Thursday, March 27, 2014

ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါမ်ား

    ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဥမင္လွိဳင္ေခါင္းမ်ား ေဖါက္လုပ္ျခင္းဆိုသည့္ သီတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ဘူးသည္မွာ ကာလအေတာ္ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို ဥမင္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ မ်က္ျမင္ႏွင့္ ေျမျပင္ အေထာက္အထားမ်ားအရ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ျငင္းခုန္ေနရဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ထို ဥမင္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ျပိဳင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္ ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ကိုယ္ပိုင္ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာေတာ့ ၁၀ႏွစ္ကို လက္တစ္ဘက္စြန္းေအာင္ ေက်ာ္လာခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကြန္ယက္ျဖင့္ C4ISR အဆင့္ကို တက္လွမ္းရန္ ၾကိဳးစား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ တာေဝး ေထာက္လွမ္းေရး ေရဒါမ်ား၊ ၂ဘက္ျမင္၊ ၃ဘက္ျမင္ တာလတ္ေရဒါမ်ား၊ ဆက္ေၾကာင္းမျပတ္ ခ်ထားျခင္းခ်ထားျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ အဝွမ္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို အေျချပဳကာ ေရဒါကြန္ယက္ကို တည္ေဆာက္ထားခဲ့ပါသည္။

     သို႕ေသာ္ တိုးတက္လာေသာ စစ္လက္ႏွက္ႏွင့္ ေရဒါဖိဖ်က္ အီလက္ေထာနစ္စစ္ဆင္မွဳမ်ား၊ လွည့္စားမွဳမ်ား၊ ေယာင္ျပမ်ား၊ ဂ်ိဳတုစနစ္ျဖင့္ လမ္းညႊန္ပစ္ခတ္ၾကိဳတင္ေခ်မွဳန္းမွဳမ်ား၊ Stealth နည္းပညာမ်ား ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ပံုေသခ်ထားေသာ ေရဒါကြန္ယက္ကို ထိုးေဖါက္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားကို ရန္သူ၏ အသံထက္ျမန္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္ သို႕မဟုတ္ ဒံုးပ်ံ သို႕မဟုတ္ ဒံုးလိမၼာတို႔ ရန္မွ ကာကြယ္ရန္သည္ နယ္စပ္ ေလပိုင္နက္မွ အကြာအေဝးေပၚတြင္ မူတည္၍ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္းသာ အခ်ိန္ရမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေလပိုင္နက္အလြန္သို႕ ၾကိဳတင္ေထာက္လွမ္းထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ Stealth နည္းပညာသံုး ေလယာဥ္မ်ား၊ ေရဒါဖိဖ်က္ စနစ္မ်ားကို တန္ျပန္ႏိုင္ေသာ၊ အသံထက္ျမန္ျပီး ေသးငယ္ေသာ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ ေရဒါမိႏိုင္ေသာ အျမင့္ေပေအာက္မွ ေရွာင္ရွားကာ ပ်ံသန္းလာမည့္ ဒံုးလိမၼာမ်ားကို ၾကိဳတင္ သိရွိထားရန္ အလြန္ အေရးၾကီးသည္။ ထို႕အျပင္ အဆိုပါ ေလယာဥ္၊ ဒံုးလက္ႏွက္မ်ားကို မိမိႏိုင္ငံတြင္း ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏ အေပၚတည့္တည့္တြင္မွ ပစ္ခတ္ ဖ်က္စီးျခင္းသည္ပင္လ်င္ မိမိတို႔၏
ျမိဳ႕ရြာမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ အထူးအႏၱာရယ္ၾကီးလွရာ အဆိုပါ ရန္ျပဳႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကို မိမိ ေလပိုင္နက္ မေရာက္ခင္ အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ ဦးတည္လမ္းေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ မ်က္ေျခမပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အနီးစပ္ဆံုးေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး လက္ႏွက္ဆီသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သတင္းအခ်က္လက္ႏွင့္ ပစ္မိန္႔ေပးႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေထာက္လွမ္းရန္၊ ဆံုးျဖတ္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ အမိန္႕ေပးရန္ အတြက္ ရရွိသည့္အခ်ိန္မွာ ၁၀မိနစ္ေအာက္တြင္ျဖစ္မွသာ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ ေခ်မွဳန္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရဒါဆက္ေၾကာင္းတြင္ တာလတ္ ၂ဘက္ျမင္ ၃ဘက္ျမင္ေရဒါမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးအစား မတူေသာ ေရဒါမ်ား တစ္နည္း လွိဳင္းအလ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းနည္းစနစ္မတူေသာ ေရဒါမ်ား ကို ဆက္ေၾကာင္းအတြင္း ဗ်ဴဟာက်စြာ ထည့္သြင္းျခင္း Anti stealth နည္းပညာပါဝင္ေသာ ေရဒါမ်ားကို ရန္သူထင္မွတ္မထားေသာေနရာမ်ား၊ အေရးၾကီးေနရာမ်ားကာကြယ္ရန္ ေနရာမ်ားတြင္ ပံုေသမဟုတ္ေသာ ခ်ထားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္ထားၾကရပါတယ္။ ထို ေရဒါမ်ားထဲမွ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရးသားေဖၚျပရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစနစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး၏ အသက္ေသြးေၾကာ နားမ်က္စိသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ စနစ္နည္းပညာမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ အျပည့္အစံု ေဖၚျပရန္ မသင့္ေလ်ာ္သျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရာ ယေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အတြက္ ဂုဏ္ျပဳရင္း ထို စနစ္မ်ားထဲမွ နာမည္ေက်ာ္ တာေဝးႏွင့္ တာလတ္ နည္းပညာသံုး ေရဒါ စနစ္အခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပလိုက္ရပါတယ္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သံုး ST-68U


СТ-68У (သို႕) ST-68U တာလတ္ ၃ဘက္ျမင္ ေရဒါ

ရုရွားနာမည္ျဖင့္ 19ж6 ဘုရင္မဟု ေခၚဆိုျပီး S-300 ႏွင့္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ထိုေရဒါစနစ္သည္ ၃ဘက္ျမင္( အကြာအေဝး၊ အျမင့္၊ ေထာင့္) ျဖစ္ျပီး anti stealth နည္းပညာသာမက အနိမ့္ပ်ံ ပစ္မွတ္အေသးမ်ားထိ အေသးစိတ္ ေထာက္လွမ္းသိႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားထက္မ်ားစြာ ေသးငယ္ ျမန္ဆန္ေသာ ေဝဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ တာေဝး ဒံုးလိမၼာမ်ား(cruise missiles)၊ ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ အနိမ့္ပ်ံ ပစ္မွတ္မ်ား၊ ရန္သူ႕ကိုယ့္ေပ်ာက္ေလယာဥ္မ်ားကို ရွာေဖြေခ်မွဳန္းရန္အတြက္ အထူးျပဳထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ၾကသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ E band အမ်ိဳးအစားသံုး phased array antenna စနစ္ျဖင့္ အျမင့္ ၆ကီလိုမီတာ၊ အကြာအေဝး ၁၅၀ကီလိုမီတာ ထိ ၃၆၀ဒီကရီ ေထာက္လွမ္းႏိုင္သည္။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ ပစ္မွတ္မ်ားထဲမွ ၃ခုကို တျပိဳင္တည္း missile lock လုပ္ႏိုင္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ထားႏိုင္သည္။ S-300 ကဲ့သို႔ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ဒံုးစနစ္မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္ အသံုးခ်ေလ့ရွိသလို ေရဒါသီးသန္႔ အသံုးျပဳၾကသည္လဲရွိသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သံုး YLC-2V

 YLC-2V တာလတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါ

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ မွ စတင္ထုတ္ေဖၚျပသခဲ့ေသာ  phased array antenna  စနစ္သံုး တာလတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါျဖစ္သည္။ anti stealth နည္းပညာသာမက ရန္သူ၏ အီလက္ေထာနစ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ပံုရိပ္ေယာင္ ထုတ္လႊတ္မွဳမ်ား၊ Jamming ျပဳလုပ္မွဳမ်ား ကိုပါ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ အသံထက္ျမန္ေသာ ပစ္မွတ္အေသးမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေပးႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအျပင္ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးအတြက္ပါ အသံုးဝင္ေသာ စနစ္ျဖစ္ျပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ား၊ အာကာသ အလႊာအခ်ိဳ႕ထိ တက္လွမ္းႏိုင္ေသာ သူလ်ိဳေလယာဥ္ စနစ္မ်ားကိုပါ ေထာက္လွမ္း ရွာေဖြေပးႏိုင္သည္။ ျမန္ႏုန္းျမင့္ျပီး ေရြ႕လ်ား လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ားေသာ ေသးငယ္သည့္ ပစ္မွတ္ ၅ခုမွ ၁၀ခုထိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးထားႏိုင္သျဖင့္ အေမရိကန္တို႕၏ stealth တိုက္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားႏွင့္ ေမာင္းသူမဲ့ မ်ားကို အဓိက ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားဟန္ ရွိသည့္ စနစ္တစ္ခုလဲျဖစ္သည္။ တာေဝး ၅၀၀ကီလိုမီတာထိ ေထာင္လွမ္းႏိုင္ျပီး ၃၅၀ကီလိုမီတာ၊ အျမင့္ ၂၀ကီလိုမီတာ၊ ၃၆၀ဒီကရီ အတြင္းတြင္ အေသးစိတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းေပးႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ တရုတ္တပ္မေတာ္က Hq9၊ Hq12 ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ထားေလ့ရွိေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါအျဖစ္သာ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။
အီရန္ႏိုင္ငံ၏ တာေဝး ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါ

အထက္ပါ စနစ္ကဲ့သို႕ တာလတ္ႏွင့္ တာေဝး ေရဒါအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အထိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ား မဟုတ္ၾကပဲ ေရြ႕လ်ား ေရဒါစနစ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပံုေသ ခ်ထားေလ့မရွိသည္ကပင္ ေရဒါကြန္ယက္ကို ထိုးေဖါက္မည့္ တစ္ဘက္ရန္သူအတြက္ အခက္အခဲ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုစနစ္မ်ားသည္ နာရီ ၁၀၀၀ ထိသာ ေတာက္ေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ထားႏိုင္ျပီး နာရီ ၁၀၀ ေက်ာ္လာတိုင္း ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းၾကရေလ့ရွိသည္။ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းခ်ိန္ နာရီဝက္ခန္႔သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အပူကဲေသာ ရာသီဥတု၊ ဖုန္ႏွင့္ မိုးမ်ားစိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုမိုၾကန္႕ၾကာေလ့ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ မိုးလံုေလလံု အကာကြယ္ေအာက္တြင္ အဆက္မျပတ္ ေမာင္းႏွင္ ေထာက္လွမ္းရန္ တပ္ဆင္ထားေသာ တာေဝး ေရဒါမ်ားလဲ ထားရွိၾကရသည္။ ထိုစနစ္မ်ားသည္လဲ နာမည္ေက်ာ္ phased array antenna စနစ္မ်ားျဖစ္ျပီး ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ၾကျပီး ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါ ပင္မအမိန္႔ေပး ေရဒါအျဖစ္သာ ထားရွိေလ့ရွိေသာ အထိုင္ခ် ေရဒါၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ တပ္ဆင္ထားေသာ ေရဒါအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀မွ ၁၅၀၀ ခန္႔အထိ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ၾကျပီး အာကာသ နယ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ထားႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ေထာင့္နိမ့္မ်ားႏွင့္ အနိမ့္ပ်ံ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္းသည္ ၁၂၀ဒီကရီထိသာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဝဟင္ပိုင္နက္ အတြင္း ပ်ံသန္းေနေသာ အရာဝထၳဳမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္သားရန္ႏွင့္ အမိန္႕ေပးကြပ္ကဲရန္ ရန္သူ မိတ္ေဆြ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး နယ္ဝန္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။


:)
:)

ထိုေရဒါစနစ္မ်ားကို ေဘာလံုးပံုစံ အကာအကြယ္ သို႔မဟုတ္ ပံုဖ်က္ထားေသာ ေတာင္စြန္းမ်ားတြင္ ထားေလ့ရွိၾကသည္။
အဆိုပါ ေရဒါစနစ္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ ေရဒါစနစ္မ်ားထဲမွ တာလတ္၊ တာေဝး ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါအခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ျပီး အျခားေသာ ၂ဘက္ျမင္၊ ၃ဘက္ျမင္ ေရဒါမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္တစ္ေလ်ာက္ ပါဝင္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္ေပးေနေသာ ေရဒါစနစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပရင္း ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေန႔ကို ၾကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳ ႏုတ္ခြန္းဆက္လိုက္ရပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

6 comments:

 1. တပ္မေတာ္ကို S400 စနစ္ပိုင္ဆိုင္ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ

  ReplyDelete
 2. can I share this information?

  ReplyDelete
 3. မေျပာျပရင္ပိုေကာင္းမယ္

  ReplyDelete
 4. bangladesh ka lu tway tot lar kyi tat kya tal.

  ReplyDelete
 5. အေနာက္နိ ုင္ငံကေရဒါနဲနည္းပညာရရင္ပိုေကာင္းမယ္

  ReplyDelete