Friday, October 26, 2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ MAV စီးရီး သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအေၾကာင္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ၊) တပ္ေပါင္းစုမ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔တည္ေဆာက္ထားေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ပရန္ ၊ ျပည္တြင္းရန္ ဟူသမွ်ကို တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခ့ဲၿပီး တပ္မေတာ္အား ေခတ္မွီမ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္...။ ထို႔သို႔ေခတ္မွီ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္း ျပည္ပမွ လက္နက္ခဲယမ္း၊နည္းပညာအသစ္မ်ားအား ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေလ့လာရပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ဝယ္ယူတပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္နည္းပညားမ်ားအား ေလ့လာကာ မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ပင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈသည္လည္း အေရးပါလွပါေပသည္....။

မိမိတို႔ ျပည္တြင္းတြင္ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ နည္းပညာမ်ားစြာအနက္ ျမန္မာ့ေဝဟင္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္မ်ားစမ္းသပ္ အစပ်ိဳးႏိုင္မႈမ်ားမွသည္ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဖရီးဂိတ္မ်ားအား မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ပင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ နည္းပညာမ်ားပိုင္ဆိုင္လာမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္မ်ားအား ျမွင့္မားလာေစကာ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ လံုၿခံဳေရး အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအား အကာကြယ္ေပးေရးစသည့္ တပ္မေတာ္၏ ရည္ရႊယ္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစလ်က္ရွိပါသည္....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ေခတ္မွီလက္နက္ နည္းပညာမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ မိမိတို႔ ျပည္တြင္းထုတ္ စစ္သံုးယာဥ္မ်ားအား ရရွိသည့္ အခ်က္လက္မ်ားေပၚ သံုးသပ္ကာ တင္ျပပါဦးမည္ခင္ဗ်ာ....။ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ရွိ ေျခလ်င္စစ္သည္မ်ားအတြက္ ရည္ရႊယ္ကာ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေခတ္မွီ ေျခလ်င္တပ္သံုး စစ္ယာဥ္မ်ားကို ျမန္မာ့သံခ်ပ္ကာယာဥ္ (Myanmar Army Vehicle . MAV) စသည့္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေခၚဆိုထားၿပီး လက္ရွိသိခြင့္ရသည့္ အခ်က္မ်ားအရ MAV-1,2,3,4 စသည္ျဖင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ (၄)မ်ိဳး တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္....။ အေသးစိတ္ အခ်က္လက္မ်ားကို တင္ျပေပးပါ့မယ္...

ကင္းေထာက္ယာဥ္ (MAV-1)
 
 ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ       ျမန္မာႏိုင္ငံ
တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔သား         ၃ ေယာက္
အဓိကလက္နက္ ၁၂.၇မမ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္

 ေျခလ်င္တင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ (MAV-2 )


ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ      ျမန္မာႏိုင္ငံ
တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔သား      ၄ ေယာက္
အဓိကလက္နက္ ၂၀မမ ဟစၥပါႏို
ယွဥ္တြဲလက္နက္ အမ္ဂ်ီ-၅၃ စက္ေသနတ္

 ေျခလ်င္တင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ (MAV-3 )
 

ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ      ျမန္မာႏိုင္ငံ
တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔သား       ၄ ေယာက္
အဓိကလက္နက္            ၂၀မမ ဟစၥပါႏို
ယွဥ္တြဲလက္နက္           အမ္ဂ်ီ-၅၃ စက္ေသနတ္

 ေျခလ်င္တင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ (MAV-4 )
 
ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ       ျမန္မာႏိုင္ငံ
တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔သား       ၄ ေယာက္
အဓိကလက္နက္ ၀.၅ စက္ေသနတ္ ၂ လက္တြဲ

အထက္ပါအခ်က္လက္မ်ားအရ စစ္ယာဥ္မ်ားသည္ အားထားရေသာ စစ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္.....။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အေစာပိုင္းကထုတ္လုပ္ခ့ဲေသာ BA စီးရီး စစ္သံုးယာဥ္မ်ားအျပင္ ယခုက့ဲသို႔ေသာ ေခတ္မွီစစ္သံုးယာဥ္မ်ားထုတ္လုပ္ ပိုင္ဆုိင္ထားနိုင္မႈသည့္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ စြမ္းရည္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္.....။ တပ္မေတာ္၏ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ား ၊ တင့္ျပဳျပင္ေရးယာဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္ခင္ဗ်ာ.....။ အားလံုးကိုေလးစားလ်က္......

Friday, October 19, 2012

ျမန္မာ့သတိၱ ကမာၻကိုသိေစခ့ဲသည့္ အို-၇ ေတာင္ကုန္း


တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားရေသာအေၾကာင္းအရင္း
      အမွတ္(၃၅၉)ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ဒုအရာခံဗိုလ္ ေက်ာ္ေဌးဦးစီး အင္အား(၁၀)ဦးေန၇ာယူထားေသာ(အို-၇)ေတာင္ကုန္းအား ယိုးဒယား တပ္မွတပ္ၾကပ္ၾကီးအဆင့္ရွိသူ ဦးစီး (၂၀)ဦးခန္႕မွ ေနရာယူတပ္စဲြရန္လာေရာက္စဥ္မိမိတပ္မွ ျမန္မာ့ပိုင္နက္ျဖစ္ေၾကာင္း
 ျပန္လည္ေျပာဆို ေမာင္းထုတ္ရာမွ ျပန္မဆုတ္ပဲ စခန္းကုန္းေရွ႕ ကိုက္(၂၀၀)ခန္႕တြင္တပ္စဲြထားၿပီး (၇-၁-၂၀၀၁)ရက္ေန႕တြင္ ယိုးဒယားတပ္မွ ဗိုလ္ၾကီး ယိုးထင္ဦးစီးအင္အား(၄၀) ေယာက္မွေ၇ာက္ရွိပီး ကုန္းမွဖယ္ေပးရန္ေျပာၾကားမႈေၾကာင့္ ခမရ(၃၅၉) တပ္ခဲြ(၂) တပ္စု(၄)အားျဖည့္တင္း လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယိုးဒယား တပ္မေတာ္မွ ေျခလ်င္စစ္သည္(၁၀၀) COMMANDO သံခ်ပ္ကာ(၂)စီး  M-60 တင့္ ၄စီး ၁၂၀ မမယာဥ္တင္စိန္ေျပာင္း၂ လက္ထပ္မံေရာက္ရွိလာမႈ ႏွစိႏုိင္ငံနယ္ျခာျပသနာ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါသည္။

 ၁၃၀မမ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးစနစ္

နယ္ေျမအေျခအေန
     ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တရုတ္ျဖဴအားတို္က္ခိုက္စဥ္ အိုေတာင္ကုန္းအား (OBJECTIVE-7)ဟုသတ္မွတ္ရာမွ အို-၇  ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ ပီးထိုေတာင္ကုန္းအနီးတြင္ ဦးကုသလသီတင္းသံုးသည့္ ဘုန္းၾကီီးေက်ာင္းရွိသည္။ အို-၇ေတာင္ကုန္းသည္တာခ်ီိလိတ္ျမိဳ႕ ပုန္းထြန္ရပ္ကြက္အနီးတြင္တည္ရွိပါသည္။ စခန္းကုန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ (၂၅၀၀)ကိုက္အကြာတြင္ တဘက္ႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ျမိဳ႕ ရွိပီး လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ပါသည္။

 ယိုးဒယားစစ္တပ္၏ ကိုယ္မန္ဒို ဗီ-၁၅၀ သံခ်ပ္ကာယာဥ္

၁၂၀မမ ယာဥ္တင္ စိန္ေျပာင္း

တိုက္ပဲြတြင္ပါ၀င္ေသာတပ္မ်ား
    ရန္သူ႕ ယိုးဒယားတပ္ တိုင္း(၃)လက္ေအာက္ခံ ေျခလွ်င္တပ္(၃၀၀)၊ M-60 MBT (၃)စီး၊ Stringary ligt tank (၂)စီး၊  Commando သံခ်ပိကာယာဥ္(၅)စီး MLRS (၃)စီး၊ ၁၂၀မမ ယာဥ္တင္စိန္ေျပာင္း (၅)လက္ ၆၀မမ (၄)လက္ RPG(၁၂)လက္ .၅ စက္ေသနက္ၾကီး (၆)လက္ ပါရွိပါသည္။

    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ခမရ(၃၅၉) မွ စစ္ေၾကာင္း(၂) တပ္စု(၈)စု အင္အား (၂၂၀) ၈၁မမစိန္ေျပာင္း (၂)လက္  MA-7 (၂)လက္ BA-103 ေလာင္ခ်ာ(၂)လက္၊ MG-3 စက္လက္(၂)လက္ ႏွင့္ ပစ္ကူအေနျဖင့္ အမွတ္(၀၇၉)အေျမာက္တပ္ခဲြမွ (၁၂၀)မမစိန္ေျပာင္း (၃)လက္ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ SUPER GALAP G-4 ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္(၄)စီးပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္း


 တပ္မေတာ္၏ ၈၁မမ စိန္ေျပာင္းမ်ား


ကြပ္ကဲမႈ
     အို-၇ ေတာင္ကုန္းတိုက္ပဲြျဖစ္စဥ္အား ၾတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္( ယခုႏို္င္ငံေတာ္သမတၾကီး) သည္ အနီးကပ္ကြပ္ကဲခဲ့သည္။ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မိုင္းျဖတ္မွ စစိဦးစီးမွဴး(ပထမတန္း) ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္ေမာင္၀င္းသည္ လြယ္မဆုတ္၊ လြယ္ခန္းက်ံဳ၊ က်တီးနားဂြင္အတြင္းရွိ တပ္၇င္းမ်ားအားကြပ္ကဲခဲ့သည္။ရန္သူယိုးဒယားတပ္မေတာ္မွ အမွတ္(၃)  စစ္တိုင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၀ပ္တနာခ်ိဳင္ခ်ိဳင္းျမြန္၀ုန္သည္ မယ္ဆိုင္တြင္အေျချပဳ ကြပ္ကဲခဲ့သည္။

တိုက္ပဲြျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္
    ၂၀၀၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄)ရက္ေန႕ (၀၅၁၅)နာရီခန္႕တြင္ယိုးဒယား တပ္ကင္းေနရာမွ လက္နက္ငယ္ျဖင့္စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အမွတ္(၃၅၉)ေျချမန္တပ္ရင္း ခံစစ္စည္းရုိးေရွ႕ ကိုက္(၃၀)ခန္႕အကြာသက္ကယ္ေတာအတြင္း ယိုးဒယားတပ္အင္အား (၂၀)ခန္႕ ေရာက္ရွိလွ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ရန္သူအားလက္နက္ငယ္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရန္သူမွ ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဥိး ဦးစီးခဲြ (၄)ေနရာယူထားသည့္ အို-၇ ပိြဳင့္ကုန္းအား၄င္းတို႕ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကိုက္(၂၀၀)အကြာရွိေက်ာက္ေတာင္ကုန္းမွ လက္နက္ငယ္ စက္လက္ ဒသမ၅စက္ေသနတ္ၾကီးတို႕ျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္သျဖင့္ မိမိမွ လက္နက္ငယ္ ဘီေအ-၁၀၀မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္စုျပံဳပစ္ခတ္ေစခဲ့သျဖင့္ ရန္သူသည္ရည္မွန္းခ်က္မေအာင္ပဲ အထိနာစြာျဖင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။
   ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဦးဦးစီးသည့္ အို-၇ ေတာင္ကုန္းအား (၀၆၃၀)နာရီခန္႕မွစ ပီး ယိုးဒယား တပ္မွလက္နက္ၾကီးျဖင့္ အခ်က္(၄၀)ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ(၀၇၃၀)နာရီတြင္ အပစ္ရပ္သြားျပီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္ႏွင့္ ခမရ(၃၅၉) ၇ွိဒုတပ္ရင္းမွူး ဗိုလ္မွူးစိုးစိုးေဇာ္ဦးစီးစစ္ေၾကာင္း(၂)ႏွင့္ ဗိုလ္ေစာ၀င္းတင္ဦးစီး တပ္ခဲြ(၁)ခဲြ တို႕သည္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မွ (၀၅၅၀)နာရီတြင္ထြက္ခြာခဲ့ရာ အို-၇ေတယင္ကုန္းသို႕ (၀၇၀၀) နာရီတြင္ေရာက္ရွိပီး ဒုအရာခံဗိုလ္ၾကည္ျမင့္ ဦးစီး ခဲြ(၁)စု(၁)စု အားခ်က္်ခင္းအားျဖည့္တင္းေစခဲ့ပီးရန္သူ႕ေနရာမ်ားပစ္ကုေပးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရေသာစစ္သည္မ်ားအား ေတာင္ကုန္းေအာက္ေျခ ပုန္းထြန္ပူးေပါင္းဂိတ္သို႕ (၀၈၃၀)နာရီတင္သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (၀၉၁၅)ခ်ိန္တြင္ရင္ဆိုင္ကုန္းမ်ားသို႕ရန္သူ႕ COMMANDOသံခ်ပ္ကာ (၅)စီး ႏွင့္ ထရပ္ကားျဖင့္တင္ေဆာင္လာေသာယိုးးယားရိန္းဂ်ား စစ္သည္ (၂၀၀)ခန္႕ေ၇ာက္ရွိ အင္အားျဖည့္တင္းလာခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေတာင္ေျခတြင္လည္း တင့္ (၃)စီးႏွင့္ ရန္သူ႕စစ္သည္(၆၀)ဦးထပ္မံေရာက္ရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အထက္ဌာနသို႕သတင္းပို႕ခဲ့ရာ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိ G-4 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိခဲ့သည္။


 အမ္-၆၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

 Stringary အေပါ့စားတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားထို႕ေနာက္ (၁၀၁၀)ခ်ိန္ ရန္သူလက္နက္ငယ္ လက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္သံမ်ား က်ဲပါးသြားသျဖင့္ အို-၇ ခံစစ္ကုန္းအား လူႏွင့္ လက္နက္မ်ားေနရာခ်ထားျခင္း အမ္ေအ-၇ႏွင့္ ၈၁မမစိန္ေျပာင္းအား ေျမာက္ဘက္ဆင္ေျခေလ်ာေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားျခင္း လိုအပ္သည့္ ခဲယမ္းႏွင့္ ေရမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းခဲ့ပါသည္။ (၁၃၀၀)ခ်ိန္တြင္ ယိုးဒယားတပ္မွစတင္ကာ အေျမာက္ တင့္ကား လက္နက္ၾကီူမ်ားျဖင့္ စတင္္ပစ္ခတ္လာသျဖင့္ ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဦးႏွင့္ ဗိုလ္ေစာတင္၀င္းေနရာယူထားေစေသာ ခံစစ္ေနရာမ်ားသို႕ မ်ားစြာက်ေရာက္ေပါက္ကဲြခဲ့သည္။ (၁၃၁၅)အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ေနမ်ိဳးေရွ႕ရင္ဆိုင္ကုန္းမွ ယိုးဒယားတပ္အင္အား (၁၀၀)ခန္႕တိုက္ခိုက္လာသျဖင့္ မိမိမွ ဘီေအ-၁၀၀ စက္လက္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ  (၁၃၄၀)အခ်ိန္တြင္ ၇န္သူမ်ား၄င္းတို႕အေနာက္ဘက္ဆင္ေျခေလ်ာ၇ွိ လိုင္ခ်ီးခင္းမ်္းဘက္သို႕ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ ၿပီးရန္သူသည္ တက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိပဲ လက္နက္ၿကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာမိမိအေျမာက္တပ္မွ (၁၅၁၅)အခ်ိန္တြင္ယိုးဒယားလက္နက္ၾကီးေနရာမ်ားသို႕ (၁၂၀)မမ စိန္ေျပာင္းၾကီးျဖင့္ (၁၀၀)ခ်က္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ (၁၆၀၀)နာရီတြင္ တပ္မေတာ္(ေလ)G-4 တို္က္ေလယာဥ္(၄)စီးမွ (၁၇၀၀)အခ်ိန္ထိ ရန္သူ႕ လက္နက္ၾကိးႏွႈ့ အေျခခံ ေနရာမ်ား အားပစ္ခတ္တိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ယိိုးဒယားတပ္မ်ားမွ(၁၉၀၀)နာရီတြင္ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားရာတိုက္ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

တိုက္ပဲြအရႈံးအျမတ္
ရန္သူ (၆၀) ဦးအေလာင္းရရွိ ၊ ရန္သူ႕ထံမွေအာက္ ပါလက္နက္မ်ားရရွိခဲ့-
     (၁) အမ္-၂၇ စက္လက္(၆)လက္။
     (၂)အမ္-၁၆ (၃၂)လက္။
     (၃) ၄၀မမေလာင္ခ်ာ (၅)လက္။
     (၄) ဓာတ္ေငြ႕ကာမ်က္ႏွာဖံုး (၃၂)ခု။
      (၅) ဆက္သြယ္ေရးစက္ (၇)လံုး။
     (၆)ဟမ္းဗီးကြပ္ကဲမႈယာဥ္(၁)စီး။
မိမိတပ္မွက်ဆံုး(၁၅)ဦး ဒဏ္ရာရ(၁၂)ဦး ရန္သူ႕ဘက္မွပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ မွျပည္သူ (၃)ဦးေသဆံုး (၁၅)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မႈ
တိုက္ပဲြတြင္အသက္ကိုပဓာနမထားပဲ ရြပ္ရြပ္ခ်ြန္ခြ်န္ တိုင္းျပည္အတြက္အတြက္တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ေသာ ေအာက္ပါအရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအား ဆုတံဆိပ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္-
    (၁)သူရဘဲြ႕
        ၾကည္း ၂၆၈၅၉ ဗိုလ္ၾကီး ေစာႏုိင္ဦး
        ၾကည္း ၃၁၂၇၈  ဗိုလ္ ေနမ်ိဳး
       အမွတ္ ၉၅၇၃၁၅ တပ္သားေမာင္စိုး
 သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ္ အရာရွိ(၂)ဦး စစ္သည္(၇)ဦးရရွိခဲ့ပါသည္။

                                   ႏုိင္ငံ၏ရင္ေသြးတိုင္းႏုိင္ငံေတာ္၊ျပည္ေထာင္စုကိုကာကြယ္ႏုိင္ၾကပါေစ

Myanmar Armour Coprs ထံမွ ကူးယူးထားပါသည္။

Thursday, October 18, 2012

ေခတ္မွီ ကိုယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)


အားလံုးဘဲ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ....။

                  ဒီေန႔ေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတ့ဲ သတင္းတစ္ခုကို ေျပာခ်င္ပါတယ္....။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ( ၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလ) တပ္ေပါင္းစုမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းကာ ျမန္မာ့ ေျမျပင္ ၊ ေရျပင္ ႏွင့္ ေဝဟင္ပိုင္နက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးေနသည္ဆိုတာ အားလံုးအသိျဖစ္ပါတယ္....။ ယခုႏွစ္အတြင္း သိခြင့္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့....

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)

MBT-2000 / VT-1A ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားအား ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရျခင္း၊

၁၀၅မမ ယာဥ္တင္အေျမာက္ပါ သံခ်ပ္ကာ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားအား ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရျခင္း

တပ္မေတာ္ (ေရ)

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႔လာျခင္း။

ျပည္တြင္းထုတ္ ကိုယ္ေပ်ာက္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီး ေရခ်နိုင္ခ့ဲျခင္း၊

တပ္မေတာ္ (ေလ)

ေဝဟင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရႊယ္ကာ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္မ်ား ေရာက္ရွိလာခ့ဲျခင္း။

ေရျပင္ကင္းေထာက္ေရး ႏွင့္ ရွာဖြယ္ေရးလုပ္ငန္း အသံုးဝင္သည့္ ဘီအန္-၂ ေလယာဥ္မ်ား (၄ စင္းႏွင့္ အထက္) ေတြ႔ခြင့္ရျခင္း စသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ က်န္စစ္သား (F12) ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီး
 
ဒီေန႔ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ရ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈ ၊ တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ က်န္စစ္သား ( F12) စစ္ေရယာဥ္ႀကီး အေၾကာင္းကို သိခြင့္ရသေလာက္ ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္....။

ျပည္တြင္းထုတ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ F11 သည္ ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္တက္၍ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ား ထပ္မံေပါင္းစပ္ကာ ျမန္မာ့ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းမွ တာဝန္ယူထုတ္လုပ္ခ့ဲေသာ ၁၀၈မီတာ အရွည္ရွိသည့္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမွာ F12 က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။


က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးအား ေရခ်ေနစဥ္(အဆင့္ဆင့္)
 က်န္စစ္သား စစ္ေရယာဥ္ အား ေရခ်သည့္သတင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ေမွ်ာ္လင့္စရာ ဂုဏ္ယူစရာ တတိယေျမာက္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္
(ယခုေရခ်သည့္ က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။)

ကိုယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ဆိုသည္မွာ အေျပာလြယ္တေလာက္ လက္ေတြ႔တြင္ အေတာ္ခက္ခဲေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ အသစ္စက္စက္ ဖရီးဂိတ္ႀကီးသည္ ယခုအခါတြင္ ေရခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီ ျဖစ္ရာ မၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္းတြင္ပင္ ေရတပ္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ဆိုသည္မွာ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေရတပ္၏ ေရခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္သည့္ က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးသည္ ကိုယ္ေပ်ာက္စစ္ေရယာဥ္ႀကီး တစ္စင္းျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ  (အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား)၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ကို အျပည့္အဝရရွိခ့ဲေသာ စစ္ေရယာဥ္တစ္စင္းျဖစ္ပါသည္။

 ေရခ်ၿပီး က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္ႀကီး

ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း အာရွ၏ဖြံၿဖိဳးမႈအားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားရရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္ကာ ယခင္စစ္ေရယာဥ္မ်ားထက္ပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မွားမည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုျပင္ေခတ္မွီလက္နက္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားမည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာ့ေရျပင္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီး တစ္စင္းထပ္မံ၍ ေရခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ေရျပင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္ (ေရ)အတြက္သာမက ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ပင္ အားထားဖြယ္ရာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ F12 က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္ခင္ဗ်ာ....။

(တပ္ဆင္မည့္လက္နက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား သိခြင့္ရသေလာက္ကို ပိုစ့္အေနႏွင့္ ေနာက္မွထပ္တင္ေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ.....။)

မူရင္းဆိုက္- Myanmar Navy
မူရင္းဆိုက္မွ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ား-

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ Frigate (F-12) ေရခ်ျခင္း

(ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရနိုင္သမွ် ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမင္သာမူ အားနည္းသည္ကို ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။)

တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ေရယာဥ္တည္ေဆာက္မူနည္းပညာနွင့္ ပါတ္သက္၍ သမိုင္းမွတ္တိုင္ စိုက္ထူနိုင္ခဲ့သည့္ (၁၀၈)မီတာ Frigate စစ္ေရယာဥ္သစ္ ေရခ်ပြဲ အခမ္းအနားအား စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေရယာဥ္ Design မွာ မူလစမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ ပထမအစီး အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း မတူနိုင္သည့္အခ်က္မွာ Stealth နည္းပညာကို ဆန္းသစ္တီထြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း
မရွိေသးေသာ္လည္း ေရေပၚ၊ေရေအာက္၊ေလေႀကာင္းရန္ နွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ Capability ရွိသည့္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္သြားဖြယ္ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ (၁၂၀)ကီလိုမီတာ အထိပစ္ခတ္နိုင္ေသာ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ျမန္နူန္းျမင့္ အေျမာက္မ်ား၊CIWS မ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာပစ္ဒံုးမ်ား၊Active/Passive EW စနစ္မ်ား၊ OTH Target(မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းလြန္ ပစ္မွတ္) မ်ားအပါအဝင္ ေရျပင္၊ေရေအာက္ နွင့္ ေဝဟင္ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းနိုင္မည့္ အာရုံခံစနစ္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု ယံုႀကည္ရသည္။ေရယာဥ္၏ အေနာက္ပိုင္းတြင္ Heli Deck ပါဖြယ္ရွိျပီး ေရယာဥ္အျမန္နူန္းမွာ (၂၅)မိုင္ခန္႔ ျဖစ္နိုင္သည္။ လာမည့္ တစ္နွစ္ခန္႔အတြင္း ေရယာဥ္တည္ေဆာက္တပ္ဆင္မူ နွင့္စမ္းသပ္မူမ်ား အလံုးစံုျပီးစီး၍ တပ္ေတာ္ဝင္ျပဳလုပ္နိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အဆိုပါ Frigate စစ္ေရယာဥ္သည္ တပ္မေတာ္(ေရ) ၏ စစ္ေရးဆိုင္ရာ စစ္နည္းဗ်ဳဟာအဆင့္ သာမက မဟာဗ်ဳဟာအဆင့္ထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မူ ရိွလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေရတပ္၏ စစ္ေရေလ့က်င့္မႈႀကီး


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ႏွင့္ ပတ္သက္တ့ဲပိုစ့္ေတြ အခုတေလာအေတာ္ေလးကို ခပ္စိတ္စိတ္ေလးေရးျဖစ္လာပါတယ္....။ ဘာေၾကာင့္လည္း.... အခုတေလာ အင္မတန္မွဂုဏ္ယူဖြယ္ သတင္းေတြဆက္တိုက္ကို ၾကားေန၊သိေနရလို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္....။

 တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ေရယာဥ္ ႀကီး၊ငယ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ေရျပင္အား ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရႊယ္၍ ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းႀကီးမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္....။ အဆိုပါေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအား က်ဳးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏြဲရန္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့ေရျပင္အား က်ဳးေက်ာ္လာသည့္ ရန္သူ႔ေရတပ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းပစ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ကာ ေလ့က်င့္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္အေျခအေနမ်ားသည္လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခ့ဲၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္သားတိုင္း သိသင့္၊သိထုိက္ေသာ အခ်က္လက္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္....။


ျမန္မာ့ေရျပင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)

အိမ္နီးခ်င္း ေရတပ္မ်ားကိုသာ အထင္ႀကီး ၊ အားကိုမိသူမ်ား ၾကည့္ထားၾကပါခင္ဗ်ာ :D

ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ၇၆မမ အေျမာက္

တပ္မေတာ္ (ေရ) ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး

ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ AK-630 CIWS 
၆ × ၁၄.၅မမ ေလယာဥ္ပစ္စက္ေသနတ္ႀကီး

ဘဂၤလားေရတပ္သည္ တရုပ္ေရတပ္ဆီမွ အျမန္တုိက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူသည့္ သတင္းအား ၾကားကာ တပ္မေတာ္ (ေရ)အား တိုးခ်ဲ႔သင့္သည္ဟူေသာ ေျပာဆိုသံမ်ား ၾကားလာရကာ ကၽႊန္ေတာ္အေနျဖင့္ အေတာ္ ဝမ္းသာမိပါသည္။ ယခင္ကၽႊန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲေသာ ( တပ္မေတာ္ ဆိုင္ရာဆိုက္မ်ား ၊ ဘေလာ့မ်ား ) သည္ ယခုအခါတြင္ အမွန္တကယ္တိုးတက္လာခ့ဲၿပီး ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ တရားဝင္ဆိုက္မဟုတ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ (ေရ)အား အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားစုေဝးရာ ဆိုက္မ်ား ေပၚလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္တြင္လည္း ထပ္မံ၍ ဆိုက္မ်ားေပၚေပၚက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကားဆက္သြယ္ရာ လမ္းကေလးျဖစ္ခြင့္ရဖို႔သာ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ....။ 

Saturday, October 13, 2012

တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ေအ-၅စီ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အပိုင္း-၃

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ) သည္ ေခတ္မွီတုိက္ေလယာဥ္မ်ား ၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ရည္ရႊယ္ကာ JH-7 ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ဝယ္ယူျဖည့္သြင္းမည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါသတင္းသာအမွန္တကယ္ျဖစ္ခ့ဲပါက တပ္မေတာ္ (ေလ)အတြက္ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအနက္ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ လက္ခံရရွိထားသည့္ ေအ-၅စီ ဖန္တန္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ အားထားရေသာ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။


ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းမႈ

ေအ-၅စီ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ဂုဏ္ယူဖြယ္ေတြ႔ရစဥ္


 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေအ-၅စီ တိုက္ခိုက္ေရး ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ၊ ေလ့လာမိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကေစခ်င္ပါတယ္.....။

ေအ-၅စီ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္သင့္မသင့္...။
JH-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ ျဖည့္တင္းမႈ သင့္မသင့္...။
မိမိတို႔အျမင္ေလးေတြကို ေရးေပးခ့ဲၾကပါခင္ဗ်ာ....။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္...။

တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေျမျပင္တုိက္ခိုက္ေရး ေအ-၅စီ တိုက္ေလယာဥ္ အပိုင္း-၂

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ) သည္ ေခတ္မွီတုိက္ေလယာဥ္မ်ား ၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ရည္ရႊယ္ကာ JH-7 ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ဝယ္ယူျဖည့္သြင္းမည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါသတင္းသာအမွန္တကယ္ျဖစ္ခ့ဲပါက တပ္မေတာ္ (ေလ)အတြက္ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအနက္ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ လက္ခံရရွိထားသည့္ ေအ-၅စီ ဖန္တန္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ အားထားရေသာ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာ့ေဝဟင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)
 အပိုင္း-၃ ဆက္ရန္...

တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ေအ-၅စီ တိုက္ေလယာဥ္ အပိုင္း-၁

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ) သည္ ေခတ္မွီတုိက္ေလယာဥ္မ်ား ၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ရည္ရႊယ္ကာ JH-7 ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ဝယ္ယူျဖည့္သြင္းမည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါသတင္းသာအမွန္တကယ္ျဖစ္ခ့ဲပါက တပ္မေတာ္ (ေလ)အတြက္ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအနက္ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ လက္ခံရရွိထားသည့္ ေအ-၅စီ ဖန္တန္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ အားထားရေသာ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။


တပ္မေတာ္ (ေလ) ၏ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္  

 ေအ-၅စီ ဖန္တန္ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္အား ပ့ဲထိန္းမ့ဲဒံုးမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ရစဥ္


ပံုေတြ အဓိကတင္ေပးခ်င္ပါတယ္... ဒါေၾကာင့္ ပိုစ့္ခြဲၿပီးတင္ေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ... ေအ-၅စီ တိုက္ေလယာဥ္ရ့ဲ အေၾကာင္းေတြ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေရးၿပီး တင္ေပးခ့ဲဘူးၿပီးျဖစ္ပါတယ္...။

Saturday, October 6, 2012

ရ၆မမ ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္လက္နက္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္၏ ၇၆မမ ေတာင္ေပၚပစ္ အေျမာက္လက္နက္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အမ္-၄၈ ၇၆မမ ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္ကို ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံမွ လက္ခံရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျမာက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ယခုတိုင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

အမ္-၄၈ ၇၆မမ ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၇၆မမ ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္မ်ားကို အရင္ ဗကပမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခ့ဲရသည္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳခ့ဲသည္ဟု သိရပါသည္။

ေရွ႔တန္းစစ္ေျမျပင္မွ ၇၆မမ ေတာင္ေပၚပစ္ အေျမာက္လက္နက္

 
 
တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ၇၆မမ ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္မ်ားအား ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ေနစဥ္


 
  

အမ္၄၈ ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္အေၾကာင္းေတာ့ အရင္က အေတာ္မ်ားမ်ားေရးၿပီးျဖစ္တ့ဲအတြက္ ထပ္မံ၍ မေရးေတာ့ပါခင္ဗ်ာ....။
ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ M48 76mm Mountain Gun

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္းႀကီးမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔အေၾကာင္းကို အရမ္းစိတ္ဝင္စားပါတယ္.... ဒါပင္မ့ဲကၽႊန္ေတာ္အေနႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုမသိတ့ဲအတြက္ ပံုေတြကို အဓိက အပိုင္းလိုက္ခြဲၿပီး တင္ေပးသြားပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ.....။

၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္း (ေမာ္တာ)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ၆၀ ၊ ၈၂ ၊၁၂၀ မမ စသည္ျဖင့္ စိန္ေျပာင္းမ်ားအသံုးျပဳသည္ဟု သိရပါသည္....။ 


၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္းပစ္ခတ္စမ္းသပ္ေနစဥ္အမ္ေအ၆ ၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္းႀကီး
(MA6 120mm Heavy Moratr )

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ ၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္းမ်ားအား MA6 ၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။