Tuesday, May 31, 2011

PT-91M Main Battle Tank

ပုိလန္ႏိုင္ငံမွ ဇက္အမ္ဘူးမား-လာဘီဒီ (ZM Bumar-Labedy) က ေနာက္ဆံုးေပၚ တိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား ပီတီ-၉၁ပီ ကို မိမိ၏ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္ ေရင္းခ်ရန္ ပီးရူးႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေသာ (SITDEF 2009)လက္နက္ျပပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲသည္။ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ပီတီ-၉၁တြာဒီ တင့္၏ ပံုေပၚတြင္ အေျခခံကာဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္သည္ဟုဆိုသည္။
ပိုလန္ထုတ္ ပီတီ-၉၁ပီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

ဤတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားသည္ ပီရူးႏိုင္ငံ ၾကည္းတပ္အတြက္ ဝယ္ယူရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ တင့္ကားျဖစ္သည္။ပီရူးၾကည္းတပ္သည္ ပင္မတိုက္ပြဲယင္တင့္ကား ၁၀၀ မွ ၁၄၀ ထိလိုအပ္ေနသည္။ဝယ္ယူမည့္တင့္ကားသည္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ တီ-၅၅ အမ္၁/အမ္၂ လီယြန္ တင့္ကားမ်ားႏွင့္ ေအအမ္အိတ္-၁၃ ပီေအ၃ အက္စ္ေကာ္ပီယန္ (AMX-13 PA2 ESCORPIAN) အေပါ့စားတင့္ကားမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေအအမ္အက္စ္-၁၃ အေပါ့စားတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

ဤသို႔ တင့္ကားသစ္မ်ားဝယ္ယူလိ္ုက္ျခင္းျဖင့္ ပီးရုးႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ အိမ္နီးခ်င္း ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားေသာ တစ္ပတ္ရစ္ ပ်ာမန္ၾကည္းတပ္သံုး လက္ပတ္၂ေအ၄ (Leopard 2A4) တိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လာႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ပီတီ-၉၁ပီ ပင္မတိုက္ပြျဝင္တင့္ကားသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံလုပ္ ပီတီ-၉၁အမ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားထက္ ေခတ္မွီမႈ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းေသာ္လည္း ေဖာက္သည္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ပီးရူးႏိုင္ငံအတြက္ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အဆင့္တြင္ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။
မေလးရွားလုပ္ ပီတီ-၉၁အမ္

ပီတီ-၉၁ပီ တင့္ကားတြင္ ဒရာဝါ-တီဂ်ီ (Drawa-TG) ပစ္ခတ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္သစ္ ပူးတြဲပါရွိသည္။ထို႔ျပင္ ပီတီ-၉၁ပီ တင့္ကားတြင္ ခ်ားဒက္စ္-၂ (CHERDES 2) ဓာတုေဗဒႏွင့္ ေရဒီယို သတိၱၾကြမႈ သတိေပးစနစ္ကို တြဲဖက္ေပးထားသည္။ပီရူးသည္ ေစာေစာပိုင္းက ရွရုားလုပ္ တီ-၈၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားကို စိတ္ဝင္စားခ့ဲသည္။တီ-၈၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားတြင္ အရီးနား ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ (the Arena Active Protection System) တပ္ဆင္ထားသည္။ပီးရူးစစ္တပ္၏ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ေၾကာင့္ ေခတ္မွီမႈ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းေသာ တီ-၇၁အမ္၁ ႏွင့္ ပိုလန္လုပ္ ပီတီ-၉၁ပီ တင့္ကားမ်ားဘက္ လည့္လာသည္ဟုဆိုၾကသည္။
ပီးရူးအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာတင့္ကားမ်ာလည္းရွိေသးသည္။ယင္းတို႔မွာ ယူကရိန္းထုတ္ တီ-၈၄ သို႔မဟုတ္ အိုပေလာ (Oplot) ဆားဘီးယား ႏိုင္ငံလုပ္ အမ္-၈၄ ႏွင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံလုပ္ အမ်ိဳးအစား-၉၉-၁ ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား-၉၆ တိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားျဖစ္သည္။ယခုအခ်ိန္တြင္မႈ တရုပ္ႏိုင္ငံလုပ္ အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳေနၿပီးျဖစ္သည္။
တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူလိုက္ေသာ အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ (အမ်ိဳးအစား-၉၀-၂) ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

Sunday, May 29, 2011

Myanmar Navy 559 FAC


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္ ၅၅၉ ျဖစ္ပါသည္။

Friday, May 27, 2011

Myanmar Navy Speed Boatျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရထုပ္ ေရတပ္အျမန္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္...။ကမ္းတက္တိုက္ပြဲမ်ား ႏွင့္ ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား အတြက္အလြန္အသံုးဝင္ေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ေရတပ္အျမန္ယာဥ္မ်ားကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထုပ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။စစ္သည္ ၈-၁၁ အထိတင္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ကမ္းရိုးတန္းကင္းလွည့္ ေရယာဥ္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, May 26, 2011

Myanmar Navy landing Craftျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ ကမ္းထိုးယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္...ဒီကမ္းထိုးယာဥ္ေတြကို ေတြ႕ရတာႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္က ေနာ္မန္ဒီ ကမ္းတက္တိုက္ပြဲကို သတိရမိပါတယ္..ဂ်ာမန္ေတြသိမ္းပိုက္ထားတ့ဲ ျပင္သစ္ကို မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုက ဝင္တိုက္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္..အက်အ႐ႈံးမ်ားႏိုင္မွန္း သိရက္ႏွင့္ တိုက္ခ့ဲရတ့ဲ စစ္ပြဲပါ..ဒီတိုက္ပြဲကို အရင္းအႏွီးေျမာက္မ်ားစြာေပးခ့ဲျပီး ဒီတိုက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းက ဂ်ာမန္ေတြရဲ႕ စစ္ရံႈးျခင္း အစလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္...။တကယ္ေတာ့ ယခုေခတ္မွာလည္း ကမ္းထိုးယာဥ္ေတြကို တည္ေဆာက္ေနၾကဆဲပါ...ေရျပင္ အျငင္းပြားမႈေတြဟာ ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ မျဖစ္ဘူးလို႔ေျပာလို႔မရပါဘူး ဒီေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ အတြက္ ေခတ္မွီ ကမ္းထိုးယာဥ္ေတြ၊စစ္ေရယာဥ္ေတြ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္...။ဘဂၤလားေဒ့္က တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ဖရီးဂိတ္ အသစ္ေတြမွာယူေနၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ လက္ခံရရွိမယ္လို႔ဆိုပါတယ္...။ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္မွာ လည္းေခတ္မွီ နည္းပညာမ်ားပါဝင္တ့ဲ စစ္ေရယာဥ္ေတြထပ္မံ ဝယ္ယူထုပ္လုပ္သင့္ပါတယ္...။

Wednesday, May 25, 2011

Aung Zay Ya class Missile frigateျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေရ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာ

Tuesday, May 24, 2011

Myanmar Navy GunFAC 559

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စစ္ေသနတ္ပါ ၅၅၉ အမ်ိဳးအစား တိုက္ခိုက္ေရး အျမန္ယာဥ္


၅၅၉ စစ္သေဘၤာေပၚမွ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စက္ေသနတ္

QJG-၀၂ ၁၄.၅မမ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စက္ေသနတ္ (၅၅၉ တိုက္ေရယာဥ္)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေရ တြင္ ၅၅၁ မွ ၅၆၀ အထိ တိုက္ခိုက္ေရး အျမန္ယာဥ္ မ်ိဳးစံု ထုပ္လုပ္ထားပါသည္။

Myanmar Armed Forces

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္သားမ်ား

ဤပံုတြင္ မိတ္ေဆြ မည္သည့္ လက္နက္မ်ား ေတြရသလဲ..
ကၽႊန္ေတာ္ကေတာ့..
အမ်ိဳးအစား-၉၂ လူစီးသံခ်ပ္ကာယာဥ္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕မ်ား (ေလထီးတပ္သားမ်ား)
အႏိၵယမွ ဝယ္ယူထားေသာ ၄၀မမ ဘာ့ေဖာ္ အယ္လ္-၇၀ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအေျမာက္
ဟိုင္းနန္းစစ္သေဘၤာေပၚက စစ္အေျမာက္ႀကီး
ေဂ်-၄ အေမာင္းသင္ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ာ
၁၅၅မမ Soltam M71 အေျမာက္တို႔ကိုေတြရပါတယ္ မွားတာမ်ားပါရင္ ေျပာေပးၾကပါဦးခင္ဗ်ာ...။

Aung Zay Ya Frigate with C-802 SSM

၅၅၁ အမ်ိုးအစား တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္၊၁၆၁၁ ကမ္းထိုးယာဥ္ ႏွင့္ ဟိုင္းနန္း အမ်ိဳးအစား တိုက္ေရယာဥ္စု

ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ ေပၚတြင္ စီ-၈၀၂ ေရျပင္ မွ ေရျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္တပ္ဆင္ၿပီးေတြ႕ရစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

စီ-၈၀၂ ေရျပင္ မွ ေရျပင္ပစ္ ဒံုးပ်ံ ၄စင္းတပ္ဆင္ ထားေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး လက္နက္စနစ္ အေတာ္မ်ားမ်ား တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ေရဒါစနစ္မွာ မႈ အျပည့္အဝတပ္ဆင္ထားျခင္းမေတြ႕ရေသးေပ။ယခုအခ်ိ္န္တြင္မႈ လက္နက္စနစ္မ်ား၊ေရဒါစနစ္မ်ား အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ကာ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အျပည့္အဝ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေသာ အခ်က္မွာ အေပၚပံုတြင္ ပါရွိသည့္ အတိုင္း စစ္ေရယာဥ္ႀကီးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။မည္သည့္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာစြာ မသိရေသးပါ ၇၇စီးရီး ေကာ္ဗတ္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊အပ္ဖ္ စီးရီး ဖရီးဂိတ္ အသစ္တစင္းပင္ လည္းေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ဖရီးဂိတ္ အသစ္တစင္းျဖစ္ခ့ဲပါမႈ ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။၇၇စီးရီးမ်ား ျဖစ္ခ့ဲပါလွ်င္ ၇၇၄ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္မွီ ေကာ္ဗတ္ တိုက္ေရယာဥ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ၄စီးေျမာက္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။မည္သို႔ေသာ တိုက္ေရယာဥ္ျဖစ္ေစကာမႈ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ေရ အတြက္ စစ္ဆင္ေရးပမာဏ က်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

Sunday, May 22, 2011

Myanmar Navy Ships


ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္

၅၅၈ တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္

ဟိုင္းနန္း အမ်ိဳးအစား ေရငုပ္ သေဘၤာဖ်က္ တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ား

ေဟာင္ဇင္ အမ်ိဳးအစား ဒံုးက်ည္တပ္ တိုက္ခိုက္ေရအျမန္ယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၏ ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ကၽႊႏု္ပ္ အေနျဖင့္ ေပးပို႔ေပးေသာ ကၽႊန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြႀကီးအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္...။

Saturday, May 21, 2011

Myanmar Navy Officersတရုပ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ သင္တန္းတက္ေရာက္ခ့ဲေသာ ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံတကာ ေရတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။

Myanmar Army BTR-3U


နမူနာပံုျဖစ္ပါသည္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ ဘီတီအာ-၃ယူ သံခ်ပ္ကာကား ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အစီးေရ ၁၀၀၀ အထိထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

Friday, May 20, 2011

Myanmar buy SS2 Rifle from Indonesian Army

အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္မွ ဝယ္ယူမည့္ဟုသိရေသာ စစ္လက္နက္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ပါသည္။မည္သည့္အမ်ိဳးအစားျဖစ္မည္ကို မသိရေသးပါ။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။၅.၅၆မမက်ည္ ကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ အမ္ေအ-၁ အမ်ိဳးအစား မ်ားတြင္လည္း ၅.၅၆မမ က်ည္ကို အသံုးျပဳထားသည္။
SS2 V1

SS2 V4

SS2 V5


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေသာ ေခ်မႈန္းေရး စက္လက္နက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္။အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဌါနမွ ေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီးျဖစ္သည္။

Wednesday, May 18, 2011

Myanmar new heavy duty trucks

ND2629A Heavy Duty TruckSX2190 Truck


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ စစ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား၏ပံုျဖစ္ပါသည္။ပံုမ်ားကို အခုလုိ ပို႔ေပးတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း...။

Myanmar Heavy Trucksျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စစ္ယာဥ္မ်ား

Myanmar Navy 771 Corvette

ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ စစ္ေရယာဥ္ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ေရးစက္ရံုမ်ားတြင္ စစ္ေရယာဥ္မ်ိဳးစံု တပ္ဆင္ထုပ္လုပ္ေနၿပီး အခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ေကာ္ဗတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား စသည့္ ေရတပ္စစ္သေဘၤာႀကီးမ်ားကို ထုပ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၇၇၁ ေကာ္ဗတ္တိုက္ေရယာဥ္က့ဲသို႔ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားကို ေရခ်ကာ စစ္ဆင္ေ၇းတာဝန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲၾကသည္။ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးမ်ားကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ေရခ်ကာ ယခုအခါတြင္ စစ္ေရးတာဝန္မ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ ႏွင့္ ရန္သူဘဂၤလားေဒ့္ေရတပ္ ပင္လယ္ျပင္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ေရတပ္မွ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္၊၇၇၂ အေနာ္ရထာ ေကာ္ဗတ္ ႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ႏိုင္ခ့ဲသည္ ျဖစ္သည္။ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ေရ ရွိ စစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ စီ-၈၀၁၊၈၀၂ သေဘၤာဖ်က္ ဒံုးမ်ားတပ္ဆင္ထားၾကကာ ေဟာင္ဇင္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ HY-2 သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ား
တပ္ဆင္ထားၾကသည္။စီ-၈၀၁၊၈၀၂ ဒံုးမ်ားသည္ တာေဝး ကီလိုမီတာ ၁၂၀၊၁၈၀ အထိရွိ ပစ္မွတ္ကို ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္သည္။HY-2 သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ားသည္ ကီလိုမီတာ ၈၀-၉၀ အထိပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ဘဂၤလားေဒ့္ေရတပ္ရွိ စစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ သေဘၤာဖ်က္ ေခတ္မွီ ဒံုးပ်ံမ်ားတပ္ဆင္ထားေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားမွာ ေတာင္ကိုးရီးယားမွ ဝယ္ယူထားေသာ ဖရီးဂိတ္ ႏွင့္ တရုပ္ထုပ္ ဖရီးဂိတ္တို႔တြင္သာ တပ္ဆင္ထားႏိုင္သည္။က်န္စစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္မႈ စစ္ေသနတ္မ်ားသာ ပင္မလက္နက္အျဖစ္ တပ္ဆင္ထားၾကသည္။


ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ လက္နက္ငယ္ သင္တန္းေလ့က်င့္ေနပံုျဖစ္ပါသည္။ဘီေအ-၆၄ (ဂ်ီ-၃) လက္နက္ငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေရတပ္သားတိုင္း ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။ယခုအခါတြင္ အမ္ေအ-၁ လက္နက္ငယ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ထားၿပီျဖစ္သည္။ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ယခုအခါတြင္ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘာၤႀကီးမ်ားျဖင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္တြင္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနရာ ၁၀၈မီတာရွိ စစ္ေရယာဥ္ ပံုစံအသစ္မ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး စစ္ေရယာဥ္အတြက္ တပ္ဆင္မည့္ စစ္လက္နက္မ်ားကို တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူၿပီး ျဖစ္သည္။ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္
ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒံုပ်ံမ်ားကို ဝယ္ယူထားၿပီး လက္ေတြ႕ ပစ္ခတ္စမ္းသပ္မႈကို ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ တိုက္ေရယာဥ္ေပၚမွ စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။


ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ စစ္လက္နက္မ်ားအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္..။

Tuesday, May 17, 2011

Myanmar Corvette and MFACs

ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ ေကာ္ဗတ္ အမ်ိဳးအစား အေနာ္ရထာ တိုက္ေရယာဥ္

ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ ေကာ္ဗတ္အမ်ိဳးစားဘုရင့္ေနာင္တိုက္ေရယာဥ္


ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ထုတ္ ၅၅၇ အမ်ိဳးအစား ဒံုးက်ည္တင္ တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္မ်ား

တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္

ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ရွိ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၏ပံု အခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ပံုမ်ားတြင္ ေကာ္ဗတ္မ်ားမွာ ေရျပင္မွေရျပင္ ပစ္ ဒံုးမ်ားမတပ္ဆင္မွီပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။