Wednesday, April 2, 2014

ဟန္သာျဖစ္၍ အဆံမရွိသည့္ သႀကၤန္အေျမာက္မ်ား

ဘဂၤလားေဒ့္ေရတပ္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ေရတပ္၏ အင္အားတိုးခ်ဲ႔မႈမ်ားအား အထူးအေလးထား ေစာင့္ၾကည့္ကာ ဘဂၤလားေရတပ္အား တိုးခ်ဳဲ႔ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ယခုပိုစ့္တြင္ ဘဂၤလားေရတပ္၏ တရုပ္ေရတပ္မွ ဝယ္ယူထားသည့္ ဖရီဂိတ္မ်ားအေၾကာင္းအား ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ဘဂၤလားေရတပ္ရွိ စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ သက္တမ္းလြန္ေရယာဥ္အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ တိုက္ေရယာဥ္ဟူ၍ မရိွပဲ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အသံုးျပဳလိုျခင္းမရွိသည့္ ေရယာဥ္မ်ားအား ဝယ္ယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေရတပ္အား တိုးခ်ဲ႔ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေရတပ္၏ ဖရီဂိတ္ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအနက္ F22 (ေတာင္ကိုးရီးယားထုတ္) ႏွင့္ F18 Type-053H1 (တရုပ္ထုတ္) ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ (၂)စင္းမွအပက်န္ ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားမွ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားမႈမရွိသည့္ F15, F16 ႏွင့္ F17 ဖရီဂိတ္အေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေရယာဥ္အေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အနာဂါတ္တြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္၍မရသည္ကို လက္ခံလာၾကၿပီး မၾကာေသးမွီကမွ တရုပ္ေရတပ္သံုး Type-053H2 ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္(၂)စင္းအား ဝယ္ယူခ့ဲပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ မူလတပ္ဆင္ထားသည့္ HY-2 သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ားအစား စီ-၈၀၂ သေဘၤာဖ်က္ဒံုး (၈)စင္း တပ္ဆင္ထားကာ စစ္ဆင္ေရးစြမ္းရည္အား ျမွင့္တင္ခ့ဲပါသည္။

Wikipedia တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ လက္နက္စနစ္မ်ားမွာ-
စီ-၈၀၂ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးအပါဝင္
2 x Type 79A dual-100 mm gun
4 x Type 76 dual-37 mm AA guns
2 x 5-tube Type 81 ASW rocket launcher (30 rounds)
4 x Type 64 DC projectors
2 x DC racks
2 x Mk-36RBOC 6-barrel decoy rocket launchers ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး HQ-7 တာတိုပစ္ ေလကာဒံုးအား ဆက္လက္တပ္ဆင္သြားမည္ဟု သိရေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ထူးျခားမႈမရွိေသးပါ။ ထို႔အျပင္ တရုပ္ေရတပ္သံုး ပံုစံ-၇၃၀ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ စက္အေျမာက္ႀကီးမ်ားအား တပ္ဆင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားေစကာမႈ အမွန္တကယ္တပ္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ F18 ဖရီဂိတ္တြင္ပင္ တပ္ဆင္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

ေရဒါစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆိုနာေခၚ ေရေအာက္ရွာေဖြေရး (ေရငုပ္သေဘၤာအစရွိသည့္) စနစ္မ်ားမွာလည္း ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိဟု သိရကာ ဘဂၤလားေဒ့္၏ ေရတပ္အဖို႔ အနာဂါတ္တြင္ ေခါင္းရွဳပ္ဖြယ္ရာ ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေရငုပ္သေဘၤာရွာေဖြေခ်မႈန္းေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိပဲ ဘဂၤလားသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ ဆင္းသက္ကြင္းမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ဆိုပါက ေရယာဥ္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ အားျဖည့္ထားေသာ ၁၀၀မမ ေရတပ္သံုးအေျမာက္ႀကီးမ်ားအား ျဖဳတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရယာဥ္၏ ပစ္ခတ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလ်ာ့ခ်လိုက္သက့ဲသို ျဖစ္ေစပါမည္။

ယေန႔ေခတ္ ေရတပ္သေဘၤာမ်ားသည္ ေရယာဥ္ျခင္း ထိပ္တိုက္ထိေတြ႔မႈမ်ားအျပင္ ပင္လယ္ျပင္ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ေရတပ္သံုး သေဘၤာဖ်က္ဒံုးတပ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ ရန္ကိုထည့္သြင္း တြက္ခ်က္လာၾကကာ လက္ရွိ ဝယ္ယူထားသည့္ အဆိုပါဖရီဂိတ္ (၂)စင္း၏ ေဝဟင္ကင္းေထာက္စနစ္သည္ ထိုအခ်က္ကို လံုးဝနီးပါးထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မထားျခင္းေလာဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရရွိထားေသာ အခ်က္လက္မ်ားအရ အဆိုပါ ေရယာဥ္မ်ားအနက္ F15 ေရယာဥ္သည္ တရုပ္ေရတပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဆိုးရႊားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိခ့ဲသည္ဟု သိရပါသည္။

အဆင့္ျမွင့္တင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္

(တပ္မေတာ္(ေရ)၏ တရုပ္ေရတပ္မွ လက္ခံရရွိခ့ဲေသာ Type-053H1 ဖရီဂိတ္ F21 ႏွင့္ F23 ဖရီဂိတ္မ်ားအေပၚတြင္မႈ Type-517 ေဝဟင္ ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္ အဆင့္ျမွင့္ေရဒါမ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး ေရတပ္၏ အျခားေရယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္သတိေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရႊက္ႏိုင္ကာ ေရတပ္၏ ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္ဖရီဂိတ္မ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားပါသည္။)

စီ-၈၀၂ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ား
 ဘဂၤလားေရတပ္မွ ဖရီဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား
အထက္ပါေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ပါက ဘဂၤလားေဒ့္ေရတပ္သည္ အေရအေသြးမွ အေရအတြက္ကိုသာ အဓိကထားကာ တက္လွမ္းေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း အဆိုပါေရယာဥ္မ်ား၏ သက္တမ္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းခ်က္မ်ားအေၾကာင့္ ဟန္သာျဖစ္၍ အဆံမရွိသည့္ သႀကၤန္အေျမာက္မ်ားဟု လူေျပာမ်ားေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္သို႔ဆိုေစ စီ-၈၀၂ က့ဲသို႔ေသာ္ ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ဒံုးမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ အျခားဖရီဂိတ္မ်ား ဝယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ေရတပ္တစ္ခုျဖစ္လာေစၿပီး မၾကာမွီတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္အား ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္မည့္ မည္သည့္ ေရတပ္ကိုမဆို ေခ်မႈန္းႏိုင္သည့္ အင္အားႀကီး ေရတပ္ႀကီးတစ္ခုကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္...။

တပ္မေတာ္(ေရ)၏ အနာဂါတ္ ေရတပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရယာဥ္မ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္။

9 comments:

 1. ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီမွာ...ေရဒါ ေရွာင္ကြင္းနည္းပညာ သံုး တည္ ေဆာက္ထား တဲ့ စတဲ့လ္ဖရီးဂိတ္ေတြ တစ္ႏွစ္ကို တစ္စင္းႏွဳန္း နဲ႕ ေရခ်လိုက္... တပ္ေတာ္ ၀င္လိုက္လုပ္ ေနတာကို ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ေႏွးျပီး နည္းေနေသးတယ္ လို႕ ထင္ေနတာဗ်..။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီက အသစ္၀ယ္ မယ့္ JH 7 ေတြ ကို စီ ၈၀၂ သေဘၤာ ဖ်က္ ဒံုး ေတြခ်ိတ္ျပီး လႊတ္လိုက္မယ္ ဆို ရင္.....ဂြတ္ရွယ္ ျဖစ္သြား မယ္..ထင္တယ္ေနာ္..။ မသိလို႕ေမးပါရေစ.... ဘရဲ႕ မစ္ဂ္ ၂၉ ေတြက ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး လုပ္တာ မ်ိဳး ျဖစ္လာ ႏိုင္လား ဗ်..။.. ေဂ်အိတ္ခ်္ ဆဲဗင္း ေတြ က ေဒါ့ဖိုက္ေရာ ရလား .. ဒါမွမဟုတ္.... ေဘးက မစ္ဂ္ ေတြ က လိုက္ေစာင့္ ေပးရေသးလား....... ။ ျပီးေတာ့ သူတို႕ ဖရီးဂိတ္ေတြမွာ ကလို႕စ္အင္ ၀က္ပြန္ စစ္ စတမ္ ေရာ တပ္ထား လား ဗ်.......။ ပါမယ္ထင္တယ္ေနာ္....။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ဘေလတပ္မွာ MIG-29 (၈)စီးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြါးေရးအေျခအေနမေကာင္းလုိ. ျပန္ေရာင္းမယ္လို. အသံထြက္ခဲ့ဖူးတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို.၀ယ္ထားတဲ့ MIG-29 (၈)စီးဟာ EW စနစ္ေတြဘာေတြ မပါဘူး။ DATA Link system မပါဘူး။ အဲအတြက္ ျမန္တာပဲရွိမယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္ တိုက္ပြဲမ၀င္ႏိုင္ဘူး။

   Delete
 2. We need to increase our Naval power and Naval capabalities !

  ReplyDelete
 3. ကိုmmေရက်န္စစ္သားဖရီးဂိတ္ျကီးကိုလက္နက္တပ္ဆင္ျပီးလားဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္ေဖာ္ျပေပးပါ။

  ReplyDelete
 4. ဟုတ္တယ္ဗ်ိ ဳ႕C-802ကုိေတာ့သတိထားရမယ္

  ReplyDelete
 5. ရန္သူကို အထင္ေသးလို႔ေတာ့မရဘူး
  ကိုယ္ဘက္ကေတာ့ Perfect ျဖစ္ေနရမယ္
  Right?

  ReplyDelete
 6. ဘ ကေကာင္ေတြ ကေတာ့ ဘေလာဂ့္ ေတြမွာ ဝင္ေရးေနတယ္ f22 (ulsan class - Korea)တစ္စင္းထဲနဲ႔ေတာင္ ျမန္မာ naval fleet တစ္ခုလံုးကို ေခ်မွဳန္းႏိုင္တယ္တဲ့ wikipedia မွာလည္း အဲဒီသေဘၤာ က regional မွာအေကာင္းဆံုးတဲ့ ကိုMM ေရၾကည့္လုပ္ၾကပါဦးဗ်ာ

  ReplyDelete
 7. တပ္​မ​ေတာ္​သားႀကီးမ်ားခင္​ဗ်ာ
  ဘဂၤလား​ေဒ့ရ္​နဲ႔နယ္​ျခားကုိျၿခံစည္​းရုိးခက္​ဖုိ႔အစီအစဥ္​ရွိပ္​သလားခင္​ဗ်ာ
  ​ေနာက္​ၿပီးျမန္​မာ့​ေရပုိင္​နက္
  ​​ေရ​ေအာက္​မွာ ​ေျမတူးျၿပီး ရန္​သူလာရင္​
  ​အအခ်ိန္​းမ​ေ႐ြးပစ္​ခတ္​ႏုိင္​တဲ့
  ဒုံးက်ီတုိ႔အ​ေျမာက္​တုိ႔
  ထားလုိ႔​ေရာရႏုိင္​ပါသလားခင္​ဗ်
  လုိ​ေရာလုိအပ္​ပါသလားခင္​ဗ်က်ြန္​​ေတာ္​​ေတာ့
  ႏုိင္​ငံဘတ္​ဂ်က္​မ်ားလာရင္​ စစ္​မူမထမ္​းမ​ေနရဥပ​ေဒျပဌာန္​း​ေစခ်င္​တယ္​ ဒါမွမ်ဳိးဆက္​သစ္​လူ
  ငယ္​​ေတြစည္​းကမ္​းရွိမွာစစ္​အင္​အား​ေတာင္​့တင္​းမွာ

  စစ္​သားမ်ားအား​ေလးစားျၿပီးႏုိင္​ငံ​ေတာ္​အားခ်စ္​ျမတ္​ႏုိးသူ

  ReplyDelete
 8. အကိုေျပာတာကိုအျပည္အဝေထာက္ခံပါတယ္

  ReplyDelete