Thursday, March 27, 2014

ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါမ်ား

    ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဥမင္လွိဳင္ေခါင္းမ်ား ေဖါက္လုပ္ျခင္းဆိုသည့္ သီတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ဘူးသည္မွာ ကာလအေတာ္ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို ဥမင္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ မ်က္ျမင္ႏွင့္ ေျမျပင္ အေထာက္အထားမ်ားအရ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ျငင္းခုန္ေနရဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ထို ဥမင္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ျပိဳင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္ ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ကိုယ္ပိုင္ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာေတာ့ ၁၀ႏွစ္ကို လက္တစ္ဘက္စြန္းေအာင္ ေက်ာ္လာခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကြန္ယက္ျဖင့္ C4ISR အဆင့္ကို တက္လွမ္းရန္ ၾကိဳးစား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ တာေဝး ေထာက္လွမ္းေရး ေရဒါမ်ား၊ ၂ဘက္ျမင္၊ ၃ဘက္ျမင္ တာလတ္ေရဒါမ်ား၊ ဆက္ေၾကာင္းမျပတ္ ခ်ထားျခင္းခ်ထားျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ အဝွမ္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို အေျချပဳကာ ေရဒါကြန္ယက္ကို တည္ေဆာက္ထားခဲ့ပါသည္။

     သို႕ေသာ္ တိုးတက္လာေသာ စစ္လက္ႏွက္ႏွင့္ ေရဒါဖိဖ်က္ အီလက္ေထာနစ္စစ္ဆင္မွဳမ်ား၊ လွည့္စားမွဳမ်ား၊ ေယာင္ျပမ်ား၊ ဂ်ိဳတုစနစ္ျဖင့္ လမ္းညႊန္ပစ္ခတ္ၾကိဳတင္ေခ်မွဳန္းမွဳမ်ား၊ Stealth နည္းပညာမ်ား ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ပံုေသခ်ထားေသာ ေရဒါကြန္ယက္ကို ထိုးေဖါက္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားကို ရန္သူ၏ အသံထက္ျမန္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္ သို႕မဟုတ္ ဒံုးပ်ံ သို႕မဟုတ္ ဒံုးလိမၼာတို႔ ရန္မွ ကာကြယ္ရန္သည္ နယ္စပ္ ေလပိုင္နက္မွ အကြာအေဝးေပၚတြင္ မူတည္၍ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္းသာ အခ်ိန္ရမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေလပိုင္နက္အလြန္သို႕ ၾကိဳတင္ေထာက္လွမ္းထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ Stealth နည္းပညာသံုး ေလယာဥ္မ်ား၊ ေရဒါဖိဖ်က္ စနစ္မ်ားကို တန္ျပန္ႏိုင္ေသာ၊ အသံထက္ျမန္ျပီး ေသးငယ္ေသာ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ ေရဒါမိႏိုင္ေသာ အျမင့္ေပေအာက္မွ ေရွာင္ရွားကာ ပ်ံသန္းလာမည့္ ဒံုးလိမၼာမ်ားကို ၾကိဳတင္ သိရွိထားရန္ အလြန္ အေရးၾကီးသည္။ ထို႕အျပင္ အဆိုပါ ေလယာဥ္၊ ဒံုးလက္ႏွက္မ်ားကို မိမိႏိုင္ငံတြင္း ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏ အေပၚတည့္တည့္တြင္မွ ပစ္ခတ္ ဖ်က္စီးျခင္းသည္ပင္လ်င္ မိမိတို႔၏
ျမိဳ႕ရြာမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ အထူးအႏၱာရယ္ၾကီးလွရာ အဆိုပါ ရန္ျပဳႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကို မိမိ ေလပိုင္နက္ မေရာက္ခင္ အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ ဦးတည္လမ္းေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ မ်က္ေျခမပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အနီးစပ္ဆံုးေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး လက္ႏွက္ဆီသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သတင္းအခ်က္လက္ႏွင့္ ပစ္မိန္႔ေပးႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေထာက္လွမ္းရန္၊ ဆံုးျဖတ္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ အမိန္႕ေပးရန္ အတြက္ ရရွိသည့္အခ်ိန္မွာ ၁၀မိနစ္ေအာက္တြင္ျဖစ္မွသာ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ ေခ်မွဳန္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရဒါဆက္ေၾကာင္းတြင္ တာလတ္ ၂ဘက္ျမင္ ၃ဘက္ျမင္ေရဒါမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးအစား မတူေသာ ေရဒါမ်ား တစ္နည္း လွိဳင္းအလ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းနည္းစနစ္မတူေသာ ေရဒါမ်ား ကို ဆက္ေၾကာင္းအတြင္း ဗ်ဴဟာက်စြာ ထည့္သြင္းျခင္း Anti stealth နည္းပညာပါဝင္ေသာ ေရဒါမ်ားကို ရန္သူထင္မွတ္မထားေသာေနရာမ်ား၊ အေရးၾကီးေနရာမ်ားကာကြယ္ရန္ ေနရာမ်ားတြင္ ပံုေသမဟုတ္ေသာ ခ်ထားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္ထားၾကရပါတယ္။ ထို ေရဒါမ်ားထဲမွ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရးသားေဖၚျပရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစနစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး၏ အသက္ေသြးေၾကာ နားမ်က္စိသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ စနစ္နည္းပညာမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ အျပည့္အစံု ေဖၚျပရန္ မသင့္ေလ်ာ္သျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရာ ယေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အတြက္ ဂုဏ္ျပဳရင္း ထို စနစ္မ်ားထဲမွ နာမည္ေက်ာ္ တာေဝးႏွင့္ တာလတ္ နည္းပညာသံုး ေရဒါ စနစ္အခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပလိုက္ရပါတယ္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သံုး ST-68U


СТ-68У (သို႕) ST-68U တာလတ္ ၃ဘက္ျမင္ ေရဒါ

ရုရွားနာမည္ျဖင့္ 19ж6 ဘုရင္မဟု ေခၚဆိုျပီး S-300 ႏွင့္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ထိုေရဒါစနစ္သည္ ၃ဘက္ျမင္( အကြာအေဝး၊ အျမင့္၊ ေထာင့္) ျဖစ္ျပီး anti stealth နည္းပညာသာမက အနိမ့္ပ်ံ ပစ္မွတ္အေသးမ်ားထိ အေသးစိတ္ ေထာက္လွမ္းသိႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားထက္မ်ားစြာ ေသးငယ္ ျမန္ဆန္ေသာ ေဝဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ တာေဝး ဒံုးလိမၼာမ်ား(cruise missiles)၊ ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ အနိမ့္ပ်ံ ပစ္မွတ္မ်ား၊ ရန္သူ႕ကိုယ့္ေပ်ာက္ေလယာဥ္မ်ားကို ရွာေဖြေခ်မွဳန္းရန္အတြက္ အထူးျပဳထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ၾကသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ E band အမ်ိဳးအစားသံုး phased array antenna စနစ္ျဖင့္ အျမင့္ ၆ကီလိုမီတာ၊ အကြာအေဝး ၁၅၀ကီလိုမီတာ ထိ ၃၆၀ဒီကရီ ေထာက္လွမ္းႏိုင္သည္။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ ပစ္မွတ္မ်ားထဲမွ ၃ခုကို တျပိဳင္တည္း missile lock လုပ္ႏိုင္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ထားႏိုင္သည္။ S-300 ကဲ့သို႔ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ဒံုးစနစ္မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္ အသံုးခ်ေလ့ရွိသလို ေရဒါသီးသန္႔ အသံုးျပဳၾကသည္လဲရွိသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သံုး YLC-2V

 YLC-2V တာလတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါ

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ မွ စတင္ထုတ္ေဖၚျပသခဲ့ေသာ  phased array antenna  စနစ္သံုး တာလတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါျဖစ္သည္။ anti stealth နည္းပညာသာမက ရန္သူ၏ အီလက္ေထာနစ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ပံုရိပ္ေယာင္ ထုတ္လႊတ္မွဳမ်ား၊ Jamming ျပဳလုပ္မွဳမ်ား ကိုပါ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ အသံထက္ျမန္ေသာ ပစ္မွတ္အေသးမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေပးႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအျပင္ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးအတြက္ပါ အသံုးဝင္ေသာ စနစ္ျဖစ္ျပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ား၊ အာကာသ အလႊာအခ်ိဳ႕ထိ တက္လွမ္းႏိုင္ေသာ သူလ်ိဳေလယာဥ္ စနစ္မ်ားကိုပါ ေထာက္လွမ္း ရွာေဖြေပးႏိုင္သည္။ ျမန္ႏုန္းျမင့္ျပီး ေရြ႕လ်ား လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ားေသာ ေသးငယ္သည့္ ပစ္မွတ္ ၅ခုမွ ၁၀ခုထိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးထားႏိုင္သျဖင့္ အေမရိကန္တို႕၏ stealth တိုက္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားႏွင့္ ေမာင္းသူမဲ့ မ်ားကို အဓိက ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားဟန္ ရွိသည့္ စနစ္တစ္ခုလဲျဖစ္သည္။ တာေဝး ၅၀၀ကီလိုမီတာထိ ေထာင္လွမ္းႏိုင္ျပီး ၃၅၀ကီလိုမီတာ၊ အျမင့္ ၂၀ကီလိုမီတာ၊ ၃၆၀ဒီကရီ အတြင္းတြင္ အေသးစိတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းေပးႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ တရုတ္တပ္မေတာ္က Hq9၊ Hq12 ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ထားေလ့ရွိေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါအျဖစ္သာ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။
အီရန္ႏိုင္ငံ၏ တာေဝး ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါ

အထက္ပါ စနစ္ကဲ့သို႕ တာလတ္ႏွင့္ တာေဝး ေရဒါအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အထိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ား မဟုတ္ၾကပဲ ေရြ႕လ်ား ေရဒါစနစ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပံုေသ ခ်ထားေလ့မရွိသည္ကပင္ ေရဒါကြန္ယက္ကို ထိုးေဖါက္မည့္ တစ္ဘက္ရန္သူအတြက္ အခက္အခဲ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုစနစ္မ်ားသည္ နာရီ ၁၀၀၀ ထိသာ ေတာက္ေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ထားႏိုင္ျပီး နာရီ ၁၀၀ ေက်ာ္လာတိုင္း ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းၾကရေလ့ရွိသည္။ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းခ်ိန္ နာရီဝက္ခန္႔သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အပူကဲေသာ ရာသီဥတု၊ ဖုန္ႏွင့္ မိုးမ်ားစိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုမိုၾကန္႕ၾကာေလ့ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ မိုးလံုေလလံု အကာကြယ္ေအာက္တြင္ အဆက္မျပတ္ ေမာင္းႏွင္ ေထာက္လွမ္းရန္ တပ္ဆင္ထားေသာ တာေဝး ေရဒါမ်ားလဲ ထားရွိၾကရသည္။ ထိုစနစ္မ်ားသည္လဲ နာမည္ေက်ာ္ phased array antenna စနစ္မ်ားျဖစ္ျပီး ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ၾကျပီး ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါ ပင္မအမိန္႔ေပး ေရဒါအျဖစ္သာ ထားရွိေလ့ရွိေသာ အထိုင္ခ် ေရဒါၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ တပ္ဆင္ထားေသာ ေရဒါအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀မွ ၁၅၀၀ ခန္႔အထိ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ၾကျပီး အာကာသ နယ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ထားႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ေထာင့္နိမ့္မ်ားႏွင့္ အနိမ့္ပ်ံ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္းသည္ ၁၂၀ဒီကရီထိသာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဝဟင္ပိုင္နက္ အတြင္း ပ်ံသန္းေနေသာ အရာဝထၳဳမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္သားရန္ႏွင့္ အမိန္႕ေပးကြပ္ကဲရန္ ရန္သူ မိတ္ေဆြ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး နယ္ဝန္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။


:)
:)

ထိုေရဒါစနစ္မ်ားကို ေဘာလံုးပံုစံ အကာအကြယ္ သို႔မဟုတ္ ပံုဖ်က္ထားေသာ ေတာင္စြန္းမ်ားတြင္ ထားေလ့ရွိၾကသည္။
အဆိုပါ ေရဒါစနစ္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ ေရဒါစနစ္မ်ားထဲမွ တာလတ္၊ တာေဝး ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါအခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ျပီး အျခားေသာ ၂ဘက္ျမင္၊ ၃ဘက္ျမင္ ေရဒါမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္တစ္ေလ်ာက္ ပါဝင္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္ေပးေနေသာ ေရဒါစနစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပရင္း ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေန႔ကို ၾကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳ ႏုတ္ခြန္းဆက္လိုက္ရပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Wednesday, March 26, 2014

(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔မွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမ်ား

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ....။

အားလံုးနည္းတူ စစ္လက္နက္စိတ္ဝင္စားတ့ဲ ကၽႊန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဒီကေန႔ဟာ ရင္ခုန္စရာအေကာင္းဆံုးႏွင့္ ဂုဏ္အယူရဆံုးေသာ ေန႔တစ္ေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္...။ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ကေနစၿပီး စစ္လက္နက္မ်ားပါဝင္ျပသခ့ဲတာဟာ အခုဆိုရင္ (၂)တိတိျပည့္ေျမာက္သြားၿပီး ျဖစ္သလို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရ့ဲ လက္နက္စြမ္းရည္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ထပ္မံသိခြင့္တ့ဲေန႔လည္းျဖစ္ပါတယ္...။ တပ္မေတာ္ေန႔ ေအာင္ဆန္းစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါဝင္ခ်ီတက္ခ့ဲၾကတ့ဲ လက္နက္စနစ္မ်ားရ့ဲ ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္...။

ဒီကေန႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲတ့ဲ လက္နက္စနစ္မ်ားကေတာ့--

၁.Type-59M ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားမ်ား
၂.EE-9 Cascavel ေခၚ သံခ်ပ္ကာယာဥ္/အေပါ့စားတင့္မ်ား
၃.PTL-02 ၁၀၅မမအေျမာက္သံုး တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ား
၄.SH-1 ၁၅၅မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အေျမာက္ႀကီးမ်ား
၅.Type-81 ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ဒံုးပစ္ယာဥ္မ်ား
၆.D-30M2 ၁၂၂မမ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္မ်ား
၇.Pechora 2M ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒံုးမ်ား
၈.၂၅မမ ယာဥ္တင္ ေလယာဥ္ပစ္စက္အေျမာက္မ်ား
၉.TWL (Smart Hunter Radar) ေခၚ တာတိုကင္းေထာက္ႏွင့္ ရွာေဖြေရးေရဒါမ်ား
၁၀.MADV-1 ေခၚ Igla ပခုံထမ္းဒံုးတင္ယာဥ္မ်ား ဘဲျဖစ္ပါတယ္...။

အထက္ပါ စာရင္းမ်ားရွိ လက္နက္စနစ္မ်ားကို အရင္ကလည္း ေဖာ္ျပဘူးၿပီးမို႔ ပံုမ်ားသာအဓိကတင္ျပေပးသြားပါ့မယ္...။

Type-59M ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားမ်ား

EE-9 Cascavel ေခၚ သံခ်ပ္ကာယာဥ္/အေပါ့စားတင့္မ်ား


PTL-02 ၁၀၅မမအေျမာက္သံုး တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ား

SH-1 ၁၅၅မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အေျမာက္ႀကီးမ်ား

Type-81 ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ဒံုးပစ္ယာဥ္မ်ား

D-30M2 ၁၂၂မမ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္မ်ား

Pechora 2M ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒံုးမ်ား

၂၅မမ ယာဥ္တင္ ေလယာဥ္ပစ္စက္အေျမာက္မ်ား

TWL (Smart Hunter Radar) ေခၚ တာတိုကင္းေထာက္ႏွင့္ ရွာေဖြေရးေရဒါမ်ား


MADV-1 ေခၚ Igla ပခုံထမ္းဒံုးတင္ယာဥ္မ်ား

ေဖာ္ျပပါ လက္နက္စနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သိၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္...။ အၾကမ္းအားျဖင့္ လက္နက္စနစ္ (၁၀)မ်ိဳး ျပသခ့ဲတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အမ်ားစုဟာ ျပည္တြင္းထုတ္ နည္းပညာမ်ားျဖစ္တာရယ္၊ အခ်ိဳ႔လက္နက္စနစ္မ်ားကိုပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူအသံုးျပဳေနၿပီးဆိုတာ သိရတ့ဲအတြက္ ကၽႊန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အထူးဂုဏ္ယူဝမ္းသာမိသလို တပ္မေတာ္ရ့ဲ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကို ပိုမိုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ အမွန္တကယ္ကိုျဖစ္ေစခ့ဲမိပါတယ္....။

စစ္သည္မ်ားရ့ဲ ေခ်မႈန္းေရးရိုင္ဖယ္မ်ားႏွင့္ ေလတပ္ပံုမ်ားလည္း အလွ်င္းသင့္သလို စုစည္းတင္ျပေပးပါဦးမယ္...။

(ပံုအသံုးျပဳခြင့္ျပဳသည့္ ညီ၊အစ္ကိုမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ....။)

အားလံုးကိုေလးစားလွ်က္-
KoMM

Thursday, March 20, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေခတ္မီစစ္လက္နက္တခ်ိဳ႔

ကၽႊန္ေတာ္တို႔ စာမေရးျဖစ္တာ အေတာ္ၾကာသြားပါၿပီ..။ အလုပ္နည္းနည္းရွဳပ္ေနလို႔ မေရးျဖစ္တာပါ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ...။

ေနာင္ရိုးဂ်စ္ ( Naung Yoe Jeep )

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဟာ ထူးျခားတ့ဲ ႏွစ္လို႔ဆိုရမလိုျဖစ္ေနပါၿပီ...။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္မထားတ့ဲ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)၊(ေလ) အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာစစ္ဆင္ေရးမ်ိဳး ေခတ္သစ္မဟာဗ်ဴဟာတိုက္ပြဲဝင္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို က်င္းပခ့ဲသလို႔ အခုအခ်ိန္မွာလည္း တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ Sea Shield 2014 Naval Exercise က်င္းပေနၿပီး ေရတပ္၏ ဒံုးတပ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအေပၚကေန တပ္ဆင္ သေဘာဖ်က္ဒံုးမ်ားကို ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ေနၾကၿပီဘဲျဖစ္ပါတယ္...။ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၁၉ရက္ေန႔မွ ၂၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမယ့္ ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းႀကီးရ့ဲ ေလ့က်င့္ခန္းက်င္းပရာ ေနရာကလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္....။

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)၊(ေလ) အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာစစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း အသံုးျပဳတ့ဲ စစ္လက္နက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ဝင္တစားႏွင့္ ေမးၾကတ့ဲ ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႔ရွိပါတယ္...။

အေနာ္ရထာ ေလ့က်င့္ခန္းအတြင္း ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ခ့ဲတ့ဲ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးမ်ားအေၾကာင္းပါ...။
အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခ့ဲတ့ဲ အတြဲလိုက္ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားကို ပံုစံ-၈၁ ၁၂၂၅၅  အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားလို႔  သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ရုရွားတပ္မေတာ္ရ့ဲ BM-21 122mm MRLS စနစ္ကို ပံုတူကူးယူထားတာျဖစ္ပါတယ္...။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္ပုိင္ဆိုင္လာခ့ဲတယ္လို႔ သိရပင္မယ့္ ပိုၿပီးတိက်တ့ဲသတင္းေတာ့ မရေသးပါဘူး။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ တပ္မေတာ္ရ့ဲ ပထမဆံုးေသာ ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္...။ ဒံုး အစင္း(၄၀)လံုးအား တၿပိဳင္နက္တည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္သလို ၁ေတာင့္ခ်င္းလည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္...။ အကြာအေဝးအားျဖင့္ ၈-၂၀ ကီလိုမီတာအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္...။

ပံုစံ-၈၁ ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္ (Type-81 122mm MRLS)


ပံုစံ-၈၁ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားဟာ တရုပ္တပ္မေတာ္ထုတ္ ဒံုးစနစ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အဆိုပါနည္းစနစ္မ်ားကုိ ေလ့လာကာ ျပည္တြင္းမွာဘဲ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲပါၿပီ။ ဒံုးတင္ယာဥ္ရ့ဲ အမည္သတ္မွတ္ခ်က္ကို မသိရေသးပင္မယ့္ MA-122 လို႔လည္း ေျပာေနၾကတာရွိပါတယ္...။ (အမည္အမွန္သိပါက ေကာ္မန႔္တြင္ ေဖာ္ျပေပးၾကပါ)။ ပစ္ခတ္မႈစနစ္အပိုင္းမွာေတာ့ ပံုစံ-၈၁ စနစ္မ်ားထက္ သာလြန္ၿပီး ဒံုးကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ထားတာျဖစ္လို႔ အကြာအေဝး ၈-၃၀အထိ ပစ္ခတ္လာႏိုင္ပါတယ္...။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ Type-81 , Type-90B, MA-122 စသည္ျဖင့္ ၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးေတာ့ အမ္၁၉၈၅ ၂၄၀မမ ၁၂ေျပာင္းပါ အတြဲလိုက္ ဒံုးတင္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္...။

MA-122 အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးတင္ယာဥ္ (MA- Myanmar Army)


ေနာက္တစ္မ်ိဳးတင္ျပေပးမွကေတာ့ အားလံုးဘဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတ့ဲ MBT-2000 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္...။ MBT-2000 တင့္ကားမ်ားကို တရုပ္တပ္မေတာ္ကေန ၂၀၀၉ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္ဝယ္ယူခ့ဲတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အစီးေရအေတာ္မ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္...။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ အေနာ္ရထာေလ့က်င့္ခန္းႀကီးမွာ ပါဝင္ေလ့က်င့္ျခင္း မရွိပင္မယ့္ တင့္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္မ်ားေတြရ့ဲ ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ အၿမဲပါဝင္ခ့ဲၿပီးေတာ့ လံုးဝကို စိတ္ခ်ရတ့ဲ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္...။ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ၄၆-၄၈ တန္ခ်ိန္သာရွိတာမ်ိဳး ကၽႊန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ မွန္ကန္တ့ဲ ေရႊးခ်ယ္မႈဆိုတာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္...။ အဓိကအားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့ရွိၾကတ့ဲ ဂ်ာမနီရ့ဲ Leopard MBTမ်ား ၊ အေမရိကန္ရ့ဲ M1A1 MBTမ်ားႏွင့္ စာရင္ စိတ္ခ်ရမႈေလ်ာ့နည္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္...။ ဒါပင္မယ့္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ သိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ရ့ဲ အနာဂါတ္ရန္သူျဖစ္လာႏိုင္တ့ဲ ႏိုင္ငံေတြအေနႏွင့္ အဆိုပါ ဂ်ာမနီႏွင့္ အေမရိကန္တင့္ေတြ မရွိၾကသလို ရန္သူ႔ႏိုင္ငံေတြအေနႏွင့္ အဆိုပါတင့္ေတြရွိလာရင္ေတာင္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ T-90 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္...။

အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား ( MBT-2000 MBT )

ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားအေၾကာင္းၿပီးေတာ့ တင့္ဖ်က္ယာဥ္အေၾကာင္းေပါ့...။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တင့္ဖ်က္ဒံုး၊တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလံုးလည္း တင္ျပေပးၿပီးျဖစ္လို႔ ဖတ္မိၾကမယ္ထင္ပါတယ္...။ ဒီပိုစ့္အေနႏွင့္ကေတာ့ အခ်က္လက္ အတိအက် ေဖာ္ျပေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး...။ ဒါပင္မယ့္လို႔ ကၽႊန္ေတာ့္အေနႏွင့္ သိခြင့္ရတ့ဲ အပိုင္းကေနေျပာရမယ္ ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရ့ဲ PTL-02 ၁၀၅မမ ယာဥ္တင္တင္ဖ်က္စနစ္ဟာ အလြန္ကိုအဆင့္ျမွင့္တယ္လို႔ အာမခံႏိုင္ပါတယ္...။ အတိက်ေဖာ္ျပေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပင္မယ့္ အနည္းငယ္တင္ျပေပးရမယ္ဆိုရင္ GPS စနစ္၊ ဘီးေတြအေနႏွင့္လည္း ဗဟိုေလထိုးစနစ္၊ မီးခိုးဗံုးစသည္မ်ားပါဝင္ၿပီးေတာ့ ပံုစံ-၈၈ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ရ့ဲ ပစ္ခတ္မႈစနစ္အေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္တာျဖစ္လို႔ လ်င္ျမန္စြာ စစ္ဆင္ႏိုင္မႈ၊ နည္းပညာျမွင့္မားမႈ ႏွင့္ ကမာၻတပ္မေတာ္အတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသံုးျပဳလာၾကတ့ဲ တင့္ဖ်က္ယာဥ္ေတြ ျဖစ္လာတာမို႔ တပ္မေတာ္ရ့ဲ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုတ့ဲ ေျခလွမ္းေတြကို ပိုမိုျမန္ဆန္လာေစမယ္ဆိုတာလည္း ေသခ်ာေနပါတယ္...။

PTL-02 ( Export Version with 105mm Anti-Tank Gun )


ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ အားလံုးသိၿပီးသားျဖစ္ေနမယ့္ MADV ( Myanmar Air Defense Vehicle ) လို႔ေခၚတ့ဲ ေနာင္ရိုးဂ်စ္အေျခခံေသာ Igla-S ဒံုးတင္ယာဥ္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္...။ ေနာင္ရိုးဂ်စ္ေတြကို တပ္မေတာ္ကေနပဲ ဒီဇိုင္းထုတ္ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ သံခ်ပ္ကာ အေပါ့စားယာဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမိန္႔ေပးယာဥ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ကာ ထုတ္လုပ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ယာဥ္၏ ေပါ့ပါးေသာ ဝန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေလကာစနစ္တပ္ဆင္ထားသာျဖစ္လို႔ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အားကိုးရေသာ Mobile ေလကာစနစ္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္လည္း သိရပါတယ္...။ တပ္ဆင္ထားတ့ဲ ေလကာစနစ္ဟာလည္း ျပည္တြင္းထုတ္ တာတိုပစ္ ဒံုးစနစ္ျဖစ္တာမို႔ တပ္မေတာ္ ေလကာတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အလံုအေလာက္ တပ္ဆင္ေပးထားႏိုင္ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္...။

MADV ( Myanmar Air Defense Vehicle )

ေနာက္ဆံုး ေလကာစနစ္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ၂၅မမ ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္တပ္ဆင္ထားတ့ဲ ၂၅မမယာဥ္တင္စနစ္မ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္...။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ခ့ဲတ့ဲ အမ်ိဳးစားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔ကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္...။ အလားတူ စစ္လက္နက္ အမ်ိဳးစားအခ်ိဳ႔ကို ျပန္လွည္ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ားရ့ဲ အရည္အေသြးကိုလည္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္...။

 ၂၅မမ ယာဥ္တင္ ေလယာဥ္ပစ္ စက္အေျမာက္မ်ား

အထက္ပါေဖာ္ျပထားတ့ဲ အခ်က္လက္ေတြအေနႏွင့္ အမွားယြင္းရွိပါက ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္..။ တစ္စံုတစ္ရာ အမွားယြင္းရွိပါက ကၽႊန္ေတာ္ ကိုmm အမွားသာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။

အားလံုးကိုေလးစားလွ်က္-
KoMM

Saturday, March 8, 2014

Fokker F27 Friendship/Fairchild Hiller FH-227  ေဖၚကာ F27 ေလယာဥ္သည္ ၁၉၅၈ခုႏွစ္ ကတည္းက နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး အရပ္ဖက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသံုး ပန္ကာအင္ဂ်င္၂လံုးတပ္ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၺနီ Fairchild က ၁၉၅၈ ကတည္းက ဝယ္ယူျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကႏွင့္ စစ္ဘက္သံုးအတြက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမို အဆင့္ျမင့္ေသာ စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ျပီး FH-227 အျဖစ္ ခြဲထြက္ခဲ့သည္။ 

ေဖၚကာ ေလယာဥ္မ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းက ၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား တြင္မွာယူအသံုးျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အတြက္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ေဖၚကာ ကုမၺနီမွ တိုက္ရိုက္မွာယူခဲ့ျပီး တစ္စင္းမွာ F-27-100 အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး အေရးၾကီးပုဂၢိဳလ္သယ္ေဆာင္ေရး အတြက္ အသံုးျပဳသည္ဟု ယူဆရသည္။ ဒုတိယတစ္စင္းမွာ F-27-500 အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး စစ္ဘက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းခ်ီ ေလထီးခ် ေလေၾကာင္းေထာက္ပို႕ မ်ားအတြက္ အထူးမွာယူထားသည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ဆီသယ္ေဆာင္ႏိုင္မွဳ ပမာနပိုမိုမ်ားျပားျပီး ရန္သူ႕လက္ႏွက္ဒဏ္ ခံႏိုင္သည့္ ဆီတိုင္ကီ အမ်ိဳးအစားမ်ား တပ္ဆင္သည္။

ထို႕အျပင္ ၁၉၈၀ျပည့္လြန္ မူးရစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႕က်င္ေရး စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အတြက္ ေရျပင္ ေဝဟင္ ကင္းေထာက္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းခ်ီ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ စစ္သံုးပစၥည္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ F-227 မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။ F-227 မ်ားထဲမွ တစ္စင္းသည္ F-27-600 (သို႕) FH-227B အမ်ိဳးအစားျဖစ္ဖြယ္ရွိျပီး ကာဂို အမ်ိဳးအစား စစ္ဘက္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္သည္။ 

F-27 ႏွင့္ F-227 မ်ားသည္ ပိုင္းေလာ့ ၂ဦးျဖင့္ ေမာင္းနွင္ရျပီး ေလထီးစစ္သည္ ၄၀ေက်ာ္ ခရီးသည္ ၅၆ဦး၊ ကုန္တန္ခ်ိန္ တန္၂၀ခန္႕ထိ သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ တစ္နာရီ မိုင္၃၀၀ခန္႔ႏွင့္ အျမင့္ေပ ၂ေသာင္း၈ေထာင္ထိ ပ်ံသန္းႏိုင္သည္။ ကုန္အျပည့္ႏွင့္ မိုင္၆၀၀ ခန္႔ထိ ခရီးႏွင္ႏိုင္ျပီး ကင္းလွည့္တာဝန္အတြက္ မိုင္၁၄၀၀ခန္႔အထိ ပ်ံသန္းႏိုင္သည္။ F-27၊ F-227 မ်ားသည္ ေနရာျပစနစ္မ်ား၊ မိုးေလဝသ ေရဒါမ်ား ပါဝင္သည့္အတြက္ ထိုစဥ္က အဆင့္ျမင့္ေသာ ေလေၾကာင္းစနစ္မ်ားျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ F-227ႏွင့္ F-27 ေလယာဥ္မ်ား အစင္းေရ ၁၀၀၀ခန္႔ကို ထုတ္လုပ္မွဳ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ အစားထိုးျခင္း အနားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

F-27 အသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္တင္ထားေသာ ေဖၚကာ F-50၊ F-60 မ်ား၊ ATR-42၊ ATR-72 မ်ားႏွင့္ အစားထိုးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ F-27၊ F-227 ေလယာဥ္မ်ား၏ ေလေပၚပ်ံတက္ႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္ဆို၍ တစ္စင္းတည္းသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေလယာဥ္ေလ့လာသူ မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ထို F-227 ေလယာဥ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေလယာဥ္ျဖစ္ျပီး အမွတ္ ၅၀၀၁ ျဖစ္သည္။ 
ထိုေလယာဥ္ကို ထပ္မံေလ့လာၾကေသာ္အခါ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အေမရိကန္ဆီမွ(ထိုင္ဝမ္ဆီမွ) ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ F-227E မ်ားထဲမွ တစ္စင္းျဖစ္ျပီး သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးသံုး အမ်ိဳးအစားမဟုတ္ပဲ ပင္လယ္ျပင္ကင္းေထာက္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းကင္းလွည့္ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ FH-227 အမ်ိဳးအစားထဲမွ အဆင့္အျမင့္ဆံုး စနစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး မိုးေလဝသေရဒါ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေရဒါအျပင္ အျခားေသာ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ေလယာဥ္ အတြက္ စနစ္မ်ား အျပည့္အစံုပါဝင္သည္။ သို႕ေသာ္ အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ တပ္မေတာ္တို႕ သံုးသကဲ့သို႕ လက္ႏွက္သယ္ေဆာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကိုေတာ့ မသိၾကေပ။ 

အျခားေသာ F-227 ကင္းလွည့္ေလယာဥ္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေဖၚကာကုမၺနီမွ F-50/60 ကင္းလွည့္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ႏွက္တင္သြင္းမွဳမ်ား အပါအဝင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မွဳမ်ား ခံထားရသျဖင့္ အစားထိုးအစီစဥ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေတာ့ေပ။ ၂၀၁၀ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ေတာ့ ထိုF-227 ၏ ေနာက္ဆံုးပ်ံသန္းခဲ့ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႕မွန္းခဲ့ၾကျပီး ယခုအခါ F-27 ႏွင့္ F-227 ေလယာဥ္မ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္မ်ား စာရင္းမွ အျပီးအပိုင္ အနားယူသြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္လည္း ထို F-227E သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ႏွက္ႏွင့္ နည္းပညာစနစ္မ်ား အျပည့္အဝ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ ေလေၾကာင္း ကင္းလွည့္စနစ္၏ ေနာက္ဆံုးစစ္သံုးပစၥည္းလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 


Thursday, March 6, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၂၀၁၄စိန္ေခၚသံ

ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုSky Hunter ၏ " ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၂၀၁၄စိန္ေခၚသံ " ေဆာင္းပါးအား မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ ျပန္လည္တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္....။ တိက်ေသာ အခ်က္လက္မ်ားျဖင့္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးစြမ္းရည္မ်ားကို ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၾကည္း/ေလ/အေျမာက္/သံခ်ပ္ကာ/ေလေၾကာင္းရန္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း (အေနာ္ရထာ)ကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ မိထီလာျမိဳ႕နယ္ မုန္တုိင္လြင္ျပင္ ေဒသတြင္ ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ထုိပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာက္လႈိင္ လက္ထက္တြင္ ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယေျမာက္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္သည္။၂၀၁၁ခုႏွစ္က ၾကည္း/အေျမာက္/သံခ်ပ္ကာ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး(ေအာင္ေဇယ်)ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အင္အားစုမ်ားကုိ ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ႏွစ္ဆယ္ရာစု အကုန္ပုိင္းတြင္ ကမာၻထိပ္တန္းႏုိင္ငံၾကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံ ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယား ယူဂုိဆလပ္ စသည့္ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားသည္ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ ကြဲထြက္ကာ တုိင္းျပည္မ်ား ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။အယူဝါဒမတူျခသင္း ဘာသာေရးမတူညီျခင္း လူမ်ိဳးစြဲဝါဒၾကီးျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္လုိျခင္းတုိ႔သည္ တုိင္းျပည္မ်ားျပိဳကြဲေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ထုိသျုိ႔ ဒုတိယကမာၻစစ္ေႏွာင္းပုိင္း ျပိဳကြဲသြားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏုိင္ငံငယ္မ်ား၏ ရလာဒ္ကုိ ၾကည့္လ်ွင္ သယံဇာတ မျပည့္စုံျခင္း စစ္ေရးအင္အား နည္းပါးျခင္း စီးပြားေရးျပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေဆြးမ်ိဳးမ်ား ေဝးကြာရျခင္းမ်ားသာ အဖတ္တင္ျပီး အင္အားၾကီးမားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိသည့္ႏုိင္ငံမွ အိႏၷိယ ႏွင့္ ပါကၠစတန္ကလြဲ၍ က်န္ႏုိင္ငံမ်ား ေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ အထင္းသားပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ၂၁ရာစုတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္မူႏွင့္ ယခင္ႏွင့္မတူေသာ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားရဲ႕ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ(စစ္ေအး တုိက္ပြဲသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး စစ္ေရး အယူဝါဒေရး စီးပြားေရး လူမူေရးမ်ားကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ခဲ့ျပီး စစ္ေရးအေနျဖင့္ အျမဲအသာစီးရရန္ၾကိဳးစားကာ ႏွစ္ဖက္၏ ၾသဇာခံ သုိ႔မဟုတ္ အယူဝါဒတူ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ စစ္ေရးအရ ေထာက္ပံကာ ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ တုိက္ပြဲျဖစ္ျပီး ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ဆုိဗီယက္သမၼတ ေဂၚဘာေခ်ာ့၏ ႏုိဘယ္ဆုႏွင့္ အလဲခံရေသာ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ခြဲထြက္ခြင့္ ေပးျပီး ဆုိဗီယက္ျပိဳကြဲျပီးေနာက္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ ျပီးဆုံးကာ အေမရိကန္တစ္ဦးတည္း လႊမ္းမုိး ခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ ကမာၻအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္)ဟုဆုိရမည့္ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမူေရး ယဥ္ေက်းမူ စသည့္အရာမ်ား ျပိဳင္ဆုိင္ ခဲ့က်ရာ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း အျပိဳင္အဆုိင္ တပ္ဆင္ျခင္းမွာ ထင္ရွားေသာ အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ထုိ စစ္လက္နက္ အျပိဳင္အဆုိင္ တပ္ဆင္မူသည္ စစ္ဆင္မူ အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳသလုိ တဖက္ႏုိင္ငံအား စိတ္ဓာတ္ေရးရာႏွင့္စစ္ဖက္ေရးရာတုိ႔တြက္ပါ ျခိမ္းေျခာက္ျပီးသားျဖစ္ေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ မဟာအင္အားၾကီး တရုပ္ႏွင့္အိႏၷိယႏုိင္ငံ အၾကားတြင္ တည္ရွိျပီး ႏုိင္ငံေရး စစ္ေရး စီးပြားေရးတုိ႔တြင္ အခ်က္အျခာက်ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ထုိေၾကာင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအား လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ အင္အာၾကီးႏုိင္ငံ အသီးသီးက အစဥ္ၾကိဳးပမ္းလ်ွက္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။

တပ္မေတာ္သည္ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိက စြမ္းအားစု ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အစဥ္အျမဲတည္ေဆာက္ေနရန္လုိသည္။ယခုစစ္ဆင္ေရးမက်င္းပမွီ ရက္အနည္းငယ္က ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္းက ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္နက္ႏွင့္ ကီလုိမီတာ ၃၀၀ခန္႔သာ ကြာေဝးေသာ စိန္႔မာတင္က်ြန္း(အုန္းက်ြန္း)တြင္ ေရေၾကာင္းပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမူအျပီး လက္နက္အင္အားကုိ တုိးခ်ဲ႕လာခဲ့သည္။ျမနိမာ့တပ္မေတာ္သည္ ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပင္မေက်ာရုိးတုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္ေသာ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္မ်ားအား ထပ္မံဝယ္ယူကာ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္္အစီးႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကုိ အားျဖည့္ခဲ့သည္။ထုိအထဲတြင္း Mig-29SEတုိက္ေလယာဥ္ ၆စီးႏွင္ါ အထက္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ထုိ႔ျပင္ တရုပ္ႏုိင္ငံမွ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ႏွစ္စီးကုိ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းခဲ့သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္ တပ္မေတာ္သည္ အင္းအားျဖည့္တင္းမူမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ F-7တုိက္ေလယာဥ္၏ ေနာက္ဆုံးေပၚမ်ိဳးကြဲျဖစ္ေသာ F-7BGI ၁၆စီးႏွင့္ ေရတပ္အင္အားကုlိ အလုံးအရင္းျဖည့္တင္းခဲ့ရာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ Ming class ေရငုတ္သေဘာၤၤႏွစ္စီးပါပုိင္ဆုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ထုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ရည္ရြယ္ကာ လက္နက္အျပိဳင္အဆုိင္ တပ္ဆင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္မွာ အထင္အရွားေတြ႕ႏုိင္ေပသည္။ျမန္မာ့ပုိင္နက္အနီး ကီလုိမီတာ၃၀၀သာေဝးေသာ စိန္႔မာတင္က်ြန္း(အုန္းက်ြန္း)တြင္ အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မူမွာ တရားဝင္ အသိေပးသည္ျဖစ္ေစ ဤအေၾကာင္းအရာမွာ စိန္ေခၚျခိမ္းေျခာက္မူဆုိသည္မွာ လူတုိင္းသိရွိေသာ အရာျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေသာ အာရွ၏အၾကီးဆုံးစစ္ေရးပူးေပါင္းေလ့က်င့္ခန္း Cobra Goldႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။၂၀၀၁ခုႏွစ္ ယုိးဒယား-ျမန္မာ နယ္နမိတ္ အေရးအခင္းတြင္ ႏွစ္ၾကိမ္စလုံးသည္ ယခုလုိ Cobra Gold စစ္ဆင္ေရးအျပီး ေဆာင္ရြက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔စိန္ေခၚမူမ်ားအတြက္ ယခုပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။တပ္မေတာ္တစ္ခုတြင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေကာင္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္ရုံျဖင့္မျပီးေသးပဲ ထုိလက္နက္မ်ားကုိ က်ြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ အသုံးခ်တက္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

ယခုပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းကုိ တုိက္ခုိက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား တုိက္ခုိက္ရုံသက္သက္ေလ့က်င့္ျခင္းမဟုတ္ေပ။တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား စစ္ေျမျပင္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူရန္ စစ္ေျမျပင္စခန္းခ်ပုံစံ အတုိင္းထားရွိျခင္း တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသာမက ထုိတုိက္ခုိက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံမူတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိပါ စစ္ေျမျပင္အတုိင္းေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။ထုိသည္မွာလည္း အာရွ၏အၾကီးဆုံးစစ္ေရးပူးေပါင္းေလ့က်င့္ခန္း Cobra Goldကုိ ေလ့လာမူေၾကာင့္ ႐ရွိလာေသာ အက်ိဳးဆက္ဟု သုံးသပ္မိပါတယ္။အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံမူႏွင့္ အကူလက္ရုံးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပင္မတုိက္ခုိက္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ေကာင္းစြာေထာက္ပံႏုိင္မွ စစ္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ ဆုိရုိးစကားလည္း ရွိေပသည္။ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက သဲကႏၲာရေျမေခြးဟု နာမည္ၾကီးျပီး တဖက္ရန္သူအေပၚပါ လႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ဂ်ာမန္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရြန္းမဲလ္က ျဗိတိန္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္္ဂုိမာရီကုိ အဓိက ရႈံးနိမ့္ရသည့္ အေၾကာင္းတရားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံမူ ညံဖ်င္းမူေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ထုိစစ္ဆင္ေရးအျပီးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အာစင္ရြန္းမဲလ္က ဤသုိ႔ဆုိပါသည္-"မည့္မ်ွၾကီးက်ယ္ခမ္းနားျပီး တုိက္ရည္ခုိက္ရည္ ျပည့္ဝေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ပါေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံမူ ညံဖ်င္းလ်ွင္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အစဥ္အျမဲ ရႈံးနိမ့္ေပမည္။"ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

MiG-29 SE တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနၾကစဥ္

ယခုပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ အတြင္းပုိင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ရန္သူ တပ္ဖြဲ႕ကုိ ေခ်မႈန္းျခင္း ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ ထုိသုိ႔အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ စစ္ဆင္မူႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းမူကုိလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။total warဆုိေသာ္လည္း ယခုဝင္ေရာက္ခ်ည္းနင္းတုိက္ခုိက္ေသာ ရန္သူအားတုိက္ခုိက္ရန္ တပ္မတစ္ခုအား တာဝန္ေပးအပ္ျပီး ထုိတပ္မအား အျခားအကူလက္ရုံးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေလတပ္တုိ႔မွ ဝန္းရံကာ တုိက္ခုိက္သည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။
ယခုပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ ေလတပ္မွအပ က်န္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ၾကည္းတပ္၏အကူလက္ရုံး တပ္သဖြယ္ အသုံးျပဳသြားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။
  
Type-59D/M ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား
 
ယခုပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ အသုံးျပဳေသာ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႕၏ တင့္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္တြင္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလက ဝယ္ယူခဲ့ေသာလက္နက္မ်ားျဖစ္သည္။Type-59တင့္ကားမ်ားကုိ တရုပ္ႏုိင္ငံမွ ထုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး မူလမ်ိဳးကြဲ Type-59Dမွ Type-59Mအျဖစ္သုိ႔ ေလဆာျပစ္ခတ္ခ်ိန္ရယ္မူ စနစ္မ်ား တင့္ကားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အေျမာက္အား NATO Standardႏွင့္ အညီ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္း ညစစ္ဆင္ႏုိင္မူအား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ အျခားစစ္ဆင္ႏုိင္မူမ်ားအား အမ်ားအျပားအဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႕တြင္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားျပီး ေခတ္မွီေသာ ပင္မတုိက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားအျဖစ္ T-72Sႏွင့္ MBT-2000တင့္မ်ားလည္းရွိသည္။ယခု ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ ထုိတင့္ကားမ်ား အသုံးမျပဳျခင္းမွာ ေလ့က်င့္ေရးအေနျဖင့္အသုံးျပဳေနေသာ Type-59D/Mမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င္မူျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တင့္ကားခ်ီစစ္ဆင္ေရး မဟုတ္ပဲ ေျခလ်ွင္တုိက္ပြဲအကူ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုT-59D/Mမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္ ဟုလည္း ၾကားသိရပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခင္ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး (ေအာင္ေဇယ်)တြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုပ္လုပ္သည့္ BTR-3U APC လူသယ္သံခ်ပ္ကာယာဥ္ (Amour Personal Carrier)အစား တရုပ္ႏုိင္ငံထုပ္ Type-92IFV ေျခလ်ွင္တင္တုိက္ပြဲဝင္သံခ်ပ္ကာယာဥ္(Infantary Fighting Vehicle)မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ထုိသုိ႔ အသုံးျပဳရျခင္းမွာ BTR-3Uသည္ ေတာင္ေပၚေဒသတုိက္ခုိက္ေရးႏွင့္ တင့္ကားခ်ီစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပုိမုိ အသုံးက်ျခင္း သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးအား အသုံးျပဳေလ့က်င့္လုိျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသုံး သံခ်ပ္ကာယာဥ္တုိ႔ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

Type-92 IFVမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနၾကစဥ္

ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္းျဖစ္ သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ BSAC-87ႏွင့္ MAV-2 mark |တုိ႔ကုိလည္း အသုံးျပဳခဲ့သည္။BAAC-87သည္ ၂၀၁၃ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲတြင္ လုံျခံဳေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သံခ်ပ္ကာယာဥ္အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ထုိသံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္သည္ အၾကမ္းခံ၍ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အသုံးတည့္ျပီး အဆင့္ျမင့္တင္မူမ်ား ျပဳလုပ္ပါက တန္းဝင္ သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္(APC)တစ္စီး ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။MAV-2 mark |အား ဆက္သြယ္/ကင္းေထာက္ယာဥ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာတြင္ MAV(Myanmar Amour Vehicle)မ်ားကုိ အဆင့္အတန္းျမင့္ ထုပ္လုပ္ေနလ်ွက္ရွိရာ ယခုအခါ ႏုိင္ငံတကာေရာင္းတန္းဝင္ေသာ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကုိပါထုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ႕အတြက္ ဝမ္းသာစရာ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ျမန္မာ့သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ႕သည္ အစဥ္အလာအရလည္း ထုိင္းတပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ႕ထက္ ပုိမုိေခတ္မွီေသာ သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အစဥ္အျမဲ အသာစီးရခဲ့ေသာ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

Soltam 155mm ေဟာင္ဝစ္ဇာမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနၾကစဥ္

၁၀၅မမ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနၾကစဥ္
 
ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ Soltam ၁၅၅မမ အေျမာက္ၾကီးမ်ား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕၏ ပင္မေက်ာရုိးအေျမာက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၁၀၅မမ အေျမာက္မ်ားႏွင့္ ၁၂၀မမစိန္ေျပာင္းၾကီးတုိ႔လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။၁၀၅မမအေျမာက္မ်ားသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမူ ႏွိမ္နင္ေရး တုိက္ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ေတာက္ေလ်ွာက္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အေျမာက္ျဖစ္သည္။တိက်မူ ႏွင့္ ထိေရာက္မူအား ေကာင္းေသာ အေျမာက္ျဖစ္သည္။၁၂၀မမစိန္ေျပာင္းၾကီးသည္ ယုိးဒယား-ျမန္မာနယ္နမိတ္ အေရးအခင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ထိေရာက္မူ အလြန္ေကာင္းျပီး အထူးထင္ရွားခဲ့ေသာ လက္နက္တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ကုိ ေဒသတြင္း အေကာင္းဆုံး အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ အျဖစ္ ကမာၻကပင္ အသိအမွတ္ျပဳထားရာ ယခု ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ လက္စြမ္းျပကာ တိက်ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ကူကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။အမ်ိဳးအစားမတူညီေသာ အေျမာက္သုံးခုအား တေနရာထဲသုိ႔ တျပိဳင္တည္းက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲေအာင္ အထိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားစြာ ျပစ္ခတ္ခဲ့သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

Type-81 122mm MLRS

ယခု ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း (အေနာ္ရထာ)တြင္ ထူးျခားမူ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕၏ အတြဲလုိက္ျပစ္ဒုံးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။အတြဲလုိက္ေျမျပင္ျပစ္ ဒုံးအေနျဖင့္ Type-81 MLRS(Multi-lancher Rocket System)အတြဲလုိက္ျပစ္ဒုံးမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။အတြဲလုိက္ျပစ္ဒုံးမ်ားကုိ ကုိရီးယားက်ြန္းဆြယ္စစ္ပြဲ အတြင္းက စတင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ထုိအတြဲလုိက္ျပစ္ဒုံးမ်ား၏ ျပစ္အား ထိေရာက္မူႏွင့္ ေပါက္ကြဲအားသည္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္ျဖစ္သည္။Type-81 အတြဲလုိက္ျပစ္ဒုံးကား တစ္စီးတြင္ ဒုံးက်ဥ္ အေတာင့္ေလးဆယ္ ထည့္သြင္းျပစ္ခတ္ႏုိင္ျပီး ထုိဒုံး၏ ေပါက္ကြဲအားသည္ ၁၂၀မမစိန္ေျပာင္းၾကီး ဗုံးသီးထက္ ေပါက္ကြဲအားႏွစ္ဆ သာလြန္ပါတယ္။
ထုိအတြဲလုိက္ျပစ္ဒုံးမ်ားကုိ ျမိဳ႕ဖ်က္လက္နက္ဟူ၍ပင္ တင္စားေခၚေဝၚရေလာက္ေအာင္ ပစ္မွတ္အေပၚထိေရာက္မူႏွင့္ ေပါက္ကြဲဖ်က္ဆီးႏုိင္မူဟာ အလြန္ပင္ၾကီးမားပါသည္။ထုိအတြဲလုိက္ျပစ္ ဒုံးယာဥ္မ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အေျမာက္အျမားပုိင္ဆုိင္ထားသိဟုလည္း ဝမ္းသာစြာ ၾကားသိရပါတယ္။

ယခုပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ စစ္သည္တုိင္းတြင္ က်ဥ္ကာအက်ီႏွင့္ က်ဥ္ကာဖုိက္ဘာဦးထုပ္မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္သည္တစ္ဦးအတြက္ က်ဥ္ကာဖုိက္ဘာဦးထုပ္သည္ အသက္တမ်ွ အေရးပါျပီး လက္နက္ၾကီးေပါက္ကြဲမူမွ လြင့္စင္လာေသာ အစအနမ်ားႏွင္ က်ဥ္ဆံသည္ ဦးေခါင္းအား တုိက္ရုိက္ထိမွန္ေသဆုံးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။တုိက္ပြဲတစ္ခုတြက္ စစ္သည္ တစ္ဦး၏ အသက္သည္ တုိက္ပြဲကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိရာ ယခုကဲ့သုိ႔ က်ဥ္ကာအက်ီႏွင့္က်ဥ္ကာဖုိက္ဘာဦးထုပ္မ်ား ထုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အဖုိးတန္ေသာ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆုံးရႈံးျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးရာေရာက္ပါသည္။ယခုလက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚေဒသစစ္ဆင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္လ်ွင္ျမန္ေအာင္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေတာင္ေပၚေဒသ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ကမာၻ႕အေကာင္းဆုံး တပ္မေတာ္အျဖစ္ အသ္အမွတ္ျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ Standard Army တစ္ခုျဖစ္ေရးအတြက္ ခ်ပ္ဝပ္တန္ဆာပုိင္းကုိ အဆင့္ျမင့္တင္ရမည္ျဖစ္ရာ မၾကာေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္ဝတ္စုံကုိ အဆင့္အတန္းမွီစြာ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည့္ ေရွေျပးပုံရိပ္ တစ္ခု အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းဟု သုံးသပ္မိပါသည္။

ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး၏ ထင္ရွားေသာ အခ်က္မွာ အထူးအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕(Special Operation Task Force)ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ သမရုိးက် စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရုံသာမက အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ားလည္း လုိအပ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။သမရုိးက်တပ္ဖြဲ႕ကုိ ကြန္မန္ဒုိ တပ္ခြဲ/တပ္ရင္းမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေလ့ရွိေသာ္လည္း အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္တြင္မူ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားျပီး သင့္ေလ်ွာ္ေသာ လက္နက္တပ္ဆင္ထားသည့္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားလုိအပ္သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ Ranger/Navy Seal/Airforce Commandoစသည္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းေလ့ရွိသည္။၂၁ရာစု အၾကမ္းဖက္မူ ႏုိမ္နင္းေရးတြင္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အေရးပါမူကုိ အထင္အရွားပင္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။သမရုိးက်စစ္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အထူးတပ္ဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္မူမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကုိလည္းေတြ႕ရွိရသည္။ဒုတိယကမာၻစစ္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးခဲ့ေသာ ေနာ္မန္ဒီကမ္းေျခတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္၏ အထူးတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Rangerတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မူရွိခဲ့သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ထုိေၾကာင့္ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ စစ္ပြဲအလ်ွင္အျမန္ ေအာင္ႏုိင္ေရးကုိ အေထာက္အပံျဖစ္ေစပါသည္။ျမန္အာ့တပ္မေတာ္တြင္ SOTFမ်ား Navy Sealမ်ား Airbone Forceမ်ားကုိ ယခုထက္တုိးခ်ဲ႕သင့္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ၾကည္းတပ္၏ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္အျဖစ္ ၅၇မမႏွင့္ ၃၇မမ တာတုိျပစ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးယာဥ္(57mm airdefence mobile vehicle)ႏွင့္ SA-16 Igla ပခုံးထမ္းဒုံးမ်ားပါဝင္ခဲ့ျပီး အေထာက္အကူျပဳလက္နက္ႏွင့္ ေရဒါယာဥ္အျဖစ္ Smart hunterယာဥ္မ်ားကုိပါ အသုံးျပဳသြားသည္။ယခုပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးသည္
ကေဒသႏၲရတုိက္စစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တြင္ပါဝင္ေသာ အေျမာက္ ဒုံး သံခ်ပ္ကာႏွင့္ စစ္လက္ရုံးအကူ တပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားကုိသာ ေလေၾကာင္းရန္ အႏၲာရယ္မွ အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဗဟုိေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စနစ္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေပ။ဗဟုိေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအျဖစ္ ၾကားျဖတ္တုိက္ေလယာဥ္မ်ား တာလတ္ႏွင့္ တာေဝးျပစ္ လက္နက္မ်ား တာေဝး ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး လက္နက္မ်ား သီးျခားပါရွိပါသည္။  ထုိ႔အျပင္ လ်ွက္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မွလည္း တင့္/သံခ်ပ္ကာ ဆယ္တင္ေရးကားမ်ား ျပည္တြင္းျဖစ္FVRဟုေခၚဆုိေသာ Field Recovery Vehicleမ်ားပါဝင္ခဲ့ျပီး စစ္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း ပ်က္စီးသြားေသာ တင့္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာမ်ား ဆယ္တင္ျပဳျပင္ျခင္း အျခားစစ္သုံးယာဥ္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ဤစစ္ဆင္ေရးတြင္ လ်ွက္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မွာ မရွိမျဖစ္ အေရးၾကီးျပီး တုိက္ပြဲအတြက္ အေရးပါေသာ ယာဥ္မ်ားအား အလ်ွင္အျမန္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ စစ္ပြဲအတြက္ အေရးပါေသာ စစ္လက္နက္ႏွင့္ အေထာက္အကူ ျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မွီ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ တုိက္စြမ္းအားကုိ ဆက္လက္ တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး တပ္ဖြဲ႕မွ ရိကၡာ အေထြေထြသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္သုံးဆီမ်ားကုိ စစ္ေျမျပင္စခန္းမ်ား စနစ္တက်တည္ေဆာက္ကာ ထားရွိအသုံးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေရးေပၚကာလ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ေထာက္ပံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။စစ္လက္နက္ပစၥည္း တပ္ဖြဲ႕မွလည္း လုိအပ္ေသာ စစ္အသုံးေအဆာင္ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကုိ စစ္ေျမျပင္အတုိင္းထားရွိသုိေလွာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံမူ၏ အေရးပါမူကုိ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕မွလည္း တပ္ဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ရန္သူဆက္သြယ္မုအား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း မိမိတပ္ဖြဲ႕ဆက္သြယ္မူ လုံျခံဳေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရန္သူဆက္သြယ္မူအား တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေခတ္မွီစက္ကရိယာမ်ား အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ေဆးဝန္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေျမျပင္ေဆးရုံဖြင့္လွစ္ျခင္း စစိေျမျပင္ လူနာသယ္ လူနာေကာက္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆးပစၥည္းထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ တကယ့္စစ္ေျမျပင္ အတုိင္းေလ့က်င့္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။

တပ္မေတာ္ တပ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ကလည္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေပးျခင္း တုိက္ပြဲအျပီး သုံ႔ပန္းထိန္းသိမ္းေရး စစ္ေက်ာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ပါဝင္ခဲ့သည္မွာလည္း တုိက္ပြဲအတြင္းအမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္မူပင္ျဖစ္သည္။

ယခုပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ အေျမာက္ႏွင့္ ဒုံးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပစ္မွတ္ရွာေရဒါကုိ အသုံးျပဳတုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ရန္သူနယ္ေျမထဲ အကဲၾကည့္ျပစ္မိန္႔ေပးရန္ ခက္ခဲေပသည္။ရန္သူ႔ျပစ္မွတ္မ်ားရွာေဖြျခင္း တန္ျပန္ျပစ္ခတ္မူမ်ားကုိ ေထာက္ခာလွမ္းျခင္း ျပစ္မွတ္အား တိတိက်က် ျပစ္ခတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပစ္မွတ္ရွာေရဒါမွာ အေရးပါေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ယခုစစ္ဆင္ေရးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕မွာ SLC-2ျပစ္မွတ္ရွာေရဒါကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ထုိ႔အျပင္ အေပါ့စားေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ငယ္ျဖင့္ တုိက္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕အတြက္ အေသးစိတ္ေထာက္လွမ္းမူ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။႔ အေပါ့စားေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ငယ္ျဖင့္ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလ်ွက္ရွိေပသည္။ထုိသုိ႔ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပံေကာင္းမ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။