Saturday, September 29, 2012

မဟာဗႏၶဳလ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)အတြက္ အခုတေလာတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ၾကားမိပါသည္...။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)တြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ စြမ္းရည္ျမွင့္စစ္ေရယာဥ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ပင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွပ္ေျပးယာဥ္မ်ားမွသည္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားအထိပင္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ေရတပ္သေဘၤာက်င္းမ်ားမွ ဂုဏ္ယူဖြယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ့ဲၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္...။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မႈ ေရခ်ၿပီးစစ္ေရယာဥ္မ်ားအနက္ ေအာင္ေဇယ် ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးသည္ ေရတပ္၏ အႀကီးဆံုး စစ္ေရယာဥ္ႀကီးတစ္စင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္ႀကီးထက္ပင္ ပိုမို စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္သစ္ႀကီးသည္လည္း မၾကာမွီတြင္ပင္ ေရခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဖရီးဂိတ္ႀကီး၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္မ်ားသည္ စစ္ေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ား ၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္
 ေျပာဆိုေဆြးေႏြးစရာ အေၾကာင္းျဖစ္လာဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့္ေရတပ္အေနျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ေရတပ္အား တိုးခ်ဲ႔ေနစဥ္အတြင္းတြင္ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္ (ေရ)ဘက္မွလည္း ျပည္တြင္းထုတ္ ဖရီးဂိတ္အသစ္တစ္စင္းအား ေရခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ မၾကာေတာ့ေသာ ကာလတြင္ တပ္မေတာ္ (ေရ)သည္ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ (၄)စင္းပိုင္ ေရတပ္တစ္ခုျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေအာင္ေဇယ် (F11) ၊  မဟာဗႏၶဳလ (F21) ၊ မဟာသီဟသူရ (F23)
 အစရွိသည့္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားအနက္ တရုပ္ေရတပ္မွလြဲေျပာင္းလက္ခံရရွိထားသည့္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ယခုအခါတြင္ အျပည့္အဝနီးပါးျပန္လည္ ျပဳျပဳင္မြမ္းမံထားၿပီးျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေရျပင္ပိုင္နက္အားကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈအေပၚမ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုပိုစ့္တြင္မူ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္၏ ဓါတ္ပံုမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ... သို႔ေသာ္မ်ားမၾကာမွီတြင္ တင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ 

တပ္မေတာ္ (ေရ) ၏ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္အသစ္အား မူလက ေျပာဆိုခ့ဲၾကသည့္ F21 မွ ေနာက္ထပ္ၾကားရေသာ သတင္းမ်ားအရမူ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးက့ဲသို႔ပင္လိုက္ကာ F12 ဟူ၍ေျပာင္းလဲလာမည္ဟု သိရပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ မည္သို႔ထြက္လာမည္ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္လႈပ္ရွားစရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗႏၶဳလ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးအား ေတြ႔ရစဥ္ (C-802 ဒံုးမ်ားမတပ္ဆင္မွီက)

ဒီေန႔ေတာ့ ပိုစ့္ကို အခ်က္လက္သိပ္မစံုေသးလို႔ အနည္းငယ္ေျပာင္းထားပါတယ္... :)

(မည္သူမဆို ေျပာလိုသည္မ်ား ၊ ေဝဖန္လိုသည္မ်ားအား ေကာ္မန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ အားေပးႏိုင္ပါသည္...။)

Saturday, September 22, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ F-21 ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)သည္ မိမိျပည္တြင္းထုတ္ တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္မ်ား ၊ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားအျပင္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားကို အဆင့္အတန္းျမွင္းမားစြာ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ျပည္တြင္းထုတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအျပင္ နည္းပညာ၊ဒီဇိုင္းႏွင့္  စြမ္းေဆာင္ရည္စသည့္ အခ်က္လက္မ်ားေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္၍လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားဝယ္ယူျဖည့္တင္းခ့ဲပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ေသာ ဝယ္ယူမႈမ်ားအနက္ တရုပ္ေရတပ္သံုး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။


ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အား ကာကြယ္မည့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈစစ္ေရယာဥ္ ၄၇၃ ၊ ၄၇၇ ႏွင့္ အက္ဖ္-၁၁ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္  (ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား)
 
  
 ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးေပၚတြင္ အေပါ့စားတုိက္ခိိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ဆင္းသက္ေနစဥ္
ဂုဏ္ယူဖြယ္ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီး


Saturday, September 15, 2012

ASEAN Armies Rifle MeetASEAN Armies Rifle Meet

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္တည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္သည့္ အာဆီယံ အသင္းႀကီး၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတူအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ တပ္မေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းစစ္ေရးစြမ္းရည္ျပပြဲမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္က်င္းပလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ အာဆီယံစစ္ေရးစြမ္းရည္ျပပြဲကို ဂုဏ္ယူဖြယ္ က်င္းပခြင့္ရခ့ဲၿပီျဖစ္ပါတယ္...။ သတင္းမ်ားႏွင့္ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ မၾကာမၾကာျမင္ေတြ႔လာရတာကေတာ့ အာဆီယံစစ္ပစ္ကြင္းမ်ား ေဖါက္လုပ္တည္ေဆာက္ေနမႈဘဲျဖစ္ပါတယ္...။ အရင္ခုႏွစ္မ်ားကလည္း အာဆီယံစစ္စြမ္းရည္ျပပြဲ ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားရ့ဲ ဓါတ္ပံုေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္တင္ေပးခ့ဲဘူးပါတယ္...။ အခုလည္း စုေဆာင္းမိထားတ့ဲ ပံုေတြႏွင့္ အခ်က္လက္တခ်ိဳ႕ကုိ တင္ေပးပါဦးမယ္....။

၂၀၀၇ခုႏွစ္ အာဆီယံ ေသနတ္ပစ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (ယိုးဒယား)

၂၀၀၈ခုႏွစ္ အာဆီယံ ေသနတ္ပစ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (ဖိလစ္ပုိင္)


၂၀၀၉ခုႏွစ္ အာဆီယံ ေသနတ္ပစ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (စင္ကာပူ)၂၀၁၀ခုႏွစ္ အာဆီယံ ေသနတ္ပစ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (မေလးရွား)
ဓါတ္ပံုေကာင္းေကာင္းမေတြ႔မိပါဘူး..။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ အာဆီယံ ေသနတ္ပစ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (အင္ဒိုနီးရွား)

အမ္ေအ-၂ စက္ကေလးအား ဒင္ပံုစံသစ္ျဖင့္ စတင္ေတြ႔ျမင္ရစဥ္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ အာဆီယံ ေသနတ္ပစ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေအာက္ပါေသနတ္ပစ္ကြင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားအရသိရပါသည္။

၁.မီတာ ၁၀၀ ပစၥတိုစက္ပစ္ကြင္း
၂.မီတာ ၂၀၀ ကာဘိုင္စစ္ပစ္ကြင္း
၃.မီတာ ၆၀၀ ရိုင္ဖယ္စစ္ပစ္ကြင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည့္ MA စီးရီး ေခ်မႈန္းေရးရိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ား

အမ္ေအ-၁ ေခ်မႈန္းေရးရိုင္ဖယ္ (MA-1 Assault Rifle)

အမ္ေအ-၂ စက္ကေလးေသနတ္ (MA-2 Light Machine Gun)


၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေတြ႔ေနရသည့္ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားအနက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေသနတ္မ်ားအနက္ အမ္ေအ-၂ စက္ကေလးအား မြမ္းမံထားေသာ ဒီဇိုင္းသစ္ ႏွင့္ ယခင္ အာဆီယံေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ စစ္သည္မ်ားသာ ကိုင္ေဆာင္ခ့ဲေသာ အမ္ေအ-၁ ဒီဇိုင္းသစ္ (ေသနတ္ဒင္)အား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အသံုးျပဳလာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေ

အမ္ေအ-၂ စက္ကေလး (MA-2 Light Machine Gun)

တပ္မေတာ္မွ စစ္လက္နက္ကၽႊမ္းက်င္သူမ်ား၏ ေျပာစကားအရ-

(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ အမ္ေအ ၂ ေခ်မွဳန္းေရးစက္ေသနတ္ကေလးအား က်ည္အိမ္ ပံုအသစ္ ဒင္ပံုစံအသစ္ ေျပာင္းပံုစံအသစ္.ျဖင့္ ေတြ႔ရစဥ္. AR 3-9x40mm scope ပါတြဲဆင္လိုက္လွ်င္ မီတာ ၅၀၀-၆၀၀ ေကာင္းေကာင္းထိန္းလို႔ရတဲ့ စနိုက္ပါရိုင္ဖယ္အေနနဲ႔ သုံးလို႔ရလိမ့္မယ္...။)လို႔ဆိုထားပါတယ္...။

အာဆီယံစစ္ပစ္ကြင္းအား တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနၾကစဥ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ားရွိရာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား ၊ တည္ေဆာက္ၿပီးဆီးမႈမ်ားအား ေလ့လာမိသေလာက္ထပ္ၿပီး တင္ေပးပါဦးမယ္ခင္ဗ်ာ...။ လိုင္းမေကာင္းေသးလို႔ ေလာေလာဆယ္ဒီေလာက္ပါဘဲခင္ဗ်ာ... :)

Thursday, September 6, 2012

အေမရိကန္၏ အီရတ္အေပၚေလေၾကာင္းထိုးစစ္ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာမ်ားထဲမွ ဒီတပတ္ဖတ္ျဖစ္သည့္ စာပိုဒ္ေလးပါ သေဘာက်လို႔ တင္ေပးထားပါတယ္...။ အျဖစ္အပ်က္က အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အီရတ္အား ေလေၾကာင္းမွထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲစဥ္က အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္....။ အီရတ္ေလတပ္ကို သာလြန္သည့္စစ္အင္အားႏွင့္ ေခ်မႈန္းခ့ဲသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းပါ...။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ယခုထက္ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ စနစ္မ်ားအသံုးျပဳခ့ဲၾကပါေသးသည္။

ေလေၾကာင္းကေန ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္မႈစစ္ဆင္ေရးမွာ အသံုးျပဳခ့ဲတ့ဲ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြဟာ နည္းပညာအနိမ့္အျမင့္ပါေရာစပ္ ပံုေဖာ္ပါဝင္တိုက္ခိုက္ေစခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္....။ F-117A ညဘက္တိတ္တခိုးတိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား၊ F-4G wild weasel အမ်ိဳးအစား ရန္သူ႔ေရဒါဖိဖ်က္ေရးေလယာဥ္မ်ား၊ F-15E ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား၊ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး (၆)စုက F-14 Tomcats မ်ား၊ FA-18 Hornets တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ A-6E Intruders ႏွင့္ A-7E Corsairs မ်ားအျပင္ ကုန္းေပၚရွိ မရိန္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ AV-8B ေလယာဥ္မ်ား ၊ A-10A Thunderbolt ၊ F-16 ႏွင့္ B52-G ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကသည္။

F-117A Stealth ေျမျပင္တုိက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား


F-15E Eagle တိုက္ေလယာဥ္


ေန႔စဥ္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာပစ္မွတ္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအမိန္႔တာဝန္ အေသးစိတ္ကို E-3 Sentry AWACS ေလယာဥ္ေတြႏွင့္ အမွန္ကန္ဆံုးေဆာင္ရႊက္ေပးႏိုင္ခ့ဲၿပီး ထိုမွတဆင့္ EC-130E ေလေၾကာင္းခ်ီစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟုိကေန ရန္သူ႔တင့္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာယာဥ္ စသည့္ အခရာက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ညႊန္းျပေပးႏိုင္ခ့ဲသည္။

F-14 Tomcat တိုက္ေလယာဥ္


E-3 Sentry AWACS ႏွင့္ F-16 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား


EC-130E ေလေၾကာင္းခ်ီစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေလယာဥ္


၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ စစ္ဆင္ေရးပထမအသုတ္ျဖစ္သည့္ F-117A ဗံုးႀကဲတိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွ ဘက္ဂဒက္၏ အေရးႀကီးသည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေနရာမ်ားကို ေလဆာပ့ဲထိန္းဗံုးမ်ားျဖင့္ စတင္ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ MH-53 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွ စီးနင္လိုက္ပါလာသည့္ အေမရိကန္အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ရန္သူ႔ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးေရဒါေတြကို ရွာေဖြမွတ္သားၿပီး လက္နက္အျပည့္တပ္ဆင္ထားသည့္ AH-65A Apache တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ေတြန႔ဲ A-10A Thunderbolt ေလယာဥ္မ်ားမွ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခ့ဲၾကသည္။

A-10A Thunderbolt ေျမျပင္ပစ္ကူေပးတိုက္ေလယာဥ္

အဲဒီေနာက္မၾကာမွီအတြင္းမွာပင္ အီရတ္ေရဒါမ်ား၏ အလွမ္းမမွီႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ စုဖြဲ႔ထားခ့ဲၿပီးျဖစ္သည့္ မဟာမိတ္ေလေၾကာင္းဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ႀကီးသည္ F-15/16/18 စသည့္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အနီးကပ္ေလေၾကာင္းအကာကြယ္ေပးမႈႏွင့္အတူ ဘက္ဂဒက္၏ ေကာင္းကင္းယံေပၚကို ေရာက္ရွိခ့ဲၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ F-4G ေလယာဥ္မ်ားက HARM ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးစနစ္သံုး ေရဒါမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ၿပီး EF-111 Aardvark ေလယာဥ္မ်ားကလည္း အီရတ္ေရဒါေတြကို ဖိဖ်က္ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြလုပ္ေပးၿပီး မဟာမိတ္ေလေၾကာင္းဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ႀကီး ထိေရာက္စြာတိုက္ခိုက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္ေပးခ့ဲပါသည္။ မဟာမိတ္ေလေၾကာင္းဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ႀကီးမွာ F-15 တိုက္ေလယာဥ္ေတြပါဝင္သလုိ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင့္ေလတပ္၏ Tornadoes တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ပါဝင္တတ္ကာ F-4G ႏွင့္ EF-111 ေလယာဥ္မ်ားက အလ်င္ဦးဆံုးေရွ႕ကေန တိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကပါသည္။

F-18 Hornet တိုက္ေလယာဥ္


EF-111 Aardvark တိုက္ေလယာဥ္


B-52G ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ႀကီး


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရႊယ္၍ တိုက္ေလယာဥ္သစ္မ်ား ဗံုးႀကဲေလယာဥ္သစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ပုိမို၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မွားေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ၊ ေရဒါဖ်က္စနစ္ပါတိုက္ေလယာဥ္မ်ားလည္း ပိုင္ဆိုင္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ....။

Saturday, September 1, 2012

စြန္႕လႊတ္ျခင္းဆိုတာဘာကိုေခၚပါသလဲကြ်န္ေတာ္ ဒီကျပန္ရင္ ရြာကိုခြင့္ျပန္မယ္ ကြ်န္ေတာ့္အေမက မမာဘူးဗိုလ္ၾကီးရဲ႕ ညီမေလးကလည္း ေက်ာင္းပညာတပိုင္းတစနဲ႕ အိမ္ျပန္ပီးကြ်န္ေတာ္စုထားတဲ့ လစာေလးနဲ႕ အေမနဲ႕ညီမေလးကိုေထာက္ပံ့ျခင္တယ္

အခ်ိန္ကား ၂၀၀၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္း ေနရာကား ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပို္င္း ယိုးဒယားနယ္စပ္ အို-၇ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မဆုတ္တမ္းခံစစ္ကုန္း ခမရ( ) တပ္ခဲြ (၁) တပ္စု(၂) မွ ရဲေဘာ္ေလး ေဇယ်ေမာင္မွ တပ္စုမႈးျဖစ္သူ ဗိုလ္ ေ၀လင္းအား မွတ္မွတ္ရရေျပာၾကားမိေသာ စကားစုေလးပင္

ေဇယ်ေမာင္တို႕တပ္စု အို-ရ ကုန္းတြင္မဆုတ္တမ္းခံစစ္ယူ ခဲ့ တာ ၁ႏွစ္္တိုင္ခဲ့ပီ စစ္သည္ ၃၀ခန္႕တြင္ ဗိုလ္ေ၀လင္း အပါအ၀င္ လူပ်ိဳ အရာရွိစစ္သည္ ကား ၇ဦးသာရွိပီး က်န္စစ္သည္မ်ားကား အိမ္ေထာင္သည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

တပ္ရင္းအေျခစိုက္ရာေဒသကား မေအးခ်မ္းေသာ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း မွမိသားစုမ်ားအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းမေအး ၾကရွာ။

အိမ္ေထာင္သည္မ်ားက ထိုသို႕ေနာက္ေၾကာင္း မေအးၾကသလို လူပ်ိဳမ်ားကလည္း တြယ္မိတြယ္ရာသံေယာဇဥ္မ်ားအတြက္ ေနာက္တန္းသို႕ျပန္၀င္ခ်င္ၾကပီ

ေဖေဖာ္၀ါရီ လကုန္ပိုင္းတြင္ ေနာက္တန္းျပန္၀င္ရမည္ ဆိုေသာသတင္းမ်ား သဲ့သဲ့ ၾကားလာရ ပီ ရဲေဘာ္ေတြကလည္း ကိုယ့္အေတြးေတြ ကိုယ့္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေလးေတြ ကိုယ္စီနဲ႕ ေပ်ာ္ေနၾကပီေပါ့

ဒီအခ်ိန္မွာ ရဲေဘာ္ေလး ကသူ႕ တပ္စုမႈးကို သူေနာက္တန္းျပန္ရင္ အေမနဲ႕ ညီမေလးဆီ ျပန္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအထက္ပါအတိုင္း သတင္းပို႕ လာရွာပါသည္

ဗိုလ္ေ၀လင္းကိုယ္တိုင္ကလည္း အေမတစ္ခု သားတစ္ခုမို႕ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္စြာနဲ႕ ပဲ ေနာက္တန္း ျပန္၀င္လ်င္ခြင့္ ရ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ လိုက္ပါသည္။

ရဲေဘာ္ေလးလည္း ေမ်ွာ္လင့္ ခ်က္အျပည့္နဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕ပဲ တပ္စုမႈးအနားက အေလးျပဳကာဖယ္ခြာသြားပါေတာ့သည္။

တပ္စုမႈးလည္းကိုယ့္ရဲေဘာ္မ်ားေနာက္တန္းျပန္ေရာက္ရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ၀မ္းသာၾကမွာပါလိမ့္ ဆိုေသာအေတြကို ေတြးမိရင္းသူတို႕အတြက္ေရာကိုယ့္အတြက္ပါ ၾကည္ႏူး ရျပန္သည္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေနာက္တန္းျပန္ရင္ ခ်စ္ရသူနဲ႕ လက္ထပ္ပဲြဆင္ႏဲႊရမည္မဟုတ္ပါလား

ယိုးဒယားစစ္တပ္၏ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား M60

ထိုေန႕ကား ၂၀၀၁ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္....................................

ထိုေန႕ ည ၁၂၀၀နာရီတြင္ တပ္စူမႈး ရုတ္တရက္လန္႕ႏုိးလာသည္ စိတ္ထဲ မသန္႕ျဖစ္လာသျဖင့္ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ၀တ္ ေသနတ္ဆဲြပီး ကင္းမ်ားကိုစစ္ေဆးရန္ထြက္လာခဲ့သည္ ၁၂၀၀နာရီမွ ၀၂၀၀နာရီကင္းက တပ္သားေဇယ်ေမာင္ စစ္သည္မွာအေတြ႕အၾကံဳနည္းေသးသည္။ ေက်ာင္းဆင္းသည္မွာ မၾကာေသး.. ထို႕ေၾကာင့္ တပ္စုမႈးမွစိတ္မခ်စြာ မွာၾကားရင္း ကင္းတဲမွအထြက္ တဖက္ကမ္း တိုင္း တပါးတပ္စခန္းဆီမွ မီးေမာင္း မ်ား ၀င္းခနဲလင္းလာပီး ၇၅ မမေနာက္ပြင့္ က်ဥ္မ်ား အဆက္မျပတ္ က်လာပါေတာ့သည္။

ရုတ္တရက္အငိုက္မိသြားေသာ တပ္မေတာ္ခံစစ္စခန္းသည္ တပ္စုမႈး၏ စစ္မိန္႕ သံႏွင့္အတူ ရုတ္ျခည္း တိုက္ပဲြ၀င္အသင့္အေနအထားသို႕ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္------------။

လက္နက္ၾကီး က်ည္မ်ားၾကားထဲမွပင္ ခံစစ္စခန္းသည္ အသက္၀င္လာခဲ့ပီ----------

စစ္သည္မ်ား ခံစစ္က်င္းအတြင္း အသင့္ေနရာယူပီးပီ---------

တပ္စုမႈး ဆက္သြယ္ေရးစက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ရန္သူ႕က်ည္ေၾကာင့္ XDD 6 M1 ဆက္သြယ္ေရးစက္မွာပ်က္စီးခဲ့ရပီ....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ ၆၀မမ ကိုယ္မန္ဒို စိန္ေျပာင္း

မိမိတို႕တပ္စု ျပင္ပ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ခဲ့ရပီကို တပ္စုမႈး သံုးသပ္မိ ပီ ကိူယ့္အားကိုယ္သာကိုးမွရမည္ စစ္သည္မ်ားစိတ္ဓာတ္မက်ေစရ NEVER SURRENDER ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ ကိုႏွလံုးသြင္းလိုက္သည္။

ရန္သူ႕လက္နက္ၾကီးမ်ားက ၁၂၀၀ နာရီမွ ၀၄၀၀နာရီ ထိ ဆက္မျပတ္ မိမိအားၾကိဳတင္ေခ်မႈန္းလ်က္ရွိသည္။ မိမိ စစ္သည္ ၄ဦး က်ဆံုးခဲ့ပီ ၆ဦး ဒဏ္ရာရေနပီ မိမိလက္နက္မ်ားကရန္သူကိုလက္မွမ္းမမီ တပ္စု အဆင့္ လက္နက္မ်ားသာရွိသည္ ရန္သူက နည္းဗ်ဴဟာ အဆင့္ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္အဆက္မျပတ္ေခ်မႈန္းေနသည္...။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ MA-10 ပုခံုးထမ္းေလာင္ခ်ာ (ပ့ဲထိန္းမ့ဲ တင့္ဖ်က္လက္နက္)

အာရုံတက္ေတာ့မည္ ရန္သူ႕လက္နက္ၾကီးသံ ဆဲ သြားပီ ရန္သူ DAWN ATTACK လုပ္ေတာ့မည္ နံနက္ခင္း အလင္းေရင္ႏွင့္အတူ ၾကည့္မိေတာ့ ရန္သူ၏့္ အဆမတန္အင္အားကိုေတြ႕ မိသည္။ အခ်ိဳ႕ စစ္သည္မ်ားမ်က္ႏွာတြင္ အားငယ္ေသာအရိပ္အေရာင္မ်ား ကိုတပ္စုမႈး ေတြ႕ ေနရပီ အလားအလာမေကာင္း ၇န္သူတို႕ ၏ M-60 တင့္ ၄စီး ႏွင့္ COMMANDO သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားက အေတြ႕ အၾကံဳႏုနယ္သူစစ္သည္မ်ားအတြက္ေခ်ာက္ခ်ားစရာ...။

တပ္စုမႈးကိုယ္တိုင္လည္း ရန္သူ႕ သံခ်ပ္ကာမ်ားကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ရုတ္တရက္တဳန္လႈပ္မိသည္။ သို႕ေသာ္ ေတြေ၀ေနခ်ိန္မရ စစ္သည္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ျမင့္တင္ရမည္စိတ္ဓာတ္သာ အားကိုးစရာရွိသည္။ ၆၀မမ စိန္ေျပာင္း နဲ႕ အမ္ေအ-၁၀ တင့္ဖ်က္ကို ကိုယ္တိုင္ကြပ္ကဲမႈယူကာ ၇န္သူ႕ တင့္မ်ားကိုပစ္ခတ္ေစသည္။ တပ္စုလက္နက္မ်ားကို စုျပံဳပစ္ခတ္ေစသည္။

ကိုယ္တိုင္ တင့္ ဖ်က္ကို ပစ္ခတ္ရင္း ၇န္သူ႕တင့္ (၂)စီးကိုဖ်က္ဆီးရင္း တပ္စုမႈး က်ည္သင့္ က်ဆံုးခဲ့သည္။ ရန္သူ႕တင့္(၂)စီးႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ(၁)စီးဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

ယိုဒယားစစ္တပ္၏ ဗီ-၁၅၀ ကိုယ္မန္ဒို သံခ်ပ္ကာယာဥ္

ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပဲြသည္ ၂၅ ရက္ေန႕ ၁၀၀၀နာရီတိုင္ခဲ့ပီ ရန္သူသည္ (၂)ၾကိမ္တက္လာပီး ကတည္းကဆက္မတက္ရဲ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္သာ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ေနသည္

တပ္စုမႈးလညး္က်ဆံုးခဲ့ပီ က်ည္လည္းကုန္လုပီ ထမင္းဆိုတာမစဥ္းစားႏုိင္ေသး ရန္သူသည္ မိမိအားအဲပီးတိုင္ေခ်မႈန္းေတာ့မည္ ရဲေဘာ္မ်ားစိတ္ဓာတ္ ျပီဳကဲြေတာ့မည္ ရန္သူမ်ားေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အ ပီးသတ္ ေခ်မႈန္းေရးလုပ္ေတာ့မည္

သို႕ေသာ္------------------------

ေတာင္အရပ္ဆီမွ ငွက္မည္း(၄)ေကာင္အလား G-4 တိုက္ေလယာဥ္ (၄)စီးဆင္းသက္လာပီး ရန္သူ႕ တင့္ႏွင့္ ေျခလ်င္ဆီသို႕ တဟုန္ထိုး--------------------------------------------

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ ဂ်ီ-၄ တိုက္ေလယာဥ္

စစ္သည္မ်ားစစ္ေၾကြးသံႏွင့္ အတူ လင္းယုန္ငွက္မ်ား၏ ေအာင္ပဲြသည္စစ္ေျမျပင္ကိုလႊမ္းျခံဳခဲ့ပီ------------------

တပ္စုမႈး၏ အင္က်ီဘယ္ဘက္ အိတ္ကပ္မွ ခ်စ္သူ၏ေသြးစြန္းေနေသာဓာတ္ပံုႏွင့္ တပ္သားသစ္ေလးေဇယ်ေမာင္၏ လက္တြင္စည္းထားေသာ မိခင္အထက္ဆင္ေလး သည္ ခက္ထန္ေသာစစ္ေျမတြင္ အမွတ္တရမ်ားုအျဖစ္သာက်န္ခဲ့ေလပီ--------------

ဂ်ီ-၄ တိုက္ေလယာဥ္ေပၚမွ ေျမျပင္ပစ္မွတ္အား ေခ်မႈန္းေနစဥ္ (နမူနာပံုသာျဖစ္ပါသည္။)

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယိုးဒယားတပ္မေတာ္တို႕ၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အို-၇ေတာင္ကုန္းတိုက္ပဲြတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ(၁)ဦးအပါအ၀င္ စစ္သည္ (၁၅)ဦးက်ဆံုးခဲ့ပီ း က်ဴးေက်ာ္သူ ယိုဒယား တပ္မေတာ္မွ တင့္(၂)စီး သံခ်ပ္ကာ (၁)စီးပ်က္စီးခဲ့ပီး ဗိုလ္ၾကီး အဆင့္ ရွိသူ(၁)ဦး အပါအ၀င္ (၆၀)ခန့္ က်ဆံုးခဲ့သည္။

ေမ့ေပ်ာက္ခံ အို-၇ သူရဲေကာင္း အမိေျမကို ကာကြယ္ရင္းက်ဆံုးခဲ့ေသာ အာဇာနည္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳလ်က္-------

MYANMAR ARMOURED CORPS

(အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအား ေဖာ့ဘုတ္ ေပၚမွ ျပန္လည္ရယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ပိုင္နက္အား က်ဳးေက်ာ္လာသည့္ မည္သည့္ရန္သူမဆို တိုက္ထုတ္ေခ်မႈန္းရမည္မွာ တပ္မေတာ္၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။)

စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္ စစ္သံုးေခြးမ်ားႏိုင္ငံတကာတြင္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ကာ စစ္သံုးေခြးမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းတြင္ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံသည္ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ေခြးမ်ားအား တင့္မ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား ေဖာက္ခြဲႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးထားခ့ဲပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုက့ဲသို႔ေသာ အသံုးျပဳမူမ်ားမဟုတ္ေစကာမူ ေဖာက္ခြဲပစၥည္းမ်ား ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းရာတြင္ ေလ့က်င့္ထားေသာ စစ္သံုးေခြးမ်ားအသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ေလ့က်င့္ေပးေနေသာ စစ္သံုးေခြးမ်ား
(အဆိုပါေခြးမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမည့္သူမ်ားအား အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေစခ့ဲေၾကာင္း သိရပါသည္။)


ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားသည့္ ေခြးမ်ားျဖင့္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေနစဥ္