Friday, March 30, 2012

အမိေျမအားကာကြယ္မည့္ တင့္ ႏွင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာတပ္

သံခ်ပ္ကာတပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပံုစံ-၅၉ဒီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား (ေနရာ-ဗထူး)

တေလာက ေျခလ်င္၊တင့္ ႏွင့္ အေျမာက္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေရးစိတ္ဝင္စားသူေတြ အတြက္အေတာ္နာမည္ႀကီးတ့ဲ သတင္းျဖစ္ခ့ဲပါတယ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ားဟာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြရွိ တပ္မေတာ္မ်ားအေပၚ အေတာ္ေလးလႊမ္းမိုးထားႏိုင္တယ္ ဆိုတာသိသာပါတယ္...။ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားရ့ဲ ပံုစံ-၅၉ မ်ားအေပၚ အဆင့္ျမွင္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ယိုးဒယားရ့ဲ တီ-၈၄ (ယူကရိန္းထုတ္)မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စား ဝယ္ယူလာမႈေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ယေန႔ေခတ္စစ္ပြဲေတြမွာ တင့္ကားမ်ားရ့ဲ အေရးပါမႈကို သိႏိုင္ပါတယ္....။ ထို႔ျပင္ အေထာက္ပ့ံေကာင္းေကာင္း ႏွင့္ ေဝဟင္စိုးမိုးမႈယူကာ ေလတပ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲအသံုးျပဳမယ္ ဆိုပါက ရန္သူ႔တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ ရန္ကိုကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ SA-19 က့ဲသို႔ေသာ တာတို ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ေသခ်ာေလ့က်င့္ထားသင့္ေပသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)

"Love Your Country
Join The Air Force"

အက္ဖ္-၇ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)အတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္သတင္း

တပ္မေတာ္ (ေလ) အတြက္ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ (မစ္-၂၉) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ရုရွားႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူခ့ဲၿပီး ေနာက္ထပ္ အစီးေရ (၂၀) စီးအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံဝယ္ယူျဖည့္တင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရရွိခ့ဲေသာ အခ်က္လက္မ်ားအရ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအားလံုး လက္ခံရရွိၿပီဟု ယူဆရပါသည္ (မွားေနပါက ေထာက္ျပၾကပါရန္) ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေဝဟင္ပိုင္နက္အကာကြယ္ေပးမႈမွာ ယခင္အေျခအေနထက္ သိသိသာသာ ျမွင္တက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလား၏ ေလတပ္အေပၚ အက်ိဳးတက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ ၂၇၀၁

အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ ၂၇၂၄ ႏွင့္ ၂၇၂၅ (အသစ္မ်ား)

အထက္ပါပံုမ်ားအား ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ မစ္-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္အသစ္မ်ားအား ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ အသံုးျပဳေသာ မစ္-၂၉မ်ား၏ အမ်ိဳးစားႏွင့္ အမွတ္စဥ္မ်ား သိတ့ဲသူေတြရွိရင္ ျပန္လည္ ေဝမွ်ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ....။
(ပံုမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီး ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔သို႔ အသံုးျပဳခြင့္ေပးေသာ ညီအစ္ကိုမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါ.....)

Saturday, March 24, 2012

ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္(ေလ)


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ) ရွိ ေက-၈ အေမာင္းသင္ဂ်က္ေလယာဥ္

တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ ေက-၈ အေမာင္းသင္ဂ်က္ေတြကို တရုပ္ႏုိင္ငံမွဝယ္ယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပင္ ျပန္လည္တပ္ဆင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေလ) ရွိ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတပ္မေတာ္ (ေလ) အက္ဖ္-၇ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္

အက္ဖ္-၇ တုိက္ေလယာဥ္အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား


ဘလားေဒ့္ေလတပ္မွ မစ္-၂၉ ၁၁စင္း ႏွင့္ အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ရွိၿပီး အက္ဖ္-၇ မ်ားသည္ ဘဂၤလား၏ ေလတပ္ပင္မေက်ာရိုးျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္... ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမင့္တင္မႈ ၿပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ထို႔ျပင္ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ဘီဂ်ီ အမ်ိဳးအစား အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆စင္းမၾကာမွီလက္ခံရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ဘဂၤလားေဒ့္ေလတပ္၏ အက္ဖ္-ရ ဘီဂ်ီမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္လာသည္ လက္ရွိအဆင့္ထက္ျမွင့္မွားေသာ နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္မည္ဟု သိရၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရုရွားႏိုင္ငံမွ သန္းေပါင္း ၈၅၀ တန္ဖိုးရွိေသာ စစ္လက္နက္မ်ား၊နည္းပညာမ်ားဝယ္ယူရန္ သေဘာတူထားၾကေသးသည္။ ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား အျပည့္အဝကာကြယ္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉မ်ား ထပ္မံမွာယူျဖည့္တင္းေနခ်ိန္တြင္ ရန္သူဘဂၤလားအေနျဖင့္လည္း စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔ရန္ စိုင္းျပင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တပတ္ရစ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားေဟာင္းမ်ား မၾကာမွီလက္ခံရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး တရုပ္ႏိုင္ငံမွလည္း စစ္ေရယာဥ္မ်ား ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္....။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ သတိရွိဖို႔လိုပါၿပီ.....။

Thursday, March 22, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ရွိ ကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ား

(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပံုမ်ားေဝေဝဆာဆာႏွင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ရပါတယ္....။
ပံုေတြကိုပို႔ေပးတ့ဲ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ညီအစ္ကိုမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းပါ.....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္


တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ရွိ ၈၁မမ ေမာ္တာမ်ား၏ စြမ္းရည္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းထုတ္ ၅စီးရီးစစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ စီ-၈၀၁ ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ (သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ား)ဒံုးမ်ားအား အနီးကပ္ေတြ႔ရစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)

ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အာ-၇၃ ေဝဟင္မွေဝဟင္ တာတိုပစ္ ဒံုးလက္နက္မ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ ျဖစ္သည္။

နမူနာပံု (R-73 )

အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပိုင္းေလာ့မ်ား

ဂုဏ္ယူအားရဖြယ္ေကာင္းေသာ အက္ဖ္-၇ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား

ပံုေတြျပန္တင္ထားပါၿပီ...။

Tuesday, March 20, 2012

ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္ ST-68U ေရဒါစနစ္


ST-68U ေရဒါစနစ္ဟာ အနိမ့္မွာပ်ံတဲ့ပစ္မွတ္ေတြ အတြက္အဓိကသံုးတာျဖစ္ပင္မ့ဲ ဂ်က္နဲ့တိုက္ေလယဥ္ေတြမ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီး ခရုဇာဒံုးေတြကိုလဲ ဖမ္းလို့ရတယ္သည္။ အဓိကအာၿဖင့္MIG-21 ေတြအတြက္ဆိုဖမ္မိဖို၅၀%ေသခ်ာသည္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ထူၿခားခ်က္က အၿမင့္၁၀၀မီတာနဲ့ အကြာအေ၀း၃၅ကီလိုမီတာမွာရွိတဲ့

ေလယာဥ္ကိုတီဗီမွာ ေပၚသလိုတိုက္ရိုက္ၿမင္နိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလယဥ္ရဲ့တည္ေနရာကို သိဖို့ဆိုရင္္ ေရဒါဌာနနဲ့ပစ္မွတ္ၾကားအကြာအေ၀း

၊ေၿမာက္၀င္းရိုးစြန္းနဲ့ပစ္မွတ္ၾကားေထာင့္ႏွင့္ေၿမၿပင္မွေရဒါဌာနနဲ့ပစ္မွတ္ၾကားေထာင့္

(တစ္နည္းအားၿဖင့္အၿမင့္) တို့ကိုသိရွိရန္လို့အပ္တယ္။

အဲဒါေတြအားလံုးကိုST-68Uက ရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေလကာတပ္မွ ေရဒါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသံုး ေရဒါစနစ္

ST-68Uေရဒါစနစ္၏ အားသာခ်က္မွာ channel ေတြအမ်ားၾကီးပါျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္မိနစ္တြင္ပစ္မွတ္ ၂၀အားရွာေဖြနိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ေလယဥ္ကို ေရဒါအကူအညီနဲ့ ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာၿပန္လာေသာ ေရဒီယိုေရး(Ray)ဟာ ေလယဥ္တစ္ခုထဲကလာတာမဟုတ္ပဲ တအားၿမင့္တဲ့ေတာင္ေတြ၊တိမ္ေတြ၊အေဆာက္အဦးေတြ ဆီကိုရိုက္ခတ္ၿပီ ကၽြန္ေတာ္တို့ေရဒါကိုေရာက္လာပါတယ္....

အဲဒီလိုေလယဥ္ကမဟုတ္တဲ့ လိုင္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိေလယဥ္ရွာဖို့အတြက္အေႏွာက္အယွက္ေပးပါတယ္....

ေလကာတပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေရဒါစနစ္

နမူနာျပ ေရဒါစနစ္ (ယူကရိန္း)

ေနာက္ရန္သူ႔ေလယဥ္မႈးေတြဟာလဲ သူတို့ကိုမၿမင္ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို့လြတ္လိုက္တဲ့လိုင္းအလွ်ားအတိုင္း အေႏွာက္အယွက္လိုင္းေတြ ၿပန္လြတ္တတ္ၾကပါတယ္..... အဲဒီအခါၾကရင္ေလယာည္ကို မၿမင္ရပဲ ပစ္မွတ္အစစ္မဟုတ္တဲ့ဟာေတြ ပစ္မွတ္အစစ္ရွိတဲ့ေနရာမွာ မၿမင္သာတာေတြၿဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္....

အဲဒီလိုၿဖစ္စဥ္ကိုကာကြယ္ဖို့ ST-68U ကိုသံုးၿခင္းၿဖစ္တယ္.... ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို့ရဲ့channel တစ္ခုမွာသူတို့က အေနာက္အယွက္ထည့္လိုက္ရင္ ေနာက္channel ကိုသံုးနိုင္တယ္ ေနာက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို့မွာ လိွ်၀ွက္လိုင္းအလ်ားေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္ အဲဒါကို ေလယဥ္မႈးေတြသိဖို႔မလြယ္ကူပါဘူး။

အတိုခ်ဳပ္ေၿပာရရင္ေတာ့ ST-68Uက ေႏွာက္အယွက္လိုင္းေတြကို ေကာင္းေကာင္းကာကြယ္ေပးတာပါ... က်န္တာေတာ့တစ္ၿခား အင္တနာေတြနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အကြာအေ၀း၁၅၀ ကီလိုမီတာအထိ ေရဒီယိုေရးထုတ္လုပ္နိုင္တယ္ ST-68Uက ဒံုးစနစ္နဲ့မဆိုင္ပါဘူ ကင္းအတြက္ပဲလိုထင္တယ္.... P-19၊p-18 တို့လိုပါဘဲ.... ဒါေပမဲ့အၿမင့္ပ်ံတဲ့ပစ္မွတ္ ကို အဓိကရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး သိရပါတယ္...။

(ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ST-68Uေရဒါစနစ္အား ေလ့လာမိသေလာက္ျပန္လည္ ေဝမွ်ေပးတ့ဲအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ....)

Sunday, March 18, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)ရွိ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အပိုင္း-၃

ရန္လံုးေအာင္ စစ္ေရယာဥ္

စစ္ေရယာဥ္ ရန္လံုးေအာင္ း ၁၉၆၇တြင္ ဂ်ပန္မွ၀ယ္ခဲ ့သည္။ အလ်ား ၁၇၉ ေပ ၊၀န္ၿပည့္ တန္ခ်ိန္ ၅၃၆ တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၂ မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၄၀မမ ဘိုဖာ ၁လက္ ၊၁၂.၇မမ စက္ေသနတ္၂လက္ ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၈၈ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ေရငုပ္ႏွင့္ဆယ္ယူေရး အေထာက္အကူၿပဳ ေရယာဥ္ၿဖစ္သည္။

မိေခ်ာင္းေရယာဥ္ (၀၀၁ မွ ၀၂၅) း ၁၉၆၅ တြင္ ယူဂိုဆလားဗီးယား မွ ၂၅ စင္း၀ယ္ခဲ ့သည္။

အလ်ား ၅၂ ေပ ၊၀န္ၿပည့္ တန္ခ်ိန္ ၃၇ တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၂၀ မိုင္နွုန္းသြားႏိုင္သည္။လက္နက္ငယ္မ်ားသာပါရွိသည္။ၿမစ္တြင္းကင္းလွည့္ရန္ႏွင္ ့

စစ္သည္ႏွင့္ရိကၡာခဲယမ္းပို ့ ေဆာင္ေရးအတြက္အသံုးၿပဳသည္။

ၿမစ္တြင္းကင္းလွည့္ေရယာဥ္ PBR MkII း ၁၉၇၈ တြင္ အေမရိကန္မွ ၆စင္း၀ယ္ခဲ ့သည္။ ၂၁၁ မွ ၂၁၆ ဟုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။အလ်ား ၃၂ေပ ၊၀န္ၿပည့္ တန္ခ်ိန္ ၉ တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၂၄ မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။၁၂.၇မမ စက္ေသနတ္ ၃လက္ ပါရွိၿပီး စစ္သည္ ၆ဦး တာ၀န္ယူရသည္။

ၿမစ္ေရယာဥ္ ရတနာပံု း ၁၉၈၉-၉၀ ခုႏွစ္တြင္တပ္ေတာ္၀င္ခဲ့သည္။ ၿပည္တြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ ့ၿပီး VIP ေရယာဥ္အၿဖစ္ ဧရာ၀တီၿမစ္တြင္းႏွင္ ့ၿမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးၿပဳခဲ ့သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ မလြယ္ကူပါ။

ကုန္းပတ္ႏွစ္ထပ္ ၿမစ္ေရယာဥ္မ်ား း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစတြင္ ၿပည္တြင္းၿဖစ္ ႏွစ္ထပ္သယ္/ပို ့ေရယာဥ္မ်ားအား လိုအပ္ခ်က္အရ ၿမစ္တြင္းတိုက္ေရယာဥ္ မ်ားအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲအသံုးၿပဳခဲ ့သည္။ ယခုတိုင္ေရယာဥ္အခ်ဳိ့ကိုသံုးေနဆဲၿဖစ္သည္။အၾကမ္းဖ်င္းအားၿဖင္ ့ အလ်ား ၈၂ ေပ ၊၀န္ၿပည့္ တန္ခ်ိန္ ၉၉ တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၂ မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၂၀မမ စက္အေၿမာက္မ်ားႏွင္ ့စက္ေသနတ္မ်ား ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၃၀ ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ ေရယာဥ္မ်ားမွာ စကု၊စိႏၱာ၊စဗန္း၊ေရႊသီတာ၊ေရႊပုဇြန္၊ဆင္မင္း၊စၾကာ၊စက္ရဟတ္ တို ့ၿဖစ္ၾကသည္။

(အခ်က္လက္စံုလင္စြာ ပို႔ေပးတ့ဲ ကိုfulcrumအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ... ေရတပ္စစ္ေ၇ယာဥ္မ်ား အပိုင္းေတြ ၿပီးသြားပါၿပီခင္ဗ်ာ....။)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)ရွိ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အပိုင္း-၂

စစ္ေရယာဥ္ ရန္ၾကီးေအာင္(၄၂) း အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွ ၁၉၆၇ ခုနွစ္တြင္၀ယ္ယူခဲ ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး US Navy တြင္ မိုင္းရွင္းေရယာဥ္ USS Creddok(AM-356) အၿဖစ္အသံုးၿပဳခ့ဲ ၿပီးကင္းလွည္ ့ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္အၿဖစ္ ၿမန္မာ့ေရတပ္သို ့တပ္ေတာ္၀င္ခဲ ့သည္။ အလ်ား ၁၈၅ ေပ၊ ၀န္ၿပည့္အေလးခ်ိန္ ၉၀၅ တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၄ မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၇၆မမ အေၿမာက္ ၁လက္၊ ၄၀မမ ဘိုဖာ၂ လက္တြဲ ၂လက္ ၊ ၂၀မမ ေအာ္လီဂန္း ၂လက္တြဲ ၄လက္ Hedgehog ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ ေမာ္တာ၊ မိုင္းခ် စင္မ်ား ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၀၀ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ အသံုးၿပဳဆဲဟုသိရသည္။

စစ္ေရယာဥ္ ရန္တိုင္းေအာင္(၄၁) း အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွ ၁၉၆၅ ခုနွစ္တြင္၀ယ္ယူခဲ ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး US Navy တြင္ ကင္းလွည့့္အေစာင့္လိုက္ေရယာဥ္ USS Farminton PCE-894 အၿဖစ္အသံုးၿပဳခ့ဲ ၿပီးကင္းလွည့္ ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္အၿဖစ္ ၿမန္မာ့ေရတပ္သို ့တပ္ေတာ္၀င္ခဲ ့သည္။ အလ်ား ၁၈၅ ေပ၊ ၀န္ၿပည့္အေလးခ်ိန္ ၈၅၀ တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၆မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၇၆မမ အေၿမာက္ ၁လက္၊ ၄၀မမ ဘိုဖာ၂ လက္တြဲ ၂လက္ ၊ ၂၀မမ ေအာ္လီဂန္း ၂လက္တြဲ ၄လက္ Hedgehog ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ ေမာ္တာ၊ မိုင္းခ် စင္မ်ား ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၀၀ဦး တာ၀န္ယူရသည္။

စစ္ေရယာဥ္ ရန္မ်ိဳးေအာင္ း ၿဗိတိန္မွ ၁၉၅၈ ခုနွစ္တြင္၀ယ္ယူခဲ ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း Royal Navy တြင္ မိုင္းရွင္းအေစာင့္လိုက္ေရယာဥ္ HMS-Mariner အၿဖစ္အသံုးၿပဳခ့ဲၿပီးၿမန္မာ့ေရတပ္သို ့ တပ္ေတာ္၀င္ခဲ့သည္။ အလ်ား ၂၂၅ ေပ၊ ၀န္ၿပည့္အေလးခ်ိန္ ၁၀၄၀ တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၆.၅မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၁၀၀ မမ အေၿမာက္ ၁လက္၊ ၂၀မမ ေအာ္လီဂန္း ၂လက္တြဲ ၄လက္ Hedgehog ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ ေမာ္တာ၊မိုင္းရွင္းကိရိယာ၊ မိုင္းခ် စင္မ်ား ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၈၅ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ ၁၉၈၂ ခုနွစ္တြင္ အနားေပးခဲ့သည္။

ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ေမယု ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း Royal Navy တြင္ River Class ဖရီးဂိတ္ေရယာဥ္ HMS-Fal အၿဖစ္အသံုးၿပဳခ့ၿဲပီး ၿမန္မာ့ေရတပ္သို ့၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၿမန္မာ ့ေရတပ္မေတာ္ဧ။္ ပထမဆံုး အလံတင္ စစ္ေရယာဥ္ၿဖစ္ၿပီး အင္းစိန္တိုက္ပြဲ အပါအ၀င္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ထိေရာက္စြာ အသံုးၿပဳခဲ့သည္။ အလ်ား ၂၈၃ ေပ ၊ တန္ခ်ိန္ ၂၂၀၅တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၂၀ မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၄ လက္မ အေၿမာက္ ၂လက္၊၄၀မမ ဘိုဖာ ၄လက္ Hedgehog ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ ေမာ္တာ၊ မိုင္းခ် စင္မ်ား ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၇၇ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ ၁၉၇၉ ခုနွစ္တြင္ အနားေပးခဲ့သည္။ေရတပ္ အမွတ္(၁) ေလ့က်င္ ့ေရးေက်ာင္းတြင္ ၿပတိုက္အၿဖစ္ထားရွိသည္။

စစ္ေရယာဥ္ န၀ရတ္(၅၀၁) ႏွင့္ နဂါးေၾကး(၅၀၂) း ၁၉၆၅ ခုနွစ္ ေဒါပံု သင္းေဘာက်င္းတြင္ ယူဂိုဆလဗ္ အကူအညီၿဖင္ ့တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္အၿဖစ္သတ္မွတ္ခဲ ့သည္။ အလ်ား ၁၆၄ ေပ ၊ တန္ခ်ိန္ ၄၁၀တန္ရွိသည္။ ၂၅ ေပါင္ဒါ အေၿမာက္ ၂လက္၊ ၄၀မမ ဘိုဖာ၂လက္ ၊ ၂၀မမ ေအာ္လီဂန္း ၂လက္ပါရွိသည္။ၿမစ္၀ကၽြန္းေပၚစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္အသံုးမ်ားခဲ့သည္။အနားေပးခဲ ့ၿပီဟု သိရသည္။

ကမ္းတက္ အေၿမာက္တင္စစ္ေရယာဥ္ [Landing Craft Medium (Gun)] : ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္း ေနာ္မန္ဒီ ကမ္းတက္တိုက္ပြဲ အပါအ၀င္ စစ္ဆင္ေရးၾကီးမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ေရတပ္မွ အသံုးၿပဳခဲ ့ၿပီး ၿမန္မာ ့ေရတပ္သို ့လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစတြင္ ၄စင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။အင္းမ၊အင္းယား၊အင္းေတာ္ႏွင္ ့အင္းေလး ဟုတပ္ေတာ္၀င္ခဲ ့သည္။ ၂၅ ေပါင္ဒါ အေၿမာက္၂လက္၊ ၂ေပါင္ဒါ (၄၀မမ) အေၿမာက္ ၂လက္ ႏွင့္ စက္ေသနတ္မ်ားပါရွိသည္။ အလ်ား ၄၇မီတာ၊ ၀န္ၿပည့္အေလးခ်ိန္ ၂၇၀တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၃.၅မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ အရာရွိ စစ္သည္ ၂၇ ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ေသာင္းက်န္းမွဳ နွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္အသံုးမ်ားခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ၿပည္ ့လြန္ႏွစ္မ်ားက အနားေပးခဲ ့သည္။

ေတာ္ပီဒိုေရယာဥ္ း ၁၉၅၈တြင္ ၿဗိတိန္မွ၅စင္း၀ယ္ခဲ ့သည္။ Saunder-Roe Dark Class မ်ားၿဖစ္ၾကသည္။၂၀၁၊၂၀၂၊၂၀၄၊၂၀၅၊၂၀၆ ဟုတပ္ေတာ္၀င္ခဲ ့သည္။အလ်ား ၇၂ ေပ ၊ တန္ခ်ိန္ ၅၀တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၄၀ မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၄၀မမ ဘိုဖာ ၁လက္ ၊၂၁ လက္မ ေတာ္ပီဒို ၄စင္း ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၅ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ အေၿမာက္တင္ေရယာဥ္အၿဖစ္သံုးလၽင္ ၄.၅ လက္မ အေၿမာက္ ၁လက္၊၄၀မမ ဘိုဖာ ၁လက္ တပ္ဆင္နိုင္သည္။၁၉၇၀ ၿပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အနားေပးခဲ့သည္။

AMGB တိုက္ေရယာဥ္ း အေမရိကန္မွ ၁၉၅၀ၿပည္ ့နွစ္တြင္ ၁၀စင္း ေပးခဲ့သည္။ တိုက္ေရယာဥ္ ၁၀၁ မွ ၁၁၀အထိ သတ္မွတ္ တပ္ေတာ္၀င္ခဲ ့သည္။ စာေရးဆရာ ေမာင္ေသာ္ကဧ။္ တိုက္ေရယာဥ္ ၁၀၃ ၀တၳဳမွာ အထက္ပါေရယာဥ္မ်ားထဲမွ တစ္စင္းအေၾကာင္းၿဖစ္သည္။အလ်ား ၈၃ ေပ ၊၀န္ၿပည္ ့ တန္ခ်ိန္ ၆၆တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၁ မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၄၀မမ ဘိုဖာ ၂လက္ ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၈ ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ကာလအတန္ၾကာကပင္ အနားေပးခဲ ့သည္။

စစ္ေရယာဥ္ သုေတသီ( ၈၀၁) း ၁၉၆၅တြင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားမွ၀ယ္ခဲ ့သည္။ အလ်ား ၂၀၄ ေပ ၊၀န္ၿပည့္ တန္ခ်ိန္ ၁၂၇၁ တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၅ မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၄၀မမ ဘိုဖာ ၂လက္ ၊၂၀မမ စက္အေၿမာက္၂လက္ ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၉၉ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ေရယာဥ္ေပၚတြင္ တိုင္းတာေရး ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ငယ္ ၂စင္းတင္ေဆာင္ထားသည္။ေရယာဥ္အလယ္ပိုင္းရွိ ၄၀မမ အေၿမာက္ကိုၿဖဳတ္ၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ ဆင္းကြင္းအၿဖစ္သံုးႏိုင္သည္။ ပင္လယ္ၿပင္တိုင္းတာေရးကိစၥ မ်ားတြင္အသံုးၿပဳသည္။

တိုင္းတာေရးေရယာဥ္ ( ၈၀၂) း ၁၉၇၄ တြင္ ဖမ္းဆီးမိခဲ ့ေသာ စင္ကာပူနိုင္ငံမွ ငါးဖမ္း သုေတသန ေရယာဥ္ကို ၁၉၈၀ ၿပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္ေတာ္၀င္ခဲ့သည္။ အလ်ား ၁၅၄ ေပ ၊၀န္ၿပည့္ တန္ခ်ိန္ ၉၀၀ တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၃ မိုင္နွုန္း သြားႏိုင္သည္။ ၂၀မမ စက္အေၿမာက္၂လက္ ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၃၅ ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ ကမ္းရုိးတန္းတိုင္းတာေရးကိစၥ မ်ားတြင္အသံုးၿပဳသည္။

အပိုင္း-၃ ကို ဆက္တင္ေပးပါ့မယ္... အလုပ္မ်ားေနလို႔ ပံုေတြျပန္မစုျဖစ္ဘူးဗ်ိဳ႔... ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္...

Thursday, March 15, 2012

ဝ တပ္ဖြဲ႔ပိုင္ စစ္လက္နက္တခ်ိဳ႕

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဝ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စစ္လက္နက္မ်ား အားေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။ ျပည္တြင္းအင္အားစုရ့ဲ လက္နက္အင္အားထက္ သူတို႔ေနာက္ကြယ္မွာရွိတ့ဲ တရုပ္ရ့ဲ အႀကံအစည္ကို သတိထားမိေစလိုေသာ ဆႏၵေၾကာင့္ တင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္...။

တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားေသာ ZFB 05 သံခ်ပ္ကာယာဥ္အား ဝ တပ္ဖြဲ႔စစ္ေရးျပပြဲတစ္ခုအတြင္းတြင္ ေတြ႔ရစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ပံုတြင္ ေတြ႔ရေသာအခ်က္မ်ားအရ အစီးေရ ၃စီး ေတြ႔ရၿပီး ေနာက္ထပ္မည့္မွ်ထိ ရွိဦးမည္ကုိ မသိရပါ...။

NSV ေတြရ့ဲ စနစ္ကို ပံုတူယူထားတ့ဲ စက္ေသနတ္လို႔ ထင္ပါတယ္ (အမ်ိဳးအစား မသိပါ)


၁၂.၇မမ Dshk စက္ေသနတ္ႀကီးကို တပ္ဆင္ထားသည့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္


ဒီသံခ်ပ္ကာယာဥ္မွာကေတာ့ ဘာစနစ္လည္း ဆိုတာမသိရပါဘူး..


ဝ တပ္ဖြဲ႔၏ ဘမ္မာ စစ္သံုးယာဥ္


အေမရိကန္ ၾကည္းတပ္သံုး ဟမ္ဗီး စစ္သံုးယာဥ္ဒီဇိုင္းကို ယူထားတ့ဲ ဟမ္မာ စစ္သံုးယာဥ္အသြင္ေျပာင္းထားတ့ဲ ဝ တပ္ဖြဲ႔ေတြရ့ဲ ကားျဖစ္ပါတယ္ အနားက စစ္သံုးယာဥ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)က ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္...။

တရုပ္ဆီမွ ရရွိထားသည့္ Dong Feng စစ္သံုးယာဥ္မ်ား

ဒီစစ္ကားေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္မွာလည္း အသံုးျပဳပါတယ္...။

မူရင္းက ရုရွားထုတ္ပါ နာမည္ႀကီးပါဘဲ Dshk ၁၂.၇မမ စက္ေသနတ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္....။ျပည္တြင္း စစ္ေရးအေျခအေနကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းမဟုတ္ပါ တခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကရန္သူျဖစ္လာႏိုင္တ့ဲ တရုပ္ရ့ဲ အစီစဥ္တစ္ခ်က္လို႔ ယူဆမိလို႔ အားလံုးသိေအာင္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္....။ ျပည္တြင္းကစည္းလံုးေနရင္ ဘယ္ရန္သူကိုမွ ေၾကာက္ေနစရာမလိုပါဘူးခင္ဗ်ာ....။ (ပို႔ေပးထားၾကတ့ဲ ပံုေတြႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက ပံုေတြ ထပ္ျဖည့္ၿပီး တင္ထားပါတယ္....။)
ပံုေတြျပန္တင္ၿပီး...။

Wednesday, March 14, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)ရွိ စစ္ေရယာဥ္မ်ား

(ကိုFulcrum မွ တပ္မေတာ္ (ေရ) စစ္ေရယာဥ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္လက္စုစည္းမႈျဖစ္ပါသည္ အခုလိုအခ်က္လက္စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးတ့ဲ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ...)

PGM-43 Class : အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွ ၁၉၅၉ - ၁၉၆၁ အတြင္း ၆စင္း၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ကတယ ၄၀၁ မွ ၄၀၆ အထိ သတ္မွတ္ေပးခဲ ့သည္။ အလ်ား ၁၀၁ ေပ၊ ၀န္ၿပည္ ့အေလးခ်ိန္ ၁၄၁ တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၇ မိုင္နွုန္း အၿမန္ဆံုးသြားႏိုင္သည္။ ၄၀မမ ဘိုဖာ ၁လက္ ၊ ၂၀မမ ေအာ္လီဂန္း ၂လက္တြဲ ၂လက္ နွင္ ့ စက္ေသနတၾ္ကီး ၂ လက္ပါရွိ ၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၇ဦး တာ၀န္ယူရသည္။

PGM-412 Class: ၿပည္တြင္းတြင္ ၅စင္းတည္ေဆာက္ခဲ ့သည္။ ကတယ ၄၁၂နွင္ ့၄၁၃ ကို ၁၉၈၂ အတြင္း ၊ ကတယ ၄၁၄ ၊ ၄၁၅ တို ့ကို ၁၉၈၄ အတြင္း ကတယ ၄၁၆ ကို ၁၉၉၄ ၀န္းက်င္တြင္တည္ေဆာက္္ခဲ ့သည္။အလ်ား၁၁၀ ေပ၊ ၀န္ၿပည္ ့တန္ခ်ိန္ ၁၂၈တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီေရမိုင္ ၁၆မိုင္ႏွုန္းသြားနိုင္သည္။ ၄၀မမ ဘိုဖာ ၂ လက္၊ စက္ေသနတ္ၾကီး ၂လက္ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၇ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ ကတယ-၄၁၅ မွာနစ္ၿမဳပ္ခဲ ့ၿပီးၿဖစ္သည္။

PGM-421 Class: ၁၉၈၀-၈၁ခုနွစ္တြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံ Vosper Co. မွ ၃စင္း၀ယ္ယူခဲ ့သည္။ အေမရိကန္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ ့သည္။ကတယ ၄၂၁၊၄၂၂၊၄၂၃ ဟုသတ္မွတ္ခဲ ့သည္။အလ်ား ၁၀၃ ေပ၊ ၀န္ၿပည္ ့အေလးခ်ိန္ ၁၁၁ တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၂၄ မိုင္နွုန္း အၿမန္ဆံုးသြားႏိုင္သည္။ ၄၀မမ ဘိုဖာ ၂လက္ ၊ ၂၀မမ ေအာ္လီဂန္း ၂လက္ နွင္ ့ စက္ေသနတၾ္ကီး ၂ လက္ပါရွိ ၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၂၅ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ကတယ-၄၂၁ မွာ ၁၉၉၀ၿပည္ ့လြန္နွစ္မ်ားအတြင္း ဆံုးရွုံး ခဲ ့သည္။

PB-90 Class: ၁၉၉၀ ခုနွစ္တြင္ယူဂိုဆလားဗီးယားမွ ၃စင္း၀ယ္ခဲ ့သည္။ ကတယ ၄၂၄၊၄၂၅၊၄၂၆ ဟုသတ္မွတ္ခဲ ့သည္။အလ်ား ၂၈မီတာ၊ ၀န္ၿပည္ ့အေလးခ်ိန္ ၉၀တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၃၂ မိုင္နွုန္း အၿမန္ဆံုးသြားႏိုင္သည္။ ၂၀မမ M-75 ၄လက္တြဲ စက္အေၿမာက္ ၂ လက္ပါရွိ ၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၇ဦး တာ၀န္ယူရသည္။

YRGB Class ၿမစ္တြင္းတိုက္ေရယာဥ္: ၁၉၅၇မွ ၁၉၆၀ခုနွစ္ အတြင္းယူဂိုဆလားဗီးယားမွ ၁၀စင္း၀ယ္ခဲ ့သည္။ မရယ ၃၀၁ မွ ၃၁၀ ဟုသတ္မွတ္ခဲ ့သည္။အလ်ား ၁၀၅ေပ၊ ၀န္ၿပည္ ့အေလးခ်ိန္ ၁၅၀တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၃ မိုင္နွုန္း အၿမန္ဆံုးသြားႏိုင္သည္။ ၄၀မမဘိုဖာ ၂ လက္ပါရွိ ၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၂၉ ဦး တာ၀န္ယူရသည္။

Y311 Class ၿမစ္တြင္းတိုက္ေရယာဥ္:၁၉၆၇ခုနွစ္ ၿပည္တြင္းတြင္ ၂စင္းတည္ေဆာက္ခဲ ့သည္။ မရယ ၃၁၁၊၃၁၂ ဟုသတ္မွတ္ခဲ ့သည္။အလ်ား ၁၂၁ေပ၊ ၀န္ၿပည္ ့အေလးခ်ိန္ ၂၅၀တန္ရွိၿပီး

တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၁၂ မိုင္နွုန္း အၿမန္ဆံုးသြားႏိုင္သည္။ ၄၀မမဘိုဖာ ၂လက္၊၂၀မမ ေအာ္လီဂန္း ၂ လက္ပါရွိ ၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၃၇ ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ YRGB ကိုအေၿခခံ တည္ေဆာက္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ မရယ-၃၁၂ မွာ၂၀၀၈ ေမလ နာဂစ္မုန္တိုင္းတြင္ နစ္ၿမဳပ္ခဲ ့ၿပီးၿဖစ္သည္။

Carpentaria Class တိုက္ေရယာဥ္ း ၁၉၇၉-၁၉၈၀ ခုနွစ္တြင္ Australia နိုင္ငံမွ ၆စင္း၀ယ္ခဲ ့သည္။ တရယ ၁၁၂ မွ ၁၁၇ ဟုသတ္မွတ္ခဲ ့သည္။ အလ်ား ၁၆ မီတာ၊ ၀န္ၿပည္ ့အေလးခ်ိန္ ၂၇တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရမိုင္ ၂၇ မိုင္နွုန္း အၿမန္ဆံုးသြားႏိုင္သည္။ ၂၀မမ ၁ လက္ ၊ ၀.၅ စက္ေသနတ္ၾကီး ၁ လက္ပါရွိ ၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၁ ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ ယခင္ ပုလဲနွင္ ့ငါးလုပ္ငန္း ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား လံုၿခံဳေရး အတြက္၀ယ္ခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

PCE Class တိုက္ေရယာဥ္ း ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ ေရတပ္မွ ၄ စင္းေဆာက္ခဲ ့သည္။ အလ်ား ၁၈.၃ မီတာ၊ ၀.၅ စက္ေသနတ္ၾကီး ၂လက္ပါရွိ ၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၁၁ ဦး တာ၀န္ယူရသည္။

Osprey 50 Class OPV (အင္းအမ်ိဳးအစား စစ္ေရယာဥ္)း ၁၉၈၂ တြင္ဒိန္းမတ္နိုင္ငံမွ ၃စင္း၀ယ္ခဲ ့သည္။ အင္းေတာ္ ၅၅၊ အင္းမ ၅၆၊ အင္းယား ၅၇ တို ့ၿဖစ္သည္။ အလ်ား၁၆၄ ေပ၊ ၀န္ၿပည္ ့တန္ခ်ိန္ ၅၀၅တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီေရမိုင္ ၂၀ မိုင္ႏွုန္းသြားနိုင္သည္။ ၄၀မမ ဘိုဖာ ၁လက္၊၂၀ မမ စက္အေၿမာက္္၂လက္ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၂၀ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ အင္းမ-၅၆ မွာနစ္ၿမဳပ္ခဲ ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ဗ်ဴဟာစစ္ေရယာဥ္စုတြင္ အသံုးၿပဳေန သည္။ရဟတ္ယာဥ္ ဆင္းကြင္းပါရွိသည္။

Hinan Type 037 Class စစ္ေရယာဥ္ း ၁၉၉၁ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၆စင္း ၊၁၉၉၃ ေမလတြင္ ၄စင္းတရုတ္မွ၀ယ္ခဲ့သည္။ ၄၄၁ မွ ၄၅၀ ဟုသတ္မွတ္ခဲ ့သည္။ အလ်ား ၁၉၃ေပ၊ ၀န္ၿပည္ ့တန္ခ်ိန္ ၃၉၂ တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီေရမိုင္ ၃၀.၅ မိုင္ႏွုန္းသြားနိုင္သည္။ ၅၇မမ ပံုစံ-၆၆ ၂လက္တြဲ၂ လက္၊၂၅ မမ ပံုစံ-၆၁ ၂လက္တြဲ စက္အေၿမာက္္၂လက္ ၊ ၂၅၂ မမ ပံုစံ -၈၁ ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ၄လက္ ၊ BMB-2 ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ ေမာ္တာ ၂လက္၊ မိုင္းခ် စင္မ်ား ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၇၇ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ စစ္ေရယာဥ္ ရန္စစ္ေအာင္၄၄၁ မွာ ၂၀၀၈ ေမလ နာဂစ္မုန္တိုင္းတြင္ နစ္ၿမဳပ္ခဲ ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ဗ်ဴဟာစစ္ေရယာဥ္စု မ်ားတြင္ အသံုးၿပဳေန သည္။

Houxin Type-037-IG Class ဒံုးပ်ံတင္ အေစာင့္လိုက္စစ္ေရယာဥ္ း ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆၊၁၉၉၇ တို ့တြင္ ၂စင္းစီ တရုတ္မွ၀ယ္ယူခဲ ့သည္။ ၄၇၁ မွ ၄၇၆ အထိ သတ္မွတ္ခဲ ့သည္။ အလ်ား ၂၀၄ေပ၊ ၀န္ၿပည္ ့တန္ခ်ိန္ ၄၇၈တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီေရမိုင္ ၂၈ မိုင္ႏွုန္းသြားနိုင္သည္။ ၃၇မမ ပံုစံ-၇၆ ၂လက္တြဲ၂ လက္၊၁၄.၅ မမ ပံုစံ-၆၉ ၂လက္တြဲ စက္ေသနတ္ၾကီး၂လက္ ၊စီ -၈၀၁ ေအ သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ၄လက္ ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၇၀ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ ဗ်ဴဟာစစ္ေရယာဥ္စု မ်ားတြင္ အသံုးၿပဳေန သည္။

၅၅ နွင္ ့၅၆ series အၿမန္တိုက္ေရယာဥ္မ်ား း ၅၅၁ မွ ၅၇၀ အထိတည္ေဆာက္ၿပီးၿဖစ္သည္။ အလ်ား၄၅မီတာ ၊တန္ခ်ိန္ ၂၁၃ တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီေရမိုင္ ၃၀ မိုင္ႏွုန္းသြားနိုင္သည္။ အၾကမ္းဖ်င္း အရာရွိ စစ္သည္ ၃၀ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ လက္နက္တပ္ဆင္မွု မွာ အမိ်ဳးမ်ိဳးကြဲၿပားလ်က္ရွိသည္။ ၅၅၁နွင္ ့၅၅၂ တို ့ဒီဇိုင္းမ်ားကလည္း က်န္ေရယာဥ္မ်ားနွင္ ့ ကြာၿခားသည္။ ၅၅၁ ႏွင္ ့၅၅၂ တြင္ ၅၇မမ ပံုစံ-၆၆ ၂လက္တြဲ၁ လက္၊၂၅ မမ ပံုစံ-၆၁ ၂လက္တြဲ စက္အေၿမာက္္၂လက္ ပါရွိသည္။၅၅၃၊၅၅၄ ႏွင္ ့၅၅၅ တြင္ ၃၇မမ ပံုစံ-၇၆ ေအ ၂လက္တြဲ ၁ လက္၊၁၄.၅ မမ ပံုစံ-၆၉ ၂လက္တြဲ စက္ေသနတ္ၾကီး၂လက္၊၂၅ မမ ပံုစံ-၆၁ ၂လက္တြဲ စက္အေၿမာက္္၁လက္ ပါရွိသည္။ ၅၅၆နွင့္၅၅၇တြင္ ၃၀မမ ပံုစံ-၆၉ ၂လက္တြဲ ၂လက္၊၁၄.၅ မမ ၄လက္တြဲ စက္ေသနတ္ၾကီး၂လက္၊လက္၊စီ-၈၀၁ ေအ သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ၄လက္ ပါရွိသည္။ ၅၅၈ တြင္ ၃၀မမ ပံုစံ-၆၉ ၂လက္တြဲ ၂လက္၊၁၄.၅ မမ ၄လက္တြဲ စက္ေသနတ္ၾကီး၂လက္ ပါရွိသည္။ ၅၅၉ႏွင့္၅၆၀ တြင္ ၃၀မမ စီအာအန္-၉၁ စက္အေၿမာက္ ၂လက္၊ ၁၄.၅ မမ စက္ေသနတ္ၾကီး၂လက္၊ ၊၂၅ မမ ပံုစံ-၆၁ ၂လက္တြဲ စက္အေၿမာက္္၁လက္ ပါရွိသည္။ ၅၆၁ မွ အစၿပဳေသာက်န္ေရယာဥ္မ်ား လက္နက္တပ္ဆင္မွဳကို အတိအက် မသိပါ။ ၅၆၁ႏွင္ ့၅၆၂ တြင္ side- firing သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ပစ္စင္မ်ား ပါရွိသည္။

၇၇မီတာ ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္ း ၇၇၁ အေနာ္ရထာ နွင္ ့၇၇၂ ဘုရင္ ့ေနာင္ ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ အလ်ား ၇၇ မီတာ၊ ၀န္ၿပည္ ့တန္ခ်ိန္ ၁၂၀၀ တန္ရွိၿပီး တစ္နာရီေရမိုင္ ? မိုင္ႏွုန္းသြားနိုင္သည္။ ၇၆မမ Oto Melara 76/62 Compact Gun ၁လက္၊၁၄.၅ မမ ပံုစံ-၆၉ ၂လက္တြဲ စက္ေသနတ္ၾကီး၂လက္ ၊ စီ-၈၀၂ သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ၄လက္၊ ၂၅၂ မမ ပံုစံ -၈၁ ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ၂လက္၊ အမ်ိဳးအစား မသိရေသာ ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးစနစ္၊ ပခံုးထမ္းေလယာဥ္ပစ္ဒံုးလက္နက္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းကြင္းတို ့ ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ?ဦး တာ၀န္ယူရသည္။

၁၀၈မီတာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ် F-11 း အလ်ား ၁၀၈ မီတာ၊ တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၀ တန္ရွိသည္။ ၇၆မမ Oto Melara 76/62 Compact Gun ၁လက္၊၁၄.၅မမ ေၿပာင္း ၆လံုးတြဲ စက္ေသနတ္ၾကီး၂လက္ ၊ စီ-၆၀၂ ဒံုးပ်ံ ၄လက္၊ ၃၀မမ AK-630 ေၿပာင္း ၆လံုးတြဲ စက္အေၿမာက္ ၄လက္၊ ၈၂ မမ Decoy Launcher ၂ လက္၊ ၂၅၂ မမ ပံုစံ -၈၁ ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ၂လက္၊ အမ်ိဳးအစား မသိရေသာ ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးစနစ္၊ ပခံုးထမ္းေလယာဥ္ပစ္ဒံုးလက္နက္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းကြင္းတို ့ ပါရွိသည္။ Mi-2 အေပါ့စားရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္း ႏွင္ ့တြဲဖက္ေလ ့က်င္ ့ ေလ ့ရွိသည္။

Type-053 H-1 ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ း F-23 မဟာသီဟသူရ ႏွင္ ့F-21 မဟာဗႏၶဳလ တို ့ၿဖစ္သည္။ အလ်ား ၁၀၃.၂ မီတာ၊ တန္ခ်ိန္ ၁၇၀၂ တန္ရွိသည္။ တစ္နာရီေရမိုင္ ၂၆ မိုင္ႏွုန္းသြားနိုင္သည္။ ၁၀၀မမ ပံုစံ-၇၉ အေၿမာက္ၾကီး ၂ လက္တြဲ ၂ လက္၊၃၇ မမ ပံုစံ-၇၆ ၂လက္တြဲ စက္အေၿမာက္္၄လက္ ၊ ၂၅၂ မမ ပံုစံ -၈၁ ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ၂လက္ ၊ ပံုစံ-၆၂ ေရငုပ္သင္းေဘာဖ်က္ ေမာ္တာ ၂လက္၊ SY-1 သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ၄လက္၊ မိုင္းခ် စင္မ်ား ပါရွိၿပီး အရာရွိ စစ္သည္ ၂၀၀ ဦး တာ၀န္ယူရသည္။ စီ-၈၀၂ သင္းေဘာဖ်က္ဒံုးပ်ံ မ်ားၿဖင္ ့အဆင္ ့ၿမွင္ ့သြားမည္ဟုဆိုသည္။

စစ္ေရယာဥ္ ေမယု၊ရန္မ်ိဳးေအာင္၊ရန္တိုင္းေအာင္၊ရန္ၾကီးေအာင္၊န၀ရတ္၊နဂါးေၾကး ႏွင့္ အၿခားေရယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းလည္းေရးပါဦးမည္။

(အပိုင္း-၂ ကို ဆက္လက္တင္ေပးပါ့မယ္...)

Tuesday, March 13, 2012

Myanmar Air Force A-5C & F-7 Attack Fighters


တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေအ-၅စီ ေျမျပင္ပစ္ကူေပး တိုက္ေလယာဥ္

ျမန္မာ့ေလတပ္၏ ေအ-၅စီ ေျမျပင္ပစ္ကူေပး တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးအား လက္နက္စနစ္မ်ားႏွင့္ အတူေတြ႔ရစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအ-၅စီေတြ ကို အဆင့္ျမင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္.... တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား အကာကြယ္ေပးခ့ဲခ်ိန္ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးရွိလာခ်ိန္မွာေတာ့ တိုက္ေလယာဥ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း အခ်ိဳ႔အား ျပန္လည္အဆင့္ျမင့္တင္ရန္ လိုအပ္လာသည္ဟု သိရပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေလ) ရွိ အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား


အက္ဖ္-၇ ေလသူရဲမ်ား ေလ့က်င့္ရာ Simulator

တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားတ့ဲ အက္ဖ္-၇ ေလ့က်င့္ေရးစက္အား
ေလသူရဲတစ္ဦးမွ ေလ့က်င့္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

Simulator မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈအျပင္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္မူမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အက္ဖ္တီ-၇ အေမာင္းသင္ဂ်က္ေလယာဥ္ တစ္စီးျဖစ္ပါသည္။ (အက္ဖ္တီ-၇ ပံုပထမဆံုး ေတြ႔ဘူးျခင္းျဖစ္ပါတယ္..)


တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္ တစ္စင္းအား ေဝဟင္မွေဝဟင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္အျပင္ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ဒံုးမ်ားအား တပ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေဝဟင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးကေတာ့ ပီအယ္-၅၊ရ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္...။

တိုက္ခိုက္ေရးလက္နက္အစံု တပ္ဆင္ထားေသာ အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္

ပံုေတြမွာ အခုလို ေကာ္မန္႔ေတြႏွင့္ ေဆြးေႏြးေပးတာ တကယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ပိုစ့္တင္ရတာလည္း အားရွိတာေပါ့ဗ်ာ... ေနာက္ထပ္ပံုေတြရွိရင္လည္း တင္ေပးပါဦးမယ္ခင္ဗ်ာ...။
(ပံုေတြကို ပို႔ေပးတ့ဲအတြက္ ကိုႀကီးေက်ာ္ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ာ...)

Monday, March 12, 2012

ျမန္မာ့ေလတပ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား

F-7 Fighter Jets
တပ္မေတာ္ (ေလ) အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား


ျမန္မာ့ေလတပ္ရွိ အက္ဖ္-၇ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ပင္မေက်ာရိုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္မူ ပိုမိုေခတ္မွီေသာ ရုရွားႏိုင္ငံထုတ္ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားက အစားထိုးတာဝန္ယူခ့ဲႏိုင္ၿပီဟု သိရပါသည္.... မူလဝယ္ယူထားသည့္ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ မ်ားထက္ပင္ ပိုမိုေခတ္မွီေသာ ေခတ္မွီအဆင့္ျမွင့္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ (ပစ္မွတ္ ၄ခုအား တၿပိဳင္နက္တည္း ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

A-5C Fantan Ground Attack Jets
တပ္မေတာ္ (ေလ) ရွိ ေအ-၅စီ ေျမျပင္ပစ္ကူေပး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား


အသံထက္ ၁.၁၂ဆ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ ေအ-၅စီ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ မၾကာမွီ ေျမျပင္ပစ္ကူေပး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အစားထိုးအသံုးျပဳမည္ဟု သိရၿပီး တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ JH-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

G-4 Super Galeb Trainer Jet
တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ ဂ်ီ-၄ အေမာင္းသင္၊အေပါ့စား တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ တစ္စီးအား ေျမျပင္ပစ္ကူေပးစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ တစ္ခုအတြင္းတြင္ ေတြ႔ရစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီအေမာင္းသင္ေလယာဥ္ကိုေတာ့ အမ်ိဳးအစားမသိဘူးဗ်ာ ေအာက္မွာေရးေပးၾကပါဦး...

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီေန႔ေလေၾကာင္းျပပြဲဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုတစ္ခုရထားပါတယ္.... ST-68U/36D6 ေရဒါကိုလည္း ျပသြားတာေတြ႔ရပါတယ္.... အေတာ္ေကာင္းတ့ဲ အစီအစဥ္ပါဘဲဗ်ိဳ႔....။ေလတပ္ပံုေတြ ေနာက္ထပ္တင္ေပးပါဦးမယ္ခင္ဗ်ာ....။
ပံုေတြျပန္တင္ၿပီး...။

Friday, March 9, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ၏ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား


ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ဆင္ထားေသာ မဟာဗႏၶဳလ F21 ဖရီးဂိတ္ႀကီး

ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ဆင္ထားေသာ မဟာသီဟသူရ F23 ဖရီးဂိတ္ႀကီး

တရုပ္ႏိုင္ငံမွ မၾကာမွီလႊဲေျပာင္း လက္ခံရရွိေတာ့မည့္ ပ့ဲထိန္းဒံုးပါ ဖရီးဂိတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္...။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)ရွိ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား၏ အမည္မ်ားမွာ--

F11..............ေအာင္ေဇယ် (ျပည္တြင္းထုတ္)
F21..............မဟာဗႏၶဳလ (တရုပ္ထုတ္)
F22.............က်န္စစ္သား (ျပည္တြင္းထုတ္)
F23............. မဟာသီဟသူရ (တရုပ္ထုတ္) တို႔ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ အသစ္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ အမိေရျပင္အား အကာအကြယ္ေပးေရး၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအတြက္ သိသိသာသာ စြမ္းရည္တိုးတက္လာေစမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္....။

သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေရယာဥ္ျဖည့္တင္းမႈနည္းတူ မၾကာမွီမွာ ဘဂၤလားေရတပ္ကလည္း တိုးခ်ဲ႔မႈလုပ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မိမိတို႔အေနႏွင့္လည္း သတိထားၿပီးေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္....။

အခုတေလာ ပံုေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဆက္တိုက္ရလာတယ္ပါတယ္.... ဒီေန႔ေတာ့ ေအာင္ေဇယ် သေဘၤာဖ်က္ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ေအာင္ေဇယ်ႀကီးရ့ဲ ပံုေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီကေန တဆင့္ရထားပါတယ္....။

မၾကာေတာ့ေသာ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာပိုင္ ေရပိုင္နက္ကို ဘဂၤလားမွ မတရားေတာင္းဆိုမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာခံုးရံုးကေန စီရင္ခ်က္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္....။
ျမန္မာ့ေရျပင္ပိုင္နက္အတြင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့္ေရတပ္ရ့ဲ ဖရီးဂိတ္ေတြ က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ရွိခ့ဲတယ္လို႔ သိရပါတယ္....။

တပ္မေတာ္ (ေရ)မွ ထုတ္လုပ္ခ့ဲသည့္ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးအား အေနာ္ရထား ေကာ္ဗတ္ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။


အေနာ္ရထား ပ့ဲထိန္းဒံုးပါ ေကာ္ဗတ္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီး

ေဟာင္ဇင္ အမ်ိဳးအစား ပ့ဲထိန္းဒံုးပါ တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္မ်ား

၄၅မီတာရွိသည့္ တိုက္ခိုက္ေရးအျမန္ယာဥ္မ်ား

အထက္ပါပံုမွာေတြ႔ရတ့ဲ အတိုင္းဆိုရင္ ဒီဘက္ကို မ်က္ႏွာမူတ့ဲ စစ္ေရယာဥ္ေတြဟ ၅၅၁ ႏွင့္ ၅၅၂ ျဖစ္ၿပီး က်န္တ့ဲ စစ္ေရယာဥ္ေတြကေတာ့ အသစ္ထုတ္ ၅၆၂ ႏွင့္ ၅၆၁ စစ္ေရယာဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္... ေနာက္ဆံုးသိရသေလာက္ကေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)ရွိ ျပည္တြင္းထုတ္ ၅စီးရီး တိုက္ခုိက္ေရးအျမန္ယာဥ္မ်ားကို ၅၅၁ မွ ၅၇၀ အထိ အစီးေရ ၂၀ စင္းအား အမ်ိဳးအစားကြဲျပားသည့္ လက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။

(အခုလိုပံုေတြကို ပို႔ေပးၾကတ့ဲ အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အားလံုးကိုယ္စား ေျပာပါရေစခင္ဗ်ာ...။)
(ေကာ္မန္႔ေတြရရင္ ေလတပ္ပံုေတြရမယ္လို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေမးလ္ထဲမွာ ေျပာလာပါတယ္... အားလံုးရ့ဲ သေဘာပါဘဲဗ်ာ.... :D )
ပံုေတြျပန္တင္ၿပီး....။