Wednesday, June 25, 2014

KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္


KS-1 လက္နက္စနစ္သည္ ရာသီမေရြးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Medium Range ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး လက္နက္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒံုးလက္နက္စနစ္ (Surface-to-Air Missile Weapon System - SAMWS) သည္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေျမျပင္(သို႔) အေရးႀကီးေနရာမ်ားအတြက္ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား၊ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္မ်ား၊
 ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ ဒံုးမ်ား၊ ခရုစ္ဒံုးပ်ံမ်ားအျခား တိက်ထိေရာက္ေသာ လက္နက္မ်ားက့ဲသို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္လက္နက္မ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္သည္
 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေနရာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာကာကြယ္ႏိုင္ရံုမက အျခားေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္လည္း စစ္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရႊက္ႏိုင္ပါသည္။

KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္

KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္တြင္ ဒံုးထိန္းေက်ာင္းမႈယာဥ္ (ေရဒါယာဥ္၊ ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈယာဥ္) ၊ ဒံုးပစ္ယာဥ္၊ ဓါတ္အားေပးစက္ယာဥ္ႏွင့္ လႈိင္းႏႈန္းေျပာင္းလဲေပးေသာယာဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

KS-1 ဒံုးပ်ံ


KS-1 ဒံုးအား ရိုးရွင္းေသာ သီးသန္႔ပံုစံ၊ စြမ္းအားျမွင့္ အစိုင္အခဲသံုး ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုတည္းပါဝင္ေသာ တြန္းအားေပးအပိုင္း၊ တည္ၿငိမ္စြာ တိုင္းတာထိ္န္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ စနစ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ဒံုးပ်ံသန္းျခင္းႏွင့္ ပစ္မွတ္အားၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွစ္ခုစလံုးကိုလည္း အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
KS-1 ဒံုးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္


ဒံုးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္သည္ လုပ္ငန္းအရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း၊ စက္စတင္လည္ပတ္ျခင္း၊ ဒံုးအား အႏာၱရယ္ကင္းစြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ လမ္းညြန္ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ကို အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ဒံုးပစ္ခတ္မႈတြင္ စနစ္၄မ်ိဳးပါဝင္ၿပီး ထိန္းခ်ပ္ေရးဌါနႏွင့္ အျပန္အလွန္ အခ်က္လက္ေပးပို႔ရာတြင္ ဝါယာအသံုးျပဳကာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

H-200 ေရဒါစနစ္


H-200 Phased Array အင္တင္နာသည္ ေရဒါယာဥ္၏ ထိပ္ဘက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေရဒါယာဥ္အား ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းသယ္ယူခ်ိန္တြင္ ၎၏ အင္တာနာကို ယာဥ္၏ အမိုးေအာက္ဖက္တြင္ ထားရွိၿပီး စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္မႈ အင္တင္နာအား ျပန္လည္ေထာင္မတ္ထားပါသည္။ လမ္းညြန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈယာဥ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ပစ္မွတ္မ်ားန႔ဲ ဒံုးပ်ံမ်ားအား တိက်စြာ ရွာေဖြၿပီး လမ္းညြန္ေပးႏိုင္သည့္ ေရဒါယာဥ္ပါရွိပါသည္။ ပစ္မွတ္မ်ားန႔ဲ ဒံုးပ်ံမ်ား၏ ေရႊ႔လ်ားမႈပံုစံကြဲျပားမႈအေပၚမူတည္၍ ေရဒါယာဥ္သည္ တိုင္းတာတြက္ခ်က္မႈ ေပးႏိုင္ပါသည္။
 
KS-1 စီးရီး ေလကာဒံုးစနစ္တစ္ခု၏ တိုက္ပြဲဝင္ပံုစံ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ-
 ၁. ေလယာဥ္ပစ္ဒံုး ၂၄စင္း
၂.Phased Array ေရဒါယာဥ္
၃. ဒံုးပစ္စင္ ၂ခုပါသည္ ဒံုးပစ္ခတ္ယာဥ္ ၆ စီး
၄.ဒံုးျဖည့္တင္းေရးယာဥ္ ၆ စီး
၅.ဓါတ္အားေပးယာဥ္ ၂ စီး
၆.လွိဳင္းႏႈန္းေျပာင္းလဲေရး၊ျဖန္႔ေဝေပးယာဥ္ ၁ စီး စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

ဒံုးျဖည့္တင္းေရးယာဥ္ တစ္စီးအား ေတြ႔ရစဥ္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၏ KS-1A/B ဒံုးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရၿပီး အဆိုပါသတင္းမ်ားအရ ပါကစၥတန္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔မွ ဝယ္ယူခ့ဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ (သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါကစၥတန္အေနျဖင့္ ပိုမိုအဆင့္ျမွင့္သည့္ HQ-9 တာေဝးပစ္ ေလကာစနစ္အား ဝယ္ယူခ့ဲသည္ဟု သိရပါသည္)။ KS-1A ဒံုးစနစ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာအခ်ိဳ႔(ေရဒါစနစ္ပိုင္းတြင္)၊ ရုရွားနည္းပညာ ႏွင့္ တရုပ္၏ နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ အားထားရသည့္ စြမ္းရည္ျမွင့္ ေလကာဒံုးစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ ဝယ္ယူမႈတြင္ ယူနစ္မည္မွ် ဝယ္ယူသည္ကို မသိရေစကာမႈ ဒုတိယအႀကိမ္ဝယ္ယူသည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းတြင္မႈ ယူနစ္ ၄ခုစာမွ် ဝယ္ယူထားသည္ဟု သိရသည္။ ဒံုးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္ ၂၄စီး ( အကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၅၀ အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ ဒံုး ၄၈စင္း) ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ KS-1 ေလကာစနစ္သည္ တာေဝးေထာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ ဗ်ဳဟာေျမာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေရဒါႀကီးမ်ားျဖင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ H-200 ေရဒါစနစ္အေနျဖင့္ ဒံုးပ်ံ ၆ စင္းအား တၿပိဳင္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္ခတ္ကာ ပစ္မွတ္ ၃ခုအား ရွာေဖြေျခမႈန္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ အေမရိကန္၏ F-16/18 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကုိပင္ ရွာေဖြေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အဆိုပါေရဒါစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကီလိုမီတာ ၁၂၀+ အထိ ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္-
တာေဝးပစ္ ေလကာစနစ္တြင္- SA-5 Gammo စနစ္ ႏွင့္ V-75 (SA-2) စနစ္မ်ား
တာလတ္ပစ္ ေလကာစနစ္တြင္ BUK M1 စနစ္၊ KS-1B စနစ္ ႏွင့္ Pechora 2M စနစ္မ်ား
တာတိုပစ္ ေလကာစနစ္တြင္ TOR M1 စနစ္၊ Tunguska M1 စနစ္၊ ကပစထုတ္ Igla-S စနစ္မ်ား ႏွင့္ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ား စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အတည္ျပဳခ်က္မရသည့္ သတင္းမ်ားအရ ရုရွား၏ S-300PMU2 တာေဝးပစ္ ေလကာစနစ္ (သို႔) တရုပ္တပ္မေတာ္၏ HQ-9 စနစ္တစ္မ်ိဳးအား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရကာ အဆိုပါသတင္းသည္ အမွန္ဟု ယူဆပါက တပ္မေတာ္၏ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အေကာင္းဆံုးန႔ဲ အေတာင့္တင္းဆံုးေသာ ေလကာတပ္ဖြဲ႔ႀကီးဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလအား ဘက္စံုဖြံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရႊက္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမွီတြင္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္၏ သတင္းေကာင္းမ်ားလည္း ၾကားရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခင္ကာလမ်ားကထက္စာလွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ ကာကြယ္ေရးစနစ္အား အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလ့လာခြင့္ရၾကၿပီျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသိရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ညီ၊အစ္ကိုမ်ားအေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားမွလႊဲ၍ သိခြင့္ရွိသည့္အပိုင္းမ်ားအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကား ယခုထက္ပို၍ နားလည္မႈရေစကာ တပ္မေတာ္အား စိတ္ဝင္စားသည့္ ညီ၊ေနာင္မ်ားအတြက္ အၿမဲႀကဳိးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။ :)

တရုပ္တပ္မေတာ္၏ KS-1 ေလကာဒံုးမ်ား တပ္ျဖန္႔ထားပံုႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈပံုရိပ္မ်ား10 comments:

 1. ေကာ မန္႕ အရွည္ ၾကီး ေရးျပီး publish ႏိုပ္လိုက္တာ ေတာက္ဆို ေပ်ာက္သြား ေရာ............ ျပန္ေရးရမွာ ပ်င္း တာ နဲ႕ ဒီေလာက္ပဲေရးခဲ့ပါတယ္...။

  အရမ္းၾကိဳက္တယ္ ဗ်ာ.....။ က်ည္း ေရေလ.... ဘယ္သတင္း ေကာင္း ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္ျမန္ ၾကား ခ်င္မိပါတယ္....။

  ကီလို ငုပ္ ငုပ္ ေတြလည္း ျမင္ခ်င္တယ္....၊ ဆူခိြဳင္း ေတြလည္း ျမင္ခ်င္တယ္..၊ တီ ၉၀ တင့္ ေတြေရာ... ၊ အက္စ္ ၃၀၀ တာ ေ၀း ေလကာ ေတြေရာ.. မစ္ဂ္ ၃၅ ေတြေရာ.... ဖရီးဂိတ္ အက္ဖ္ ၁၅ တို႕ ၁၆ တို႕ ... လည္း ျမင္ ခ်င္တယ္...။ ဆက္လက္တိုး တက္ပါေစ.......၊ ျမန္မာက စီးပြား တက္လာ တယ္.... တျဖည္း ျဖည္း နဲ႕ေတာ့... ဘက္စံု တိုး တက္လာ မွာ ပါ..။

  ReplyDelete
 2. Pechora နဲ႔ ဒီေကာာင္ ဘယ္ဟာပုိေကာင္းလဲ

  ReplyDelete
 3. ကိုmmျမန္မာနဲ႔ျပည္ပကတပ္မေတာ္ေတြရဲ႕ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္ေတြအေၾကာင္းေလးေတြတင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။UAVနဲ႔ဒရုန္းဘာေတြကြာလဲခင္ဗ်ာ
  တကယ္မသိလို႔ေမးတာပါ

  ReplyDelete
 4. Guideline and Gammon are 1960's and 70''s era out dated and obsolete systems and totally lack of immunity to today’s possible enemy's ECM. Liquid fueled missiles are highly questionable of their high alert and combat readiness in today's warfare.

  Favorit is very impressive and it has ballistic engagement capable. If your information in which Burma possess Favorit system is true, it would be very cheerful.

  Favorit combined with Buk M-1 and SA-15C Gauntlet can engage any kind of massive air raid and heavy saturation attack in current time.

  Almaz's favorit is more sophisticated than Vietnam’s current using Antey S-300 V system.

  Burma should resell Favorit to Iran (end user certificate is no need to take care in some situations) and should substitutes more powerful and highly capable S-400 Triumph ultra long range system which can effectively engage (theoretically) F-22 Raptor and enemy’s AEW&C aircrafts in calculation of future war scenario.

  According to some analysts, HQ-12 or KS-1 A has inferior quality comparatively to Buk M-1.

  US invented MALD & modified version MALD J (miniature air launched decoy _ J means jammer) in the 90’s and combined with JSOW and HARM to penetrate the target acquisition radars of (s-300 families), but uncertain to beat the favorit system. Presumably MALD can be used by only US and its closest allies such as Israel. No hope for poor Thais!!

  Russian PVO’s combat tactics is deploying the point defense Pantsir S-1 to defend the high valued LRSAM regiment (Growler regiments)against the enemy’s HARM and PGM combined attack, possibly to counter US SEAD strategy.

  According to STRATSFOR website, Russian had secretly transferred the source code of Tor M-1 (SA-15C Gauntlet) system to Israel for the Israeli request, in return Jews transferred their latest drone technology to Russia. Iran deployed Tor M-1 system to defend their nuclear reactors against the possible US and Israel air strike. No worry for Russian for transferring Tor M-1 source codes, because they have already got modified version Tor M-2E (SA-15D Gauntlet D) and Pantsir systems. But except for Israel and US, Tor M-1 is the highly efficient and very deadly point defense system for Any AF on the world.

  Latest Russian development of medium to long range ADMS is S-350E Vityez which would replace Buk M-1 and M-2E systems. Latest point defense system is Morphey. According to many websites, Russian PVO planned to massively deployed Pantsir s-1.

  International politics is terrible.

  Anyway, I agree happily your announcement that Burma possesses the most sophisticated IADS in the SEA region.

  ReplyDelete
 5. ပုိ္စ့္အသစ္ေတြ တင္ေပးပါေတာ့ဗ်ဳိ႕

  ReplyDelete
 6. ကိုmm
  အသစ္မတင္တာၾကာျပီေနာ္။ရွိတာသာတင္ပါဗ်ာ။ဘာမွမရွိရင္လဲကိုmmရဲ႕armyဆိုင္ရာသေဘာထားအေတြးအေခၚေတြတင္ပါလားဗ်ာ။ဗဟုသုတရတာေပါ့။

  ReplyDelete
 7. http://defence.pk/threads/air-defence-systems-of-myanmar-army.302555/

  ReplyDelete
 8. ႀကိဳက္​ပါတယ္​ဗ်ာ​ေက်းဇူးပါ

  ReplyDelete
 9. အျမဲတမ္​းးအား​ေပး​ေနမယ္​အကို

  ReplyDelete
 10. ေရးပါဦးဗ်ဳိ႕......

  ReplyDelete