Friday, October 19, 2012

ျမန္မာ့သတိၱ ကမာၻကိုသိေစခ့ဲသည့္ အို-၇ ေတာင္ကုန္း


တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားရေသာအေၾကာင္းအရင္း
      အမွတ္(၃၅၉)ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ဒုအရာခံဗိုလ္ ေက်ာ္ေဌးဦးစီး အင္အား(၁၀)ဦးေန၇ာယူထားေသာ(အို-၇)ေတာင္ကုန္းအား ယိုးဒယား တပ္မွတပ္ၾကပ္ၾကီးအဆင့္ရွိသူ ဦးစီး (၂၀)ဦးခန္႕မွ ေနရာယူတပ္စဲြရန္လာေရာက္စဥ္မိမိတပ္မွ ျမန္မာ့ပိုင္နက္ျဖစ္ေၾကာင္း
 ျပန္လည္ေျပာဆို ေမာင္းထုတ္ရာမွ ျပန္မဆုတ္ပဲ စခန္းကုန္းေရွ႕ ကိုက္(၂၀၀)ခန္႕တြင္တပ္စဲြထားၿပီး (၇-၁-၂၀၀၁)ရက္ေန႕တြင္ ယိုးဒယားတပ္မွ ဗိုလ္ၾကီး ယိုးထင္ဦးစီးအင္အား(၄၀) ေယာက္မွေ၇ာက္ရွိပီး ကုန္းမွဖယ္ေပးရန္ေျပာၾကားမႈေၾကာင့္ ခမရ(၃၅၉) တပ္ခဲြ(၂) တပ္စု(၄)အားျဖည့္တင္း လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယိုးဒယား တပ္မေတာ္မွ ေျခလ်င္စစ္သည္(၁၀၀) COMMANDO သံခ်ပ္ကာ(၂)စီး  M-60 တင့္ ၄စီး ၁၂၀ မမယာဥ္တင္စိန္ေျပာင္း၂ လက္ထပ္မံေရာက္ရွိလာမႈ ႏွစိႏုိင္ငံနယ္ျခာျပသနာ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါသည္။

 ၁၃၀မမ အတြဲလိုက္ပစ္ဒံုးစနစ္

နယ္ေျမအေျခအေန
     ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တရုတ္ျဖဴအားတို္က္ခိုက္စဥ္ အိုေတာင္ကုန္းအား (OBJECTIVE-7)ဟုသတ္မွတ္ရာမွ အို-၇  ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ ပီးထိုေတာင္ကုန္းအနီးတြင္ ဦးကုသလသီတင္းသံုးသည့္ ဘုန္းၾကီီးေက်ာင္းရွိသည္။ အို-၇ေတာင္ကုန္းသည္တာခ်ီိလိတ္ျမိဳ႕ ပုန္းထြန္ရပ္ကြက္အနီးတြင္တည္ရွိပါသည္။ စခန္းကုန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ (၂၅၀၀)ကိုက္အကြာတြင္ တဘက္ႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ျမိဳ႕ ရွိပီး လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ပါသည္။

 ယိုးဒယားစစ္တပ္၏ ကိုယ္မန္ဒို ဗီ-၁၅၀ သံခ်ပ္ကာယာဥ္

၁၂၀မမ ယာဥ္တင္ စိန္ေျပာင္း

တိုက္ပဲြတြင္ပါ၀င္ေသာတပ္မ်ား
    ရန္သူ႕ ယိုးဒယားတပ္ တိုင္း(၃)လက္ေအာက္ခံ ေျခလွ်င္တပ္(၃၀၀)၊ M-60 MBT (၃)စီး၊ Stringary ligt tank (၂)စီး၊  Commando သံခ်ပိကာယာဥ္(၅)စီး MLRS (၃)စီး၊ ၁၂၀မမ ယာဥ္တင္စိန္ေျပာင္း (၅)လက္ ၆၀မမ (၄)လက္ RPG(၁၂)လက္ .၅ စက္ေသနက္ၾကီး (၆)လက္ ပါရွိပါသည္။

    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ခမရ(၃၅၉) မွ စစ္ေၾကာင္း(၂) တပ္စု(၈)စု အင္အား (၂၂၀) ၈၁မမစိန္ေျပာင္း (၂)လက္  MA-7 (၂)လက္ BA-103 ေလာင္ခ်ာ(၂)လက္၊ MG-3 စက္လက္(၂)လက္ ႏွင့္ ပစ္ကူအေနျဖင့္ အမွတ္(၀၇၉)အေျမာက္တပ္ခဲြမွ (၁၂၀)မမစိန္ေျပာင္း (၃)လက္ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ SUPER GALAP G-4 ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္(၄)စီးပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္း


 တပ္မေတာ္၏ ၈၁မမ စိန္ေျပာင္းမ်ား


ကြပ္ကဲမႈ
     အို-၇ ေတာင္ကုန္းတိုက္ပဲြျဖစ္စဥ္အား ၾတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္( ယခုႏို္င္ငံေတာ္သမတၾကီး) သည္ အနီးကပ္ကြပ္ကဲခဲ့သည္။ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မိုင္းျဖတ္မွ စစိဦးစီးမွဴး(ပထမတန္း) ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္ေမာင္၀င္းသည္ လြယ္မဆုတ္၊ လြယ္ခန္းက်ံဳ၊ က်တီးနားဂြင္အတြင္းရွိ တပ္၇င္းမ်ားအားကြပ္ကဲခဲ့သည္။ရန္သူယိုးဒယားတပ္မေတာ္မွ အမွတ္(၃)  စစ္တိုင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၀ပ္တနာခ်ိဳင္ခ်ိဳင္းျမြန္၀ုန္သည္ မယ္ဆိုင္တြင္အေျချပဳ ကြပ္ကဲခဲ့သည္။

တိုက္ပဲြျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္
    ၂၀၀၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄)ရက္ေန႕ (၀၅၁၅)နာရီခန္႕တြင္ယိုးဒယား တပ္ကင္းေနရာမွ လက္နက္ငယ္ျဖင့္စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အမွတ္(၃၅၉)ေျချမန္တပ္ရင္း ခံစစ္စည္းရုိးေရွ႕ ကိုက္(၃၀)ခန္႕အကြာသက္ကယ္ေတာအတြင္း ယိုးဒယားတပ္အင္အား (၂၀)ခန္႕ ေရာက္ရွိလွ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ရန္သူအားလက္နက္ငယ္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရန္သူမွ ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဥိး ဦးစီးခဲြ (၄)ေနရာယူထားသည့္ အို-၇ ပိြဳင့္ကုန္းအား၄င္းတို႕ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကိုက္(၂၀၀)အကြာရွိေက်ာက္ေတာင္ကုန္းမွ လက္နက္ငယ္ စက္လက္ ဒသမ၅စက္ေသနတ္ၾကီးတို႕ျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္သျဖင့္ မိမိမွ လက္နက္ငယ္ ဘီေအ-၁၀၀မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္စုျပံဳပစ္ခတ္ေစခဲ့သျဖင့္ ရန္သူသည္ရည္မွန္းခ်က္မေအာင္ပဲ အထိနာစြာျဖင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။
   ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဦးဦးစီးသည့္ အို-၇ ေတာင္ကုန္းအား (၀၆၃၀)နာရီခန္႕မွစ ပီး ယိုးဒယား တပ္မွလက္နက္ၾကီးျဖင့္ အခ်က္(၄၀)ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ(၀၇၃၀)နာရီတြင္ အပစ္ရပ္သြားျပီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္ႏွင့္ ခမရ(၃၅၉) ၇ွိဒုတပ္ရင္းမွူး ဗိုလ္မွူးစိုးစိုးေဇာ္ဦးစီးစစ္ေၾကာင္း(၂)ႏွင့္ ဗိုလ္ေစာ၀င္းတင္ဦးစီး တပ္ခဲြ(၁)ခဲြ တို႕သည္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မွ (၀၅၅၀)နာရီတြင္ထြက္ခြာခဲ့ရာ အို-၇ေတယင္ကုန္းသို႕ (၀၇၀၀) နာရီတြင္ေရာက္ရွိပီး ဒုအရာခံဗိုလ္ၾကည္ျမင့္ ဦးစီး ခဲြ(၁)စု(၁)စု အားခ်က္်ခင္းအားျဖည့္တင္းေစခဲ့ပီးရန္သူ႕ေနရာမ်ားပစ္ကုေပးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရေသာစစ္သည္မ်ားအား ေတာင္ကုန္းေအာက္ေျခ ပုန္းထြန္ပူးေပါင္းဂိတ္သို႕ (၀၈၃၀)နာရီတင္သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (၀၉၁၅)ခ်ိန္တြင္ရင္ဆိုင္ကုန္းမ်ားသို႕ရန္သူ႕ COMMANDOသံခ်ပ္ကာ (၅)စီး ႏွင့္ ထရပ္ကားျဖင့္တင္ေဆာင္လာေသာယိုးးယားရိန္းဂ်ား စစ္သည္ (၂၀၀)ခန္႕ေ၇ာက္ရွိ အင္အားျဖည့္တင္းလာခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေတာင္ေျခတြင္လည္း တင့္ (၃)စီးႏွင့္ ရန္သူ႕စစ္သည္(၆၀)ဦးထပ္မံေရာက္ရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အထက္ဌာနသို႕သတင္းပို႕ခဲ့ရာ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိ G-4 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိခဲ့သည္။


 အမ္-၆၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

 Stringary အေပါ့စားတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားထို႕ေနာက္ (၁၀၁၀)ခ်ိန္ ရန္သူလက္နက္ငယ္ လက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္သံမ်ား က်ဲပါးသြားသျဖင့္ အို-၇ ခံစစ္ကုန္းအား လူႏွင့္ လက္နက္မ်ားေနရာခ်ထားျခင္း အမ္ေအ-၇ႏွင့္ ၈၁မမစိန္ေျပာင္းအား ေျမာက္ဘက္ဆင္ေျခေလ်ာေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားျခင္း လိုအပ္သည့္ ခဲယမ္းႏွင့္ ေရမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းခဲ့ပါသည္။ (၁၃၀၀)ခ်ိန္တြင္ ယိုးဒယားတပ္မွစတင္ကာ အေျမာက္ တင့္ကား လက္နက္ၾကီူမ်ားျဖင့္ စတင္္ပစ္ခတ္လာသျဖင့္ ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဦးႏွင့္ ဗိုလ္ေစာတင္၀င္းေနရာယူထားေစေသာ ခံစစ္ေနရာမ်ားသို႕ မ်ားစြာက်ေရာက္ေပါက္ကဲြခဲ့သည္။ (၁၃၁၅)အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ေနမ်ိဳးေရွ႕ရင္ဆိုင္ကုန္းမွ ယိုးဒယားတပ္အင္အား (၁၀၀)ခန္႕တိုက္ခိုက္လာသျဖင့္ မိမိမွ ဘီေအ-၁၀၀ စက္လက္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ  (၁၃၄၀)အခ်ိန္တြင္ ၇န္သူမ်ား၄င္းတို႕အေနာက္ဘက္ဆင္ေျခေလ်ာ၇ွိ လိုင္ခ်ီးခင္းမ်္းဘက္သို႕ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ ၿပီးရန္သူသည္ တက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိပဲ လက္နက္ၿကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာမိမိအေျမာက္တပ္မွ (၁၅၁၅)အခ်ိန္တြင္ယိုးဒယားလက္နက္ၾကီးေနရာမ်ားသို႕ (၁၂၀)မမ စိန္ေျပာင္းၾကီးျဖင့္ (၁၀၀)ခ်က္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ (၁၆၀၀)နာရီတြင္ တပ္မေတာ္(ေလ)G-4 တို္က္ေလယာဥ္(၄)စီးမွ (၁၇၀၀)အခ်ိန္ထိ ရန္သူ႕ လက္နက္ၾကိးႏွႈ့ အေျခခံ ေနရာမ်ား အားပစ္ခတ္တိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ယိိုးဒယားတပ္မ်ားမွ(၁၉၀၀)နာရီတြင္ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားရာတိုက္ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

တိုက္ပဲြအရႈံးအျမတ္
ရန္သူ (၆၀) ဦးအေလာင္းရရွိ ၊ ရန္သူ႕ထံမွေအာက္ ပါလက္နက္မ်ားရရွိခဲ့-
     (၁) အမ္-၂၇ စက္လက္(၆)လက္။
     (၂)အမ္-၁၆ (၃၂)လက္။
     (၃) ၄၀မမေလာင္ခ်ာ (၅)လက္။
     (၄) ဓာတ္ေငြ႕ကာမ်က္ႏွာဖံုး (၃၂)ခု။
      (၅) ဆက္သြယ္ေရးစက္ (၇)လံုး။
     (၆)ဟမ္းဗီးကြပ္ကဲမႈယာဥ္(၁)စီး။
မိမိတပ္မွက်ဆံုး(၁၅)ဦး ဒဏ္ရာရ(၁၂)ဦး ရန္သူ႕ဘက္မွပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ မွျပည္သူ (၃)ဦးေသဆံုး (၁၅)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မႈ
တိုက္ပဲြတြင္အသက္ကိုပဓာနမထားပဲ ရြပ္ရြပ္ခ်ြန္ခြ်န္ တိုင္းျပည္အတြက္အတြက္တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ေသာ ေအာက္ပါအရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအား ဆုတံဆိပ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္-
    (၁)သူရဘဲြ႕
        ၾကည္း ၂၆၈၅၉ ဗိုလ္ၾကီး ေစာႏုိင္ဦး
        ၾကည္း ၃၁၂၇၈  ဗိုလ္ ေနမ်ိဳး
       အမွတ္ ၉၅၇၃၁၅ တပ္သားေမာင္စိုး
 သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ္ အရာရွိ(၂)ဦး စစ္သည္(၇)ဦးရရွိခဲ့ပါသည္။

                                   ႏုိင္ငံ၏ရင္ေသြးတိုင္းႏုိင္ငံေတာ္၊ျပည္ေထာင္စုကိုကာကြယ္ႏုိင္ၾကပါေစ

Myanmar Armour Coprs ထံမွ ကူးယူးထားပါသည္။

10 comments:

 1. 2002 ကလဲ O7 မွာထပ္ၿဖစ္ပါေသးတယ္။ အဲဒီတံုးက Cobra Gold 2002 ေလ့က်င့္ခန္းနဲ့ေရာၿပီး Thai က SSA ကိုတိုက္ခိုင္းခဲ့တာပါ။ 2001 အေၾကြးကိုကလဲ့စားေၿခတာေပါ့ဗ်ာ။ Tanks, APC အစီး ၂၀ ေလာက္နဲ့ပစ္ကူေပးၿပီး SSA ကတက္သိမ္းတာအင္အားမမ်ွလြန္းေတာ့ 2IC တေယာက္က်ၿပီးဆုတ္ေပးခဲ့ရတယ္။ ကိုယ္ကၿပန္သိမ္းေတာ့လဲအရင္းအႏွီးအမ်ားၾကီးေပးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့တပ္မေတာ္သားေတြစြန့္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ဲ့ အဲဒီေခတ္ကစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးအခုရွားသြားပါၿပီ။ ေပါ့ေပါ့ေနကိုယ္ခံသြားရပါမယ္။္ ေခတ္သစ္တပ္မေတာ္အရာရွိငယ္မ်ားသတိခ်ပ္ၾကပါ။

  ReplyDelete
 2. 2001 နဲ႔ 2002 ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခု ကြာျခားမႈကိုသိရတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ားရဲ႕ စိတ္ဆႏၵကို မအားလပ္တဲ႔ၾကားက ျဖည့္ဆည္းေရးသားေပးၾကတဲ့ Myanmar Armour Corps နဲ႔ komm တို႔ကိုေလးစားပါတယ္။ ယိုးဒယားက MLRS ေတြေကာပါ၀င္ေပမယ့္ သံုးသြားသလား။ သူတို႔ဘက္က F16 ေတြတက္လာတယ္။ တာခ်ီလိတ္ေပၚပ်ံတယ္ဆိုတာ 2001 လား 2002 လား အစ္ကိုမ်ားေၿဖၾကားေပးၾကပါဦး။

  ReplyDelete
 3. I don't think those jets r f16. according to pictures, they used f4 on this case. but most of our people said f16 when they saw fighter jet. no matter what it is. :)

  ReplyDelete
 4. ကိုစေနသားေရ။ က်ြန္ေတာ္မွတ္မိရသေလာက္ေတာ့။ ၂၀၀၁ က Thai F16 ေတြ ၿမန္မာၿပည္ကိုေတာ္ေတာ္ က်ဳးေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ၾတိဂံတိုင္းနယ္ေၿမမွာေကာ၊ကမ္းရုိးတမ္းဘုတ္ၿပင္းမွေကာ့ေသာင္အထိဝင္ေရာက္ပ်ံသန္းခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ Air Defence မ်ားကဘာမွမတတ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ သင္ခန္းစာေပါ့ဗ်ာ။ နယ္စပ္ၿဖစ္စဥ္ေတြၾကည့္ရင္လဲက်ြန္ေတာ္တို့ဘက္ကသာserious ၿဖစ္ခဲ့တာပါ။ Thai ဘက္က 3rd Army နဲ့သာ ထိပ္တိုက္တိုးခဲ့တာ၊ က်န္သူေတြကသိပ္စိတ္မဝင္စားပါဘူး။ Thai ဘက္ကၿဖစ္တာကisolated ပါ။စစ္ၿဖစ္ရင္သူတို့ကပိုရႈံးမွာပါ။ ဒီအခ်က္ကိုၿမန္မာဘက္ကႏိုင္ငံေရး၊စစ္ေရးခ်ိန္ခြင္ညႈိၿပီးအႏုိင္ယူတတ္ရပါလိမ့္မယ္။
  ကိုေအာင္ေအာင္ေရ။ Thai AF မွာ F4 မရွိပါဘူး။ KORAT Af base မွာရွိတဲ့ USAF မွာလဲ F4 မရွိပါဘူး။
  Thai ဘက္ကေတာ့အခုလိုေရးခဲ့ပါတယ္။ http://www.acig.org/artman/publish/article_346.shtml

  ReplyDelete
  Replies
  1. U r right Zeus. I just want to say f 5. Bit of confusing. :) thanks for ur comment.

   Delete
  2. သတင္းေဟာင္းေတြ ျပန္ရွာေတာ့ ျမန္မာေျခလ်င္ေတြက အျခား ထိုင္းရြာ ေတြ အခ်ိဳ႕ကိုပါ သိမ္းလာလို႔။ ေလတပ္ကို အကူအညီေတာင္းတယ္။ အစက f5 ေတြေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ F16 သံုးခဲ့တယ္။( ေနာက္ပိုင္းနယ္ေျမေတြထိ ထိုးေဖါက္ ခ်ိန္းေျခာက္ဖို႔) ထိုင္းဘက္က သည္စစ္ပြဲကို မလိုလားခဲ့ပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ သည္ေတာင္ကံုးကို လိုခ်င္ရင္ ခဏအသံုးျပဳခြင့္ေပးလိုက္ဖို႔ထိ ဆႏၵရွိၾကပံုပါပဲ။ ထိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က လက္မခံခဲ့ဘူး။ ျမန္မာဘက္က မယ္ဆိုင္ကို ပံုမွန္ လက္ႏွက္ၾကီးနဲ႔ ပစ္ထည့္ေလ့ရွိတယ္လို႔လဲ ေရးထားတာေတြ႕တယ္။ ျမန္မာဘက္က ေလေၾကာင္း သံုးတယ္လို႔ေတာ့ မၾကားဘူးသလို အေထာက္ထားလဲ မေတြ႕ဘူးပါဘူး။ ထိုင္းရဲ့ တင့္ကားေတြနဲ႕ ရဟတ္ယာဥ္ေတြက ဘာမွမပါတဲ့ ေျခလ်င္ေတြကို ထင္သေလာက္ လြယ္လြယ္ ယဥ္မဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုတာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ ျမန္မာဘက္ကေတာ့ တင့္ေတြ သံုးတယ္ေရးၾကေပမယ့္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးထင္ပါတယ္။ ရုပ္သံထဲမွာ ျမင္ဘူးတာေတာ့ EE9 တင့္ဖ်က္ေလာက္ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ဘူးခဲ့တာပါ။(ဒါလဲ ေနာက္မွ ဆက္စပ္ယူရတာပါ)

   Delete
  3. အဲဒီတုန္းက အမွတ္(၃)လမ္းမေပၚကေန အေျမွာက္သယ္ယာဥ္မ်ား အတန္းလိုက္သြားတာ စျမင္ဘူးတာပါ။ ေအာ္ ..အဲဒီေလာက္ေတာင္ရွိပါလားလို႔ေတာင္ေတြးမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က Serious ျဖစ္ၿပီး Propaganda ေတာ္ေတာ္လုပ္သေလာက္ သူတို႔ဘက္က အမွတ္(၃)တပ္ေတာ္ေလာက္သာပဲဆိုတာလည္း အခြင့္အေရးယူႏိုင္တဲ့ဘက္ကေတြးႏိုင္သလို သိကၡာက်တဲ့ဘက္ကလည္းေတြးႏိုင္တယ္ဗ်။ ကိုယ္ကအမ်ဳိးသားေရးေလာက္...တင္ၿပီးလုပ္သေလာက္ သူတို႔က Border Conflict ေလာက္ပဲအာရံုထားပံုရပါတယ္။ စစ္ပြဲျဖစ္ရင္ စစ္ေရးအားသာသူထက္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးသူက ပိုမိုအရံွဳးႀကီးမယ္ထင္ပါတယ္။ Thank Ko Zeus ခင္ဗ်ား။

   Delete
 5. ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့္ ယိုးဒယားလို ့ဘဲ ေခၚခ်င္ပါတယ္ ျပီးေတာ့္ယိုးဒယားက ျမန့္မာ့ငယ္နိင္လို ့ဘဲ ထင္ပါတယ္ ေျပာတာမွားရင္ သည္းခံေပးၾကပါ ျမန္မာနဲ ့ ယိုးဒယားနဲ ့စစ္ျဖစ္ရင္ သူတုိ ့က ပိုျပီးအရူံးၾကီးမယ္လို ့ထင္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ့္အဖိုးကလဲအျငီမ္းစား တပ္ၾကပ္ၾကီးပါ ျမန္မာနဲ ့ ယိုးဒယားနဲ ့တိုက္ပြဲ ျဖစ္တုန္းက ယိုးဒယားဘုရင္ကသူ ့သားကိုေျပာတဲ့စကားကို ျပန္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ မင္းျမန္မာနိုင္ငံကို တိုက္ရင္ဘယ္နနစ္နဲ ့ရန္ကုန္ကို အေရာက္တိုက္မွာလဲ လို ့ေမးတယ္ သူ ့သားက သံုးနစ္နဲ ့အေရာက္တိုက္မယ္လို ့ေျပာတယ္ အဲ့ေတာ့သူအေဖမင္းတိုက္ခ်င္ရင္ ငါေသမွတိုက္ ျမန္မာစစ္သားေတြကဘန္ေကာက္ ကိုသုံးလ အတြင္းေရာက္လာလိမ့္မယ္လို ့ေျပာခဲ့ပါတယ္ အဲ့စကားကိုယိုးဒယားမွာ ရွိတဲ့ကြ်န္ေတာ့္အဘိုးက ေျပာျပခဲ့တာပါ ဒီေလာက္ဆိုရင္ယိုးဒယားေတြ ျမန္မာကို ဘယ္ေလာက္ေၾကာက္လဲ ဆိုတာသိေလာက္ေရာေပါ့ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ အေျပာမတတ္ရင္ေတာင္းပန္ ပါတယ္ေနာ္ ေ၀ဖန္နိင္ပါတယ္ဗ်ာ

  ReplyDelete
 6. ကိုဗထူးေရ အရမ္းေကာင္းတယ္ဗ်ာ က်ေနာ္လည္းအဲလိုပဲထင္တယ္ ရာဇဝင္လည္းရွိခဲ႔ပါတယ္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ကတည္းကေနာ

  ReplyDelete
 7. ေရႊေရာင္ပစ္မွတ္ဇာတ္ကားကို ၾကည့္ခ်င္လို႔ပါ။ မၾကည့္ဖူးလို႔ပါ။ ရွိရင္ link ေလးေပးၾကပါအံုး။

  ReplyDelete