Friday, June 29, 2012

ပံုစံ-၈၇ ၁၀၅မမအေျမွာက္ပါ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားဘီးတပ္ ေခ်မႈန္းေရးအေျမွာက္ယာဥ္ (သို႔) တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရန္သူ႔တင့္ ၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္စသည့္ ပစ္မွတ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္သာမက ေထာက္လွမ္းေရးယာဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပို႔ယာဥ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းစသည္တို႔ အျပင္ တန္ဖိုးစရိတ္သက္သာျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ တပ္မေတာ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာရေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ ပံုစံ-၈၇ ၁၀၅မမအေျမွာက္တပ္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္


တရုပ္တပ္မေတာ္၏ ပင္မလက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္သည့္ ေနာ္ရင္ကို သည္လည္း ၂၀၀၄ခုႏွစ္မ်ားမွစတင္၍ ၁၀၅မမ ယာဥ္တင္အေျမွာက္ (တင့္ဖ်က္ယာဥ္)မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲရာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ ဂ်ိမ္းစ္ ေထာက္လုမ္းေရးစာေစာင္တြင္ အက်ယ္တဝင့္ေဖာ္ျပျခင္းခံခ့ဲရျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္ျဖစ္လာေပသည္။

အဆိုပါ ေနာ္ရင္ကိုမွထုတ္လုပ္ေသာ တင့္ဖ်က္ယာဥ္သည္ ေခတ္မွီပစ္မွတ္ျပစနစ္၊ ပ့ဲထိန္းအေျမွာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ၊ အလိုေလွ်ာက္ပစ္မွတ္ရွာေဖြသည့္စနစ္ ႏွင့္ အျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မွားသည့္ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္အေနျဖင့္ ေရြ႔လွ်ားစစ္ကစားေနစဥ္အတြင္းပင္ ပစ္မွတ္မ်ားအား တိက်စြာပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ တင့္ဖ်က္ယာဥ္

တရုပ္တပ္မေတာ္ရွိ တင့္ဖ်က္ယာဥ္


ထို႔ျပင္ တင့္၏အေျမွာက္အေနျဖင့္မႈ ၁ မိနစ္တြင္ အေျမွာက္ ၆-၈ လံုးအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး အေျမွာက္ေျပာင္းအား ၄.၅ ဒီဂရီမွ + ၁၈ ဒီဂရီအထိ အေပၚေအာက္ လႈပ္ရွားႏိုင္ကာ တင့္၏အေျမွာက္စနစ္တစ္ခုလံုးအား ၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္ပတ္၍ ပစ္မွတ္အား တိုက္ရိုက္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။တင့္ဖ်က္ယာဥ္အား အနီးကပ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္မႈ ၇.၆၂မမ ႏွင့္ ၁၂.၇မမ စစ္ေသနတ္မ်ားအား အေရွ႔၊ေနာက္တဖက္စီတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။
၆×၆ ဘီးယက္ယာဥ္ျဖစ္သည့္ အဆိုပါတင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားသည္ ၁နာရီတြင္ ၉၀ ကီလုိမီတာ ႏႈန္းျဖင့္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီး အကြာအေဝး ကီလုိမီတာ၆၀၀ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါသည္။ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္မူ ၁၉တန္ခ်ိန္သာရွိသည္။

တင့္ဖ်က္ယာဥ္မွ အေျမွာက္ပစ္ခတ္ေနစဥ္ (တရုပ္တပ္)

အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ တာယာမ်ားျဖစ္သည္... အဆိုပါ ဘီးတာယာမ်ားသည္ က်ည္ကာစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေရာစပ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟုိေလထိုးစနစ္အသံုးျပဳထားသျဖင့္ လမ္း၏မ်က္ႏွာျပင္အေျခအေနေပၚတြင္လိုက္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္ရွိသည္။ရန္သူ႔မွ ပစ္လိုက္ေသာ က်ည္ (သို႔) လက္နက္မ်ားျဖင့္ ဘီးတာယာသည္ ထိခိုက္မႈရွိခ့ဲပါကလည္း ၁နာရီတြင္ ၄၅ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ေက်ာ္အား ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဦးမည္ျဖစ္သည္...။

တင့္ဖ်က္ယာဥ္၏ အေျမွာက္ေျပာင္းမွ အေျမွာက္ဒံုးလက္နက္အားပစ္ခတ္မႈတြင္လည္း တင့္ကားမ်ားထက္ပို၍ တုန္ခါမႈအနည္းအမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ထို႔ျပင္တင့္ဖ်က္ယာဥ္အား ရန္သူ႔တိုက္ယာဥ္မ်ားမွ ဖံုးကြယ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္မႈ မီးခိုးဗံုးမ်ား ၆-၈လံုးတပ္ဆင္ထားေသးသည္။တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားႀကီးမ်ားက့ဲသို႔မဟုတ္ဘဲ လွ်င္ျမန္စြာ စစ္ကစားႏိုင္ျခင္းသည္ ယာဥ္၏အဓိကအားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္.....။

တင့္ဖ်က္ယာဥ္ (တရုပ္တပ္)


ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္လက္မ်ားအနက္အမွားယြင္းမ်ား ၊ အေခၚအေဝါအလြဲမ်ားရွိပါက ေအာက္တြင္ေကာ္မန္႔ေရးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ကူညီေပးၾကပါခင္ဗ်ာ...။ ပိုစ့္တင္ျခင္းအနည္းငယ္ျခားပါေတာ့မယ္.... :) ။ လာေရာက္လည္ပတ္သူ အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ....။

Tuesday, June 26, 2012

ပံုစံ-၆၃ ကုန္း၊ေရ ႏွစ္သြယ္သြား အေပါ့စားတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာယႏာၱရားတပ္ဖြဲ႔ရွိ ကုန္း၊ေရ ႏွစ္သြယ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ပံုစံ-၆၃ အေပါ့စားတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားကို ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္အသံုးျပဳခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသမိုင္းတြင္ နာမည္ႀကီးသည့္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းႀကီးမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေလ့က်င့္ခ့ဲသည့္ တင့္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ရုရွားတပ္မေတာ္(ယခင္ ဆိုဗီယက္) ၏ ပီတီ-၇၆ တင့္အားပံုတူယူး၍ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရုပ္တပ္မေတာ္၏ အားထားရေသာ တင့္အျဖစ္အသံုးျပဳခ့ဲသည္ဟု သိရပါသည္။ ပံုစံ-၆၃ တင့္တြင္မူ ၈၅မမ အေျမွာက္ေျပာင္းအားတပ္ဆင္ထားၿပီး ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပံုစံ-၆၃ တင့္မ်ားကိုလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု သတင္းမ်ားအရသိရပါသည္။ တင့္၏မည္သည့္အပိုင္းအား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္သည္ကို အသိအက်မသိရေသာလည္း ပစ္မွတ္ထိန္းစနစ္ ( Tank Fire Control System) က့ဲသို႔ စနစ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။85mm HE round fired from type-63 II light tank of Myanmar Army


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ တင့္မ်ား ကမ္းထုိးစစ္ဆင္ေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ခုအတြင္း


တရုပ္တပ္မေတာ္၏ ပံုစံ-၆၃ တင့္မ်ား


ပံုစံ-၆၃ တင့္အား ဆက္လက္ေလ့လာလိုပါက...
http://en.wikipedia.org/wiki/Type_63_%28tank%29

Saturday, June 23, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ VT-1A ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သံခ်ပ္ကာယာႏာၱရားတပ္ဖြဲ႔ရွိ ေခတ္အမွီဆံုးတိုက္ယာဥ္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ (သို႔) ဗီတီ-၁ေအ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားကို တရုပ္ႏိုင္ငံမွဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြ႔ဲ၏ တီ-၇၂အက္စ္ ႏွင့္ ပံုစံ-၅၉ဒီ တင့္မ်ားအား ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္အျဖစ္သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက အဆိုပါ အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ တင့္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တတိယေျမာက္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္္ကားမ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား ႏွင့္ တင့္သယ္ယာဥ္


သံခ်ပ္ကာယႏာၱရားတပ္ဖြဲ႔ျပခန္းရွိ အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ တင့္ကား


တရုပ္တပ္မေတာ္သံုး MBT-2000 ပင္မတုိက္ပြဲဝင္တင့္ကား


(ဓါတ္ပံုအရည္အေသြးႏွင့္ရွိပါက ပို႔ေပးၾကပါဦးခင္ဗ်ာ...။)

Thursday, June 21, 2012

တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႔

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)တပ္ဖြ႔ဲမ်ား


ေထာက္ပ့ံႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးတပ္ဖြ႔ဲ

စစ္တပ္တစ္ခုရ့ဲ အေရးႀကီးဆံုးအပိုင္းမွာပါတ့ဲ ေထာက္ပ့ံႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္...။

ဆက္သြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔

အေပၚက ေတြ႔ရတ့ဲပံုကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽႊန္ေတာ္အေနႏွင့္ ဒီပိုစ့္ကိုတင္ျဖစ္တာလို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္....။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ေနၾကမဟုတ္တ့ဲ တပ္မေတာ္စစ္ဝတ္စံုအျပည့္ႏွင့္ ေခတ္မွီဆက္သြယ္ေရးစက္ေတြကိုင္ထားတ့ဲ ဒီပံုဟာ ျမင္ရသူတိုင္းအတြက္ အ့ံၾသေစတယ္ဆိုတာ အမွန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္....။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီး ေခတ္မွီတိုးတက္ေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအနက္ အခုလိုေခတ္မွီ စစ္ဝတ္တန္ဆာမွာႏွင့္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းဟာ ျပည္သူမ်ားသာမက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ စစ္တပ္မ်ားအတြက္ပင္ ေလးစားေစႏိုင္တ့ဲအခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္...။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႔

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႔ျပပံုမွာ တပ္မေတာ္သံုး MA စီးရီး ေခ်မႈန္းေရးရိုင္ဖယ္မ်ားအား ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ေနပံုႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္စစ္သည္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ အမိန္႔ေပးႏိုင္သည့္ command vehicle ယာဥ္မ်ားစသည္ျဖင့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

Mobile Repair Workshop

ဒီအမိန္႔ေပးယာဥ္၏ အထူးစြမ္းေဆာင္မႈကို ေလ့လာမိသူမ်ားရွိပါက ေျပာျပေပးဖို႔ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္....။

Monday, June 18, 2012

တပ္မေတာ္ (ေလ)ရွိ စစ္သံုးယာဥ္ႀကီးမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)သည္ တိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းရည္တိုးတက္ျမွင့္မွားလာေစရန္ ရည္ရႊယ္၍ ေလသူရဲမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား အၿမဲျပဳလုပ္သည္ဟု သိရရာ ျမန္မာ့ေဝဟင္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ တပ္ဖြဲ႔ႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားအျပင္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္လည္း ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကိုသာမက ဒုကၡေရာက္ျပည္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ ၊ အစားအေသာက္အတြက္ ရိကၡာမ်ားသယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမႈစသည့္ တာဝန္ႀကီးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါသည္။

စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈ တစ္ခုအတြင္းက အမ္အိုင္-၁၇ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အမ္အိုင္-၁၇ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား

တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ေလယာဥ္မ်ားနည္းတူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ဝိုင္-၈ဒီ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း အလြန္အေရးပါေပရာ တပ္မေတာ္မွ ထုိးေဖာက္စစ္သည္မ်ားအား ရန္သူ႔နယ္ေျမအတြင္း ခ်ေပးျခင္း၊ေရွ႔တန္းတပ္စခန္းမ်ားအနီးတြင္ ခ်ေပးျခင္းစသည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားအျပင္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းရွိ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ရိကၡာ၊ေထာက္ပ့ံေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းစသည့္ အေရးႀကီးတာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါသည္။

မဂၤလာဒံုေလတပ္စခန္း ဌါနခ်ဳပ္တြင္ေတြ႔ရသည့္ ေလယာဥ္ႀကီး

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ေလယာဥ္ႀကီး

တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေျမျပင္ပစ္ကူေပးတိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအ-၅စီ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္္ပါသည္။ အဆိုပါတရုပ္မွဝယ္ယူထားသည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ပိုမိုအဆင့္ျမွင့္သည့္ JH-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာ့ေဝဟင္အား က်ဳးေက်ာ္လာသည့္ မည္သည့္ရန္သူမ်ိဳးကိုမဆို တု႔ံျပန္တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေပးမည့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ (မစ္-၂၉) တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ တိုက္ေလယာဥ္အသစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

(အခုတေလာ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားေနရပါတယ္ခင္ဗ်ာ... ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္အဆင္ေျပတိုင္းပိုစ့္တင္ေပးပါမယ္... ေရတပ္သံုး sonar ေတြအေၾကာင္းက ေမးထားပါသည္ ေသခ်ာတ့ဲအခ်က္ေတြရလာရင္ တင္ေပးပါ့မယ္... အားလံုးေက်းဇူးပါ...)

Tuesday, June 12, 2012

BTR-3U မ်ား၏ Slat Armor စနစ္သစ္ျမန္္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ားမွ (ကပစ) သံခ်ပ္ကာယႏာၱရားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တင့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေနၿပီဟု သိရပါသည္။ထို႔ျပင္ သံခ်ပ္ကာ၊တင့္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလည္း ေဆာင္ရႊက္ႏိုင္ေနၿပီဟု သိရရာ ဘီတီအာ-၃ယူ က့ဲသို႔ေသာ ေခတ္မွီ သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္မ်ားကိုပါ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္နိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဘီတီအာ-၃ယူ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေခတ္မွီသံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ရုရွားနိုင္ငံ၏ ဘီတီအာ-၈၀ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ထက္ပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္မားသည္ဟု သိရပါသည္။ ဘီတီအာ-၃ယူ၏ ေခတ္ၿပိဳင္ သံခ်ပ္ကာမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ေသာ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားမွ အေမရိကန္၏ Stryker ၊ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ BTR-90 ႏွင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ ဇက္ပီအယ္-၀၉ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
(နာမည္ေက်ာ္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္အေျမာက္အမ်ားရွိပါေသးသည္။)

အေမရိကန္စစ္တပ္သံုး Stryker သံခ်ပ္ကာယာဥ္

ရုရွားစစ္တပ္သံုး BTR-90 သံခ်ပ္ကာယာဥ္

တရုပ္စစ္တပ္သံုး ဇက္ဘီအယ္-၀၉ သံခ်ပ္ကာယာဥ္


ကမာၻ႔စစ္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ စစ္တပ္သံုး သံခ်ပ္ကာယာဥ္ (ဂ×ဂ) ဘီးယက္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုပါက-

ယိုးဒယားစစ္တပ္သံုး BTR-3E1 ၊ ဘဂၤလားေဒ့္စစ္တပ္သံုး BTR-80 ၊ မေလးရွားစစ္တပ္သံုး FNSS Pars AV-8 ႏွင့္ စင္ကာပူစစ္တပ္သံုး Terrex အစရွိသည့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။

သံခ်ပ္ကာယဥ္မ်ားသည္ တင့္မ်ားက့ဲသို႔ အားေကာင္းေသာ အကာကြယ္မ်ားမရွိေသာ္လည္း လွ်င္ျမန္စြာ လႈပ္ရွားစစ္ကစားႏိုင္ရန္ ရည္ရႊယ္၍ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ အာပီဂ်ီ က့ဲသို႔ေသာ ရန္သူ႔တင့္ဖ်ပ္လက္နက္မ်ား၏ ရန္မွကာကြယ္ရန္အတြက္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စနစ္သစ္မ်ားအား တီထြင္ထုတ္လုပ္လာၾကသည္။ထို႔ျပင္ရန္သူမွ မျမင္နိုင္ေစရန္အလို႔ဌါ မီးခိုးဗံုးမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္လာၾကသည္။

ထို႔သို႔ေသာတီထြင္မႈမ်ားအနက္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အဓိက အသံုးျပဳလာေသာ နည္းမွာ သာမရိုးက်ဟုစနစ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည့္ Slat Armor ဟုေခၚသည့္ သံစကာအုပ္သည့္ နည္းပင္ျဖစ္သည္။
အီရတ္က့ဲသို႔ေသာ စစ္ေျမျပင္မ်ားတြင္ ရန္သူ႔ ခ်ံဳခိုပစ္ခတ္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ရည္ရႊယ္သည္ဟု သိရပါသည္။အဆိုပါ သံစကာအုပ္သည့္ စနစ္သည္ ရုရွား၏ အာပီဂ်ီ-၂၉ က့ဲသို႔ေသာ ေခတ္မွီတင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားကိုပင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားသာ မကဘဲ တင့္ကားမ်ားတြင္ပင္ တပ္ဆင္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာရွိ စစ္တပ္မ်ားနည္းတူ တပ္မေတာ္အား ေခတ္မွီေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရႊက္မႈအေနျဖင့္ လက္ရွိထုတ္လုပ္ေနေသာ ဘီတီအာ-၃ယူ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအား သံစကာအုပ္သည့္ နည္းပညာအား စမ္းသပ္တပ္ဆင္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာယႏာၱရားတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ဘီတီအာ-၃ယူ စနစ္သစ္မ်ားရုရွား၏ ဘီတီအာ-၈၀ သံခ်ပ္ကာယာဥ္

(အေခၚအေဝါမွားမ်ားအား ဝင္ေရာက္ေထာက္ျပေပးၾကပါဦးဗ်ာ... )

Monday, June 11, 2012

ေနျပည္ေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ရွိ သံခ်ပ္ကာယာဥ္တခ်ိဳ႔


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာယႏာၱရားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရႊယ္၍ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊
ေခတ္မွီစစ္ယာဥ္မ်ားအား တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔ႀကီးမ်ားသည္ ေလ့က်င့္မႈျပည့္ဝေသာ ၊
စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မွီသံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ က်ဳးေက်ာ္လာသည့္ မည္သည့္ရန္သူမဆို တိုက္ထုတ္ေခ်မႈန္းရန္ အသင့္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အသံုးျပဳခ့ဲေသာ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား ႏွင့္ တင့္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္အတြင္းတြင္ ေတြ႔ရစဥ္။

(ကင္းလွည့္ယာဥ္မ်ား)

BAAC-73 Scout car (ျပည္တြင္းထုတ္) သံခ်ပ္ကာယာဥ္

ျပတိုက္အတြင္းတြင္ ေတြ႔ရသည့္ M-4 Sherman တင့္ကားတစ္စီး


ပံုစံ-၉၂ ယာဥ္ကို အဓိကအေျခခံ၍ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ တင့္ဖ်က္ယာဥ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ ျပသထားသည့္ BTR-3U သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္

(အခ်က္လက္အမွားမ်ားပါပါက လြတ္လပ္စြာေဝဖန္ေထာက္ျပနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။)

Thursday, June 7, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ T-72S တင့္ကားႀကီးမ်ား


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေခတ္မွီတင့္ကားႀကီးမ်ား

တီ-၇၂ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားအား မ်ိဳးကြဲေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ခ့ဲရာ ဆိုဗီယက္တပ္မေတာ္၏ တီ-၇၂ဘီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္အမ်ိဳးစားအား ျပည္ပသို႔ေရာင္းခ်ခ့ဲသည္....။ အဆိုပါတင့္မ်ားအား အမ်ိဳးစား တီ-၇၂အက္စ္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။

သံခ်ပ္ကာႏွင့္ယႏာၱယားတပ္ဖြဲ႔မ်ားရွိ ေခတ္မွီတင့္ကားႀကီးမ်ား


တီ-၇၂ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊အားသားခ်က္မ်ားအား ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး အီရတ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အက်ဆံုးမ်ားရွိသက့ဲသို႔ ရုရွားစစ္တပ္၏ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံႏွင့္ ျဖစ္ပႊားခ့ဲေသာ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ တီ-၇၂ ပင္မတိုက္ပြဲမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ေတြ႔၇မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားႀကီးမ်ားအနက္ ယခုေတြ႔ရေသာ တီ-၇၂အက္စ္ တင္ကားမ်ားသည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ပီတီ-၉၁အမ္ (ပိုလန္ထုတ္) တင့္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးစားတူညီရာ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံတပ္မေတာ္မ်ားတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ၿပီးလွ်င္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မွီ တီ-၇၂ မ်ိဳးကြဲ တင့္မ်ားအသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ ယိုးဒယားစစ္တပ္မွ ဝယ္ယူမည့္ တီ-၈၄ တင့္မ်ားသည္လည္း တီ-၇၂ တင့္မ်ားအေပၚတြင္ အဓိကအေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ အမ္-၆၀ေအ၁ တင့္မ်ားသည္ ယိုးဒယားစစ္တပ္၏ အေကာင္းဆံုးတင့္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤလားစစ္တပ္၏ သံခ်ပ္ကာတပ္မ်ားအား ယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဘဂၤလားစစ္တပ္တြင္ တရုပ္ထုတ္ ပံုစံ-၆၉ ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ ပံုစံ-၆၉ အမ္ေက တင့္မ်ားသည္သာလွ်င္ ေခတ္မွီဆံုးတင့္မ်ား ျဖစ္သည္။

မေလးရွားတပ္မေတာ္၏ ေခတ္မွီ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား ပီတီ-၉၁အမ္

ဘဂၤလားတပ္မေတာ္၏ ေခတ္မွီဆံုး ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ ေခတ္မွီတင့္ကားမ်ားအနက္ ပံုစံ-၅၉ဒီ ပင္တိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား

ဘဂၤလားေဒ့္တပ္မေတာ္ရွိ တင့္ကားမ်ားတြင္ တရုပ္ထုတ္ တင့္ကားမ်ားသာ တပ္ဆင္ထားရာ မၾကာမွီကပင္ အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားအား မွာယူထားသည္ဟု သိရပါသည္ အဆိုပါ အမ္ဘီတီ-၂၀၀၀ တင့္မ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ လက္ခံရရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။