Wednesday, June 25, 2014

KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္


KS-1 လက္နက္စနစ္သည္ ရာသီမေရြးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Medium Range ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး လက္နက္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒံုးလက္နက္စနစ္ (Surface-to-Air Missile Weapon System - SAMWS) သည္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေျမျပင္(သို႔) အေရးႀကီးေနရာမ်ားအတြက္ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား၊ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္မ်ား၊
 ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ ဒံုးမ်ား၊ ခရုစ္ဒံုးပ်ံမ်ားအျခား တိက်ထိေရာက္ေသာ လက္နက္မ်ားက့ဲသို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္လက္နက္မ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္သည္
 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေနရာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာကာကြယ္ႏိုင္ရံုမက အျခားေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္လည္း စစ္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရႊက္ႏိုင္ပါသည္။

KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္

KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္တြင္ ဒံုးထိန္းေက်ာင္းမႈယာဥ္ (ေရဒါယာဥ္၊ ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈယာဥ္) ၊ ဒံုးပစ္ယာဥ္၊ ဓါတ္အားေပးစက္ယာဥ္ႏွင့္ လႈိင္းႏႈန္းေျပာင္းလဲေပးေသာယာဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

KS-1 ဒံုးပ်ံ


KS-1 ဒံုးအား ရိုးရွင္းေသာ သီးသန္႔ပံုစံ၊ စြမ္းအားျမွင့္ အစိုင္အခဲသံုး ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုတည္းပါဝင္ေသာ တြန္းအားေပးအပိုင္း၊ တည္ၿငိမ္စြာ တိုင္းတာထိ္န္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ စနစ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ဒံုးပ်ံသန္းျခင္းႏွင့္ ပစ္မွတ္အားၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွစ္ခုစလံုးကိုလည္း အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
KS-1 ဒံုးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္


ဒံုးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္သည္ လုပ္ငန္းအရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း၊ စက္စတင္လည္ပတ္ျခင္း၊ ဒံုးအား အႏာၱရယ္ကင္းစြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ လမ္းညြန္ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ကို အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ဒံုးပစ္ခတ္မႈတြင္ စနစ္၄မ်ိဳးပါဝင္ၿပီး ထိန္းခ်ပ္ေရးဌါနႏွင့္ အျပန္အလွန္ အခ်က္လက္ေပးပို႔ရာတြင္ ဝါယာအသံုးျပဳကာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

H-200 ေရဒါစနစ္


H-200 Phased Array အင္တင္နာသည္ ေရဒါယာဥ္၏ ထိပ္ဘက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေရဒါယာဥ္အား ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းသယ္ယူခ်ိန္တြင္ ၎၏ အင္တာနာကို ယာဥ္၏ အမိုးေအာက္ဖက္တြင္ ထားရွိၿပီး စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္မႈ အင္တင္နာအား ျပန္လည္ေထာင္မတ္ထားပါသည္။ လမ္းညြန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈယာဥ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ပစ္မွတ္မ်ားန႔ဲ ဒံုးပ်ံမ်ားအား တိက်စြာ ရွာေဖြၿပီး လမ္းညြန္ေပးႏိုင္သည့္ ေရဒါယာဥ္ပါရွိပါသည္။ ပစ္မွတ္မ်ားန႔ဲ ဒံုးပ်ံမ်ား၏ ေရႊ႔လ်ားမႈပံုစံကြဲျပားမႈအေပၚမူတည္၍ ေရဒါယာဥ္သည္ တိုင္းတာတြက္ခ်က္မႈ ေပးႏိုင္ပါသည္။
 
KS-1 စီးရီး ေလကာဒံုးစနစ္တစ္ခု၏ တိုက္ပြဲဝင္ပံုစံ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ-
 ၁. ေလယာဥ္ပစ္ဒံုး ၂၄စင္း
၂.Phased Array ေရဒါယာဥ္
၃. ဒံုးပစ္စင္ ၂ခုပါသည္ ဒံုးပစ္ခတ္ယာဥ္ ၆ စီး
၄.ဒံုးျဖည့္တင္းေရးယာဥ္ ၆ စီး
၅.ဓါတ္အားေပးယာဥ္ ၂ စီး
၆.လွိဳင္းႏႈန္းေျပာင္းလဲေရး၊ျဖန္႔ေဝေပးယာဥ္ ၁ စီး စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

ဒံုးျဖည့္တင္းေရးယာဥ္ တစ္စီးအား ေတြ႔ရစဥ္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၏ KS-1A/B ဒံုးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရၿပီး အဆိုပါသတင္းမ်ားအရ ပါကစၥတန္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔မွ ဝယ္ယူခ့ဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ (သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါကစၥတန္အေနျဖင့္ ပိုမိုအဆင့္ျမွင့္သည့္ HQ-9 တာေဝးပစ္ ေလကာစနစ္အား ဝယ္ယူခ့ဲသည္ဟု သိရပါသည္)။ KS-1A ဒံုးစနစ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာအခ်ိဳ႔(ေရဒါစနစ္ပိုင္းတြင္)၊ ရုရွားနည္းပညာ ႏွင့္ တရုပ္၏ နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ အားထားရသည့္ စြမ္းရည္ျမွင့္ ေလကာဒံုးစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ ဝယ္ယူမႈတြင္ ယူနစ္မည္မွ် ဝယ္ယူသည္ကို မသိရေစကာမႈ ဒုတိယအႀကိမ္ဝယ္ယူသည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းတြင္မႈ ယူနစ္ ၄ခုစာမွ် ဝယ္ယူထားသည္ဟု သိရသည္။ ဒံုးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္ ၂၄စီး ( အကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၅၀ အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ ဒံုး ၄၈စင္း) ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ KS-1 ေလကာစနစ္သည္ တာေဝးေထာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ ဗ်ဳဟာေျမာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေရဒါႀကီးမ်ားျဖင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ H-200 ေရဒါစနစ္အေနျဖင့္ ဒံုးပ်ံ ၆ စင္းအား တၿပိဳင္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္ခတ္ကာ ပစ္မွတ္ ၃ခုအား ရွာေဖြေျခမႈန္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ အေမရိကန္၏ F-16/18 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကုိပင္ ရွာေဖြေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အဆိုပါေရဒါစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကီလိုမီတာ ၁၂၀+ အထိ ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္-
တာေဝးပစ္ ေလကာစနစ္တြင္- SA-5 Gammo စနစ္ ႏွင့္ V-75 (SA-2) စနစ္မ်ား
တာလတ္ပစ္ ေလကာစနစ္တြင္ BUK M1 စနစ္၊ KS-1B စနစ္ ႏွင့္ Pechora 2M စနစ္မ်ား
တာတိုပစ္ ေလကာစနစ္တြင္ TOR M1 စနစ္၊ Tunguska M1 စနစ္၊ ကပစထုတ္ Igla-S စနစ္မ်ား ႏွင့္ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ား စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အတည္ျပဳခ်က္မရသည့္ သတင္းမ်ားအရ ရုရွား၏ S-300PMU2 တာေဝးပစ္ ေလကာစနစ္ (သို႔) တရုပ္တပ္မေတာ္၏ HQ-9 စနစ္တစ္မ်ိဳးအား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရကာ အဆိုပါသတင္းသည္ အမွန္ဟု ယူဆပါက တပ္မေတာ္၏ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အေကာင္းဆံုးန႔ဲ အေတာင့္တင္းဆံုးေသာ ေလကာတပ္ဖြဲ႔ႀကီးဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလအား ဘက္စံုဖြံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရႊက္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမွီတြင္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္၏ သတင္းေကာင္းမ်ားလည္း ၾကားရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခင္ကာလမ်ားကထက္စာလွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ ကာကြယ္ေရးစနစ္အား အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလ့လာခြင့္ရၾကၿပီျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသိရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ညီ၊အစ္ကိုမ်ားအေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားမွလႊဲ၍ သိခြင့္ရွိသည့္အပိုင္းမ်ားအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကား ယခုထက္ပို၍ နားလည္မႈရေစကာ တပ္မေတာ္အား စိတ္ဝင္စားသည့္ ညီ၊ေနာင္မ်ားအတြက္ အၿမဲႀကဳိးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။ :)

တရုပ္တပ္မေတာ္၏ KS-1 ေလကာဒံုးမ်ား တပ္ျဖန္႔ထားပံုႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈပံုရိပ္မ်ားTuesday, June 17, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္လက္နက္ျဖည့္တင္းျခင္း အပိုင္း-၂


 (ကိုရဲမိုး၏ တပ္မေတာ္ စစ္လက္နက္ျဖည့္တင္းမႈဆိုင္ရာ ပိုစ့္အား ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးသည့္ ကိုရဲမိုးအား ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိေၾကာင္းပါ..။)


၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ျမန္မာ့ေလတပ္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ နဲ ့ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က ၀ယ္ယူခဲ့တဲ ့ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ ့ ေလယာဥ္ နဲ ့ ရဟတ္ယာဥ္ မ်ိဳးစံု ၁၃၁ စီးေလာက္သာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ေလတပ္ဟာ အရြယ္အစားေသးငယ္ဆင္းရဲ ျပီး သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ေထာက္ပံ ့ေရး နဲ ့
ၾကည္းတပ္ရဲ ့စစ္ဆင္ေရး တစ္ခ်ိဳ ့ေလာက္ကိုသာ အေထာက္အကူျပဳနိူင္တဲ ့အေနအထားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ ေလတပ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို ့ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာ
အတိအက် မသိရေပမယ့္ ၁၉၉၀ ဒီဇင္ဘာလ မွာပဲ တပ္မေတာ္ေလဟာ F7 2k ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး
 ေလယာဥ္ ၁၀ စီး GAIC FT – 7 Trainers ေလယာဥ္ ၂စီး PT 6 အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ အစီး ၃၀ ကို စတင္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ယူဂိုဆလားဗီးယားနိူင္ငံက G4 Super Galab တိုက္ေလယာဥ္ တစ္အုပ္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာျပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ F7 2K ေလယာဥ္ ၁၂ စီး ထပ္မံေရာက္ရွိလာပါတယ္။
၁၉၉၅ , ၁၉၉၇ နဲ ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ေလ အေနနဲ ့ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္အုပ္ေတြ အမ်ားအျပား ဖြဲ ့စည္းထားႏွင့္ ျပီးပါျပီ..။
F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား 
A-5 ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား
 ျပည္ပ စစ္ဖက္ သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြရဲ ့အဆိိုအရ တပ္မေတာ္ေလ ရဲ ့ ပထမဆံုး ဗံုံးၾကဲ တိုက္ေလယာဥ္ A5 ေတြကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ လက္ခံရရွိတယ္လို ့ ဆိုပါတယ္...။ ၈ ႏွစ္အတြင္းမွာ
A5 ဗံုးၾကဲ တိုက္ေလယာဥ္ ၃၆ စီးကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ၁၉၉၈ နဲ ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ K8 အေမာင္းသင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေတြ အမ်ားအျပား စတင္ေရာက္ရွိလာပါတယ္...။ ေလယာဥ္ေတြ အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိလာျပီး ကြ်မ္းက်င္ ေလသူရဲေတြ အမ်ားအျပား ရုတ္တရက္လိုအပ္လာတဲ ့
 ျပသနာကို ေျဖရွင္းနိူင္ဖို ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ စစ္တကၠသိုလ္ လက္ခံပတ္ တစ္ခုတည္းမွာတင္ ေလသူရဲ ဗိုလ္ေလာင္း ၂၅၀ ကို သီးသန္ ့ စတင္ေခၚယူခဲ့ပါတယ္...။ ဒီဗိုလ္ေလာင္းေတြဟာ စစ္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္မွာတင္ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အသီးသီးကို
သြားေရာက္ သင္ၾကားရျပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းဆင္းခါနီး အခ်ိန္မွသာ စစ္တကၠသိုလ္ကို လာေရာက္ပူးေပါင္း ေက်ာင္းဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီအရာရွိေတြဟာ
တပ္မေတာ္ေလ ရဲ ့ အမာခံ ေလသူရဲ အုပ္စုေတြ ျဖစ္ေန ျပီးပါျပီ..။ ေနာက္ထပ္ စစ္တကၠသိုလ္ လက္ခံပတ္အခ်ိဳ ့မွာလဲ ဒီအစီအစဥ္အတိုင္း ေလသူရဲ႕ ဗိုလ္ေလာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို သီးသန္ ့ေခၚယူေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။

၁၉၉၀ ကေန ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္ေလ ရဲ ့ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ ေဖာ္ကာေလယာဥ္မ်ား ေနရာမွာ
အစားထိုးဖို ့စတင္ေရာက္ရွိလာတာကေတာ့ SAC Y8D အမ်ိဳးအစား သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး
 ေလယာဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္..။ ပိုလန္နိူင္ငံက ၀ယ္ယူလိုက္တဲ ့ PZL W3 Sokol အမ်ိဳးအစား ဘက္စံုသံုး ရဟတ္ယာဥ္ ၁၃ စီး နဲ ့ Mi 2 ရဟတ္ယာဥ္ အစီး ၂၀ ကို လက္ခံရရွိျပီးတဲ ့ေနာက္ ရုရွားနိူင္ငံလုပ္ Mi 17 ရဟတ္ယာဥ္ ၁၃ စီးလဲ ထပ္မံ အားျဖည့္ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္..။ 
 Mi-2 အေပါ့စား တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္
Mi-17 အလတ္စား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ယိုးဒယား နယ္စပ္ျပသနာ ျဖစ္ျပီးတဲ ့ေနာက္ အလွ်င္အျမန္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာတာကေတာ့  
ေခတ္မီ MiG 29 B ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စီး ပဲ ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအး ရဲ ့ ရုရွား ခရီးစဥ္အျပီးမွာ MiG 29 ဂ်က္ေလယာဥ္ အေျမာက္အမ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့တယ္လို ့လဲ သိရပါတယ္..။
ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု အတြင္းမွာပဲ မေကြးေလယာဥ္ကြင္း ၊ ေကာ့ေသာင္း ၊ ျမိတ္ ၊ ထား၀ယ္ နဲ ့ ေမာ္လျမိဳင္မွာရွိတဲ ့ ေလယာဥ္ကြင္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ တိုးခ်ဲ ့တည္ေဆာက္မွဳ မ်ား 
 ေတာက္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ ့ရျပီး ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာလဲ စတင္ ဖြံျဖိဳးလာတာကို ေတြ ့ရွိရပါတယ္..။ ျပည္ပ စစ္ဘက္ နည္းပညာ သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြ ရဲ ့အဆိုအရ
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ နဲ ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ ေလ ဟာ အေပါ့စားေလယာဥ္ တစ္စီးစီကို
ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္တပ္ဆင္နိူင္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ STOL CH – 701 အမ်ိဳးအစား
အေပါ့စားေလယာဥ္ တစ္စီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တပ္ဆင္ ပ်ံသန္းနိူင္ခဲ့တယ္လို ့သိရွိရပါတယ္...။

အခု ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပခဲ့တာေတြဟာ တပ္မေတာ္ကို လက္နက္တပ္ဆင္ အဆင့္ျမွင့္တင္မွဳ    
ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ မဟာဗ်ဴဟာ တပ္ေနရာခ်ထားမွဳ အစီအစဥ္ေတြကို မေဖာ္ျပေတာ့ေပမယ္ ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အတြင္း မွာပဲ တစ္နိူင္ငံလံုးမွာ
တိုက္ခိုက္ေရး ေျချမန္တပ္မ ၂၅ ခုေလာက္ အသစ္ တိုးခ်ဲ ့ဖြင့္လွစ္ခဲ ့တာကို ေထာက္ရင္
တပ္ဖြဲ ့မ်ား ေနရာခ်ထားမွဳ အစီအစဥ္ဟာ အေတာ္ကို ၾကီးမားက်ယ္ျပန္ ့တယ္လို ့ ခန္ ့မွန္း သံုးသပ္နိူင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္..။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္က တပ္မေတာ္ ရဲ ့ အစြန္အဖ်ား အက်ဆံုး တပ္ရင္းေတြဟာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရာက္မွာ သူ ့ထက္ အစြန္အဖ်ားက်တဲ ့ တပ္ရင္းေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္
အသစ္ တည္ေဆာက္ထားတဲ ့ ေအာက္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္လို ့ေန ေန ပါတယ္..။ေျပာရရင္ေတာ့
ဘယ္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ကမွ ေျခမခ်နိူင္ခဲ့တဲ ့ နယ္စပ္ေဒသ အမည္းေရာင္နယ္ေျမေတြ အားလံုးမွာ
တပ္မေတာ္ ရဲ ့ အခိုင္အမာ တပ္ရင္းေတြ ရာနဲ ့ခ်ီျပီး တည္ေဆာက္ တပ္စြဲ ေနရာယူႏွင့္ျပီး ျဖစ္ေနပါျပီ...
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၀န္းက်င္က စခဲ့တဲ ့ဒီတပ္ရင္းေတြဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္  ၁၄ ႏွစ္ၾကာျပီးခ်ိန္မွာ
အဲဒီေဒသေတြမွာ အသားက်ေနတဲ ့ တပ္ရင္းအေဟာင္းေတြ ျဖစ္ေနျပီလဲ ျဖစ္ပါတယ္...။ 

MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား
ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္ နဲ ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ကို
နိူင္းယွဥ္လို ့ရနိူင္ျပီ ျဖစ္ျပီး ၂၂ ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း တပ္မေတာ္ ကို တကယ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သလားဆိုတဲ ့ အေျဖကို ကြ်န္ေတာ္ ေျဖျပီး ျဖစ္မယ္လို ့ထင္ပါတယ္...။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခု ေမးစရာရွိတာက ဒါဆိုရင္ တပ္မေတာ္ က စစ္သည္ေတြ ရဲ ့ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ ရိကၡာ
စစ္အသံုးအေဆာင္ေတြရဲ ့အရည္အေသြးကို ဘာလို ့မျမွင့္တင္ရသလဲဆိုတဲ ့ေမးခြန္းတစ္ခုေပၚလာပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ရွင္းျပစရာ အခ်က္ ၂ ခု ရွိပါတယ္ ပထမ တစ္ခုက ဘယ္အရာကို အရင္ ဦးစားေပးလုပ္မလဲ ဆိုတာပါ..။ ကြ်န္ေတာ္ အေပၚမွာ တင္ျပခဲ့တဲ ့ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း ၀ယ္ယူျဖည့္တင္း မွဳေတြ
စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ ့မွဳေတြဟာ အရပ္သား အစိုးရ တစ္ခုရဲ ့လက္ထက္မွာ လံုး၀ ခြင့္ျပဳနိူင္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။ ရတဲ ့အခ်ိန္ေလး အတြင္း အျမန္ဆုံးဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။ တပ္ အသစ္ေတြ တည္တာလဲ ထိုနည္း လည္းေကာင္းပါပဲ ဒီိေနရာမွာ တပ္တည္ထား လူ ၂၀၀ ေလာက္ ပို ့ထား
ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ ဆို အေျခက်သြားလိမ့္မယ္ လိုတဲ ့ လူအင္အား စစ္၀တ္တန္ဆာ ရိကၡာ ေနာက္ပိုင္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အဆင့္ျမွင့္တင္လို ့ရတယ္။ အရပ္သား အစိုးရ လက္ထက္
ဒါေတြ လုပ္လို ့မရနိူင္ေတာ့ဘူး အေရးၾကီးတာ အရင္လုပ္ ဒီ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္..။ 
 တပ္မေတာ္ထုတ္ စစ္အသံုးအေဆာင္မ်ား
နာက္တစ္ခ်က္ ကေတာ ့ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ မွာ စစ္သည္ ငါးသိန္း ဆိုပါစို ့ ရိကၡာ တစ္ယူနစ္  (ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ တစ္ရက္စာ ) ဟာ ေငြ ၅၀၀ က်တယ္ ဆိုပါစို ့ တပ္မေတာ္ ရဲ ့တစ္ရက္ ကုန္က်စားရိတ္ဟာ ၅၀၀,၀၀၀ ယူနစ္ × ၅၀၀ က်ပ္ = ၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( သိန္း ၂၅၀၀ က်ပ္ )
 ျဖစ္ပါတယ္…။ ရိကၡာ အရည္အေသြးကို တစ္ရက္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ အထိ အဆင့္ျမွင့္တင္ ေပးရင္
တစ္ရက္ကို သိန္း ၅၀၀၀ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္..။ စစ္၀တ္ေတြလဲ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ
ေတာစီး စစ္ဖိနပ္ တစ္ရံ ရဲ ့သက္တမ္းဟာ ၁၂ လ သတ္မွတ္ထားပါတယ္ ၁၂ လျပည့္တိုင္း အသစ္ ထပ္မံထုတ္ယူဖို ့ လုပ္ရပါတယ္။ ေတာစီးဖိနပ္တစ္ရံ ရဲ ့တန္ဖိုးဟာ ၃၀၀၀ က်ပ္ရွိတယ္ ဆိုၾကပါစို ့.။
ဒီဖိနပ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္လို ့ ၅၀၀၀ က်ပ္ က်သင့္လွ်င္ အင္အား ၅၀၀၀၀၀ × ၅၀၀၀ 
က်ပ္ = ၂,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀က်ပ္ ( သိန္း ၂၅၀၀၀ က်ပ္ ) ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ တစ္ႏွစ္ျပည့္တိုင္း
တပ္မေတာ္ တစ္ခုလံုးအတြက္ ေတာစီး ဖိနပ္ ဖိုး သိန္း၂၅၀၀၀ က်ပ္ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္..။ က်န္တဲ ့ စစ္၀တ္ ပစၥည္း ၂၂ မ်ိဳးလံုးလဲ သူ ့သက္တမ္း အတိုင္း လဲလွယ္ကုန္က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမွင့္ေပးျပီးမွေတာ့ ျပန္ေလ်ာ့လို ့မရပါဘူး.. တပ္မေတာ္ၾကီး တည္ရွိ ေနသေရြ ႔ ေတာက္ေလ်ွာက္ ကုန္က်ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္...။

ဒီပစၥည္းေတြဟာ နိူင္ငံျခား နည္းပညာ မလို ျပည္ပ ပိတ္ဆို ့မွဳ ဂရုစိုက္စရာ မလို ဘတ္ဂ်က္ အင္အားေတာင့္တာ နဲ ့ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးလို ့ရတဲ ့ ပစၥည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၀ယ္ယူမွဳေတြနဲ ့ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ ့ျခင္းကို ဖိဖိစီးစီး ဦးစားေပးလုပ္ခဲ့ျပီး
စစ္သည္ေတြ ရဲ ့ခ်ပ္၀တ္ တန္ဆာပလာ ရိကၡာေတြကို ဦးစားေပး မေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္မယ္လို ့
ယူဆရေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား …။  

ေနာက္ဆက္တြဲ ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ တစ္ခုလံုးကို အရည္အေသြးျမွင့္ စစ္ဖိနပ္မ်ား စတင္လဲလွယ္ ထုတ္ေပးခဲ့ျပီီး အေအးပိုင္းေဒသ တပ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ဂ်ာကင္ေတြ
စတင္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္..။ ရိကၡာယူနစ္ မွာလဲ တီးမစ္မ်ား ၊ ဘီယာဘူးမ်ား အာမီရမ္ ပံုစံသစ္မ်ား စတင္ ပါရွိလာခဲ့ပါတယ္..။ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ တပ္မေတာ္ တစ္ခုလံုး က်ည္ကာ နဲ ့ ဟဲလမက္မ်ား
လူေစ ့တပ္ဆင္သြားမည္ဟု သိရကာ လက္ရွိ ထုတ္ေပးထားေသာ က်ည္ကာအက်ၤ ီတစ္ထည္၏ တန္ဖိုးမွာ
၂ သိန္းက်ပ္ တိတိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္....။ သတင္းေကာင္း တစ္ခုကေတာ့ ပံုစံသစ္ Equiment မ်ား
မၾကာခင္ စတင္ထုတ္လုပ္ လဲလွယ္ တပ္ဆင္ေတာ့မည္ဟု သိရွိရေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား ..... ။

( သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား စင္ကာၤပူ နိူင္ငံ INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES မွ
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ Building the Tatmadaw Myanmar Armed forces Since 1948 By MAUNG AUNG MYOE ၏ က်မ္းျပဳ စာတမ္း ႏွင့္ ျပည္ပ ကာကြယ္ေရး websites မ်ားမွ ရယူပါသည္ ....)

Thursday, June 12, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္လက္နက္ျဖည့္တင္းျခင္း အပိုင္း-၁

(ကိုရဲမိုး၏ တပ္မေတာ္ စစ္လက္နက္ျဖည့္တင္းမႈဆိုင္ရာ ပိုစ့္အား ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးသည့္ ကိုရဲမိုးအား ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိေၾကာင္းပါ..။) 

၂၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ ကို တကယ္တည္ေဆာက္ခဲ့သလား…


 ဒီေမးခြန္းမွာ ပထမဆုံးစျပီးရွင္းျပရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ တပ္မေတာ္ရဲ ့အေျခအေနနဲ ့
၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ရဲ ့အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္…

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက တပ္မေတာ္ ရဲ ့အင္အားဟာ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္မ ၈ခု နဲ ့ တပ္ဖြဲ ့၀င္ ၂သိန္း မျပည့္တျပည့္သာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အတိအက် ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကည္းတပ္မွာ ၁၈၄,၀၂၉ ေယာက္၊
ရတပ္မွာ ၈,၀၆၅ ေယာက္ နဲ ့ ေလတပ္မွာ ၆, ၅၈၇ ေယာက္ တို ့ျဖစ္ပါတယ္..။တပ္ဆင္ထားတဲ ့လက္နက္၊ စစ္ယာဥ္ေတြဟာလဲ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ က သံုးခဲ့တဲ ့ လက္နက္အမ်ိဳးအစား အမ်ားစု နဲ ့ ၁၉၆၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ ့လက္နက္အမ်ိဳးအစား တစ္ခ်ိဳ ့သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ နဲ ့ေထာက္ပ့ံ ပို ့ေဆာင္မွဳ စနစ္ေတြဟာ အရြယ္အစားေသးငယ္တဲ ့ စစ္ဆင္ေရး မ်ိဳးေတြကိုသာ

 ေထာက္ပံ ့နိူင္စြမ္းရွိျပီး ေရတပ္ဟာ ျမစ္တြင္း နဲ ့ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္ေရယာဥ္ အနည္းငယ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ ပါတယ္...။ ေလတပ္ဟာ လဲ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ ့မ်ားကို သာ အေထာက္အပံ ့ေပးနိူင္စြမ္းရွိျပီး အင္အားနည္းပါးလြန္းလွပါတယ္...။

ဒါေပမယ့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးမွာေတာ့ ေခတ္သစ္ တပ္မေတာ္ တစ္ခုရဲ ့ အနာဂတ္ဟာ စတင္ ပံုေလာင္း သြန္းဆစ္လို ့ ခံရျပီ ျဖစ္ပါတယ္..။ တပ္မေတာ္ အေနနဲ ့ ပထမဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို ့ၾကိဳးစားတာကေတာ့ ကာကြယ္ေရး သိပံၸ နဲ ့ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္..။


တပ္မေတာ္ထုတ္ လက္နက္ငယ္မ်ား
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာနိူင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသအခ်ိဳ ့က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း စက္ရုံေတြဟာ တပ္မေတာ္ရဲ ့လက္ရွိ အသံုးျပဳေနတဲ ့အေနာက္ဂ်ာမဏီ ဖက္စပ္ ၇.၆၂ မီလီမီတာ က်ည္သံုး
G3 ေမာင္းျပန္ရုိင္ဖယ္ေတြ ကို အစား ထိုး နိူင္ဖို ့အတြက္ ၅.၅၆ မီလီမီတာ က်ည္သံုး ေမာင္းျပန္ရုိင္ဖယ္ အသစ္တစ္မ်ိဳး နဲ ့ေျခလွ်င္တပ္သုံး လက္နက္မ်ိဳးစံုတို ့ကို အၾကီးအက်ယ္ စတင္ စမ္းသပ္ေနၾကပါတယ္..။
လက္နက္ပံုစံ အသစ္ေတြဟာ ၁၉၉၅ ႏွစ္ဦးမွာ စတင္ ထုတ္လုပ္တဲ ့အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာျပီး
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ တစ္ခုလံုးက တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မေတြကို စတင္ လွဲလွယ္တပ္ဆင္ ပါေတာ့တယ္..။ အဲဒီ လက္နက္ေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္မွာ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ ့
MA series ေမာင္းျပန္ရုိင္ဖယ္မ်ား၊ စက္ေသနတ္မ်ား ၊ ေမာ္တာမ်ား ၊ေလာင္ခ်ာမ်ား ၊ မိုင္းမ်ား အစရွိတဲ ့လက္နက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္...။


တပ္မေတာ္ထုတ္ ပုခံုးထမ္းေလာင္ခ်ာ
 
တင့္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဆိုင္ရာ
အလားတူ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာပဲ တပ္မေတာ္ ရဲ ့ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ ့ေတြဟာ ေခတ္မီတိုက္ခိုက္ေရး သံခ်ပ္ကာယာဥ္ေတြကို စတင္ လက္ခံရရွိပါတယ္။ ျပည္ပ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေတြရဲ ့အဆိုအရ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ အတြင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ-

T-72S ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ၁၃၉ စီး …. ( ယူကရိန္း ၊ ရုရွား )
Type-59D ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ၂၈၀ စီး + …. ( တရုတ္ )
Type-69 II ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ၁၉၀ စီး + … ( တရုတ္ )
Type-80 ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ( ×× ) စီး ( တရုတ္ )
Type-85 ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ( ×× ) စီး ( တရုတ္ )
T-55 ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ( ×× ) စီး ( အိႏိၵယ )
Type-63 အေပါ့စား တင့္ ၁၅၀ စီး + ….. ( တရုတ္ )
BTR-3U IFV သံခ်ပ္ကာ တိုက္ယာဥ္ ၁၀၀၀ စီး + ….
( ယူကရိန္း ႏွင့္ ဖက္စပ္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည္ )T-72S ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

 Type-63 အေပါ့စားတင့္ကား


Type-85 APC သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ ၂၅၀ စီး …. ( တရုတ္ )
Type-90 APC သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ ၂၄၀ စီး …. ( တရုတ္ )
EE-9 Cascavel AFV သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္ ၁၄၀ စီး … ( ဘရာဇီး )
AML-90 Armoured Cars ( ×× ) စီး … ( ေတာင္အာဖရိက )
72 MAV -1 IFV သံခ်ပ္ကာ တိုက္ယာဥ္ ( ×× ) ( ျပည္တြင္းထုတ္ ) ...
တို ့ကို လက္ခံ ရရွိခဲ ့တယ္လို ့ ဆိုပါတယ္...။


အေျမာက္ႏွင့္ ဒံုးတပ္ဖြဲ႔ဆိုင္ရာ
ဒါေပမယ့္ အၾကီးမားဆံုး ေျပာင္းလဲသြားတာကေတာ့ အေျမာက္တပ္ဖြဲ ့ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေျမာက္တပ္ဖြဲ ့ဟာ
၁၉၉၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းက စတင္ျပီး ၁၅၅ မမ နဲ ့ ၁၂၂ မမ ေဟာင္၀ဇ္ဇာ အေျမာက္မ်ား အပါအ၀င္ MLRS အတြဲလိုက္ ဒံုးပစ္ စနစ္မ်ား၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတဲ ့ အေျမာက္ ၊ စိန္ေျပာင္းမ်ားကို စတင္ တပ္ဆင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ လာပါတယ္..။ အဲဒီထဲမွာ အစၥေရး ၊ တရုတ္ ၊ ရုရွား နဲ ့ ေျမာက္ကိုရီးယား နိူင္ငံထုတ္ လက္နက္ေတြ အဓိက ပါ၀င္တယ္လို ့လဲ ဆိုပါတယ္...။


၁၅၅မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာအေျမာက္ႀကီး
 
၁၂၂မမ အတြဲလိုက္ ဒံုးပစ္ယာဥ္

အေျမာက္တပ္ဖြဲ ့ ရဲ ့ေအာက္မွာ ဒံုးတပ္ရင္းမ်ား စတင္ဖြဲ ့စည္းလာျပီး ျပည္ပ စစ္လက္နက္ဆိုင္ရာ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခ်ိဳ ့ရဲ ့အဆိုအရ ယိုးဒယား-ျမန္မာ နယ္စပ္တင္းမာမွဳ ျပသနာအျပီး ၂၀၀၃ နဲ ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ဒီ ဒံုးတပ္ရင္းေတြဟာ တရုတ္နိူင္ငံ လုပ္ M11 တာတိုပစ္ ဒံုးပ်ံ ေတြနဲ ့ေျမာက္ကိုရီးယားလုပ္ Hwasong အမ်ိဳးအစား စကဒ္ဒံုးပ်ံေတြကို အမ်ားအျပား စတင္ လက္ခံရရွိခဲ့တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းဌာန ရဲ ့၂၀၀၆ ခုႏွစ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
တပ္မေတာ္အစိုးရဟာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလမွာ Daewoo ေကာ္ပေရးရွင္း နဲ ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၃.၈ သန္းတန္ ဒုံးပ်ံ နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္လက္နက္ ကန္ထရုိက္တစ္ခု ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တယ္လို ့လဲ သိရပါတယ္..။

၂၀၀၄ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ တရုတ္နိူင္ငံ ( CPMIEC ) ကေန အဆင့္ျမွင့္တင္ထားတဲ ့ တာတိုပစ္ ဒုံးပ်ံ
M11 ( DF 11 A ) နဲ ့ M9 ( DF 15 ) ( အေရအတြက္ မသိရ ) တို ့ကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး
DF 11 A ဟာ 500kg ဒံုးထိပ္ဖူးတစ္ခု နဲ ့ကီလိုမီတာ ၅၀၀ - ၇၀၀ အကြာအေ၀းကို ပစ္ခတ္နိူင္ကာ
DF 15 ဟာ ကီလိုမီတာ ၆၀၀ အကြာကို ပစ္ခတ္နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။ ဒီ ဒံုးပ်ံေတြအားလံုးဟာ ယာဥ္တင္ အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ျပီး လြယ္ကူစြာ ေရႊ ့ေျပာင္း သယ္ယူနိူင္တာမို ့ အခ်ိန္တို အတြင္း တစ္နိူင္ငံလံုးမွာ
တပ္ျဖန္ ့ ေနရာခ်ထားနိူင္တယ္လို ့ ဆိုပါတယ္...။ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ ့ဆိုလို ့ မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္ အနီးမွာ ထားရွိတဲ ့ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ သာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီ တပ္ခြဲဟာလဲ ၄၀ မမ ဘိုဖာ အေျမာက္၊ ၃.၇ မမ MK3A ယာဥ္ဆြဲ ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္ နဲ ့၂၀ မမ M 38 ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္
အနည္းငယ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ျပီး အနိမ့္ပ်ံလာတဲ ့ ေလယာဥ္တစ္ခ်ိဳ ့ကိုသာ တိုက္ခိုက္နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပန္ေျပာရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ ့၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ခြဲေလးဟာ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္ကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါျပီ..။


တပ္မေတာ္ထုတ္ ပုခံုးထမ္း ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား
လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့ဟာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ရုံး ရဲ ့ကြပ္ကဲမွဳေအာက္မွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဇုန္ၾကီး ၆ခု ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ နဲ ့ဖြဲ ့စည္းထားျပီး ျဖစ္ေနပါျပီ..။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ တက္လာျပီးတဲ ့ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး စတင္၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ လက္နက္ဟာ စကာၤပူနိူင္ငံမွ တစ္ဆင္ ့ ၀ယ္ယူခဲ့တဲ ့ ယူေက နိူင္ငံထုတ္ Blood Hound MK 2 ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ အေျမာက္အမ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့တာကေတာ့ တရုတ္နိူင္ငံလုပ္ HN 5A အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ပုခံုးထမ္း ဒံုးပ်ံေတြ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဒီ ဒံုးပ်ံေတြဟာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ပစ္မွတ္ရွာေဖြ စနစ္ ပါ၀င္ျပီး အျမင့္မီတာ ၃၀၀၀ ၊ အကြာအေ၀း မီတာ ၃၀၀၀ အကြာကို လူ ႏွစ္ဦးတည္းနဲ ့ ပစ္ခတ္နိူင္စြမ္းရွိပါတယ္..။


Tunguska SPAAG (Self-Propelled Anit-Aircraft Gun)
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ Janes ကာကြယ္ေရး စာေစာင္ရဲ ့ေဖာ္ျပခ်က္အရ တပ္မေတာ္ဟာ ဘူလ္ေဂးရီးယား နိူင္ငံကေန
SA-16 Gimlet ( Igla - 1E ) ပုခုံးထမ္း ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးေတြ အမ်ားအျပား ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္..။ 

ဒီ ဒံုးပ်ံေတြဟာ အေမရိကန္ နိူင္ငံလုပ္ Stinger ပုခံုးထမ္း ဒံုးပ်ံေတြ နဲ ့ အလားသ႑န္တူျပီး အျမင့္မီတာ ၃၅၀၀ က ပ်ံသန္းလာတဲ ့ ေလယာဥ္ကို မီတာ ၅၂၀၀ အကြာအေ၀းကေန ပစ္ခ်နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထပ္မံျဖည့္တင္းလာတာကေတာ့ ရုရွား နဲ ့ အေရွ ့ဥေရာပ နိူင္ငံေတြက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဒီလက္နက္ေတြထဲမွာ ေရဒါနဲ ့ ပစ္ခတ္နိူင္တဲ ့ Tunguska ( SA – 19 ) လို လက္နက္ေတြပါ၀င္လာျပီး လက္ရွိ ရုရွား နဲ ့ အေရွ ့ဥပေရာပ နိူင္ငံေတြမွာ ျဖန္ ့ခ်ထားတဲ ့ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္ အမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္ပါတယ္...။
တစ္ခါ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ယူကရိန္း နိူင္ငံက 36D6 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ေရဒါ စနစ္ေတြ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး တစ္ခ်ိဳ ့သတင္းရင္းျမစ္ေတြရဲ ့အဆိုအရေတာ့ ျမန္မာနိူင္ငံမွာ ရုရွားလုပ္ P37 နဲ ့
1L – 117 ေရဒါ အမ်ိဳးအစားေတြကို တပ္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္..။Pechora 2M တာလတ္ပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဒံုးတင္ယာဥ္

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအး ရဲ ့ ရုရွား ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အျပီးမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ဟာ
ရုရွား ရဲ ့လက္ရွိ အသုံးျပဳေနတဲ ့ SA – 15 ( Tor M1 ) နဲ ့SA – 17 ( BUK M1 – 2 ) လို လက္နက္မ်ိဳးေတြ စတင္ရရွိလာပါတယ္...။ ဒီလက္နက္ေတြဟာ ေခတ္မီတာေ၀းပစ္ အျမင့္ပ်ံ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္ ေတြ ျဖစ္ျပီး SA – 17 ဟာ အျမင့္မီတာ ၁၅၀၀၀ ကေန ပ်ံသန္းလာတဲ ့ ပစ္မွတ္ကို
၄၅ ကီလိုမီတာ အကြာကေန ပစ္ခ်နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။ လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့အေနနဲ ့ေခတ္မီ SAM ဒံုးပ်ံ ေတြျဖစ္တဲ ့
SA 2 ,SA-5,SA 6 ,SA 15 ,SA 17 ,SA 18 , SA 19 ႏွင့္ Pechora 2M လို လက္နက္မ်ိဳးေတြ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ထားျပီလို ့သိရပါတယ္..။ ဒါဟာ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ ့ ၁.၁၀.၁၉၆၆ ကေန 

၃၁ ၃.၁၉၆၉ အတြင္း ျမန္မာ့ ေလပိုင္နက္ထဲကို အမ်ိဳးအမည္မသိ ေလယာဥ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့မွဳကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ ့ သမိုင္းကို ျပည္ဖံုးကား ခ်လိုက္တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္...။


ေရတပ္ဆိုင္ရာ

 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ျမန္မာ့ ေရတပ္ဟာ ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္ေရယာဥ္ အနည္းငယ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္တဲ ့
အင္အားေသးငယ္တဲ့ ေရတပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ အၾကာမွာေတာ့
အေျခအေနဟာ အေျပာင္းအလဲၾကီး ေျပာင္းလဲသြားပါျပီ..။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ ေရ ကို ပထမဆုံး ေရာက္ရွိလာတာကေတာ့ ေရမိုင္ ၃၀ အထိ ေမာင္းႏွင္နိူင္တဲ ့ PB 90 အမ်ိဳးအစား ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္ေရယာဥ္ ( UMS 424 ,UMS 425, UMS 426 ) ေတြ ျဖစ္ပါတယ္...။

ဒုတိယထပ္ ေရာက္လာတာကေတာ့ ၅၉ မီတာအရွည္ Hainan အမ်ိဳးအစား Type 037

 ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ေရယာဥ္ ဆယ္စီး ပါ။ ၁၉၉၁ ဇန္န၀ါရီလမွာ ပထမ အသုတ္ စစ္ေရယာဥ္ ၆ စီးကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ၁၉၉၃ ေမလ မွာ ေတာ့ ဒုတိယအသုတ္ စစ္ေရယာဥ္ ၄ စီး ( UMS 441 – UMS 450 ) တို ့ကိုလက္ခံ ရရွိခဲ့ပါတယ္....။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ 
၆၃ မီတာအရွည္ရွိတဲ ့ Houxin အမ်ိဳးအစား ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္ ၆ စီး ( UMS 471 – UMS 476 ) ကို ၀ယ္ယူဖို ့ တရုတ္နိူင္ငံ နဲ ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္..။ဒီ သေဘၤာေတြကို ၁၉၉၅ , ၁၉၉၆ နဲ ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ေရ က လက္ခံရရွိခဲ ့ျပီး တပ္မေတာ္ေရ ရဲ ့ပထမဆံုး YJ -1 ( C 801 ) သေဘၤာဖ်က္ ပဲ့ထိန္း ခရုစ္ ဒံုးပ်ံတပ္ဆင္ထားတဲ ့ စစ္သေဘၤာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္...။

ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ေရယာဥ္

ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္
 ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေရတပ္သေဘာၤက်င္း နဲ ့ျမန္မာ့ သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းေတြဟာ
တရုတ္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ ့ေတြကို အေျမာက္အမ်ား ရရွိလို ့ေနခဲ့ပါျပီ...။ အဲဒီ ၁၉၉၀ ကေန
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းဟာ ၅၀မီတာ အရွည္ရွိတဲ ့အျမန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၆စီး ( UMS 551 – UMS 556 ) ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္ ၄စီး ( UMS 557 – UMS 560 ) ၂၇ ေပ အရွည္ရွိတဲ ့ျမစ္တြင္း ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၁၄စီး ( ငမန္း ၁ - ငမန္း ၁၄ ) နဲ ့ အျခားအေထာက္အကူျပဳ စစ္ေရယာဥ္ အမ်ားအျပားကို တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္...။


တပ္မေတာ္ထုတ္ ၅စီးရီး ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္

 ေရတပ္သေဘၤာက်င္း ရဲ ့ အၾကီးစား သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး ပရုိဂရမ္ေတြဟာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ
အင္ျပည့္အားျပည့္ စတင္ပါတယ္...။ ၇၇ မီတာ အရွည္ရွိတဲ ့ ေကာ္ဗက္ စစ္ေရယာဥ္ ( UMS 771 – UMS 772 ) ႏွစ္စီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာေတြကို
စတင္ထုတ္လုပ္နိူင္တဲ ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္..။


 ေကာ္ဗတ္အဆင့္မွ အေပါ့စား ဖရီဂိတ္သို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ စစ္ေရယာဥ္
လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေရ ဟာ ဒုံးပ်ံတင္ ဖရီးဂိတ္ နဲ ့ေကာဗက္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား
အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ား ကမ္းေျခေစာင့္ ကင္းလွည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ကမ္းတက္ေရယာဥ္မ်ား
မိုင္းရွင္း ေရယာဥ္မ်ားနဲ ့ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္ အေျမာက္အမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္တဲ ့ ေခတ္မီ ေရတပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္...။

ေအပိုင္း-၂ ဆက္ရန္

Friday, June 6, 2014

ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (ဒံုးစနစ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ က်ယ္ေျပာလွတ့ဲ ကမ္းရိုးတန္းအားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး မၾကာခဏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ခိုးဝင္မႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရတ့ဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ကမ္းနီးေရတိမ္ပုိင္းအတြက္ ေရတပ္မွ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္ ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရႊက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေဆာင္ရႊက္ဖို႔ ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ မိခင္ေရတပ္စခန္းမ်ားသို႔ ျပန္ကာ ထိုမွတဆင့္ လြန္းတင္ျခင္း၊ ရိကၡာျဖည့္ရျခင္းစသည္ျဖင့္ ေဆာက္ရႊက္ၾကရပါတယ္...။
ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၁၄ရာစုအေစာပိုင္းကာလမွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲတယ္လို႔ သိရၿပီး ပထမဆံုးဖြဲ႔စည္းခ့ဲတာကေတာ့ တရုပ္ႏိုင္ငံမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔မွာေတာ့ ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းထားၾကၿပီး ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (အေျမာက္ ႏွင့္ ဒံုး)မ်ား တည္ေဆာက္ထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရ့ဲ ကမ္းရိုးတန္းေဒသအခ်ိ႔မွာလည္း အေျမာက္န႔ဲဒံုးလက္နက္တပ္ဆင္ထားသည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ၂၀၀၀ခုႏွစ္မတိုင္မွီမ်ားကတည္းက ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသတြင္းႏို္င္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကၽႊန္ေတာ္ေလ့လာမိတ့ဲ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ကမ္ရိုးတန္းလံုၿခံဳေရး ဒံုးလက္နက္မ်ားအျဖစ္ 4K51 Rubezh, 4K44B REDUT-M ႏွင့္ K-300P Bastion-P စသည္ သေဘာၤဖ်က္ဒံုးမ်ားကို အသံုးျပဳပါတယ္။ အဆိုပါဒံုးလက္နက္စနစ္မ်ားအားလံုးကို ရုရွားႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားတာျဖစ္ၿပီး ဗ်ဳဟာေျမာက္ ခရုစ္မစ္ဆိုင္းႀကီးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္တပ္ဖြဲ႔သံုး ဒံုးစနစ္အခ်ိဳ႔
4k44B Redut-M

P-35 ဒံုးလက္နက္တပ္ဆင္ထားတ့ဲ 4k44B Redut-M ကမ္းရိုးတန္းကာကြယ္ေရးဒံုးစနစ္ဟာ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္တ့ဲယာဥ္တင္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဒံုးရ့ဲထိေရာက္မႈအကြာအေဝးကေတာ့ ကီလိုမီတာ၃၀၀အထိရွိပါတယ္။ အဆိုပါစနစ္ျဖင့္ ပစ္မွတ္၄ခုကို ရွာေဖြပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တ့ဲ ဒံုးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...။

 4K51 Rubezh
4K51 Rubezh စနစ္ကေတာ့ ဆိုဗီယက္ေခတ္မွာ ေက်ာ္ၾကားခ့ဲတ့ဲ P-15 သေဘၤာဖ်က္ဒံုးျဖစ္ၿပီး တရုပ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔မွာ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲခ့ဲၾကပါတယ္။ အီရန္တပ္မေတာ္ကလည္း အခုထိအသံုးျပဳတုန္းပါ။ 


K-300P Bastion-P ဒံုးစနစ္ဟာ ဗီယက္နမ္တပ္ဖြဲ႔ရ့ဲ ေခတ္အမွီဆံုး ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးဒံုးစနစ္လို႔ ဆိုရမွာပါ အသံထက္ ၂.၅ဆ ျမန္တ့ဲ အလွ်င္န႔ဲပစ္ခတ္လိုက္တ့ဲ ဒံုးဟာ မည္သည့္ပစ္မွတ္ကိုမဆို ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ရုရွား၊ဆီးရီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တပ္မေတာ္တို႔သာ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါေသးတယ္။
ဆီရီးယားပိုင္ ဒံုးစနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံလိုပဲ ကမ္းရိုးတန္းရွည္လ်ားတ့ဲႏိုင္ငံေတြရ့ဲ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကိုၾကည့္ရင္ Coastal Defense ပိုင္းကို သိသိသာသာျမွင့္တင္ထားတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အလွ်င္ျမန္ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္တ့ဲစနစ္အပါအဝင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက့ဲသို႔ ဂူေဖါက္ၿပီး အေျမာက္ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ဖြဲ႔စည္းထားၾကပါတယ္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားရ့ဲ ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္မွာဆိုရင္ အေျမာက္လက္နက္မ်ားအပါဝင္ ၁၀၇မမအတြဲလိုက္ပစ္ဒံုး၊ ၁၂၂မမအတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးစသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။

C-602 တာေဝးပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုး

ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ကိုေတာ့ ယခင္က C-801 သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ား တပ္ျဖန္႔ခ်ထားခ့ဲၿပီး အေျမာက္လက္နက္မ်ားအပါအဝင္ ကမ္းရိုးတန္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါမ်ားပါတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားမွေတာ့ ပုိမိုေခတ္မီတ့ဲ တာေဝးပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးလက္နက္ႀကီးေတြ တပ္ဆင္ထားၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ႏို္င္ငံတကာ ကာကြယ္ေရးသတင္းဌါနမ်ားမွာေတာ့ တရုပ္ရ့ဲ ဗ်ဳဟာေျမာက္ C-602 ဒံုးလက္နက္မ်ား တပ္မေတာ္မွပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကဘူးပါတယ္..။ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာေတာ့ အတိက်ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္ထားခ့ဲမယ္ဆိုရင္လည္း ဒါဟာဝမ္းသာစရာသတင္းလို႔ ဆိုရႏိုင္ပါတယ္။ C-602 တာေဝးပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးစနစ္ဟာ တန္ခ်ိန္ ၁.၂၄တန္ရွိၿပီး ၃၀၀ကီလုိဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိတ့ဲ ဒံုးထိပ္ဖူးကို သယ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ထိေရာက္မႈအကြာအေဝးကို ၄၀၀ကီလိုမီတာလို႔ ေဖာ္ျပထားပင္မယ့္ ျပည္ပတင္ပို႔တ့ဲစနစ္ေတြကိုေတာ့ ၂၈၀ကီလိုမီတာအထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားတာေတြ႔ရပါတယ္...။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံက့ဲသု႔ိ ကမ္းရိုးတန္းရွည္းလ်ားလွတ့ဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအဖို႔ ပင္လယ္ျပင္ထြက္ေပါက္တစ္ခုတည္းသာရွိတ့ဲ အိမ္နီးခ်င္းမပီသတ့ဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံန႔ဲ ကပ္လွ်က္ရွိေနရျခင္းဟာလည္း ေရတပ္သာမက ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးကို အထူးအေလးထား ေစခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ေရတပ္အားနည္းခ်ိန္က ၎တို႔ရ့ဲ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္တ့ဲ ေရတပ္ကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိေရပိုင္နက္ကို က်ဳးေက်ာ္ရန္စခ့ဲျခင္း၊ မၾကာခန ခိုးဝင္သူမ်ား အမ်ားအျပားရွိျခင္းစတ့ဲ အဆိုပါႏိုင္ငံငယ္ အပါအဝင္ မည္သို႔ေသာ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈမ်ိဳးကို မဆိုရင္ဆိုင္ရန္ အၿမဲအသင့္ရွိေနရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္သားျပည့္ဝတ့ဲ တပ္မေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ထားရမွပဲ ျဖစ္ပါတယ္...။
အားလံုးကို ေလးစားလွ်က္-
ကိုMM