Thursday, October 18, 2012

ေခတ္မွီ ကိုယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)


အားလံုးဘဲ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ....။

                  ဒီေန႔ေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတ့ဲ သတင္းတစ္ခုကို ေျပာခ်င္ပါတယ္....။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ( ၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလ) တပ္ေပါင္းစုမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းကာ ျမန္မာ့ ေျမျပင္ ၊ ေရျပင္ ႏွင့္ ေဝဟင္ပိုင္နက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးေနသည္ဆိုတာ အားလံုးအသိျဖစ္ပါတယ္....။ ယခုႏွစ္အတြင္း သိခြင့္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့....

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)

MBT-2000 / VT-1A ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားအား ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရျခင္း၊

၁၀၅မမ ယာဥ္တင္အေျမာက္ပါ သံခ်ပ္ကာ တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားအား ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရျခင္း

တပ္မေတာ္ (ေရ)

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႔လာျခင္း။

ျပည္တြင္းထုတ္ ကိုယ္ေပ်ာက္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီး ေရခ်နိုင္ခ့ဲျခင္း၊

တပ္မေတာ္ (ေလ)

ေဝဟင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရႊယ္ကာ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္မ်ား ေရာက္ရွိလာခ့ဲျခင္း။

ေရျပင္ကင္းေထာက္ေရး ႏွင့္ ရွာဖြယ္ေရးလုပ္ငန္း အသံုးဝင္သည့္ ဘီအန္-၂ ေလယာဥ္မ်ား (၄ စင္းႏွင့္ အထက္) ေတြ႔ခြင့္ရျခင္း စသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ က်န္စစ္သား (F12) ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီး
 
ဒီေန႔ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ရ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈ ၊ တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ က်န္စစ္သား ( F12) စစ္ေရယာဥ္ႀကီး အေၾကာင္းကို သိခြင့္ရသေလာက္ ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္....။

ျပည္တြင္းထုတ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ F11 သည္ ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္တက္၍ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ား ထပ္မံေပါင္းစပ္ကာ ျမန္မာ့ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းမွ တာဝန္ယူထုတ္လုပ္ခ့ဲေသာ ၁၀၈မီတာ အရွည္ရွိသည့္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမွာ F12 က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။


က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးအား ေရခ်ေနစဥ္(အဆင့္ဆင့္)
 က်န္စစ္သား စစ္ေရယာဥ္ အား ေရခ်သည့္သတင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ေမွ်ာ္လင့္စရာ ဂုဏ္ယူစရာ တတိယေျမာက္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္
(ယခုေရခ်သည့္ က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။)

ကိုယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ဆိုသည္မွာ အေျပာလြယ္တေလာက္ လက္ေတြ႔တြင္ အေတာ္ခက္ခဲေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ အသစ္စက္စက္ ဖရီးဂိတ္ႀကီးသည္ ယခုအခါတြင္ ေရခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီ ျဖစ္ရာ မၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္းတြင္ပင္ ေရတပ္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ဆိုသည္မွာ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေရတပ္၏ ေရခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္သည့္ က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးသည္ ကိုယ္ေပ်ာက္စစ္ေရယာဥ္ႀကီး တစ္စင္းျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ  (အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား)၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ကို အျပည့္အဝရရွိခ့ဲေသာ စစ္ေရယာဥ္တစ္စင္းျဖစ္ပါသည္။

 ေရခ်ၿပီး က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္ႀကီး

ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း အာရွ၏ဖြံၿဖိဳးမႈအားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားရရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္ကာ ယခင္စစ္ေရယာဥ္မ်ားထက္ပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မွားမည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုျပင္ေခတ္မွီလက္နက္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားမည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာ့ေရျပင္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီး တစ္စင္းထပ္မံ၍ ေရခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ေရျပင္ပိုင္နက္အား ကာကြယ္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္ (ေရ)အတြက္သာမက ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ပင္ အားထားဖြယ္ရာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ F12 က်န္စစ္သားစစ္ေရယာဥ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္ခင္ဗ်ာ....။

(တပ္ဆင္မည့္လက္နက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား သိခြင့္ရသေလာက္ကို ပိုစ့္အေနႏွင့္ ေနာက္မွထပ္တင္ေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ.....။)

မူရင္းဆိုက္- Myanmar Navy
မူရင္းဆိုက္မွ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ား-

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ Frigate (F-12) ေရခ်ျခင္း

(ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရနိုင္သမွ် ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမင္သာမူ အားနည္းသည္ကို ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။)

တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ေရယာဥ္တည္ေဆာက္မူနည္းပညာနွင့္ ပါတ္သက္၍ သမိုင္းမွတ္တိုင္ စိုက္ထူနိုင္ခဲ့သည့္ (၁၀၈)မီတာ Frigate စစ္ေရယာဥ္သစ္ ေရခ်ပြဲ အခမ္းအနားအား စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေရယာဥ္ Design မွာ မူလစမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ ပထမအစီး အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း မတူနိုင္သည့္အခ်က္မွာ Stealth နည္းပညာကို ဆန္းသစ္တီထြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း
မရွိေသးေသာ္လည္း ေရေပၚ၊ေရေအာက္၊ေလေႀကာင္းရန္ နွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ Capability ရွိသည့္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္သြားဖြယ္ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ (၁၂၀)ကီလိုမီတာ အထိပစ္ခတ္နိုင္ေသာ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ျမန္နူန္းျမင့္ အေျမာက္မ်ား၊CIWS မ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာပစ္ဒံုးမ်ား၊Active/Passive EW စနစ္မ်ား၊ OTH Target(မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းလြန္ ပစ္မွတ္) မ်ားအပါအဝင္ ေရျပင္၊ေရေအာက္ နွင့္ ေဝဟင္ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းနိုင္မည့္ အာရုံခံစနစ္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု ယံုႀကည္ရသည္။ေရယာဥ္၏ အေနာက္ပိုင္းတြင္ Heli Deck ပါဖြယ္ရွိျပီး ေရယာဥ္အျမန္နူန္းမွာ (၂၅)မိုင္ခန္႔ ျဖစ္နိုင္သည္။ လာမည့္ တစ္နွစ္ခန္႔အတြင္း ေရယာဥ္တည္ေဆာက္တပ္ဆင္မူ နွင့္စမ္းသပ္မူမ်ား အလံုးစံုျပီးစီး၍ တပ္ေတာ္ဝင္ျပဳလုပ္နိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အဆိုပါ Frigate စစ္ေရယာဥ္သည္ တပ္မေတာ္(ေရ) ၏ စစ္ေရးဆိုင္ရာ စစ္နည္းဗ်ဳဟာအဆင့္ သာမက မဟာဗ်ဳဟာအဆင့္ထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မူ ရိွလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

8 comments:

 1. က်န္စစ္သားနဲ႔ တတိယအစီးက ပံုစံေတာ့ဆင္မယ္ဗ်။ က်န္စစ္သားဟာ တတိယဖရီးဂိတ္အတြက္ ေရွးဦးပံုစံျပဳသေဘာမ်ဳိးထင္တယ္။ ရြက္တိုင္ပံုစံလည္းနည္းနည္းကြာတယ္။ ပဲ့စင္ပံုစံေတာ့ကြာတယ္။2010 မွာတတိယအစီးက ဧရာခင္းတယ္ဆိုေတာ့ သူလည္းသိပ္မၾကာခင္ ေရခ်ႏိုင္မယ္လို႔ထင္တယ္။ ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းထဲက ၅စီးရီးအသစ္ ၄စင္းကေတာ့ ၄ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီထင္တယ္။ မၿပီးေသးဘူး။ ကိုယ္ထည္ပိုင္း၊ Hull ပိုင္းၿပီးတာၾကာေပါ့။ အဓိကစက္ပစၥည္းေတြမေရာက္လို႔ၾကာေနတာလို႔သိရတယ္။ မၾကာမၾကာေတာ့ ပင္လယ္၀ဘက္ စမ္းတာေတြ႔တယ္။ အင္ဂ်င္ေတြကေတာ့ တရုပ္အင္ဂ်င္ေတြပဲ။ သိပ္မၾကာခင္ တပ္ေတာ္၀င္ေတြ တိုးလာဦးမွာေပါ့ ကို mm.

  ReplyDelete
 2. ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။hull ကေတာ႔သိပ္ျပီးstealthy မျဖစ္သလိုပဲ။ျမင္ရသေလာက္ကိုေျပာတာပါ။စင္ကာပူST နဲ႔ပူးေပါင္းျပီးတည္ေဆာက္ထားတာလားဗ်။သူတို႔ကေတာ႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတယ္ေလ။vertical launch missile configuration သံုးႏိုင္ရင္ေကာင္းမယ္ဗ်ာ

  ReplyDelete
 3. stealthy body ႀကည့္ရင္ အမ်ားႀကီးသိသာတယ္ဗ်ာ...ကၽြန္ေတာ္ ခြဲတတ္တယ္.ဒါေပမဲ ့ဘယ္လို ဘာလို ့အဲလို stealth ျဖစ္တာလည္းဆိုတာ နားမလည္ဘူးဗ်ား...ေဘာ္ဒီကို ေသေသသပ္သပ္ေဆာက္မွ stealthျဖစ္တာလားဗ်

  ReplyDelete
 4. တပ္ဆင္မည့္လက္နက္ဆိုင္ရာ သိခြင့္ရသေလာက္ တင္မယ္ဆို...

  ReplyDelete
  Replies
  1. တိုးတိုးေလးေျပာဗ်ာ။သိခ်င္လွျပီ

   Delete
 5. ko mm ေရ ဒီ ကုိယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂိတ္တန္ဖုိး ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဗ်ာ၊ US ဘယ္ႏွသန္းေလာက္တန္လဲခင္ဗ်ာ၊ ကုိယ္႔ဘာသာ ေဆာက္တာဆုိေတာ႔ ေစ်းသက္သာမွာေပါ႔၊ တျခားႏုိင္ငံက ၀ယ္ရင္ ဘယ္ေလာက္လဲခင္ဗ်ာ ၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေဖာ္ျပေပး ပါလား ခင္ဗ်ာ ၊ အစဥ္အားေပးလ်က္၊

  ReplyDelete
 6. we may surely need to upgrade our navy's weapon systems. Coz, bangaldesh is quietly enlarging its navy. we had made frigates, but their hull forms are based on 77m corvettes, and are lack of stabilizer fins. I will post about of this later if anyone interested. They are used to stabilize the vessel when firing a gun, from suffuring recoil force.

  ReplyDelete
 7. cruise missile nae 30mm minigun toe par lar ma thi vuu
  radar jam lal par lar vya

  ReplyDelete