Tuesday, November 11, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 2014 - ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 2015

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္မႈ၊ အင္အားျဖည့္ဆည္းမႈ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူမ်ားအဖို႔
အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈေျခလွမ္းသစ္မ်ားကို အမ်ားအျပား ျမင္ရေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအျဖစ္ မိတၱီလာ၊ မုန္တိုင္ေဒသတြင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ ေအာင္ေဇယ် ေျခလ်င္၊ တင့္၊ အေျမာက္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္း၊
ျမန္မာျ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ Sea Shield 2014 ေရျပင္တိုက္စစ္ ေလ့က်င့္ခန္းတို႔သည္ ႀကီးမားသေလာက္ ေလ့လာသူတို႔ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အသြင္သ႑ာန္တို႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ေရွ႔ေမွာက္သို႔
တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနမႈမ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး၀င္ ေျခလ်င္တပ္အင္အား
နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းထြက္မည့္ တပ္ရင္းတစ္ရင္း စစ္ထြက္တန္းစီေနစဥ္  

ႀကီးမားစနစ္က်ေသာ တပ္မအဆင့္ေျခလ်င္တပ္မ်ားႏွင့္ တင့္-သံခ်ပ္ကာတပ္မ်ား၊ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ (၆)ခု၊
တပ္ရင္းအဆင့္ အေျမာက္၊ ေလကာ၊ လက္ရံုးတပ္မ်ား ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပံု၊
စြမ္းရည္ထက္ျမက္ျမင့္မားေသာ မိမိႏိုင္ငံထုတ္ စစ္၀တ္ပစၥည္း လက္နက္ကိရိယာမ်ား သံုးစြဲ၍ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေလ့က်င့္ႏိုင္မႈမ်ားသည္ . . . ေလ့လာသူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္အျပင္
ေလ့က်င့္ခန္းႀကီးတစ္ရပ္လံုး၏ စည္းစနစ္က်နမႈ-ထိေရာက္မႈတို႔ကိုလည္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။

နည္းပညာသံုး တိုက္ပြဲပစ္ကူေပးမႈမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္


(၇၂) နာရီတည္းဟူေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူ ရန္သူစခန္းဌာနခ်ဳပ္(၄)ခုကို အျပီးတိုင္ေျခမႈန္းသိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္ေလ့က်င့္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔မွသည္ ဦးတည္ရန္သူအျဖစ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ တပ္လွန္႔သတိေပးသံကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္မွာ
မျငင္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေသခ်ာေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
တပ္မအဆင့္ (တစ္ဖက္တပ္ပါ) တိုက္စစ္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေနစဥ္

အဆိုပါ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအျပင္ တပ္မအလိုက္ ခ်ီစစ္၊ တိုက္စစ္စြမ္းရည္မ်ားကို စနစ္တက် ထက္ျမက္ျမင့္မားေစရန္လည္း တပ္မအဆင့္ (တစ္ဖက္တပ္ပါ) တိုက္စစ္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ေနမႈမ်ားကို
ျမ၀တီ မီဒီယာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ျပန္ေသာ ပံုမ်ားအရ ေလ့က်င့္ေနေသာ တပ္မမွာ ျပန္လည္စုဖြဲ႔ေလ့က်င့္လွ်က္ရွိေသာ တပ္ျမန္တပ္မ(၃၃)ျဖစ္ၿပီး အျခားတပ္မမ်ားသည္လည္း
တပ္မအလိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလ့က်င့္လွ်က္ ရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ အဆိုပါေလ့က်င့္ေနမႈပံုရိပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ေနၾကေသာ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ - - -တိုက္ပြဲ၀င္ အျမဲအဆင္သင့္ - - - ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ပိုမိုေလးနက္ေစလွ်က္ ရွိသည္သာမက . . .
ယခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေလးစားခန္႔ညားမႈကို ခံယူႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ခိုင္မာေသာ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးအၿပီး Sea Shield 2014 ပင္လယ္ျပင္ေလ့က်င့္မႈကို ထပ္မံေလ့က်င့္မႈသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အနီး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို တုန္႔ျပန္ေသာ Sea Defense & Power Building Activity တစ္ခုအျဖစ္ မေရွးမေႏွာင္းပင္
ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။

Sea Shield 2014  
၎ေလ့က်င့္မႈကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး နည္းပညာမ်ားသံုးစြဲေလ့က်င့္ခဲ့မႈတစ္ခုအျဖစ္ သိရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ကမ္းေျခခံစစ္မွသည္
ပင္လယ္ျပင္တိုက္စစ္သို႔ ဦးတည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္တစ္ရပ္၏ လိုက္ကာအဖြင့္ အျဖစ္ယူဆႏိုင္ဖြယ္ရာ အမ်ားအျပားကုိ ၎ေလ့က်င့္မႈတြင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သေဘၤာပစ္ဒံုးပ်ံမ်ားျဖင့္ ေရျပင္ပစ္မွတ္သေဘၤာတစ္စီးအား
ေအာင္ျမင္စြာ ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးႏိုင္မႈ၊ ေလေၾကာင္း ကင္းေထာက္ ပ်ံသန္းမႈမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ဖြယ္ရွိမႈ၊ ေရငုတ္သေဘၤာစစ္ဆင္ေရးမ်ား ပါ၀င္မႈ၊ ေလကာဒံုးမ်ား ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈစသည္ျဖင့္ ယခင္က မေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေသာ
စြမ္းရည္ျမင့္ေရတပ္တစ္ခုသို႔ ဦးတည္ေနမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။
မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းလြန္ ပစ္မွတ္ဆီသို႔ ေရယာဥ္ပစ္ဒံုးပ်ံ ပစ္ခတ္ေနစဥ္

ဒံုးပ်ံတင္ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး အျမန္တိုက္ေရယာဥ္ 491ဒံုးပ်ံတင္ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး အျမန္တိုက္ေရယာဥ္ 491

စစ္ေရယာဥ္မ်ဳိးစံု အစီးႏွစ္ဆယ္ ပါ၀င္ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ အဆိုပါေလ့က်င့္ခန္းသည္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရလာဒ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ၿပီး
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအား စစ္ေရးအရွိန္အ၀ါ သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္ေရာက္ေစမည္မွာ ေသခ်ာလွ်က္ရွိပါသည္္။

ရွိရင္းစြဲ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအျပင္ အားသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ 108 မီတာ( ေပ ၃၅၀ ေက်ာ္) Stealth Frigate မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
F-12 (က်န္စစ္သား)၊ F-14(ဆင္ျဖဴရွင္) တို႔ကို ယခုလမ်ားအတြင္း အစဥ္လိုက္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရသည္လည္း တပ္မေတာ္ေရ၏ တိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ေကာင္းစြာထင္ဟပ္ေစလွ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။
အဆိုပါစစ္ေရယာဥ္မ်ားအနက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလကတည္းက ေရခ်ထားၿပီးျဖစ္ေသာ F-12 (က်န္စစ္သား) လက္နက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္စမ္းသပ္မႈမ်ား အၿပီးသပ္၍ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက်ေရာက္ေသာ
တပ္မေတာ္(ေရ) ႏွစ္ပါတ္လည္ေန႔တြင္ တပ္ေတာ္၀င္ႏိုင္ရန္ နီးစပ္လွ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ၾကားသိေနရပါသည္။ ၎စစ္ေရယာဥ္သည္ Heli Deck နွင့္ Hanger ပါရိွသျဖင့္ ASW / SAR / OTHT အေထာက္အကူျပဳ ရဟတ္ယာဥ္
တင္ေဆာင္နိုင္မည့္ အေနအထားျဖစ္ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ Naval Aviation အတြက္ အဖိုးတန္ေသာ ေရွ႕ထြက္ေျခလွမ္းဦးျဖစ္သလို  3D အနက္မွ Above Surface စြမ္းရည္အတြက္လည္း အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။
Stealth Frigate F-12 (က်န္စစ္သား)

ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ျခင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရင့္သန္လာျခင္းမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာမ်ားေႀကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ တစ္စီးမွတစ္စီးသို႔ ဒီဇိုင္းပံုစံ /လက္နက္စနစ္မ်ား/ အာရံုခံစနစ္မ်ား/
စက္ပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ား/ ေရယာဥ္ဆိုင္ရာစနစ္မ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္အဆင့္ျမင့္လာေႀကာင္းကို (ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) ျမတ္ႏိုးသူမ်ား တည္ေထာင္ထားသည့္ Myanmar Navy ေပ့ခ်္မွ ၀ါရင့္ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကပါသည္။
အဆိုပါ ေဖာ္ျပသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသူမ်ားအဖို႔ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ အေပ်ာ္မ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့ႏိုင္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အဆိုပါ သတင္းေကာင္းမ်ားအျပင္ နိုဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာေရခ်နိုင္ခဲ့ေသာ 77မီတာ Stealth Light Frigate 771 (တစ္ပင္ေရႊထီး) ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားသို႔ တပ္မေတာ္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ထပ္မံထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ျပန္ရာ
ယခုအခါ တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ Frigate / Light Frigate စစ္ေရယာဥ္(၆)စီးအထိ ရိွလာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


ယခုစစ္ေရယာဥ္-773 အပါအဝင္ တည္ေဆာက္၊ တပ္ဆင္၊ စမ္းသပ္ဆဲ Frigate / Light Frigate (၃)စီး ရိွကာ
မႀကာေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ တပ္ေတာ္ဝင္လာနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ နွင့္ ေဒသအဝန္းအဝိုင္းေနရာအနွံ႔အျပားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အလံ နွင့္ တပ္မေတာ္(ေရ)အလံ လႊင့္ထူထားေသာ ျမန္မာတို႔ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္သည့္
ျမန္မာ့ Frigate စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ယခုထက္ပိုမို ေတြ႔ျမင္ရႏိုင္ေၾကာင္းကို သံုးသပ္ေဖၚျပၾကသည္ကို ေလ့လာရပါသည္။

77မီတာ Stealth Light Frigate 773(တစ္ပင္ေရႊထီး)

တည္ေဆာက္ပံု နည္းပညာ ျမင့္မားလာေသာ စစ္ေရယာဥ္ 773
ေရခ်အၿပီး ေတြ႔ရစဥ္             

လက္ရွိကာလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္တန္းတူ တပ္မေတာ္၏ မူရင္းတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာတည္ျမဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထု တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွသည္ ေအာက္ေျခစစ္သည္တိုင္းအထိ
ေရွးရႈ ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္လွ်က္ ရွိျခင္းကို ယေန႔ ( ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔) တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ေသာ တပ္မေတာ္ ဗဟိုအဆင့္ စစ္ေရးစြမ္းရည္ အေထာက္အကူျပဳ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Professional Skill မ်ား တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ . . .
ေျခလ်င္ေျချမန္ တပ္ရင္းမ်ားအတြက္ ျပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား (၂၄)မ်ဳိး၊ ေျချမန္တပ္မအဆင့္ ျပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးအစား(၄)မ်ဳိး၊ လက္ရံုးတပ္ဖြဲ႔မ်ား အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား(၆)မ်ဳိးတို႔ကို
ဆန္းစစ္ ယွဥ္ျပိဳင္ေစခဲ့သည္ကလည္း တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးအတြက္ မရွိမျဖစ္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲစဥ္တစ္ရပ္ကို အသက္သြင္း စတင္ျခင္းဟု ယူဆပါသည္။  ၎ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ေျမျပင္ တံတားထိုးစြမ္းရည္မ်ား၊
ၿမိဳ႕တြင္း အထူးမိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္မႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၏ Mobile Communication ယာဥ္မ်ား၊ ေျချမန္တပ္မအဆင့္ စိန္ေျပာင္းႀကီးႏွင့္ အေျမာက္စြမ္းရည္ျပသျခင္းမ်ား၊ ေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ေျမျပင္ စြမ္းရည္ျပသျခင္းမ်ား ႏွင့္
အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ယခင္က ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပဖူးျခင္း မရွိခဲ့သည့္ လက္ေျဖာင့္စစ္သည္မ်ား၏ တိုက္ပြဲ၀င္ပံုစသည္ျဖင့္ ေထာင့္စံုစြာ ေလ့က်င့္စြမ္းရည္ျပၾကသည္ကို ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ရျပန္ပါသည္။
(အဆိုပါ ေလ့က်င့္ခန္းမွ မွတ္တမ္းပံုမ်ားကို သီးသန္႔ တင္ေပးပါမည္)

ယခုပြဲတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမွာစကားမ်ားအရ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ သင့္တင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ . . .
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တပ္မေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ သမားရိုးက်စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရးစသည့္ ေထာင့္ေပါင္းစံုအတြက္ ဘက္စံု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။

အဆုိပါ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွသည္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္အတြက္ အမာခ-ံအားသာခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ စစ္စည္းကမ္း၊ တိုက္စြမ္းရည္၊ နည္းပညာဖြံ ့ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈတို႔ ျဖစ္တည္လာႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ. . .
ယခုကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲအေျချပဳ တပ္တည္ေဆာက္မႈမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ ေနလိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္မိပါသည္။
လာမည့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  ႏိုင္ငံသားျပည္သူအေပါင္း၏ ယံုၾကည္ကိုးစားဖြယ္ရာ . . . ေဒသတြင္း ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေလးစားခ့ံညားေလာက္စရာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္တည္ေရးအတြက္
ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးေပါင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးမ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္မိပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
( Admin )
Myanmar Defence Weapons

ကိုးကား -
- Myanmar Navy ေပ့ခ်္မွ စစ္ေရးေလ့လာသူ ေမာင္၀ါဆို၏ ေဆာင္းပါမ်ား၊
- ျမ၀တီ သတင္းဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
- အျခားေသာ Online Media မ်ား
- မူရင္း ဓါတ္ပံုရွင္မ်ားအားလံုး

Sunday, October 5, 2014

ရဟတ္ယာဥ္ကို ေထာင္တဲ့မိုင္းမ်ား


လူသတ္မိုင္းေတြ၊ တင့္ဖ်က္မိုင္းေတြ အေၾကာင္းကို သိၾကမွာပါ။ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တည့္တည့္လာမွ ေပါက္ကြဲေစတဲ့ မိုင္းေတြတင္မဟုတ္ပဲ အကြာအေဝး တစ္ခုရွိမယ့္ လမ္းေဘး တစ္ေနရာ အေဆာက္အဦးေဒါင့္ကြယ္ တစ္ေနရာကေနျပီး တင့္ကားရဲ့ တုန္ခါမွဳ၊ ေလဆာအခ်က္ျပစနစ္ရဲ့ အသက္ဝင္မွဳနဲ႔ တင့္ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္မယ့္ တင့္ဖ်က္မိုင္းေတြအဆင့္ျမင့္သလို ဟယ္လီေကာ္ပတာကို ေထာင္မယ့္ မိုင္းစနစ္ေတြလဲ ပိုမိထိေရာက္ အသက္ဝင္လာပါတယ္။
ေျမျပင္ကေန ခ်ီတက္ လာမယ့္ ရန္သူအတြက္ မိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဟန္႔တားႏိုင္ျပီး ေလေၾကာင္းခ်ီလာမယ့္ ေလထီးခုန္ တပ္ေတြ အတြက္ ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္ေတြဟာ ဟန္႔တား ႏိုင္ပါတယ္။ 


ဒါေပမယ့္ သည္၂ခုၾကား ေလယာဥ္ပစ္လက္ႏွက္ေတြ ထိေရာက္မွဳနဲတဲ့ သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားေတြကေန ပ်ံသန္းစစ္ခ်ီလာမယ့္ တိုက္ခို္က္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ေလေၾကာင္းခ်ီ တပ္ေတြကိုေတာ့ ဟန္႕တားရ ခက္ခဲလွပါတယ္။ ဒီအတြက္ အေျဖဟာ ရဟတ္ယာဥ္ကို ေထာင္မယ့္ မိုင္းေတြကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲ အတြင္းမွာ တင့္ကားဖ်က္ ေလဆာေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာပါတဲ့ မိုင္းေတြကို ရဟတ္ယာဥ္ ခ်ကြင္းေတြမွာ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳရာ၊ ေရွ႕ထြက္မိုင္းေတြကို ရဟတ္ယာဥ္ ဆင္းႏိုင္မယ့္ ေနရာေတြမွာ သစ္ပင္ခြၾကားေတြကေန စမ္းသပ္ၾကရာကေန ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ရဟတ္ယာဥ္ဖ်က္ မိုင္းေတြဟာ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။
 
AHG-200
၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအလြန္မွာ ဘူေဂးရီးယားနဲ႔ ရုရွားတို႕က ထုတ္လုပ္ကာ လက္ႏွက္ျပပြဲေတြမွာ ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။ AHM အမ်ိဳးအစား ရဟတ္ယာဥ္ေထာင္ မိုင္းေတြဟာ ဘူေဂးရီးယား ထုတ္ျဖစ္ျပီး AHG 200-1 နဲ႔ AHG-200-2 တို႕ဟာ ေနာက္ဆံုးေပၚေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၆၀ဒီဂရီေထာင္မတ္ထားတဲ့ ၃ေခ်ာင္းဒါမွမဟုတ္ ၄ေခ်ာင္းေထာက္နဲ႔ တပ္ဆင္ထားျပီး အပိုင္း၃ပို္င္း ပါရွိ္ပါတယ္။ ပထမ တစ္ပိုင္းကေတာ့ အာရံုခံကိရိယာ ျဖစ္ျပီး မီတာ ၂၀၀၀ အတြင္းက ရဟတ္ယာဥ္ရဲ့ စက္သံကို ဖမ္းယူသိရွိျပီး မီတာ ၅၀၀ထိ နီးကပ္လာရင္ေတာ့ စနစ္ကို အသက္ဝင္ေစပါတယ္။ အဲသည္ေနာက္မွာေတာ့ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ အကြာေဝး တိုင္းစနစ္ အသက္ဝင္လာျပီး မီတာ ၂၀၀ အတြင္း ဝင္လာမယ့္ ပစ္မွတ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီတာ ၁၅၀-၁၀၀  အတြင္းမွာ ပထမ တစ္ဆင့္ ၁၇ကီလိုကရမ္ ရွိတဲ့ TNT ယမ္းျပင္းအားကို အသံုးျပဳတဲ့ သံေဘာေစ့(၂၀၀၀ခန္႕) ေတြကို ေရွ႕တူရွဴ ၂၀ဒီကရီ အတြင္းကို ပစ္လႊတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ အေနနဲ႔ သူ႕ေအာက္မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ စပင္ဒါစမ်ား ပါဝင္တဲ့ ၁၂ကီလိုဂရမ္ TNT ျပင္းအားနဲ႔ ေရွ႕ထြက္မိုင္းပံုစံ မိုင္းကို ေဖါက္ခြဲကာ ေရွ႕တူရွဴ ၆၀ဒီကရီ အတြင္းကို ပစ္လႊတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မီတာ ၁၀၀ အတြင္းမွာ သံခ်ပ္ကာ အထူ ၁၀မီလီမီတာကို ေကာင္းစြာ ေဖါက္ထႊင္းႏိုင္မယ့္ စတီးေဘာလ္ေစ့ေတြ ျဖစ္ျပီး စပင္ဒါစေတြကေတာ့ ရဟတ္ယာဥ္ရဲ့ အင္ဂ်င္နဲ႔ ပန္ကာ ဒလက္ေတြကို ဖ်က္စီးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကိဳးနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ ေရဒီယုိ စနစ္သံုး ၾကီးၾကပ္ မိုင္းအေနနဲ႔ ေဖါက္ခြဲႏိုင္ျပီး လူနဲ႔ မိုင္းေထာင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ၃၀မီတာ ပတ္လည္ (ေရွ႕တူရွဴ ၂၀၀မီတာ) ရဲ့ အျပင္ဘက္မွာ အကာကြယ္ယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အလိုေလ်ာက္ စနစ္အသံုးျပဳခဲ့ရင္ေတာ့ ရဟတ္ယာဥ္သံဟာ မီတာ ၂၀၀၀နဲ႔ အထက္ ေဝးသြားရင္ စနစ္ဟာ အလိုအေလ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္အေျခအေနကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘထၳရီ အသံုးျပဳရတဲ့ စနစ္ျဖစ္ျပီး ရက္၃၀ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘထၳရီလဲလွယ္မွဳ မရွိရင္ မိုင္းဟာ အသက္မဝင္ေတာ့ပါဘူး။ AHG -200-2 ဟာ စတီးေဘာလ္ေစ့ေတြကို အလြန္ပူတဲ့ အေျခအေနရေအာင္ သံခ်ပ္ကာကို စားေလာင္ေစေအာင္ ဓါတုနည္းပညာသံုး ျပဳျပင္ထားျပီး၊ ဘထၳရီကို ရက္ေပါင္း ၉၀ထိ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမင့္ထားပါတယ္။ ကိုယ့္တပ္က အသံုးျပဳတဲ့ ရဟတ္ယာဥ္ေတြဆိုရင္ အသက္အဝင္ေစဖို႔  ေရဒီယို စနစ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားတယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ မီတာ ၂၀၀ အတြင္းျဖတ္ျပီး ပ်ံသန္းရင္ စိတ္ခ်ရမွဳဟာ ၅၀% သာရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သည္စနစ္ေတြဟာ အေသတပ္ဆင္ရတဲ့ စနစ္ျဖစ္လို႔ ရဟတ္ယာဥ္လာရာ လမ္း၊ ျဖတ္သန္းရာ ေတာင္ေၾကာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ခ်ကြင္းေတြမွာသာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ သစ္ေတာေတြ လြင္ျပင္လို ေနရာေတြမွာ အနားက ျဖတ္သြားေပမယ့္ မိုင္းမ်က္ႏွာမူရာ ၆၀ဒီဂရီအတြင္း မဟုတ္ခဲ့ရင္ မေပါက္ကြဲပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လြင္ျပင္ ေဒသေတြဆိုရင္ အရပ္၄မ်က္ႏွာ အတြက္ မိုင္း ၄လံုး မီတာ ၅၀ေလာက္ျခားကာ ေက်ာေပး ေထာင္ေလ့ရွိပါတယ္။

ရုရွားလုပ္ တင့္ဖ်က္မိုင္းေတြဟာ ဟယ္လီေကာ္ပတာ မိုင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း သူ႕မွာပါတဲ့ ေလဆာ ကိရိယာဟာ မီတာ ၁၀၀ထိသာ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ျပီး မီတာ ၂၀ ေလာက္မွာသာ တင့္ဖ်က္ က်ည္ ပစ္လႊတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရဟတ္ယာဥ္ ခ်ကြင္းလို ေနရာမွာေတာ့ ရတဟ္ယာဥ္ကို ေကာင္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးႏို္င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း။ တင့္ကား စစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အတူ ခ်ီတက္လာမယ့္ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ အနိမ့္ပ်ံ ဝင္လာမယ့္ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ေတြ အတြက္ ရဟတ္ယာဥ္ဖ်က္ မိုင္းေတြကို ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ရုရွားလုပ္ မိုင္းေတြဟာ ယာဥ္နဲ႔ျဖစ္ေစ၊ လူနဲ႔ျဖစ္ေစ ခင္းလို႔ရတဲ့ မိုင္းေတြျဖစ္ျပီး ၃၆၀ဒီကရီ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ရုရွားလုပ္ အေပါ့စား မိုင္း
ပင္လယ္ျပင္ကမ္းရိုးတမ္းေတြ၊ နယ္စပ္ေတြ၊ ေတာင္ၾကားျမိဳ႕နဲ႔ စခန္းေတြ၊ ရန္သူကို ရဟတ္ယာဥ္ခ်ကြင္း အေနနဲ႔ အသံုးမျပဳေစဖို႕ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူ႕ ေလယာဥ္ကြင္းကို ေႏွာက္ယွက္ဖို႔ အသံုးျပဳပါတယ္။ လူနဲ႔ဒါမွမဟုတ္ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ခင္းႏိုင္တဲ့ မိုင္းစနစ္ဟာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ အာရံုခံ ကိရိယာ ၄ခုကေန ၆ခုထိ ပါဝင္ပါတယ္။ ၃ကီလိုမီတာ ေက်ာ္ကတည္းက ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားကို ခြဲႏိုင္တဲ့ အသံလွိဳင္း အာရံုခံ စနစ္ပါရွိျပီး ရဟတ္ယာဥ္ရဲ့ အသံကို အဓိကထားေရြးျခယ္ပါတယ္။ မိုင္းကြန္ယက္ကို ၾကိဳးျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ ေရဒီယိုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အသက္သြင္း အမိန္႕ေပးႏိုင္ပါေသးတယ္။ မီတာ ၆၀၀ အတြင္း နီးကပ္လာရင္ေတာ့ အနီးဆံုး ပစ္မွတ္တစ္ခုကို အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္ ကိရိယာေတြက အကြာအေဝး ေထာင့္ ဒီကရီ တြက္ခ်က္ ခ်ိန္ရြယ္ေပးျပီး ၁၅၀မီတာ အတြင္းမွာေတာ့ မိုင္းမွာပါဝင္တဲ့ စပင္ဒါစေတြ (စားေလာင္ေစတဲ့ ဓါတုပစၥည္းသံုး သံခၽြန္ေတြ) ကို ပစ္လႊတ္လိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ရုရွားလုပ္ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႕သံုး မိုင္း

မီတာ ၁၀၀ အတြင္းမွာ သိပ္ကို ျမန္တဲ့ အနိမ့္ပ်ံ တိုက္ေလယာဥ္ေတြကိုေတာင္ ထိမွန္ႏိုင္ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ မိုင္းခင္းယာဥ္နဲ႔ လိုက္ခင္းရတဲ့ စနစ္မွာေတာ့ အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္ တိုင္းတာေရး တစ္ခုသာ ပါရွိျပီး အသံလာရာရဲ့ အနီးဆံုး ပစ္မွတ္ရွိရာဘက္ကို အလိုေလ်ာက္ခ်ိန္ရြယ္ ျပီးမွသာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ စနစ္က အသက္ဝင္ ခ်ိန္ရြယ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူနဲ႔ ခင္းတဲ့ စနစ္လို ေရဒီယို စနစ္နဲ႔ အမိန္႔ေပး ေစာင့္ၾကည့္ ပစ္ခတ္ေစလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မိုင္းခင္းျပီးျပီးခ်င္းမွာ အသက္မဝင္ေစခ်င္ရင္ ေရဒီိယုိ အမိန္႕ေပး စနစ္နဲ႔ အသက္ဝင္ေစဖို႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ မိုင္းေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ ဘထၳရီဟာ ရက္ေပါင္း ၉၀ေက်ာ္ၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ လ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားရႏိုင္တဲ့ ေနရာမွာ ခ်ိတ္ဆက္ထားရင္ေတာ့ ၂ႏွစ္ေလာက္ထိ အသက္ဝင္ေနႏိုင္ပါတယ္။ 
 
အေပါ့စား ရဟတ္ယာဥ္ဖ်က္ မိုင္း
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ခုလို ရွဳပ္ေထြးတဲ့ စနစ္ေတြ တစ္ခုမွ မပါတဲ့ ရဟတ္ယာဥ္ ဖ်က္မိုင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ မီတာ ၁၅၀ထိ ေရာက္ေပမယ့္ မီတာ ၁၀၀အတြင္းသာ ထိေရာက္ပါတယ္။ ၃၆၀ဒီကရီ မသက္ေရာက္ပဲ အေပၚတည့္တည့္ ၆၀ဒီကရီအတြင္းသာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ အျမင့္ မီတာ ၁၀၀ ဆိုရင္ မီတာ ၅၀ထက္ နဲတဲ့ ဧရိယာ အတြင္သာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ သစ္ေတာေတြနဲ႔ ေတာင္ၾကားေခ်ာင္းရိုးေတြ ခ်ကြင္းေနရာေတြနဲ႔ ေတာင္ထိပ္ ေတာင္ေၾကာေတြေပၚမွာ ေထာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အသံအာရံုခံ တစ္ခုဟာ မီတာ ၈၀၀ အတြင္းနီးလာတာနဲ႔ မိုင္းကို အသက္ဝင္ေစျပီး အေပၚတည့္တည့္ ေရာက္တာနဲ႔ သံခ်ပ္ေဖါက္ သံခၽြန္စေတြကို ပစ္လႊတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂ခုပါဝင္ျပီး ေထာင့္ခ်ိဳး တစ္ခုဆီကို ပ်ံနွံ႔ပစ္လႊတ္လိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရ အင္မတန္လြယ္ကူပါတယ္။ မိုင္းမွာပါဝင္တဲ့ ဘထၳရီဟာ ၄၅ရက္ထိသာ အသံုးျပဳႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
အားသာခ်က္ အေနနဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္ဖ်က္ မိုင္းေတြဟာ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ထိႏိုင္ေျခဟာ နဲပါးတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ရဟတ္ယာဥ္ဖ်က္ မိုင္းေတြအသံုးျပဳထားျခင္းျဖင့္ လူသယ္ ရဟတ္ယာဥ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡေပးႏိုင္ပါတယ္။ ရန္သူ႕ေလယာဥ္ကြင္း အနီးဆိုရင္ ေလယာဥ္ အဆင္းအတက္မွာ၊ စစ္ေျမျပင္ခ်ကြင္းဆင္းသက္စဥ္ ေတာင္ၾကားေတြ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္မွာ ေကာင္းေကာင္း ျပႆနာေပးႏိုင္ျပီး ရဟတ္ယာဥ္ရဲ့ ဒလက္ေတြ၊ လိုက္ပါလာတဲ့ စစ္သည္ေတြ၊ အင္ဂ်င္လိုေနရာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ လက္ႏွက္စနစ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးႏို္င္ပါတယ္။ သံခ်ပ္ကာ ေကာင္းလွတဲ့ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ေတြပင္ ခ်ိတ္ဆြဲ လက္ႏွက္ ပ်က္ဆီးခဲ့ရင္ ထိခိုက္ေစတာေၾကာင့္ မီတာ ၁၀၀ထက္ ပိုတဲ့ အျမင့္မွာပဲ ပ်ံဖို႔ ဖိအားေပးထားတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မီတာ ၁၀၀နဲ႔ အထက္မွာ ေလယာဥ္ပစ္ ပုခံုးထမ္း ဒံုးက်ည္အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ ရဟတ္ယာဥ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡေပးေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Monday, September 29, 2014

အတြဲလိုက္ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား
M79 ဆိုတာ တစ္ေခတ္တစ္ခါက နာမည္ၾကီး ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ အမ်ိဳးအစားပါ။ လူေသေစတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ ယမ္းအားမပါရွိပဲ အမ်ားအျပားကို ဒဏ္ရာရေအာင္ စီမံထားတဲ့ ဗံုးအငယ္စားေတြ ထည့္ပစ္တာပါ။ အားသာခ်က္အရကေတာ့ ေသႏွတ္သံေတြၾကားကေန အသံတိတ္ နီးပါး ပစ္ႏိုင္ျပီး ဘယ္ကပစ္လိုက္တယ္ဆိုတာ အသံအရေရာ အျမင္အရပါ မခြဲႏိုင္တာမို႔ အငိုက္မိရတဲ့ လက္ႏွက္ အမ်ိဳးအစားပါ။ က်ည္လမ္းေၾကာင္း အေျဖာင့္မဟုတ္တာေၾကာင့္ ပစ္တဲ့ေနရာကို ေတာ္ရံု သိႏိုင္ဖို႔ ခဲယင္းပါတယ္။ 
M-79

သည္ေနာက္မွာေတာ့ ရမ္ဘိုေသႏွတ္လို႔ အရပ္ထဲမွာ လူသိမ်ားၾကတဲ့ ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ေအာင္မွာ တပါတည္းတြဲဆက္ထားျပီး ေသႏွတ္သံေတြၾကားမွာ တိတ္တဆိတ္ ဗံုးပစ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္သည္ေတြ အၾကိဳက္ေတြ႕လွတဲ့ ၄၀မမ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာေတြကို ေမာင္းျပန္စနစ္နဲ႔ အမ်ားအျပား ပစ္ခတ္ႏိုင္ရင္ အနီးကပ္တိုက္ပြဲ အတြင္းမွာ ရန္သူကို ဦးႏွိမ္ထားႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ ၄၀၀မ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာေတြကို ထပ္မံ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ့ Hawk M1 ဆိုရင္ Terminator ဇာတ္လမ္းထဲက စက္ရုပ္လူသား အာႏိုးၾကီးကိုင္တဲ့ လက္ႏွက္အျဖစ္ ျမင္ဘူးၾကသလို အဲသည္ေခတ္ခါက အက္ရွင္ဇာတ္လမ္းေတြမွာ ပါေလ့ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ထုတ္ ၄၀မမ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာျဖစ္ျပီး ၆လံုးျပဴးေသနွတ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ပံုစံအတိုင္း က်ည္ဆံ၁၂လံုးပါ ေလာင္ခ်ာျဖစ္ပါတယ္။ အကြာအေဝး မီတာ၃၅၀ထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
 
M32

ခုေခတ္မွာေတာ့ M32 လို က်ည္၆လံုးပါ ေမာ္တာေတြကို အသံုးျပဳျပီး မီတာ ၅၀၀ထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးတပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျမိဳ႕ေစာင့္တပ္ေတြ အေရးခင္းႏွိမ္နင္းေရးတပ္ေတြ၊ ရဲအထူးတပ္ဖြဲ႕ေတြ အသံုးျပဳပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဝယ္ယူအသံုးျပဳတဲ့ စနစ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
RG-6
ရုရွားထုတ္ DP-64 ဟာ ႏွလံုးျပဴးပံုစံ ေသႏွတ္ျဖစ္ျပီး ျမင္ေတြ႕ရခဲပါတယ္။ RG-6 ကေတာ့ ခုေခတ္ ရုရွား အထူးတပ္ဖြဲ႕သံုး ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဝယ္ယူအသံုးျပဳပါတယ္။ M32 ထက္ က်ည္ထြက္ႏုန္းျမန္ျပီး တစ္စကၠန္႔ကို ၂လံုးထိ အလိုေလ်ာက္ ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ည္ေျခာက္လံုးပါ ေလာင္ခ်ာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး မီတာ ၄၀၀ထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

DP-64
ေခတ္သစ္နည္းပညာသံုး ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား အျဖစ္နဲ႔ ေလကြဲၾကည္သံုးကာ အကာကြယ္ေနာက္မွာ ပုန္းေအာင္းေနတဲ့ ရန္သူကို ပစ္ခတ္ဖို႔ XM25 လို ေလာင္ခ်ာေတြလဲ တီထႊင္ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ နည္းပညာသစ္ ခ်ိန္ရြယ္မွဳ စနစ္ေတြကို အသံုးျပဳျပီး တိက်ပစ္ခတ္ႏိုင္ဖို႔ တီထႊင္ထားတာပါ။ ၂၅မမနဲ႔ ၂၀မမလို ေသးငယ္တဲ့ ဗံုးသီးေတြကို အသံုးျပဳပါတယ္။ ဗံုးသီး၄လံုးပါ ေလာင္ခ်ာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ မီတာ ၁၀၀၀ထိ တိတိက်က် ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း သယ္ေဆာင္ရ ဝန္က်ယ္ျပီး အျမန္ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ အထက္ပါ ေလာင္ခ်ာေတြကို ေျခလ်င္စစ္သည္ေတြက အၾကိဳက္နဲပါးလွပါတယ္။ အျမန္ပစ္ခတ္ျပီး ရန္သူကို ေခါင္းမေဖၚတမ္း ဖိနိပ္ထားႏိုင္ေပမယ့္ က်ည္ကို ၾကိဳျဖည့္ထားရတာမို႔၊ တိုက္ပြဲအတြင္း ဒါမွမဟုတ္ အေရးအခင္းႏွိမ္နင္းေရး အတြင္းမွာ က်ည္အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းပစ္ဖို႕ဆိုရင္ အစအဆံုး ျပန္ျပင္ဆင္ရတာမို႔ သာမာန္ တစ္ေတာင့္ထိုး ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာေတြကိုသာ အျမန္ပစ္ႏိုင္ဖို႕ ေလ့က်င့္ျပီး အသံုးျပဳရတာကို စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႕ၾကပါတယ္။ တစ္ေထာင့္ထိုး ေလာင္ခ်ာေတြရဲ့ ရိုးရွင္းတဲ့ပံုစံ၊ လြယ္ကူတဲ့ အသံုးျပဳရမွဳ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းရမွဳေတြကို သာလြန္တဲ့ စိတ္ၾကိဳက္ရမွဳမ်ိဳးကို ေခတ္သစ္ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာေတြက ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ေသးပါဘူး။

တရုတ္တပ္မေတာ္သံုး
ဒါ့အျပင္ ခံစစ္ပစ္ဒါမွမဟုတ္ ပစ္ကူေပးမွာ ရန္သူကို အျမန္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေစဖို႔ ဆိုရင္လဲ ဗံုးသီး ၆လံုးကေန ၁၂လံုးထိသာ အမ်ားဆံုးရွိတာမို႔ ထိေရာက္မွဳ မရွိလွဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူတစ္ကိုယ္စာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္ျပီး အတြဲလိုက္ အျမန္ပစ္ခတ္ဖို႕ကိုသာ ဦးစားေပးတဲ့ ေအာ္တိုမစ္တစ္ အတြဲလိုက္ပစ္ ေလာင္ခ်ာ အၾကီးစားေတြကို အေလးေပးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ယာဥ္တမ္းကို လံုျခံဳေရးေပးဖို႔၊ ခံစစ္ေနရာကေန ပစ္ခတ္ဖို႔ ၊ ျမစ္တြင္းကင္းလွည့္ယာဥ္ေတြမွာ တပ္ဆင္ဖို႔၊ ဒါ့အျပင္ ေျမျပင္သံုး ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္မ်ားမွာ တြဲဖက္ တပ္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အထိ အသံုးဝင္လွပါတယ္။ လူလွိဳင္းစစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႕က်င္ေရး စစ္ပြဲ စစ္မ်က္ႏွစာအတြက္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက အေမရိကန္တို႔ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ စနစ္လဲျဖစ္ပါတယ္။ ခုေခတ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ့ ယာဥ္တင္စနစ္ ဒါမွမဟုတ္ ခံစစ္ပစ္ခတ္ေရး စနစ္အေနနဲ႔ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။
အေမရိကန္လုပ္ Mk19 ဟာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကေန ယေန႕ေခတ္ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ထိ သံုးဆြဲေနဆဲ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သည္၂ဦးနဲ႔ သယ္ေဆာင္ပစ္ခတ္ရျပီး၊ blowback စနစ္သံုး အလိုေလ်ာက္ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ ေလာင္ခ်ာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္မိနစ္ကို ဗံုးသီး၃၀၀ ေက်ာ္ႏုန္းနဲ႔ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျပီး မီတာ ၁၅၀၀ ထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗံုးသီး၃၂လံုး ဒါမွမဟုတ္ ၄၈လံုးပါ က်ည္တြဲကို အသံုးျပဳပါတယ္။ ေဒဝူးကုမၼနီထုတ္ K4 နဲ႔ စင္ကာပူထုတ္ CIS-40AGL တို႔ဟာ အလားတူ ေလာင္ခ်ာ အမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ညၾကည့္ကိရိယာေတြနဲ႔ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ခ်ိန္ဆိုဒ္ေတြကို တပ္ဆင္ကာ ေန႔ညမေရြး ခ်ိန္ရြယ္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။ 

AGS30
 ရုရွားတပ္မေတာ္ကေတာ့ AGS17 အေနနဲ႔ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳျပီး ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ AGS30 အေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္သည္၂ဦးနဲ႔ သယ္ေဆာင္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ blowback စနစ္သံုး အလိုေလ်ာက္ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ ေလာင္ခ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ၃၀မမ က်ည္ကို အသံုးျပဳျပီး အကြာအေဝး မီတာ ၂၀၀၀ထိ တိတိက်က်ပစ္ခတ္ႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမင့္တင္ထားပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ခ်ိန္ဆိုဒ္ေတြကို စိတ္ၾကိဳက္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ေလာင္ခ်ာ အလြတ္ အေလးခ်ိန္ ၁၆ကီလိုဂရမ္သာ ရွိတာေၾကာင့္ အေမရိကန္လုပ္ Mk19ထက္ တစ္ဝက္နီးပါး ေသးငယ္ေပါ့ပါးပါတယ္။ ဗံုးသီး၃၀ပါ က်ည္တြဲမ်ားအကို အသံုးျပဳျပီး တစ္မိနစ္လ်င္ အေတာင့္၄၀၀ႏုန္းထိ အျမန္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ AGS-40 အေနနဲ႔ ၄၀မမဗံုးသီးအသံုးျပဳတဲ့ ေလာင္ခ်ာစနစ္ကိုလဲ ျပင္ပကိုတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ဖို႔ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ GMG အမ်ိဳးအစား ၄၀မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ေလာင္ခ်ာ စနစ္ကိုလဲ ႏိုင္ငံတကာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အသံုးျပဳၾကပါေသးတယ္။ က်န္ အမ်ိဳးအစားေတြနဲ႕ ကြာျခားမွဳ သိပ္မရွိပါဘူး။ 
 
XM-307

အေမရိကန္ကေတာ့ XM 174 နဲ႔ XM307 ကဲ့သို႔ ကြန္ျပဴတာ စနစ္နဲ႔ တြဲဖက္တဲ့ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ စနစ္ကို ထုတ္လုပ္လာျပီး ေမာင္းသူမဲ့ ေျမျပင္သံုးယာဥ္ေတြနဲ႔ သံခ်ပ္ကာတင္ စနစ္ ဒါမွမဟုတ္ ခံစစ္သံုး စနစ္အေနနဲ႔ အသံုးျပဳဖို႔ ထုတ္လုပ္တာပါ။ ထူးျခားကြဲျပားလာတာကေတာ့ ေန႔ညမေရြး တိက်ေအာင္ ခ်ိန္ရြယ္ေပးမယ့္ စနစ္ေတြ အေဝးထိန္း စနစ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ စနစ္ေတြ အပါအဝင္ ဒႆမ၅ စက္ေသႏွတ္ၾကီးကိုပါ တြဲဖက္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ အေတာင့္ ၃၀ပါ ဗံုးတြဲကို အသံုးျပဳျပီး မီတာ ၃၆၀၀ထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလကြဲက်ည္လို က်ည္ေတြကို ပစ္ခတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ XM174 ကေတာ့ ၄၀မမ ဗံုးသီးကို အသံုးျပဳျပီး XM307 ကေတာ့ ၂၅မမ ဗံုးသီးေတြကို အသံုးျပဳပါတယ္။
စစ္သည္မ်ားနဲ႔ တြဲဖက္ သယ္ေဆာင္ကာ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ဖို႔ ေလးလံတဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစိေပမယ့္ ယာဥ္တင္အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ခံစစ္ပစ္လက္ႏွက္အေနနဲ႔ အသံုးျပဳျခင္းေတြမွာ ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စနစ္ျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္ေတြက လက္မလြတ္တမ္း အသံုးခ်ေနတဲ့ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ စနစ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Wednesday, September 24, 2014

ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႔သံုး ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ငယ္မ်ားေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ေျမျပင္ရဲ့ တိုက္ပြဲဝင္ အေျခအေနကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီတည္း ကင္းေထာက္ေပးႏိုင္တဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ငယ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါတယ္။ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ေရွ႕ေျပးကင္းေထာက္ တပ္မ်ားနဲ႔ ေခ်လ်င္ စစ္သည္မ်ား အတြက္ ရန္သူ႔နယ္ေျမ သို႕မဟုတ္ တိုက္ပြဲဝင္နယ္ေျမရဲ့ ကြပ္ကဲမွဳကို အေထာက္အကူျပဳေစဖို႔ ေသးငယ္ျပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူတဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ ကင္းေထာက္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ သာမာန္ အရပ္ဖက္သံုး ကင္မရာတပ္ဆင္ထားတဲ့ အရုပ္မ်ားကဲ့သို႔ ေစ်းႏုန္းခ်ိဳသာျပီး သံုးစြဲရလြယ္ကူတဲ့ အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ျပီး ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၾကားျဖတ္မယူႏိုင္ေစရန္နဲ႔ အၾကမ္းခံေစဖို၊႔  အသံလံုေစဖို႔ အဓိက ျပဳျပင္ထားပါတယ္။ 
 
ZALA421-08
၂၀၁၁ခုႏွစ္မွာ ရုရွားႏိုင္ငံရဲ့ ေျမျပင္တပ္အားလံုးကို အဆင့္ျမင့္ခဲ့ရာမွာ ေျခလ်င္တပ္မ်ား၊ ယႏၱာရားတင္ ေျခလ်င္တပ္မ်ားနဲ႔ ေလထီးခုန္ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ZALA ကုမၼနီထုတ္ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ငယ္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သာမာန္ ေရဒီယို စနစ္မ်ားနဲ႔ ထိမ္းခ်ဳပ္တပ္ဆင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျပီး အလြယ္ တကူအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 
ZALA421-12
 ZALA421-08 အမ်ိဳးအစား ကို အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ေရွ႕ေျပးကင္းေထာက္ တပ္ခြဲမ်ားအတြက္ တပ္ဆင္ေပးပါတယ္။ ယူနစ္တစ္ခုလံုးမွာ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္၂ခု ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး စက္တစ္လံုး၊ ေရဒီယိုစနစ္အပါအဝင္ ၈ကီလိုဂရမ္သာ ေလးတာေၾကာင့္ စစ္သည္၂ဦးျဖင့္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး လက္ျဖင့္ ပစ္ကာ လႊတ္တင္ႏိုင္ပါတယ္။ အျမင့္ ၃၆၀၀မီတာ ၊ ၁၅ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးထိ ပ်ံသန္းႏိုင္ျပီး အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ကင္မရာ၊ သာမန္ကင္မရာနဲ႔ INS/GPS စနစ္သံုး ကင္းေထာက္စနစ္မ်ား၊ ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားေပးႏိုင္တဲ့ စနစ္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ ၁.၅ကီလိုဂရမ္သာ ေလးျပီး ေလထီးစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဆင္းသက္ေစပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ပ်ံသန္းခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲသာ ရရွိမွာျဖစ္ျပီး တာရွည္ ကင္းေထာက္ စစ္ဆင္ဖို႕ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယာဥ္၂စင္းျဖင့္ အလဲအလွယ္လုပ္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္ဖို႕ စီစဥ္ထားျပီး ဘထၳရီအပို ၂စံုဆီ သယ္ေဆာင္ေစပါတယ္။

ZALA421-12 အမ်ိဳးအစားကေတာ့ အနည္းငယ္ ၾကီးမားျပီး ပိုမို အနီးကပ္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ ကင္မရာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ား အသံုးျပဳဖို႕ အဓိက အသံုးျပဳျပီး လူ၃ဦးနဲ႔ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စက္ဆီသို႕သာမကပဲ အမိန္႕ေပးစင္တာနဲ႔ပါ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။ အကြာအေဝး၊ ပ်ံသန္းႏိုင္ခ်ိန္ စတာေတြဟာ 08 အမ်ိဳးအစားနဲ႔ မကြာပါဘူး။ သည္ေမာင္းသူမဲ့ေတြ အတြက္ တပ္စိတ္တစ္စိတ္ တြဲဖက္ ေပးထားျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေမာင္းသူမဲ့ ၃စင္းမွ ၅စင္း တျပိဳင္တည္း ပစ္လႊတ္ ကင္းေထာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ယႏၱရားတင္ ေျခလ်င္တပ္မ်ားနဲ႔ ေလေၾကာင္းခ်ီ တပ္ရင္းမ်ားမွာ အဓိက တပ္ဆင္အသံုးျပဳပါတယ္။ ၂မ်ိဳးစလံုးဟာ ၅မိနစ္ အတြင္းမွာ တပ္ဆင္ ပစ္လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ZALA-421-06 အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ရဟတ္ယာဥ္ပံုစံ ေမာင္းသူမဲ့ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ျမိဳ႕တြင္းစစ္ဆင္ေရးေတြမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ အျမင့္ ၂၀၀၀ ကီလိုမီတာထိ တက္ႏိုင္ျပီး အကြာအေဝး ၁၅ကီလိုမီတာထိ ပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။ ရိုက္ကူးေရး ကင္မရာကဲ့သို႔ အနီးကပ္ဆြဲယူၾကည့္ႏိုင္တဲ့ ကင္မရာတပ္ဆင္ထားျပီး ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနဲ႔ ျမိဳ႕တြင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၁နာရီခြဲသာ ရရွိျပီး ၾကီးမားတဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ စစ္ဖက္ အဖြဲ႕စည္းမ်ားက ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိပါဘူး။ 
 
ZALA421-16E
ဒါ့ေၾကာင့္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား တင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ေျခလ်င္တပ္ရင္းၾကီးမ်ားမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံထုတ္ Orbiter အမ်ိဳးအစား ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ငယ္မ်ားကို ထပ္မံ ျဖည့္တင္းထားပါတယ္။ Orbiter အမ်ိဳးအစား ယာဥ္ငယ္မ်ားဟာ ပစ္လႊတ္စင္နဲ႔ ပစ္လႊတ္ရျပီး စစ္သည္ ၃ဦးပါ တပ္ဖြဲ႕(ယာဥ္၃စင္း ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး ကိရိယာ တစ္စံု) ဒါမွမဟုတ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး ယာဥ္တစ္စင္းနဲ႔(ေမာင္းသူမဲ့၅စင္း ၂စင္းတျပိဳင္တည္း အသံုးျပဳႏိုင္) အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ စစ္သည္ပါ ေရဒီယို ထိမ္းခ်ဳပ္မွဳနဲ႕ ဆိုရင္ အကြာအေဝး ၁၅ကီလိုမီတာမွ ကီလိုမီတာ ၃၀ထိ အသံုးျပဳတဲ့ Orbiter အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ျပီး၊ ယာဥ္နဲ႔ ထိမ္းခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကီလိုမီတာ ၈၀မွ ၁၀၀ ထိေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။ အသင့္ျဖစ္ရန္ ၾကာခ်ိန္ ၁၅မိနစ္ခန္႔ အနည္းဆံုးယူရပါတယ္။ အျမင့္မီတာ ၅ေထာင္ထိ တက္ႏိုင္ပါတယ္။ ၾကာခ်ိန္ ၄နာရီကေန ၇နာရီထိ ရရွိတာေၾကာင့္ ရုရွားတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပိုမိုနွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ZALA ကုမၼနီဟာ ZALA 421-16E အျဖစ္ ပံုစံတူ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
Skylark
အစၥေရးႏိုင္ငံ Elbit ကုမၼနီထုတ္ Skylark ကင္းေထာက္ယာဥ္ငယ္ မ်ားဟာလဲ ႏိုင္ငံတကာ စိတ္ဝင္စားေသာ ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သည္ ၂ဦးျဖင့္ ယာဥ္၂စင္း၊ စက္တစ္စံု သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။  လက္ျဖင့္ လႊတ္တင္ႏိုင္ျပီး အကြာအေဝး ၄၀ကီလိုမီတာ၊ အျမင့္ ၄၀၀၀မီတာ၊ ၾကာခ်ိန္ ၃နာရီပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။ ေလအိပ္ျဖင့္ ဆင္းသက္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ျပီး ရန္သူမိမိ ခြဲျခားမွတ္သား ေပးႏိုင္တဲ့ စနစ္မပါရွိပါဘူး။

SkylarkII
  ဒါ့ေၾကာင့္ SkylarkII အျဖစ္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့ျပီး ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေစဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အကြာအေဝး ၆၀ကီလိုမီတာ ၾကာခ်ိန္ ၆နာရီထိ ပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။ ပိုမိုၾကီးမားတဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ယာဥ္ပါ ပစ္လႊတ္စင္နဲ႔ လႊတ္တင္ႏိုင္ပါတယ္။ ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ စနစ္ေတြအပါအဝင္ ေလဆာလမ္းညႊန္ေပးႏို္င္တဲ့ စနစ္ေတြပါ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ား၊ တင့္ကားတပ္မ်ား၊ အေျမာက္ အကဲၾကည့္မ်ား အတြက္အသံုးဝင္ျပီး ေပါင္းစပ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံစံုတပ္ဖြဲ႔မ်ား အာဖကန္အီရတ္ အပါအဝင္ စစ္ဆင္ေရး အေျမာက္အမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးျပဳေနတဲ့ စနစ္လဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
Skyblade III
Skylark ယာဥ္ငယ္မ်ားနဲ႔ ဆင္တူတာကေတာ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ Skyblade III ေမာင္းသူမဲ့ ကင္းေထာက္ယာဥ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သည္ ၂ဦးျဖင့္ ပစ္စင္၊ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး ကိရိယာတစ္စံု ယာဥ္တစ္စင္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး ပစ္စင္ငယ္ျဖင့္ ပစ္လႊတ္ရပါတယ္။ ေန႔ည မေရြးေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း၊ ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္ျခင္း  စတဲ့ အဆင့္ျမင့္ စနစ္ေတြပါဝင္ပါတယ္။ ၁၅မိနစ္အတြင္းမွာ ပစ္လႊတ္ႏိုင္ျပီး ေလအိပ္အသံုးျပဳ ဆင္းသက္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အကြာအေဝး ၈ကီလိုမီတာ အျမင့္ မီတာ၅၀၀ ထိသာ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၁နာရီသာ ရရွိပါတယ္။ 
 
ASN-15
တရုတ္တပ္မေတာ္သံုး ASN-15 ကင္းေထာက္ယာဥ္ငယ္ ဟာလဲ လက္ျဖင့္လႊတ္တင္ႏိုင္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သည္ ၃ဦးပါအဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး အကြာအေဝး ၁၀ကီလိုမီတာ အျမင့္ ၅၀၀မီတာ ၾကာခ်ိန္ ၁နာရီ ခန္႕ထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔ည ေစာင့္ၾကည့္ေနေရး စနစ္မ်ားပါဝင္ျပီး ရန္သူမိမိ ခြဲျခားေသာ စနစ္မ်ား ေလဆာလမ္းညႊန္စနစ္မ်ား ပါရွိတယ္ မပါရွိဘူးကေတာ့ မသိရွိရပါဘူး။

DRDO Imperial Eagle
အိႏၵိယတပ္မေတာ္သံုး DRDO Imperial Eagle ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ငယ္ဟာလဲ အလားတူ ေမာင္းသူမဲ့ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ အကြာအေဝး ၁၀ကီလိုမီတာ၊ အျမင့္ ၃၀၀မီတာ၊ ၾကာခ်ိန္ တစ္နာရီထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျပီး ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားေစာင့္ၾကည့္တဲ့ စနစ္ေတြပါဝင္ပါတယ္။ တရုတ္နဲ႔ အိႏၵိယ ၂ႏိုင္ငံလံုးဟာ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ငယ္မ်ားကို အသံုးျပဳမွဳ နည္းပါးျပီး အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အစၥေရးႏိုင္ငံလုပ္ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ငယ္မ်ားကို အဓိကထား အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။