Friday, June 6, 2014

ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (ဒံုးစနစ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ က်ယ္ေျပာလွတ့ဲ ကမ္းရိုးတန္းအားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး မၾကာခဏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ခိုးဝင္မႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရတ့ဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ကမ္းနီးေရတိမ္ပုိင္းအတြက္ ေရတပ္မွ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္ ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရႊက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေဆာင္ရႊက္ဖို႔ ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ မိခင္ေရတပ္စခန္းမ်ားသို႔ ျပန္ကာ ထိုမွတဆင့္ လြန္းတင္ျခင္း၊ ရိကၡာျဖည့္ရျခင္းစသည္ျဖင့္ ေဆာက္ရႊက္ၾကရပါတယ္...။
ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၁၄ရာစုအေစာပိုင္းကာလမွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲတယ္လို႔ သိရၿပီး ပထမဆံုးဖြဲ႔စည္းခ့ဲတာကေတာ့ တရုပ္ႏိုင္ငံမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔မွာေတာ့ ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းထားၾကၿပီး ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (အေျမာက္ ႏွင့္ ဒံုး)မ်ား တည္ေဆာက္ထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရ့ဲ ကမ္းရိုးတန္းေဒသအခ်ိ႔မွာလည္း အေျမာက္န႔ဲဒံုးလက္နက္တပ္ဆင္ထားသည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ၂၀၀၀ခုႏွစ္မတိုင္မွီမ်ားကတည္းက ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသတြင္းႏို္င္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကၽႊန္ေတာ္ေလ့လာမိတ့ဲ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ကမ္ရိုးတန္းလံုၿခံဳေရး ဒံုးလက္နက္မ်ားအျဖစ္ 4K51 Rubezh, 4K44B REDUT-M ႏွင့္ K-300P Bastion-P စသည္ သေဘာၤဖ်က္ဒံုးမ်ားကို အသံုးျပဳပါတယ္။ အဆိုပါဒံုးလက္နက္စနစ္မ်ားအားလံုးကို ရုရွားႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားတာျဖစ္ၿပီး ဗ်ဳဟာေျမာက္ ခရုစ္မစ္ဆိုင္းႀကီးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္တပ္ဖြဲ႔သံုး ဒံုးစနစ္အခ်ိဳ႔
4k44B Redut-M

P-35 ဒံုးလက္နက္တပ္ဆင္ထားတ့ဲ 4k44B Redut-M ကမ္းရိုးတန္းကာကြယ္ေရးဒံုးစနစ္ဟာ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္တ့ဲယာဥ္တင္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဒံုးရ့ဲထိေရာက္မႈအကြာအေဝးကေတာ့ ကီလိုမီတာ၃၀၀အထိရွိပါတယ္။ အဆိုပါစနစ္ျဖင့္ ပစ္မွတ္၄ခုကို ရွာေဖြပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တ့ဲ ဒံုးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...။

 4K51 Rubezh
4K51 Rubezh စနစ္ကေတာ့ ဆိုဗီယက္ေခတ္မွာ ေက်ာ္ၾကားခ့ဲတ့ဲ P-15 သေဘၤာဖ်က္ဒံုးျဖစ္ၿပီး တရုပ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔မွာ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲခ့ဲၾကပါတယ္။ အီရန္တပ္မေတာ္ကလည္း အခုထိအသံုးျပဳတုန္းပါ။ 


K-300P Bastion-P ဒံုးစနစ္ဟာ ဗီယက္နမ္တပ္ဖြဲ႔ရ့ဲ ေခတ္အမွီဆံုး ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးဒံုးစနစ္လို႔ ဆိုရမွာပါ အသံထက္ ၂.၅ဆ ျမန္တ့ဲ အလွ်င္န႔ဲပစ္ခတ္လိုက္တ့ဲ ဒံုးဟာ မည္သည့္ပစ္မွတ္ကိုမဆို ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ရုရွား၊ဆီးရီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တပ္မေတာ္တို႔သာ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါေသးတယ္။
ဆီရီးယားပိုင္ ဒံုးစနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံလိုပဲ ကမ္းရိုးတန္းရွည္လ်ားတ့ဲႏိုင္ငံေတြရ့ဲ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကိုၾကည့္ရင္ Coastal Defense ပိုင္းကို သိသိသာသာျမွင့္တင္ထားတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အလွ်င္ျမန္ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္တ့ဲစနစ္အပါအဝင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက့ဲသို႔ ဂူေဖါက္ၿပီး အေျမာက္ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ဖြဲ႔စည္းထားၾကပါတယ္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားရ့ဲ ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးတပ္မွာဆိုရင္ အေျမာက္လက္နက္မ်ားအပါဝင္ ၁၀၇မမအတြဲလိုက္ပစ္ဒံုး၊ ၁၂၂မမအတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးစသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။

C-602 တာေဝးပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုး

ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ကိုေတာ့ ယခင္က C-801 သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ား တပ္ျဖန္႔ခ်ထားခ့ဲၿပီး အေျမာက္လက္နက္မ်ားအပါအဝင္ ကမ္းရိုးတန္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါမ်ားပါတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားမွေတာ့ ပုိမိုေခတ္မီတ့ဲ တာေဝးပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးလက္နက္ႀကီးေတြ တပ္ဆင္ထားၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ႏို္င္ငံတကာ ကာကြယ္ေရးသတင္းဌါနမ်ားမွာေတာ့ တရုပ္ရ့ဲ ဗ်ဳဟာေျမာက္ C-602 ဒံုးလက္နက္မ်ား တပ္မေတာ္မွပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကဘူးပါတယ္..။ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာေတာ့ အတိက်ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္ထားခ့ဲမယ္ဆိုရင္လည္း ဒါဟာဝမ္းသာစရာသတင္းလို႔ ဆိုရႏိုင္ပါတယ္။ C-602 တာေဝးပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးစနစ္ဟာ တန္ခ်ိန္ ၁.၂၄တန္ရွိၿပီး ၃၀၀ကီလုိဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိတ့ဲ ဒံုးထိပ္ဖူးကို သယ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ထိေရာက္မႈအကြာအေဝးကို ၄၀၀ကီလိုမီတာလို႔ ေဖာ္ျပထားပင္မယ့္ ျပည္ပတင္ပို႔တ့ဲစနစ္ေတြကိုေတာ့ ၂၈၀ကီလိုမီတာအထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားတာေတြ႔ရပါတယ္...။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံက့ဲသု႔ိ ကမ္းရိုးတန္းရွည္းလ်ားလွတ့ဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအဖို႔ ပင္လယ္ျပင္ထြက္ေပါက္တစ္ခုတည္းသာရွိတ့ဲ အိမ္နီးခ်င္းမပီသတ့ဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံန႔ဲ ကပ္လွ်က္ရွိေနရျခင္းဟာလည္း ေရတပ္သာမက ကမ္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးကို အထူးအေလးထား ေစခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ေရတပ္အားနည္းခ်ိန္က ၎တို႔ရ့ဲ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္တ့ဲ ေရတပ္ကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိေရပိုင္နက္ကို က်ဳးေက်ာ္ရန္စခ့ဲျခင္း၊ မၾကာခန ခိုးဝင္သူမ်ား အမ်ားအျပားရွိျခင္းစတ့ဲ အဆိုပါႏိုင္ငံငယ္ အပါအဝင္ မည္သို႔ေသာ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈမ်ိဳးကို မဆိုရင္ဆိုင္ရန္ အၿမဲအသင့္ရွိေနရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္သားျပည့္ဝတ့ဲ တပ္မေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ထားရမွပဲ ျဖစ္ပါတယ္...။
အားလံုးကို ေလးစားလွ်က္-
ကိုMM

17 comments:

 1. ပို႔အသစ္မ်ားမ်ားတင္ပါ။ကိုmm အစဥ္အျမဲအားေပးေနပါတယ္ အကို႔ ေျကာင့္ဗဟုသုတအမ်ားျကီးရပါတယ္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 2. Your said word " currently only Russia, Syria and Vietnam could possess the Bastion systems" is somewhat a little idiotic. Why Burma can't possess such system? If we pay money, Russia can sell and Burma can possess Bastion. It is a very clear logic. There would be no political factor that Russie cannot export such Bastion system to Myanmar. Burma always want to rely on Chinese products and it didn't buy, so Burma doesn't have such system.

  Bastion system is highly effecive land based version of Yahkhont missile. Currently, Russian deployed Bastion in Crimea to deter the Arleigh Burke class U.S naval destroyers which entering the black sea.

  ReplyDelete
 3. What use of Chinese sub sonic rubbish C-602?

  How do you think? Are there any reason why Burma didn't induct highly efficient 280km range 2.8 mach speed Brahmos or Yahkhont missile in favor of Chinese rubbish?

  I've read Bangladesh will fit 2 mach speed C-803 on their newly bought Type-056 corvettes.

  Do you have any idea whether MN has effective tactical means to counter the bengali thieves?

  ReplyDelete
 4. အဂၤလိပ္လုိ ကြန္မန္႔ေပးလုိ႔ ဘာေကာင္လဲေပါ့....ေနာက္ေတာ့လဲ အရူးတေယာက္ပဳ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sonny,

   You should understand what your stepfather said. Think yourself who is insane. Narrow minded habits and one-sided vision are the way of suicidal in any survival.

   What do you think writing English is not suitable? Honestly say I am not expert in typing Myanmar font. Don't insult such a stupid way.

   Delete
 5. ဟုတ္တယ္ကို sal hein ေျပာတာေထာက္ခံတယ္

  ReplyDelete
 6. အဂၤလိပ္စာဟာကမၻာသံုးစာပါ။ အဂၤလိပ္ေကာင္းမြန္တဲ႕ သူေတြဟာထိပ္တန္းေနရာရျက ပညာတတ္ျကပါတယ္။ ကိုယ္မဖတ္တတ္တိုင္းနားမလည္တို္္င္းေဝဖန္ရင္ ကိုယ္႕ဖာသာဘုန္းျကီးေက်ာင္းထြက္မွန္းဝန္ခံသလိုပါပဲ။ Eng လိုအထက္ကပုဂၢိုလ္ေျပာတာအလြန္မွန္ပါတယ္။ အေရးအသားရွင္းလင္းပါတယ္။ ဘင္ဂလီကုလားေတြထက္ျမန္မာေရတပ္ကိုသာေစခ်င္လို႔ နည္းပညာျမင္႕တဲ႕ ရုရွားလက္နက္မ်ိဳးတပ္ဆင္ေပးေစခ်င္တာကိုေရးတာပါ။ ၆တန္းေလာက္ပညာတတ္ရင္ေတာ႕ေဝဖန္ဖို႕ဖတ္မေနပါနဲေလ။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ...က်ေတာ္က ၆ တန္းပဲ ေနရတာလုိ႔မွတ္လုိက္ပါ...ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထြက္လည္း မွန္တယ္ဗ်...ခင္ဗ်ားေတာ္တယ္..အင္းဂိတ္လုိေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမတတ္ဘူးဗ်..ဘဝအေၾကာင္းေတာ့နားလည္တယ္..ဒါမယ့္ ျမန္မာစာရုိ္က္တာေတာ့ ခင္ဗ်ားထက္စာလုံးေပါင္းမွန္တယ္ထင္တာပဲ

   Delete
  2. A person who understand English is a mad? The man who gave a comment in English is just because of his patriotic spirit. What is your spirit of insulting others?

   If you want to insult others with your inferiority complex, you too will be insulted. What is your understanding of life? You alone can understand life?

   Ngar loe Ma Thar bastard, see my English comment

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   Delete
 7. Sonny,

  You should understand what your stepfather said. Think yourself who is insane. Narrow minded behaviours and one sided vision are the way of suicidal in any kind of strife and "live and death survival".

  Burma is now facing the terrible strife in dealing with rohingyas and bangladesh. Many muslim nations seriously tried to pressure our nation diplomatically, if Burma cannot topple their pressure, next step they will threaten Burma with serious military pressure.

  In 1991, concerning with illegal immigrant rohingyas issue, Saudi's Chief of Staff paid a visit to Bangladesh and there he personally proposed and threaten to take a military action against Burma with international coalition forces led by muslim countries.

  How do you think why this Saudi sucker threatened Burma like that? Do you understand my words?

  Burma's President former general (Adjutant General)Thein Sein shamelessly declared in the world that he is impressed with Indonesia's development. His voice encouraged the Indonesian muslims to interfere in Burma's national security matter in dealing with rohingyas and Bangladesh.

  What is your dissatisfaction in my comment? What is your feeling of seeing a comment written in English?

  Who trained and taught you to get such a hideous mentality?

  Honestly say, I'm not familiar with typing Myanmar font.

  Don't insult such a hideous and stupid way.

  ReplyDelete
  Replies
  1. i m not fully understand ur english comment,but i got many knowledges and i m proud for my myanmar brother like u because many books that give us knowledges are written by eng.so i wanna say u to carry on.if u had read,share ur knowledge to ur friends with the language that they they can understand.this is my wish.lastly i wanna say u,make as u wish,everything have positive and negative person.

   Delete
 8. ဗဟုသုတရပါတယ္.. ကို အမ္( မ )အမ္.။ ရွိသမွ်ကို ဒီေနရာမွာ ခ်မျပဘူး ဆို တာ ကို သေဘာ ေပါက္လို႕ ဘာ မွေစာ ဒက တက္စရာ မေတြ႕ပါဘူး။ ဒီတေလာ မွာ ..... ဒီလိုစာမ်က္ႏွာေတြ အထူး ဂရုစိုက္ခံရတယ္ေနာ္..။ ၀မ္းသာစရာေကာင္းပါတယ္..။ ပိုစ့္ အသစ္မ်ား ကို ေစာင့္ ေနပါတယ္..။ ကို အမ္ (မ) အမ္ တို႕ ဆရာ ေမာင္ဟန္တို႕ ေနေကာင္း ၾကပါေစ ဗ်ာ...။ ဒါမွ အဆက္မျပတ္ဖတ္ရမွာ....။

  ReplyDelete
 9. ဒီလိုpageေတြမွာပံုမွန္ဝင္ၾကည့္တယ့္လူအေတာ္နဲေသးတယ္ဗ်ာ။နီးစပ္ရာစိတ္ဝင္စားသူေတြကိုလည္းအသိေပး ေပးၾကပါဦး ကိုmm ပင္ပန္းရၾကိဳးနပ္ေအာင္လို႔ ေနာက္ျပီးျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာမွာျပည္သူေတြလက္နက္ကိရိယာေတြအေၾကာင္းအျခားေသာတပ္မေတာ္ေတြအေၾကာင္းသိဖို႔အရမ္းအေရးၾကီးတယ္

  ReplyDelete
 10. Eng လိုပဲ ေရးေရး ျမန္မာ လိုပဲ ေရးေရး။ေရးခ်င္တာ ေရး။ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ႔ဆိုင္တာ ဆို အကုန္ စိတ္ ဝက္စားတယ္။
  Burma မဟုတ္ပါဘူး။Myanmar ပါ။ ကိုယ္တိုင္က Eng ကို ဘုရား လိုကိုးကြယ္ေန ရင္ေတာ့မသိဘူး။ျမန္မာ လူမ်ိဳး၊တိုင္း ရင္းသား မွန္ ရင္ေတာ့ Myanmar က မွန္မယ္ဟထင္တယ္။

  ReplyDelete
 11. Burma လို႔​ေခၚ​ေခၚ Myamnar လို႔ပဲ​ေခၚ​ေခၚ တိုင္​းျပည္​ခ်စ္​စိတ္​နဲ႔ ​ေစတနာက အဓိကပါ

  ျမန္​မာလို​ေရးတာ အဂၤလိပ္​လို​ေရးတာ ဘာပဲျဖစ္​ျဖစ္​ အ​ေရးမႀကီးပါဘူး

  ReplyDelete
 12. C602 က​ေျမာက္​ကိုရီးယား.​ေရငုပ္​သ​ေဘာ္​​ေတြ ကို ပစ္​ခ်ႏိုင္​လား

  ReplyDelete