္ ပိုမိုေခတ္မွီသည့္ ေထာက္ပ့ံေရးေရယာဥ္အသစ္မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္...။ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ပင္ အစြမ္းထက္ေနေစကာမႈ ကာလၾကာျမွင့္ေသာ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေရယာဥ္အတြက္သည္ ေရယာဥ္အေပၚတြင္ ပါရွိသည့္ ရိကၡာမ်ားျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ား၏ ပင္လယ္ျပင္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ရိကၡာမွာ ၁၀-၁၅ရက္သာျဖစ္သည္....။ မိမိေရယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရျမဳပ္မိုင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရာတြင္ အားနည္းလွ်က္ရွိေနပါသည္....။ ကာလရွည္ၾကာစြာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေရယာဥ္အေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ ေခတ္မွီၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ထက္ျမက္သည့္ ေရယာဥ္အသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္....။

ေလတပ္ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား
တပ္မေတာ္(ေလ)၏ လက္ရွိေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ျဖစ္သည့္ A-5C ဖန္တန္မ်ားသည္လည္း သက္တမ္းအရ ရင့္ေသာအပိုင္းတြင္ တည္ရွိလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိေခတ္သစ္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ေရးအတြက္မႈ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ရည္ ထက္ျမက္သည့္ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္...။ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ရပ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ရွိလာႏိုင္ပါသည္....။ 

Mi-28 Attack Helicopter တစ္စင္း

ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား အနီးကပ္ပစ္ကူေပးရာတြင္ အင္မတန္ထိေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္...။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အေနျဖင့္တြင္ေတာ့ မည္သို႔မွ် ျဖစ္လာႏိုင္ဦးမည္မဟုတ္ေပ...။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)အား အားျဖည့္ကာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည္ဆိုပါက ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားသာ ျဖစ္လာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္...။ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ MiG35 ႏွင့္ SU-30/35 မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္....။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ အသံုးျပဳလက္ရွိသည့္ MiG-29 တိုက္ေယာဥ္မ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္....။

ေလတပ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ျဖစ္သည့္ Y-8D မ်ားအေနျဖင့္္လည္း အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ၿပီး သို႔ရာတြင္ သယ္ပို႔ယာဥ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးေပ...။ Mi-17 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ အႀကီးစား သယ္ပို႔ေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ... သို႔ေသာ္ သင့္ေလွ်ာ့ေသာ အခ်ိန္တြင္မႈ ျဖည့္တင္းသင့္ေပသည္...။ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အစီးေရ အေတာ္မ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုံေလာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေခတ္သစ္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳပမ္းသင့္ပါသည္....။ ဥပမာ- ရုရွား၏ Mi-28NE က့ဲသို႔ေသာ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္လည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသင့္ပါသည္...။

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတြင္မႈ ျပည့္စံုသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ပုိင္ဆိုင္ထားၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္အလိုက္ လိုအပ္သည့္ စနစ္မ်ားအား ထပ္မံဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းမွအပ လံုေလာက္ရွိပါသည္....။ အနည္းငယ္ အက်ယ္ခ်ဲ႔ၾကည့္မည္ဆိုပါက.... ယခင္က တရုပ္စစ္တပ္မွ ဝယ္ယူထားသည့္ HN-5 ပုခံုးထမ္း ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားေနရာတြင္ ရုရွား၏ Igla ပုခံုးထမ္းေလာင္ခ်ာစနစ္မ်ားအတိုင္း ျပည္တြင္းတြင္ပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ေရွ႔တန္းစခန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္....။ ထို႔ျပင္ ပို၍ေခတ္မီွသည့္ ယူကရိန္းစစ္တပ္မွ ရရွိထားသည့္ Tunguska တာတိုပစ္ ေလကာစနစ္မ်ား (ဒံုး ႏွင့္ စက္အေျမာက္တပ္ထားသည့္တင့္) မ်ားအျပင္ တာလတ္ပစ္ ဒံုးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ အေမရိကန္၏ ကိုယ္ေပ်ာက္ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ကို ပထမဆံုး ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခ့ဲသည့္ Pechora M စနစ္အား အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာ Pechora 2M ဒံုးစနစ္မ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္....။ 

ကပစထုတ္ (Ka Pa Sa) တာတိုပစ္ ပုခံုးထမ္းေလာင္ခ်ာမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္တာေဝးပစ္ အတြက္မႈ အေမရိကန္၏ U-2 ကင္းေထာက္ေလယာဥ္အား ပစ္ခ်ႏိုင္ခ့ဲသည့္... ဗီယက္နမ္စစ္တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္ ပိုင္းေလာ့မ်ား၏ အေၾကာက္ရဆံုးေသာ SA-2 တာေဝးပစ္ဒံုးအား အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ ဒံုးလက္နက္စနစ္အား အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္....။ အျခားမိမိတို႔ မသိႏိုင္သည့္ ေခတ္မွီ တာေဝးပစ္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးသည္....။

 ဒံုးေတြဘယ္လိုဘဲ ေကာင္းေကာင္း စက္အေျမာက္ေတြလည္း လိုေသးသည္

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ပါက လိုအပ္သည္မ်ားအား ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္...။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမျပင္၊ေရျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္ပိုင္နက္မ်ားအား အကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ေခတ္မွီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္သည္ ရွိကိုရွိသင့္လွပါသည္....။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ ျမွင့္မားလွေသာ္လည္း ေခတ္မွီစစ္လက္နက္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ပါက ပိုမိုထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရရွိႏိုင္ေပမည္ဟု ကၽႊန္ေတာ္၏ အျမင္သက္သက္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ.....။ အားလံုးကို ေလးစားလွ်က္... ကိုmm

Thursday, July 11, 2013

တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာေတာ့မည္ေလာ.. အပိုင္း(၁)

 (ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအၾကား အထူးေရပန္းစားကာ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) ဆိုင္ရာ ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ေစလိုမႈမ်ားကို အေျခခံကာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအဖို႔ ေတြးစရာ အေတြးအသစ္တစ္ခု ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳသည့္အတြက္   ေဆာင္းပါးရွင္အား  အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ..။)
၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ခံုရံုးတင္ အေျဖရွာခဲ့ၾကရေသာ ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမွဳသည့္ သာမန္ေသးဖြဲသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ဘဂၤလားဘက္မွ နွစ္ေပါင္း ဆယ္ႏွင့္ခ်ီခ်ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ျပီး ခံုရံုးမွ ခ်ေပးခဲ့သည့္ ရွင္မျဖဴကၽြန္းပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၄-၅ခုသည္ ဘဂၤလားသည္သာ အမွန္တကယ္ ေလာဘရွိခဲ့မည္ဆိုလ်င္ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သေလာက္ပင္ အရာထင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ အေနျဖင့္ ျမန္မာကို မည္သို႕ရွဳျမင္သည္ အမွန္မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ကို အာရံုမထားႏိုင္ေသာ ျမန္မာ၏ အေရွ႕ဘက္ရန္ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ လက္ႏွက္ျပိဳင္ဆိုင္မွဳ ျပည္တြင္းစစ္မီးအတြင္းအတြက္ လက္ႏွက္ျဖည့္တင္းမွဳမ်ားနွင့္ အျပိဳင္(သို႕) သာလြန္စြာ ေခတ္မွီလက္ႏွက္မ်ား ျဖည့္တင္းထားခဲ့သည္ကေတာ့ အေသခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ+တရုတ္ ၾကည္းတပ္လက္ႏွက္မ်ား ကို အမ်ိဳးစားတူမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ကာ ျဖည့္တင္းျခင္း၊ Mig 29 မ်ား F7 မ်ားကို လက္ဦးမွဳရယူ ဝယ္ယူထားျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ထားျခင္းတို႕အျပင္ ေရတပ္တြင္လဲ ျမန္မာ့ ဖရီးဂိတ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ တပ္ေတာ္ဝင္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာ ေရတပ္သေဘၤာမ်ားကို ရတန္သ၍ ဝယ္ယူညွိႏိုင္းကာ အင္အားျဖည့္တင္းထားခဲ့ရာ ျမန္မာထက္ပင္ အင္အားသာလြန္ေနလ်က္ရွိပါသည္။
Kilo အမ်ိဳးအစား ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စင္း
၂၀၁၁ ေရပိုင္နက္ျပႆနာအျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေရတပ္အျမန္သြား ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ား၊ ေရဒါေပ်ာက္ယာဥ္ငယ္၊ ဖရီးဂိတ္အသစ္တစ္စင္းနွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေရယာဥ္အေဟာင္း ဖရီးဂိတ္၂စင္းတို႕ကို တပ္ေတာ္ဝင္ျဖည့္တင္းစဥ္ ကာလမွပင္ ဘဂၤလားေရတပ္သည္လဲ အျမန္သြား တိုက္ယာဥ္မ်ားကို ရတန္သ၍ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တရုတ္မွ ပံုစံ၀၅၆ အမ်ိဳးစား အဆင့္ျမင့္ ဘက္စံုသံုး ေကာ္ဗတ္စစ္ယာဥ္၂စင္းဝယ္ယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေကာ္ဗတ္စစ္သေဘၤာမ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (၄စင္း) အေမရိကန္မွ လက္ေဆာင္ရရွိေသာ Hamilton-Class Frigate တပ္ေတာ္ဝင္ျခင္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီးျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္လက္က်န္စစ္သေဘၤာ Leopard-class အစား Type 053H2 Jianghu-III Class မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္စီစဥ္ျခင္း အပါအဝင္ ေရဒါမ်ား နည္းပညာမ်ားကို အရွိန္ဟုန္ျမင့္ ျဖည့္တင္းလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားျဖင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 
Hamilton အမ်ိဳးအစား ဖရီးဂိတ္တစ္စင္း
 ထို႕အျပင္ ေရတပ္သံုးကင္းလွည့္ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ကင္းေထာက္ျခင္း နွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ေတာ္ပီတို ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ အီတလီထုတ္ AW-109 Power ရဟတ္ယာဥ္၂စင္းအပါအဝင္ တရုတ္ထုတ္ Z-9 တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုလဲ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တြင္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ သေဘၤာပစ္ဒံုးပ်ံမ်ား အပါအဝင္ ဘက္စံုသံုးႏိုင္ေသာ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရးနွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသံုး ေခတ္မွီ YAK-130 အမ်ိဳးစား တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိုလဲ ရုရွားႏိုင္ငံနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ဝယ္ယူရန္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသလို၊ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ကမ္းေျခေစာင့္ ေလကာဒံုးစနစ္မ်ားနွင့္ ေရဒါေပ်ာက္ ေကာ္ဗတ္စစ္ယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္တင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊တို႕နွင့္ အၾကီးအက်ယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ျပင္ဆင္ေနသကဲ့သသို႕ အေမရိကန္၏ အကူညီမ်ားလဲ မ်ားစြာ ရရွိလ်က္ရွိသည္။ လာမည့္ နွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဖရီဂိတ္သေဘၤာမ်ား အားလံုးကို ကင္းလွည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးနိုင္ရန္၊ ေရဒါမ်ား၊ ဒံုးစနစ္မ်ားအားလံုး အဆင့္ျမင္တင္သြားရန္ႏွင့္ ယာဥ္အေဟာင္းမ်ား အစားထိုးျခင္းအပါအဝင္ လက္ရွိ စစ္ယာဥ္အေရအတြက္ထက္ ၂ဆ ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္ ဘက္စံု ျဖန္႕က်က္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဝီကီအရ---
As of April,2010 the rapid modernization program of BN involves order of
1. 2x Jianghu-III guided missile frigate (China),
2. 2x 600 ton large patrol craft/missile corvette (China),
3. 1x Hydrographic Survey ship (Indigenous),
4. 1x Fleet Replenishment Oil Tanker (Indigenous),
5. 2x LCU (Indigenous),
6. 1x Salvage ship (Indigenous),
7. 12x Patrol boats (Indigenous),
8. 3x Harbin Z-9C Anti-Submarine helicopter (China),
9. C-802 ASM missiles for 3 frigate and 4 missile boats (China),
10. FM-90N SAM for 3 frigates (China) - already fitted on board BNS Bangabandhu.
11. 2x Type 056 corvette (China)
On discussion:
1. 3x guided missile frigates in addition to the couple ordered from (China / South Korea),
2. New generation of light and heavy Torpedoes (EU + China),
3. 2x Submarine (Turkey / Germany / South Korea / China).
ေနာက္ဆံုး ေဆြးေႏြးဆဲဟု ေဖၚျပေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ အစီစဥ္သည္ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ျပီး အင္တာနက္သတင္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ မတိုင္မွီ သေဘၤာ ၂စင္းသာမက အစီစဥ္ၾကီးတစ္ခုလံုး ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးအစားအရ Romeo အတန္းအစား တရုတ္ေရတပ္သံုး သေဘၤာ အေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ Romeo အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္ အသံဆူညံသည့္ ဆိုဗီယက္ကာလ ၆၃၃ အမ်ိဳးစားမ်ားျဖစ္သည္။ တရုတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးရား၊ ဆီးရီးယား၊ အီဂ်စ္တို႕တြင္ ယေန႕အထိ အသံုးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္ျပီး အဆင့္ျမင့္တင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ အသံုးမဲ့ေသာ စစ္ယာဥ္မ်ားဟုေတာ့ မဆိုႏိုင္ေပ။ ဒီဇယ္သံုး အင္ဂ်င္ျဖင့္ အရာရွိ၁၀ဦးအပါအဝင္ အင္အား၅၀ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျပီး မိုင္းမ်ားနွင့္ ၅၃၃မမ ေတာ္ပီတိုမ်ား သယ္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္မွ ထိုသေဘၤာမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ ပံုစံ၀၃၉ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားမွာ ေတာ္ပီတိုျပြန္မ်ားမွ သေဘၤာဖ်က္ ဒံုးမ်ား ပစ္လႊတ္လာႏိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ကင္းလွည့္စစ္ဆင္ေရးမ်ား အတြက္ေတာ့ အသံုးတည့္ေသာ သေဘၤာမ်ားျဖစ္သည္။ထိုင္းႏိုင္ငံသည္လဲ အေမရိကန္၊ ကိုရီယားတို႕ျဖင့္ ညွိႏိုင္းကာ ဖရီးဂိတ္ ၄စင္းခန္႕ ဝယ္ယူရန္ရွိျပီး၊ ဂ်ာမနီမွ တပ္ေတာ္ဝင္ဖ်က္သိမ္းမည့္ Dolphin-class အမ်ိဳးစား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ဝယ္ယူမည့္ သတင္းမ်ားလဲ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုအမ်ိဳးစားမ်ားသည္လဲ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲတြင္းတြင္ နာမည္ၾကီး အမ်ိဳးစားမ်ားျဖစ္ျပီး ေတာ္ပီတိုျပြန္မ်ားမွ ခရုစ္ဒံုးပ်ံမ်ား ပစ္လႊတ္ႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးစားမ်ားျဖစ္သည္။ 

အိႏိၵယေရတပ္၏ Vela အမ်ိဳးစား ေရငုပ္သေဘၤာ
ျမန္မာ့ေရတပ္သည္လဲ ေရငုပ္သေဘၤာ အစီစဥ္ျဖင့္ ထိုအမ်ိဳးစား သေဘၤာ ၂စင္းကို ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆန္႕က်င္ဘက္ မီဒီမ်ားက ေရးသားၾကေသာ္လည္း ခိုင္မာေသာ အေထာက္ထားေတာ့ မရွိခဲ့ေခ်။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာ့ေရတပ္သည္ အိႏၵိယ ေရတပ္နွင့္ ညွိႏိုင္းအစီစဥ္အရ INS VELA ကို အသံုးျပဳကာ ေလ့က်င့္ခဲ့ဘူသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိသည္။ ထိုေရငုပ္သေဘၤာသည္ Foxtrot-class အမ်ိဳးစား ျဖစ္ျပီး က်ဴးဘား အေရးခင္းကာလက အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႕ၾကား နာမည္ၾကီးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ Romeo အမ်ိဳးစားမ်ားထက္ မ်ိဳးဆက္ျမင့္မားျပီး ခရီးရွည္ထိုးေဖါက္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရတပ္အင္အားကို ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏွင့္ အျပိဳင္ အင္အားျဖည့္တင္းရန္ရွိပါက ေရတပ္သံုး ေလယာဥ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ျဖည့္တင္းျခင္း အပါအဝင္၊ ေရငုပ္သေဘၤာ အစီစဥ္မ်ားလဲ ပါဝင္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသာ ကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ပီတာစပတ္ ခရီးစဥ္အပါအဝင္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ထိုျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေရတပ္လက္နွက္ျပပြဲသို႕ တက္ေရာက္သည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားသည္ ေရငုပ္သေဘၤာ အိပ္မက္ကို တစ္ဖန္ျပန္၍ အသက္သြင္းလာသကဲ့သို႕ရွိသည္။
ယခင္၂၀၁၀ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေလ့က်င့္ထားေသာ  Foxtrot-class မ်ားထက္ ျမင့္မားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာအတန္းစားမ်ားကိုသာ  ေရြးျခယ္ရန္ရွိသည္ကေတာ့ ယံုမွားစရာမရွိေပ။ 
ထိုအခါ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကား ေရပန္းအစားဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ Kilo အတန္းအစား ရုရွားလုပ္ ဒီဇယ္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္ မ်က္စိက်စရာ အေနအထားျဖစ္လာသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအမ်ိဳးစားမ်ားသည္ အင္အား ၅၀ေက်ာ္ အသံုးျပဳရေသာ အၾကီးစားမ်ားျဖစ္ျပီး ျမန္မာ၏ ထူးျခားေသာ ကမ္းလြန္အေျခအေနျဖင့္ ဆိုလ်င္ မ်ားစြာ သံုးသပ္ရန္လိုေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ အမ်ိဳးစားျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္ ကမ္းလြန္ ေရနက္ပိုင္းအတြက္ စိုးရိမ္ရန္မရွိေသာ္လည္း။ ကၽြန္းထူေသာ တနသၤာရီ ကမ္းရိုးတန္းအတြက္ အကန္႕သတ္ရွိႏိုင္မည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ တာေဝးပင္လယ္စစ္ဆင္မွဳ၊ ကင္းလွည့္ေစာင့္ၾကည့္မွဳ၊ တိုက္ခိုက္ေရး၊ အင္အားျပ၊ စသည့္ မူလရည္ရြယ္ရာ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ တိုက္ဆိုင္ကာ သင့္ေတာ္သလို ဆံုးျဖတ္ဝယ္ယူရန္အတြက္ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို Kilo အမ်ိဳးစားမ်ားနွင့္ အလားလာရွိမည့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား အေၾကာင္းကို လက္လွမ္းမွီသလို ေရးသားပါဦးမည္။