Tuesday, November 11, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 2014 - ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 2015

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္မႈ၊ အင္အားျဖည့္ဆည္းမႈ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူမ်ားအဖို႔
အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈေျခလွမ္းသစ္မ်ားကို အမ်ားအျပား ျမင္ရေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအျဖစ္ မိတၱီလာ၊ မုန္တိုင္ေဒသတြင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ ေအာင္ေဇယ် ေျခလ်င္၊ တင့္၊ အေျမာက္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္း၊
ျမန္မာျ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ Sea Shield 2014 ေရျပင္တိုက္စစ္ ေလ့က်င့္ခန္းတို႔သည္ ႀကီးမားသေလာက္ ေလ့လာသူတို႔ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အသြင္သ႑ာန္တို႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ေရွ႔ေမွာက္သို႔
တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနမႈမ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး၀င္ ေျခလ်င္တပ္အင္အား
နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းထြက္မည့္ တပ္ရင္းတစ္ရင္း စစ္ထြက္တန္းစီေနစဥ္  

ႀကီးမားစနစ္က်ေသာ တပ္မအဆင့္ေျခလ်င္တပ္မ်ားႏွင့္ တင့္-သံခ်ပ္ကာတပ္မ်ား၊ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ (၆)ခု၊
တပ္ရင္းအဆင့္ အေျမာက္၊ ေလကာ၊ လက္ရံုးတပ္မ်ား ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပံု၊
စြမ္းရည္ထက္ျမက္ျမင့္မားေသာ မိမိႏိုင္ငံထုတ္ စစ္၀တ္ပစၥည္း လက္နက္ကိရိယာမ်ား သံုးစြဲ၍ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေလ့က်င့္ႏိုင္မႈမ်ားသည္ . . . ေလ့လာသူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္အျပင္
ေလ့က်င့္ခန္းႀကီးတစ္ရပ္လံုး၏ စည္းစနစ္က်နမႈ-ထိေရာက္မႈတို႔ကိုလည္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။

နည္းပညာသံုး တိုက္ပြဲပစ္ကူေပးမႈမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္


(၇၂) နာရီတည္းဟူေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူ ရန္သူစခန္းဌာနခ်ဳပ္(၄)ခုကို အျပီးတိုင္ေျခမႈန္းသိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္ေလ့က်င့္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔မွသည္ ဦးတည္ရန္သူအျဖစ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ တပ္လွန္႔သတိေပးသံကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္မွာ
မျငင္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေသခ်ာေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
တပ္မအဆင့္ (တစ္ဖက္တပ္ပါ) တိုက္စစ္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေနစဥ္

အဆိုပါ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအျပင္ တပ္မအလိုက္ ခ်ီစစ္၊ တိုက္စစ္စြမ္းရည္မ်ားကို စနစ္တက် ထက္ျမက္ျမင့္မားေစရန္လည္း တပ္မအဆင့္ (တစ္ဖက္တပ္ပါ) တိုက္စစ္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ေနမႈမ်ားကို
ျမ၀တီ မီဒီယာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ျပန္ေသာ ပံုမ်ားအရ ေလ့က်င့္ေနေသာ တပ္မမွာ ျပန္လည္စုဖြဲ႔ေလ့က်င့္လွ်က္ရွိေသာ တပ္ျမန္တပ္မ(၃၃)ျဖစ္ၿပီး အျခားတပ္မမ်ားသည္လည္း
တပ္မအလိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလ့က်င့္လွ်က္ ရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ အဆိုပါေလ့က်င့္ေနမႈပံုရိပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ေနၾကေသာ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ - - -တိုက္ပြဲ၀င္ အျမဲအဆင္သင့္ - - - ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ပိုမိုေလးနက္ေစလွ်က္ ရွိသည္သာမက . . .
ယခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေလးစားခန္႔ညားမႈကို ခံယူႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ခိုင္မာေသာ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးအၿပီး Sea Shield 2014 ပင္လယ္ျပင္ေလ့က်င့္မႈကို ထပ္မံေလ့က်င့္မႈသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အနီး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို တုန္႔ျပန္ေသာ Sea Defense & Power Building Activity တစ္ခုအျဖစ္ မေရွးမေႏွာင္းပင္
ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။

Sea Shield 2014  
၎ေလ့က်င့္မႈကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး နည္းပညာမ်ားသံုးစြဲေလ့က်င့္ခဲ့မႈတစ္ခုအျဖစ္ သိရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ကမ္းေျခခံစစ္မွသည္
ပင္လယ္ျပင္တိုက္စစ္သို႔ ဦးတည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္တစ္ရပ္၏ လိုက္ကာအဖြင့္ အျဖစ္ယူဆႏိုင္ဖြယ္ရာ အမ်ားအျပားကုိ ၎ေလ့က်င့္မႈတြင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သေဘၤာပစ္ဒံုးပ်ံမ်ားျဖင့္ ေရျပင္ပစ္မွတ္သေဘၤာတစ္စီးအား
ေအာင္ျမင္စြာ ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးႏိုင္မႈ၊ ေလေၾကာင္း ကင္းေထာက္ ပ်ံသန္းမႈမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ဖြယ္ရွိမႈ၊ ေရငုတ္သေဘၤာစစ္ဆင္ေရးမ်ား ပါ၀င္မႈ၊ ေလကာဒံုးမ်ား ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈစသည္ျဖင့္ ယခင္က မေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေသာ
စြမ္းရည္ျမင့္ေရတပ္တစ္ခုသို႔ ဦးတည္ေနမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။
မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းလြန္ ပစ္မွတ္ဆီသို႔ ေရယာဥ္ပစ္ဒံုးပ်ံ ပစ္ခတ္ေနစဥ္

ဒံုးပ်ံတင္ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး အျမန္တိုက္ေရယာဥ္ 491ဒံုးပ်ံတင္ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာသံုး အျမန္တိုက္ေရယာဥ္ 491

စစ္ေရယာဥ္မ်ဳိးစံု အစီးႏွစ္ဆယ္ ပါ၀င္ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ အဆိုပါေလ့က်င့္ခန္းသည္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရလာဒ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ၿပီး
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအား စစ္ေရးအရွိန္အ၀ါ သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္ေရာက္ေစမည္မွာ ေသခ်ာလွ်က္ရွိပါသည္္။

ရွိရင္းစြဲ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအျပင္ အားသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ 108 မီတာ( ေပ ၃၅၀ ေက်ာ္) Stealth Frigate မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
F-12 (က်န္စစ္သား)၊ F-14(ဆင္ျဖဴရွင္) တို႔ကို ယခုလမ်ားအတြင္း အစဥ္လိုက္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရသည္လည္း တပ္မေတာ္ေရ၏ တိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ေကာင္းစြာထင္ဟပ္ေစလွ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။
အဆိုပါစစ္ေရယာဥ္မ်ားအနက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလကတည္းက ေရခ်ထားၿပီးျဖစ္ေသာ F-12 (က်န္စစ္သား) လက္နက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္စမ္းသပ္မႈမ်ား အၿပီးသပ္၍ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက်ေရာက္ေသာ
တပ္မေတာ္(ေရ) ႏွစ္ပါတ္လည္ေန႔တြင္ တပ္ေတာ္၀င္ႏိုင္ရန္ နီးစပ္လွ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ၾကားသိေနရပါသည္။ ၎စစ္ေရယာဥ္သည္ Heli Deck နွင့္ Hanger ပါရိွသျဖင့္ ASW / SAR / OTHT အေထာက္အကူျပဳ ရဟတ္ယာဥ္
တင္ေဆာင္နိုင္မည့္ အေနအထားျဖစ္ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ Naval Aviation အတြက္ အဖိုးတန္ေသာ ေရွ႕ထြက္ေျခလွမ္းဦးျဖစ္သလို  3D အနက္မွ Above Surface စြမ္းရည္အတြက္လည္း အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။
Stealth Frigate F-12 (က်န္စစ္သား)

ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ျခင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရင့္သန္လာျခင္းမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာမ်ားေႀကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ တစ္စီးမွတစ္စီးသို႔ ဒီဇိုင္းပံုစံ /လက္နက္စနစ္မ်ား/ အာရံုခံစနစ္မ်ား/
စက္ပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ား/ ေရယာဥ္ဆိုင္ရာစနစ္မ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္အဆင့္ျမင့္လာေႀကာင္းကို (ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) ျမတ္ႏိုးသူမ်ား တည္ေထာင္ထားသည့္ Myanmar Navy ေပ့ခ်္မွ ၀ါရင့္ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကပါသည္။
အဆိုပါ ေဖာ္ျပသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသူမ်ားအဖို႔ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ အေပ်ာ္မ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့ႏိုင္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အဆိုပါ သတင္းေကာင္းမ်ားအျပင္ နိုဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာေရခ်နိုင္ခဲ့ေသာ 77မီတာ Stealth Light Frigate 771 (တစ္ပင္ေရႊထီး) ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားသို႔ တပ္မေတာ္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ထပ္မံထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ျပန္ရာ
ယခုအခါ တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ Frigate / Light Frigate စစ္ေရယာဥ္(၆)စီးအထိ ရိွလာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


ယခုစစ္ေရယာဥ္-773 အပါအဝင္ တည္ေဆာက္၊ တပ္ဆင္၊ စမ္းသပ္ဆဲ Frigate / Light Frigate (၃)စီး ရိွကာ
မႀကာေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ တပ္ေတာ္ဝင္လာနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ နွင့္ ေဒသအဝန္းအဝိုင္းေနရာအနွံ႔အျပားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အလံ နွင့္ တပ္မေတာ္(ေရ)အလံ လႊင့္ထူထားေသာ ျမန္မာတို႔ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္သည့္
ျမန္မာ့ Frigate စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ယခုထက္ပိုမို ေတြ႔ျမင္ရႏိုင္ေၾကာင္းကို သံုးသပ္ေဖၚျပၾကသည္ကို ေလ့လာရပါသည္။

77မီတာ Stealth Light Frigate 773(တစ္ပင္ေရႊထီး)

တည္ေဆာက္ပံု နည္းပညာ ျမင့္မားလာေသာ စစ္ေရယာဥ္ 773
ေရခ်အၿပီး ေတြ႔ရစဥ္             

လက္ရွိကာလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္တန္းတူ တပ္မေတာ္၏ မူရင္းတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာတည္ျမဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထု တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွသည္ ေအာက္ေျခစစ္သည္တိုင္းအထိ
ေရွးရႈ ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္လွ်က္ ရွိျခင္းကို ယေန႔ ( ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔) တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ေသာ တပ္မေတာ္ ဗဟိုအဆင့္ စစ္ေရးစြမ္းရည္ အေထာက္အကူျပဳ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Professional Skill မ်ား တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ . . .
ေျခလ်င္ေျချမန္ တပ္ရင္းမ်ားအတြက္ ျပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား (၂၄)မ်ဳိး၊ ေျချမန္တပ္မအဆင့္ ျပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးအစား(၄)မ်ဳိး၊ လက္ရံုးတပ္ဖြဲ႔မ်ား အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား(၆)မ်ဳိးတို႔ကို
ဆန္းစစ္ ယွဥ္ျပိဳင္ေစခဲ့သည္ကလည္း တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးအတြက္ မရွိမျဖစ္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲစဥ္တစ္ရပ္ကို အသက္သြင္း စတင္ျခင္းဟု ယူဆပါသည္။  ၎ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ေျမျပင္ တံတားထိုးစြမ္းရည္မ်ား၊
ၿမိဳ႕တြင္း အထူးမိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္မႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၏ Mobile Communication ယာဥ္မ်ား၊ ေျချမန္တပ္မအဆင့္ စိန္ေျပာင္းႀကီးႏွင့္ အေျမာက္စြမ္းရည္ျပသျခင္းမ်ား၊ ေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ေျမျပင္ စြမ္းရည္ျပသျခင္းမ်ား ႏွင့္
အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ယခင္က ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပဖူးျခင္း မရွိခဲ့သည့္ လက္ေျဖာင့္စစ္သည္မ်ား၏ တိုက္ပြဲ၀င္ပံုစသည္ျဖင့္ ေထာင့္စံုစြာ ေလ့က်င့္စြမ္းရည္ျပၾကသည္ကို ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ရျပန္ပါသည္။
(အဆိုပါ ေလ့က်င့္ခန္းမွ မွတ္တမ္းပံုမ်ားကို သီးသန္႔ တင္ေပးပါမည္)

ယခုပြဲတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမွာစကားမ်ားအရ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ သင့္တင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ . . .
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တပ္မေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ သမားရိုးက်စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရးစသည့္ ေထာင့္ေပါင္းစံုအတြက္ ဘက္စံု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။

အဆုိပါ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွသည္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္အတြက္ အမာခ-ံအားသာခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ စစ္စည္းကမ္း၊ တိုက္စြမ္းရည္၊ နည္းပညာဖြံ ့ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈတို႔ ျဖစ္တည္လာႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ. . .
ယခုကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲအေျချပဳ တပ္တည္ေဆာက္မႈမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ ေနလိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္မိပါသည္။
လာမည့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  ႏိုင္ငံသားျပည္သူအေပါင္း၏ ယံုၾကည္ကိုးစားဖြယ္ရာ . . . ေဒသတြင္း ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေလးစားခ့ံညားေလာက္စရာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္တည္ေရးအတြက္
ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးေပါင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးမ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္မိပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
( Admin )
Myanmar Defence Weapons

ကိုးကား -
- Myanmar Navy ေပ့ခ်္မွ စစ္ေရးေလ့လာသူ ေမာင္၀ါဆို၏ ေဆာင္းပါမ်ား၊
- ျမ၀တီ သတင္းဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
- အျခားေသာ Online Media မ်ား
- မူရင္း ဓါတ္ပံုရွင္မ်ားအားလံုး

77 comments:

 1. တစ္ကယ္ကုိအားရဖုိ ့ေကာင္းပါတယ္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပုိ၍ေအာင္ျမင္ပါေစ

  ReplyDelete
 2. မလိမ္တတ္ဖို႔လိုအပ္တယ္

  ReplyDelete
 3. အရမ္းၾကီး ရွဳံ႕ တြေနတယ္ထင္တယ္

  ReplyDelete
 4. A Brief Critique of the Complexity of Politics and Warfare

  Defense policy of a nation is a constituent of the broader spectrum of State Policy which many nations design to implement the national interest. Defense policy alone never can be above the overall state policy which is the most fundamental indoctrination to pursue the national interest, and no one with blind conception that pure military issue is the most important, can draw a nation’s defense policy separately from the national interest and the State Policy. Because war doctrine or defence policy of a nation is just an applied mechanism to fulfill the national demands, and its implementing procedure seriously needed to be coherent with the nation’s domestic affairs, foreign policy, and diplomacy.

  It can be understood as Karl von Clausewitz said, “War is a continuation of the state policy by other means.” Clausewitz indirectly indicated the necessary importance of diplomacy. Diplomacy never can be assumed that the only means of negotiation and peaceful method. Sedan encirclement, Siege of Paris and Prussian victory over the France in 1870-1871 was the great examples of the coherent of the State Policy, in which Bismarck’ brilliant diplomacy to dissolve the potential alliance or collective security of the enemies of Prussia, and Prussian military tradition under the command of Helmuth von Moltke and Prussian General Staff are harmoniously synthesized, as a consequence, German achieved the great victory over France and unified Germany was occurred. Without mastering the diplomacy specially designed to break up the potential unifying of rivals and enemies, and only having relying on the one sided blatant and purely naked military point of view, there would be no victory for Germany; instead Germany would had to face the enemies’ coalition force led by Britain.

  Here, the most important thing is that Burma’s uneducated, immature and short sighted low intellectual so called diplomats always misperceive that diplomacy is a technique of talkative negotiation, intensively dedicated to a peaceful solution to solve the problems of a nation. For those unpatriotic and shallow thinking Burmese diplomats, diplomacy means the work of vainly superfluous idle talks by terribly using sugar coated words; implementing the national demands beyond the vision of good or evil in foreign relation of a nation based upon the political factors behind a scene is too high to understand for them. Actually in its true nature, as far as I can understand, diplomacy is not a mere method of advocating or appealing the peace when a country needs to solve a problem, it is an art or a technique of designing the State Policy of a nation in foreign relation, no matter whether it is peaceful or not in pursuance of national interest. Honestly say, I intensely disgust the intellectual level of Burmese diplomats.

  Burma’s super brain generals need to understand that their traditional narrow minded and short sighted view that only they can and they must lead the nation by having only purely incomplete military knowledge is how much irrational and incompetent to deal with the international threat to Burma’s national security. As Clausewitzian doctrine proposed, Diplomacy and defence policy of a nation are inseparable homogenous complexity of the State Policy. Waging a war is only for the political reasons solely dedicated to fulfill the national demands. “Military first policy” is only for crazy nuts.

  2012 Rakhine incidents which was created by disharmonious half civilized illegal Bangladeshi immigrants and consequences of such incidents, unfair and unjust international pressure, especially ridiculous and unreasonable interference and pressure from OIC nations like Turkey, some anti Burma riots in Indonesia seriously demanded that the nation called Burma inevitably needs strong military supremacy to defend the national security and to represent the national interest.

  ReplyDelete
 5. Former Adjutant General and now uniform stripped Thein Sein and associates’ weak handling over the issues, and the blind activist, mediocrity and the traitor Aung San Suu Kyi’s long ears and donkey like political stances clearly showed that Burma’s responsible personnel and dogmatic rights activist are how much disqualified to represent the national interest and unacceptable for Burmese people. But I never accused that President Thein Sein as a head of state, is the only one responsible person, all his associates from the old stubborn gang of foul junks are equally responsible. They are always incompetent and cowardice to confront and dissolve the neighbouring threat and international pressure in representing or defending the national interest.

  Cheap propagandas ever emitted openly or tacitly from the Burma successive military regimes till now is nothing special, noting to impress and has nothing to do with Burma’s national security, never fulfill the national demands practically; all those are intensively designed for domestic politics to continue the power gripping for their private benefits by deceiving the people. Burma’s military democracy government’s cowardice, irresponsibility, incompetency and lack of will to do the real pragmatic effort to eliminate the security threat are very clear.

  Aung San Suu Kyi is the most filthiest garbage for Burma’s national security, the worthless vixen.

  I know very well that the incompetent Foreign Minister and Burma’s low intellectual diplomats cannot provide a proper consultation to the President U Thein Sein how to dissolve the unfair and unjust international pressure and how to defend the national interest and how to pursue the national demands in this complicated and chaotic international arena concerning with 2012 incident.

  Though I foresaw the disastrously overpopulated Bangladesh and its half civilized policy and tom cat nature of tacitly driving out their own starving people to its neighbouring countries is a serious threat to Burma’s national security long time ago, there was no way to express my vision because of the country’s most disgusting uneducated dictatorship closed all the mouths of the peoples. Long standing narrow minded vision of the former dictatorship “only we the top brass can understand, and only we the top brass are eligible and have the right to implement the nation’s security issues” seriously deteriorated Burma’s national security. If someone tell the interest of the nation, those uneducated, unpatriotic and selfish guys ever have the good reason to subjugate him, ”You are violating the security”. If they are too strong, why they are behaving like a deaf and dumb in dealing with Burma’s national security and the interference of outside world. There is no voice of Burmese people in the international arena, only the foul air will full of demagogies and lies from the foul mouths of blind human right activists, traitors, interventionists, extremists, exploiters are tremendously overwhelming.

  I never impress and believe the capabilities of Burma’s successive policy makers. Those uneducated stupid rulers are selfish cronyists, nasty money makers and economic exploiters. They know nothing, probably a little about international diplomacy and the power politics of outside world.

  ReplyDelete
 6. But to some extent, it is undeniable that Burma’s potential overall war fighting capability is incomparably much higher than previous two decades and it is a true fact that in current situation, militarily Burma can easily takes out the problematic country Bangladesh at any time. But it is still far away to gain the clear edge of military superiority in the SEA region which is politically too fussy. Even yet it hasn’t reached the regional level in naval armament and Air Force. According to MDW’s post and if it is true that Burma possessed Buk M1-2, Tor M-1 and S-300 series, Burma’s IADS would be currently the best in the region. I’ve already stated about Air Force in MDW’s previous post “Future Potential MAF Fighters”. Regarding with the Navy, proposed Stealth Frigate construction plans are quite impressive to some account and an ambitious move but to compare its capability in comparison with other SEA nations’ navies, it is seriously depends upon the weapon systems and advanced sensors fitted on those ships.

  Why it should focus the region is that military action against Bangladesh might not be confined on that disgusting country if war broke out and the situation is uncontrollable. Liquidating the enemy’s fighting force may be quite easy for Burmese army but to control the territory would be the huge problem, Like American in Iraq. Except the Jewish state Israel, no one or no country on earth can successfully control the ever barking hysterias muslim population. Jews proclaimed themselves they are the God gifted people. Presumably Jews’ claim is right. Some Muslim nations like Indonesia and probably Turkey may interfere in such a scenario, even if not militarily, Burma shall have to face unnecessary serious diplomatic pressure. Indonesia is the most unreliable nation.

  I seriously suspect the real intention of the guy who has minimal foreign policy experience, Jokowi, the new Indonesian president’s emphasis on maritime geo-strategy and announcement in East Asia Summit that Indonesia will vastly expand its maritime infrastructure and naval build up in the region.

  Many foreign defense web sources and Indian sources including “The Diplomat” magazine already stated one or two years ago that F-11 was equipped with Indian sensor and Burma requested to sell India’s sonar and 2D search radars for F-12& F-14.

  Indian sensors and Chinese Weapons!!!! Nothing special and no way to impress in the region.

  In the era of most rising navies try to use 3D multiple search radars, Indian BEL’s licensed produced Thales’ LW08 or RAWL-02 Mark III L-band 2D search radar and DRDO’s HUMSA hull mounted sonar are how much useful in deterring the possible regional threat or balance of power?

  It is sure in a current situation Burma is very far away to equip Poliment AESA radar.

  MN should use Israeli ELTA EL/M-2248 MF STAR 3D multiple search and multifunction radar.

  Why India use Israeli MF STAR 3D radar as a main sensor in their new ships instead of their home made 2D radar?

  Those stealth ships should be equipped with Russian Zarya M hull mounted sonar and Vinyetka E towed array sonar instead of HUMSA.

  MDW facebook expressed 120 and 180 km ranges anti ship missiles will be fitted on F-12, it means only Chinese rubbish 120km range C-802 and 180km C-802A will be fitted. As far as I can understand from the posts of MDW and other web sources, there will be no plans to fit UKSK VLS module with 300km range Yakhont and 220km 3M54 TE Club missile on F-12 & F-14.

  ReplyDelete
 7. Although these stealth ships have high potentiality for high intensity naval warfare, its sensors and weapons system are no match with Thai DW-3000H, Malaysia’s French made Gowind class corvette and Indonesia’s Dutch made Sigma 10514 corvette. No need to compare with Singaporean La Fayatte/Formidable class frigates.

  Thai’s DW-3000H will be fitted ESSM for mid range air defense and for countering ASCM. ESSM is over 56km effective firing range. To effectively balance with DW-3000H’s weapon systems, MN ships will necessarily be equipped with 12 cells 3 modules VLS Shatil-1 with 9M-317MAE active radar homing missiles.

  Without fitting 3R-14 UKSK universal VLS module with Yakhont or 3M54TE Club missile for surface warfare, 91RE2 rocket assisted torpedo for anti sub warfare, and VLS Shtil-1SA with 9M-317MAE missile for mid range air defense, and Yozh or Kashtan-MS for point defense role, MN stealth frigates are paper tigers and no way to impress, no match with other ASEAN navies, no chance to gain naval superiority in the region.

  Proposed weapon systems are as follows:
  - For surface, sub surface warfare and for land strike role, 2 x 8 cell UKSK VLS module with 8 Yakhont or 3M54 TE for anti-ship role, 4 x 3M14 land attack missile, 4 x 91RE2 anti-sub missile.
  - For naval aerial warfare, 3 x 12 cell VLS Shatil-1 with 9M317MAE ARH missile.
  - For ship self defense, If Shtil-1 will be fitted, Kashtan MS missile gun module for dedicated point defense role. 20km range Pantsir M will be the best optional for combination of SHORADS and ship self defence if VLS Shtil-1 and Kashtan/Yozh systems cannot be fitted simultaneously.
  - Secondary weapons for sub surface threat should be 2 x 4 324mm Paket-E NK anti-torpedo and anti-sub torpedo. Dual purposed hard kill weapons for anti-torpedo and anti sub will be more useful and reliable than single purposed soft kill anti-torpedo decoys.
  - If 108 meter ship design doesn’t have enough space to fit UKSK VLS, it should fit Moskit M (SS-N-22 Sunburn) with inclined launcher which is over 160 km range, heavy payload, 3mach speed and complete low profile trajectory.
  - Seemingly left and right rear sides of ships’ super structure is very similar to Russian Almaz’s corvettes and light frigates design and may provide a space for 2 UKSK VLS module. Otherwise at least it can provide the space for two module of slim and narrow spaced VLS Shtil-1.

  If the Chinese bestowed their latest 4.5 mach speed YJ-12 anti ship missile (ram jet engine, stolen design and Chinese modified version of Moskit) to MN, it would be happy for you all.

  Subsonic Kh-35E Uran is nothing special.

  Corvette 773 should be equipped with 160km range Moskit M missile, very effective to engage large displacement ships including aircraft carriers. Russian Molnya class small missile boat which is only 500 ton displacement and 57 meter long can carry 4 Moskit missiles with arm launchers.

  MN stealth frigates should use gas turbine engines (CODOG or CODAG) to achieve at least 33kts for high combat maneuver.

  ReplyDelete
 8. Ultra reliance upon neighbouring countries is the traditional stupid nature of Burma’s unimpressive defense policy makers and it will cause unnecessary security concerns for the nation.

  By the way, MDW facebook expressed the graphics design of F-24 as MN next generation frigate. Probably it would be very amusing and irrational propaganda. Burmese naval design engineers are excellent to fit three UKSK VLS module vertically side by side on the ship. Even the latest Russian “Admiral Sergei Gorshkov class Frigate” which is 135m long, 16 meter wide and 4500 ton displacement cannot fit three UKSK module side by side because Yakhont missiles itself is over 8.9m and its canister are over 9m long. How much deep space UKSK VLS module in which missile canister shall be put will take the in the ship hull? Goshkov’ deck has a raise up desk to fit UKSK VLS. Not exactly, but approximately F-24’beam must be at least 17/18 meter for the 3 UKSK side by side configuration. I don’t know the beam and draught of F-24. 135meter long Gorshkov has only 4.5m draught, but only 117meter long F-24 graphic design plan showed 12meter draught. So amazing!

  If you want to fit 3 UKSK VLS module, it must be fitted role by role one after one from front to rear (not tile in side by side) in front of the bridge. But MN’s ship length is too short to fit like that. Probably (not exactly) only two units can be fitted in side by side in tile configuration.

  Brainless Thais are very impressive about Burmese engineers and seriously discussed about that fake graphics in their websites. Thais are so stupid and intellectually inferior, and so I think if we Burmese want today, we Burmese can easily dissolve Thai military and occupy the whole Thailand happily and easily.

  One day, after finishing Bangladesh, Burma must give good lesson to those little sucker Thais who still have irrational hatred and strong anti Bamar sentiment.

  I seriously suggest MN should buy Admiral Sergei Gorshkov class Frigate equipped with Poliment AESA radar and Redut VLS cell which can house 112units of 9M96 missiles or 28units of 250km rangeed 48N6E3DM which worth approximately over $ 400 million. Gorshkov’s design, sensors and weapon systems are incomparably much higher than the same sized Chinese Type 054A frigate which MN wants to copy. Then, Singaporean La Fayatte/Formidable frigates will be a little dwarf standing beside a giant and Thai’s DW 3000H will be a broken toy of a weeping child.

  In my own opinion, I calculated that if Burma repelled illegal Bangladeshi immigrant from Rakine State by force or if we need to give serious diplomatic and military pressure to Bangladesh, we Burmese shall inevitably have to face the counter pressure and threat from OIC, blind activist groups, UN and other interventionists. To topple those pressure and to control the situation, Burma must seriously raise its missile arsenal, navy and air force to extend its long range strike capability.

  Burma should try to domestically produce Iskander SRBM under license with the Russian help. It is not impossible. Very possible.

  If Burma cannot repel in time these half starving and half civilized Bangladeshi today, then population outgrowth of those low life creatures is uncontrollable and Arakan state will be will be flooded with Bengalis and Islamized. Burma will be in disastrous security catastrophe within coming two decades.

  Several times I wrote military strength of the nation should not be a cheap propaganda for the continuous power gripping of self aggrandized cronyists, its diplomatic value and military value must be applied pragmatically in a real situation to fulfill the national demands.

  War is nothing more than a war. The shameless cowards and the traitors should not lead the nation. It doesn’t matter who founded the current Myanmar Armed Forces, over thousands of year long Burma’s history already proved that we Burmese are courageous and how Burmese war fighting tradition was brilliant.


  Long Live Our Nation!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Again all day dream. Sitting some where in west and writing bravado comment makes you look so good.

   Deal with your kachine and shan rebels. Your military is not even capable to operate beyond the border...... because it will stress out your logistics and soon their head will be hanging from border pillars. Your punny country doesn't have a functioning economy and yet you idiot dreaming about weapons? this ain't wild west sandal wearing bummer man

   Delete
  2. To 2400thaque

   Subhuman lower wretch,

   First of all, you should clarify your identification, a Bangladeshi or a mask wearing spy or a stray rubbish. Who the suckers tell you I’m sitting in the west and writing a bravado comments? Da ya think it looks me so good? Is that your dissatisfaction?

   Anyway, listen to me, little bustard. Long time ago, I noticed very well that varieties of people seriously afraid of the revival of Burma and its brilliant tradition because of their inferiority complex and probably narrow minded nature and partly because of their personal interest.

   Secondly, you must understand wretch, I'm seriously urging Burma's unimpressive stupid military leaders to get wider strategic dimension and comprehensive defense policy in the region to defend the national interest, not advising them to take care leech liked Bangladesh which has low military status.

   Never yet have I dreamed that I'll be tested by a low intellectual bastard like you though I knew very well that hysterias and provocative Bangladeshi sub humans are intellectually inferior and cannot understand human words. And never yet have I thought that such a low intellectual Bangladeshi will be roaming aimlessly around the web pages like a starving stray jackal and dare participate in this website. Actually I don't know who you are, a real ever barking Bangladeshi animal or a spy from silly army! No matter who you are, but the serious matter is your intellectual level. I have no intention for a quarrel with an uneducated wretch like you. I'm not a young immature boy. Actually you should not take part in this page with your intellectual level. Your long ear doesn’t worth to my words.

   Your reply to my comments with full of inferiority complex and it showed that you have lack of military knowledge and any acceptable rationale and you retorted me like a trembling nervous prostitute. Writing in English, and so I’m in the West? How and why do you think I’m in the West? Ha Ha Ha Ha! I am now sitting somewhere on earth probably in Burma. In case of a war with that leech like country Bangladesh, I'll happily come and participate in the battlefield and showed my military expertise and proved the Burmese tough military tradition as a volunteer fighter and what it is likely to be. Ha Ha Ha Ha.

   Shooting a gun is not too strange or closed quarter combats with bayonets are not so terrible for a mature man. Ha Ha Ha Ha! Even a child can learn and shoot the gun easily. There are a lot of child soldiers in the world. Have ya ever heard of many child martyrs in muslim countries. Ha Ha Ha Ha! Is that right?

   Don’t worry wretch. You will see what war is likely to be, and what Burmese military tradition is likely to be. Prepare a piece of cloth to wipe out your tears.

   However I shall have to submit some contemplation to you to understand the basic knowledge although it is too loathsome for me to say. You must understand brilliant Burmese military tradition is lasted over thousands of years along with the history of Burma and still alive in Bamar blood, and that tradition is not created by the current Myanmar Armed Forces founded by Aung San and his companions.

   Delete
  3. Insurgency problem is the most disgusting and long suffering leprosy disease of Burma, but it is not a deadly problem. I think one day when those insurgent groups will get some level of the mature human conscience and accept the rationality, the problem will be solved peacefully. Is Bangladesh also suffering insurgency in Sittagaung Hill tract? If you lie and deny that Bangladesh doesn't have such a problem, I can do something that Bangladesh shall have one day. I know very well fucking Bangladeshi cowards are committing genocides the local people in Sittagaung Hill tracts to occupy their lands. This is a kind of searching Bengali lebensraum. Subhuman Bangladeshi must be taught serious lesson to understand the human words.

   Last two decades, Burma have no heavy artillery like 155mm howitzers and multi barrel rocket artillery, no tanks, no fighter jets but now things are changing and changing, Thanks to former stupid Junta Than Shwe and Maung Aye, Burma’s current conventional war fighting capability is incomparably much more improved than it was in the last twenty years although their real intention or political aim for those military buildup is not too respectful.

   Ha Ha Ha! It is amusing. But good for Burma.

   Logistics! Shall I have to give you a lecture about General Staff system? Current Burma’s military strength can easily wipe out the illegally created state called Bangladesh split from Pakistan recently.

   I'm seriously pointing out here is that Burma's such capability is not yet matured in time and it still need to levelize with other regional so called self proposed power countries. I never mentioned Bangladesh as a respectful military because Burma doesn't need to care such a leech liked low standard low intellectual country. Over thousands of year long Burma history, today NE Indian provinces are under the influence of Burma, to some extent; it can be called Burmese territory once upon a time in history. In 1824 first Anglo Burmese War, Burmese brilliant Marshal Maha Bandoola marched through the East Bengal with his corps to attack the English in Calcutta. What is the standard of today Bangladeshi at that time? Think yourself.


   What kind of functioning economy does Bangladesh have? Tell me bustard. Half starving baggers Bangladeshi got US$ 2 billion food aid annually from donor countries until now since it gained independence from their old cruel master Pakistani. If not, Bangladeshi would die of starvation like stray dogs. Such a lowest condition of Bangladesh created out migrating people to its neighbouring countries, India and Myanmar. In Myanmar, those half starving subhuman are named Rohingyas by themselves.

   Don’t worry about today Burma’s economy, when the ruling self aggrandized thugs who deliberately mismanage the nation’s economic sector for their private benefits will be removed, Burmese economy will be booming, Bangladesh will be under the foot of Burma. Ha Ha Ha Ha!

   Don’t threat with the most disgusting muslim behavior “beheading”. Da ya understand the word “An eye for an eye, a tooth for a tooth, a hand for a hand, a drop of blood for a drop of blood”?

   Da ya want to test such a blood spirit? Shall I come and behead ya? Bustard, know your level.

   Delete
  4. Come and achive a $650 billion dollar economy and rising. Plus, keep holding your breath, you guys have virtually no manufacturing industry, so be content that all western and chinese oil companies will be looting from you lot.

   Now, also we will be transfering 250000 rohingas back to burma and soon Arakan will be ours, soon soon.

   Delete
  5. Where did you steal $ 650 billion? From your stepfather Arabs? Everyone on earth knows the sole earnings of the world poorest subhuman Bangladeshis come from the blood strained garment industry for low life, uneducated, illiterate, woman workers, seriously exploited by Korean and China. Where is tech-based manufacturing industry?

   Bastard, tell me since when Bangladesh received $ 2 billion food aid from the international donor for the half starving low life creatures until now? Why?

   Yes, I knew very well that Tatmadaw trained, former general Thein Sein and associates' shamelessness, incompetency, cowardice, dishonest and inability to pursue the national interests. It is not amazing that they will accept the stray and stateless Bangladeshis so called rohingyas in Burmese territory.

   However.......................

   Don't worry Bastard, I have already submitted my sworn guarantee of the utter devastation of the world largest human exporter country Bangladesh.

   Delete
 9. ကိုmm ေရထပ္မတင္ႏုိင္ေတာ့ပါလား အကိုလည္းဘဝပ်က္ေနတယ္ထင္တယ္

  ReplyDelete
 10. Costly armament of the nation should not be lightly and carelessly done. Burma’s generals need to understand those money come from the State budget of the poor nation owned by the people to defend the national interest, not come from their pockets. Cheap weapons and cheap propaganda are very dangerous and may cost many lives in a real war.

  I want to seriously suggest MN to change the weapon systems of F-11 Aung Zeya if it has next 20 years of service life. Though the size and displacement of Aung Zeya may be hardly called Frigate (In western naval standard, it is called corvette), F-11’s currently fitted poor weapon systems cannot be called Frigate, its lethality and destructive power can be used as an OPV.

  Vietnamese version and domestically produced Molniya class missile boat which is only 57m length and 500 ton displacement has 16 units of Kh-35E Uran with arm launchers.

  Israeli Sa’ar 5 class corvette which is 1227 ton displacement and 260 feet length has primary 8 harpoon missiles and secondary 8 Gabriel missiles for surface warfare. It has 64 Barak-1 missiles for point defense role.

  Weapon Systems of F-11 Aung Zeya should be change like that.

  4 AK- 630 Gatling guns and Gibka missile system or SA-N-5 (Igla missile) should be replaced with 2 Kashtan MS missile gun module, one in the front desk and one in the rear side of super structure. If 20km range and 1300m/s 57E6 missile equipped Pantsir-M is available currently, it would be the best.


  Currently fitted 8 Kh-35E Uran launchers in the middle of the ship should be moved to the top of the long heli-pad and it should be used as secondary surface strike role. If those Kh-35 has GPS navigation, it can be used also for coastal/land attack.

  In the place of currently fitted Uran, if it has enough space, one UKSK VLS module with raised up desk should be fitted with 4 Yaknont M missiles as primary surface stike role and 4 91RE2 rocket assisted torpedo for sub-surface attack. But to use 40km range 91RE2 anti-sub missile, I don’t know the detection range of F-11’s Indian sonar.

  If the middle space of F-11 is not enough to fit UKSK VLS, 4 units of 220km range 3M80 Moskit MBE version with inclined launchers should be used as primary surface strike. 3mach speed, 300kg warhead and complete low profile trajectory sea skimming missile is very effective to engage large displacement ships. For primary sub surface attack 21km range RPK-9 Medvedka rocket assisted torpedo should be equipped.

  With my proposed weapon systems, F-11 can effectively engage high intensity maritime battles in blue water. It is sure MN will gain enormous superiority in dealing with Bangladesh and Thai navies.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Bangladesh Navy with 4 type 056 corvettes and submarines will give you nightmare.

   Plus worry about your mig-29s which are falling from the skies.

   FYI, we won large chunk of territories from burma after UN verdict without shooting one bullet.

   Delete
  2. 90m long those corvettes has 4 C-803 for surface strike and FL-3000N for close quarter air defense as their primary standard weapons. Nothing special. I’m waiting to see what the bagger Bangladeshi will fit in those ships, C-803 or C-802. Even supersonic C-803 was stopped for Chinese domestic use, it is export only product for the low intellectual poor customer. China got YJ-12, design stolen and modified version of Moskit MVE.

   Chinese rubbish TY-90 originally used missiles from HQ-10 MANPADs and its modified version FL-3000N used newer missile but missile velocity has only 2.5 mach speed. Nothing better than Gibka missile system. Can your stepfather Chinese guarantee the combat proven quality of FL-3000N? Where is the test record, officially submitted? I don’t want to say what kind of point defense system can easily shoot down C-803.

   What kind of submarine will Bangladesh have in 2015? Chinese scrapped, the most noisy and outdated Romeo class submarines. Actually, my proposed 91RE2 missile is dedicated for brand new German made Dolphin submarines which your father will possess, never aimed to leech like Bangladesh military. To use 91RE2 missile, Romeo is worthless, even Paket E NK anti-torpedo torpedo will not be needed, only WWI era Hedge Hodge style RDC is enough.

   How Burma Mig-29 can be fallen from the sky? Even the most advanced American jets from the most advanced countries have many problems and fallen from the sky. This is the nature of machine. You should study about man and machines.

   Does Bangladesh have any weapon long range or medium range or point defense weapons better than Chinese rubbish FM-90 (clone of French Crotale) to shoot down those Burmese Mig-29s? Your stepfather French clients like Malaysia and Indonesia no longer use those out dated system. Now they used VL MICA missile system.

   Bustard, explain me what kind of your said fucking UN verdict? How a low intellectual can understand international politics? UN is your stepfather? What is your understanding of Foreign policy and diplomacy? Tell me. In your said scenario, I swear and I can guarantee Bangladesh will be utterly devastated, totally liquidated, entirely vapourized and absolutely wiped out from the world map.

   If you the low intellectual bustard mentioned maritime boundary issue and jurisdiction power of ICJ, one day you will understand the true sense of the word “might is right”.

   Though fucking incompetent current President and next potential President-to-be of Burma cannot do it and they don’t have such an intention, I swear I can do it and I have real intention to do like that. This is for my nation. Believe me. Believe me, little bustard.

   If you are a spy or testing my understanding or trying to derail my words, you should commit suicide.

   Don’t test me.

   Delete
 11. Ko mm ​ေ၇ post အသစ္​​ေလး​ေတြတင္​​ေပးပါအံုး​ေနာ္​ ​ေစာင္​့ၾကည္​့၇တာ​ေမာလွျပီ

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. John H Win said -

  "War is nothing more than a war. The shameless cowards and the traitors should not lead the nation. It doesn’t matter who founded the current Myanmar Armed Forces, over thousands of year long Burma’s history already proved that we Burmese are courageous and how Burmese war fighting tradition was brilliant".  I'm also tired of seeing the shameless clowns who placing the Bangladeshi illegal immigrants in Rakhine state.

  Anyway, post several new ones. Be quick.

  ReplyDelete
 14. Ko mm ​ေ၇ ပို႔စ္​အသစ္​​ေလးလုပ္​ပါအုံး ပ၇ိသတ္​​ေတြကို​ေမ့​ေနပီလား

  ReplyDelete
 15. plz update
  your site is the best military knowledge page in myanmar

  ReplyDelete
  Replies
  1. Of course, I appreciate the blogger for the interesting posts, partly because of the participation of the most brilliant analysis of Burma's top analyst and military expert John H. Win.

   His critical analysis on warfare and military issues are notably the first ever been submitted in this closed eye country with full of foul air.

   Delete
 16. Burma has great potentiality for its economic growth which is much more higher than the world poorest country Bangladesh. Selfish cronyist, liars, exploiters and thugs are destroying that potentiality for their personal wealth.

  ReplyDelete
 17. Wow this is amazing. Never knew you could hack anyone on facebook this easily.
  Try it out guys, it works.
  hackfbaccountlive.com/?ref=8522176

  ReplyDelete
 18. အသစ္​တင္​​ေပးပါအုံးအကို​ေရ

  ReplyDelete
 19. မတင္ေတာ့ဘူးလားဗ်ဳိ႕

  ReplyDelete
 20. Salute John H Win... such a military expert ...

  ReplyDelete
 21. ေလာက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ ျပီၤးရင္လည္း အသုံးျပဳသြားတဲ႔ 30D ေတြရဲ႔ထိေရာက္မူေတြ နဲ႔ တိုက္ပြဲ ၀တၳဳတိုေလးေရးျပီးတင္ေပးပါ MMMILITARY

  ReplyDelete
  Replies
  1. D30M 122mm Howitzer! Old Soviet Model, but still effective. Chinese clone, Norinco copy. Proudly produced in Myanmar. Hints given by MDW. Proudly seen the Burmese howitzers in You tube.

   Firing directly to the enemies' bunkers?

   Delete
 22. Post​ေတြတင္​ပါဦးဗ်ိဳး :-)

  ReplyDelete
 23. ဒီစစ္​​ေရး​ေလ့က်င္​့မႈ​ေတြက ​ေရတပ္​နဲ႔​ေလတပ္​အတြက္​​ေတာ့ ထူးျခားတာအမွန္​ပဲ..! ၾကည္​းတပ္​အတြက္​​ေတာ့ ထူးမျခားနားပါ.. ႏိုင္​ငံ တကာကတပ္​မ​ေတာ္​​ေတြမွာ​ေတာ့ ဒီလိုရင္​​ေပါင္​တန္​းက်ားတက္​မထိုး​ေတာ့ပါဘူး... စစ္​တပ္​ရဲ႕ဗ်ဴဟာပိုင္​း ​ေျပာင္​းလဲသင္​့​ေနပါၿပီ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Really? It is very amusing. Although how military technologies are more and more advanced as times goes by, the most fundamental necessary equipments and tactics of infantry soldiers still not yet changed and cannot be changed. Rifle or carbine with bayonets.

   What kind of weapon do you want to use if you don’t want to use bayonets on the rifles’ barrel when an infantry unit in pursuance to the over ran enemies for the last clearance to the enemy’s stronghold in finishing stage?

   Otherwise, what kind of weapon do you want to use if you don’t want to use bayonets on the rifles’ barrel when an infantry unit is highly decisive to defend its strong hold till their last breath and the last bullet?

   Bayonets are compulsory equipment of infantry soldiers of any modernized army of the world until now and will be going on in the future. And the most useful and necessary weapon in close quarter combats in the final stage of a final assault.

   Did Yankees tell you that the most modern western armies no longer use bayonets?

   Approaching to the line of assault with zig zag or horizontal movement, and running with upright or moving with bending the body are depending on the terrain and the situation especially on enemies’ position and firing (whether defending enemies are fleeing or still in bunkers and in trench, whether they are trembling with fear or decisively to defend till their last breath and the last bullet).

   Study how American soldiers used bayonets in 2003 Iraq war. Shouting and Running after fleeing Iraqi units with straight line?????.

   The most stupid and irrational action (tactics or techniques?) of Burmese army infantry units, which needed to change is wearing the red mufflers in their necks.

   The most essential needs of Burmese infantry units is to equip with more direct fire support weapons in every platoon, company and battalion level to achieve the effective fire power and to raise the lethality and destructiveness of units. Secondly, it needs to reorganize the every level of force structure with full strength.

   Under strength units, insufficient infantry direct fire support weapons even in accordance with the organizational structure itself and very low fire power comparatively to western standard. This is the real problems of Burmese infantry.

   Delete
  2. Ok.... friend.! Warmly welcome your comments. Would you mind to write myanmar language.?! 'Coz I'm weak in english. And you are a myanmar.... right? So... plz write our mother language. I hope to read easily your valuable comments to another readers especially me :-)

   Delete
 24. ဒါနဲ႔ ဒီblogက ​ေသၿပီလား.... activeမျဖစ္​​ေတာ့သလိုပဲ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, of course, deactivated. Killed-in-Action in Lao Kaing.

   Delete
  2. Are you sure.? What a terrible lost...! :-(

   Delete
  3. မေသေငးပါဘူးဗ်ာ ျပန္ေရးေတာ့မွာပါ :)

   Delete
  4. Nice to see you again, man.

   Delete
 25. I'm happily waiting to see new posts by MDW.

  ReplyDelete
 26. John H Win​ေရ.... ခင္​ဗ်ားဆိုလိုတာသ​ေဘာ​ေပါက္​ပါတယ္​
  သို႔​ေပမယ္​့ ရန္​သူ႔အခိုင္​အမာဘန္​ကာ​ေတြကို ဒီလိုက်ားတက္​ထိုးယံုနဲ႔ရသလား? က်​ေနာ္​ဆိုလိုတာ လွံစြပ္​​ေတြက modern warfareမွာ အသံုးမက်​ေတာ့ဘူးလို႔ဆိုလိုတာ မဟုတ္​ဘူး.! ခုျဖစ္​​ေနတဲ့ျပည္​တြင္​းစစ္​​​ေကာ ျဖစ္​ လာမယ္​့ျပည္​ပစစ္​မွာပါ အသံုးဝင္​တဲ့ ​ေလ့က်င္​့မႈကို လုပ္​ရမွာပါ..! လူနည္​း​ေပမယ္​့ တိုက္​ရည္​ခိုက္​ရည္​႐ွိတဲ့ျမန္​မာ့စစ္​တပ္​ျဖစ္​​ေစခ်င္​လို႔ပါ..! တိုင္​းရင္​းသားလက္​နက္​ကိုင္​​ေတြနဲ႔ျဖစ္​တဲ့စစ္​ဆိုရင္​ တစ္​ဖက္​တပ္​က​ေတာင္​ကုန္​း​ေပၚနဲ႔​ေတာတြင္​းမွာခ်ည္​့ပဲ.. ​ေျမျပန္​႔မွာသိပ္​မျဖစ္​ဘူး​ေလ.. ခု​ေလ့က်င္​့တာကမုန္​တိုင္​လြင္​ျပင္​​ေလ.. လက္​​ေတြ႔စစ္​​ေျမျပင္​နဲ႔အကြာႀကီးပါဗ်ာ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Htet Aung Soe, your counter discussions are wishfully welcomed. I appreciate your presentation. Glad to know that you are just a civilian and a one who just want to be a soldier via your comments. Good to hear your words. Your English writing is quite good and your comments are a quite remarkable. Some comments makers in MDW blog declared themselves they were not military personnel and just ordinary civilians. But it doesn’t matter whether you or they are civilian or military personnel.

   First of all, you should clearly read the article which expressed that the military exercise was dedicated to assault the possible foreign invaders, to occupy the four enemy’s headquarters within 72 hours although the article didn’t expose the potential enemy. They are trying to exercise a scale model of conventional warfare and maneuver operation with tanks, artillery, armour, and possibly including close air support. Not for low intensity counter guerilla or counter insurgency warfare. Don’t confuse the two totally different types of warfare. “Maneuver and Position”.

   Another factor you must know that long suffering Burma’s insurgency problems were only in the mountainous region and jungle area, not in the central plain of Myanmar and so Burmese infantry presumably got a lot of experience in jungle and mountainous terrain throughout the history of counterinsurgency warfare.

   I wrote very simply and stated clearly in my May 8 comment. I think you can understand what I really meant. Every soldier or military analyst can easily understand what I said.

   I have just stated two points. 1) Necessarily usefulness of bayonets in close quarter combats only in the finishing stage of infantry battles. 2) Major weakness of Burmese Infantry, it means lack of effective direct fire power and under strength units.

   Without changing those fundamental major defects, force structure and fire power, there will be no significant results for the nations’ military capability, even though you make serious drill or military exercises several times no matter what type or no matter in what kind of terrain, plain or mountainous or in jungle. And so I never mentioned and discussed the tactics of military exercise in detail.

   1. I just expressed necessary usefulness of bayonets only in two situations, the first is that only in the finishing stage of infantry assault (final occupation of overran enemy’s camp/stronghold or entering of an infantry assault team to the line of enemy’s defensive parameter after gun battle or fire fights, clearly say the last killing to the defenders). Second is that for the last defensive weapon for defenders of defensive perimeter if they don’t want to surrender and they decided to defend their camp or strong hold till their last bullet and the last breath. I expressed the necessary usefulness of bayonets only in “close quarter combat”.


   2. I never expressed that infantry soldiers should run with bayonets to attack enemy’s bankers and hard shelters with bayonets from the initial line of assault (first engagement from a distance of gun and RPG firing like around 100 meters, probably more or less). Da ya understand the initial line of assault? It is understood that throughout the way of approaching to the enemy’s defensive perimeter from the initial line of assault, those infantry assault teams can use RPGs and Recoilless guns to destroy the enemy’s bunkers. It is very clear even a common people can understand.

   Delete
  2. To effectively assault enemy’s bunkers with minimal casualties, which is quite related to my second statement, I strongly suggest to equip the sufficient direct fire support weapons such as RPGs and other shoulder fire Rocket launcher e.g. AT-4, and former American 2.75 launchers and British LAW, and recoilless guns to the relevant infantry units, platoon, company and battalion levels to raise the fire power of Burmese infantry. Thus propagandist Ye Moe would not need to weep with enemy’s .5 HMG fitted bunkers.

   In my point of view, (probably there may be different opinions and different perceptions of others) Burmese army traditional instructions of saving ammunitions and relying heavily on manpower (individual fighting capacity of soldiers) instead of fire power seriously caused unnecessary casualties.


   For example, in Swedish army, 84mm Carl Gustav M2 recoilless rifle is used as a platoon level fire support weapon including the task for destroying bunkers. In a section of British infantry in Afghanistan, there are 4 men two squad in each 8 men strong section; each squad has one 5.56mm belt fed LMG. So, every section has 2 LMG for lethal fire or fire support or cover fire or suppressive fire. In a Russian mechanized infantry Company or their elite Air Borne Company, 2 units of 30mm AGS-17/30 automatic grenade launchers are necessary fire support weapons apart from RPG-28/29 or Shmel thermobaric warhead launchers for destroying bunkers. Many numerous militants groups in Afghanistan, Somalia, Iraq, and Mid East region, generally, (generally) numerous amount of old and out dated but still effective RPG-7 are widely used which can effectively withstand the fire power of terrible Gatling guns from CAS Helix or light utility vehicles of U.S assault teams. As far as I can assess generally (generally means not exactly) from many you tube videos, researches, articles, reviews and news, those insurgents and terrorist used 1 RPG per 10 men roughly. You can see the Black Hawk Dawn movie based on the true event, in which how Somalia effectively used RPG in combats.
   You can compare above mentioned data with the current structural direct fire support weapons of Burmese infantry.

   Thus, I just pointed out that Burmese infantry units in all every level seriously need to escalate the firepower (especially man portable direct fire support weapons) if they want to effectively engage the well equipped and heavily armed possible foreign invaders in high intensity conventional ground warfare. Not only bankers, probably enemy’s tanks, armour, self propelled fire support weapons such as 7.62mm gatling gun, 12.7mm HMG and AGL on light utility vehicles even in the level of mechanized infantry companies and battalions, continuous firing of mortars, rocket launcher and Recoilless rifles, CAS Helixes, a pile of weapon and ammunition storage, other numerous heavy equipments.

   It means, Burmese infantry from the section up to battalion level , unlikely to the traditionally experienced low intensity counter guerilla warfare, shall have many numerous enemy’s hard targets and valuable targets to fire and assault by using infantry direct fire support weapons (RPGs, unguided Rocket launchers and recoilless rifles).

   These are bitter fruits which Burmese infantry never tasted in ever-experiencing low intensity counter insurgency warfare.

   I hope, you will understand such a scenario.   Delete
  3. Thanks a lot :-)
   I understand what you means..

   Delete
 27. ဒုတိယကမာၻစစ္​ႀကီးမွာဝင္​႐ိုးတန္​းသံုးႏိုင္​ငံထဲမွာItalyကလြဲလို႔က်န္​၂ႏိုင္​ငံကစစ္​တပ္​​ေတြဟာကမာၻကို​ေသြးပ်က္​​ေစခဲ့တယ္​ဗ်..Germanyဆိုရင္​ယႏၲယားနဲ႔​ေျခလ်င္​ကို​ေပါင္​းတိုက္​တာပါ..ဒါ​ေတာင္​ဗာဆိုင္​းစာခ်ဳပ္​နဲ႔ကန္​႔သတ္​ထားတဲ့ၾကည္​းတပ္​ဟာအင္​အားတစ္​သိန္​းပဲ႐ွိတာပါ..ဒါ​ေပမယ္​့ဒီတစ္​သိန္​းဟာတကယ္​့အမာခံ​ေတြခ်ည္​းပဲ..​ေနာက္​ပိုင္​းမွာစစ္​မႈမထမ္​းမ​ေနရနဲ႔ၾကည္​းတပ္​အင္​အားတိုးခ်ဲ့ခဲ့​ေပမယ္​့ အ႐ွိန္​က​ေကာင္​းသြားပါၿပီ.. စစ္​ႀကီးျဖစ္​​ေတာ့ဘယ္​သူ႔ကိုမွဂ႐ုစိုက္​စရာမလို​ေတာ့ဘူး​ေပါ့.. Japanဆိုရင္​လည္​းစစ္​ႀကီးမစခင္​ကတည္​းကၾကည္​းတပ္​ဟာ​ေတာတြင္​း​စစ္​​ေရး​ေလ့က်င္​့မႈ​ေတြကိုအျပင္​းအထန္​​ေလ့က်င္​့​ေနခဲ့တာပါ..​အေ႐ွ့​ေတာင္​အာ႐ွနဲ႔အာ႐ွတိုက္​အ​ေ႐ွ့ပိုင္​းက​ေတာထူတာကိုး..ပုလဲဆိပ္​ကမ္​းဝင္​မတိုက္​ခင္​ကလည္​း ဂ်ပန္​​ေရတပ္​ရဲ႕​ေလတပ္​ဟာ ပုလဲဆိပ္​ကမ္​းပံုစံတူကြၽန္​း​ေလးမွာ လ​ေပါင္​းမ်ားစြာ​ေလ့က်င္​့ၿပီးမွတိုက္​တာပါ.. က်​ေနာ္​ဆိုလိုခ်င္​တာက စစ္​​ေရး​ေလ့က်င္​့မႈဆိုတာ တကယ္​့စစ္​​ေျမျပင္​နဲ႔မျခား ​ျပဳလုပ္​ရပါမယ္​.. မီဒီယာထဲမွာလႊင္​့​ေကာင္​းယံု​ေလးနဲ႔​ေတာ့မလုပ္​ပါနဲ႔.. တကယ္​စစ္​ျဖစ္​ရင္​စစ္​သား​ေတြပဲအရင္​ဆံုး​ေတြ႔ရမွာပါ.. က်​ေနာ့အဖိုး​ေကာ အ​ေဖ​ေကာ စစ္​သား​ေဟာင္​းႀကီး​ေတြပါ..က်​ေနာ္​လည္​းစစ္​သားျဖစ္​ခ်င္​သူရယ္​ပါ.. စစ္​သားဘဝကိုယ္​ခ်င္​းစာပါတယ္​.. ခု​ေလာက္​ကိုင္​မွာလည္​း​ေတာင္​​ေပၚတိုက္​ပြဲ​ေတြ​ေၾကာင္​့ျမန္​မာတပ္​အထိနာ​ေနတာပါ..​

  ReplyDelete
  Replies
  1. Of course, you are right! Should advise Senior General Min Aung Hlaing that military exercise should not be a mere fantastic good show in media.

   Delete
  2. Thus, John H Win said in his above comments, to raise up the fire power of Infantry units to reduce the unnecessary extra casualties of Tatmadaw's infantry units in battle.

   Delete
  3. တပ္​ခ်ဳပ္​ႀကီးကို​ေတာ့သ​ေဘာက်ပါတယ္​.. သူ႔ပံုစံက​​ေခါင္​း​ေအး​ေအးနဲ႔တကယ္​လုပ္​မယ့္​ပံုဗ် :-)
   Standard Armyျဖစ္​လာပါ​ေစလို႔ ​ေမွ်ာ္​လင္​့ပါတယ္​ဗ်ာ

   Delete
  4. Alright, birds of the same feather flock together. Min Aung Hlaing is nothing special. He will never be a leader of special talent what the county called Burma seriously needed.

   Let him take seriously military action against Bangladesh.

   Before he will build up standard army, first of all C-in-C Min Aung Hlaing needs to reorganize the Army's major fighting units with full strength and to enhance the fire power of those units.

   But generally said, he is a man of common quality, not more not less.

   Delete
 28. ျဖစ္​ႏိုင္​ရင္​​ေတာတြင္​း​ေလ့က်င္​့မႈ​ေတြမ်ားမ်ားလုပ္​သင္​့တယ္​..ဒီ့ထက္​အဆင္​​ေျပရင္​သံခ်ပ္​ကာနဲ႔​ေျခလ်င္​​ေပါင္​း​ေလ့က်င္​့သင္​့တယ္​.. အဓိကက​ေတာ့ ကိုယ္​့လက္​နက္​ကိုယ္​ကြၽမ္​း​ေနရမယ္​ ကိုယ္​့ရန္​သူရဲ႕​သ​ေဘာသဘာဝကိုနားလည္​​ေနရမယ္​ ​ေနာက္​ဆံုးကမိမိဘာအတြက္​တိုက္​​ေနရလဲဆိုတာသိ​ေနရမယ္​... ဒါစစ္​သားကအစဗိုလ္​ခ်ဳပ္​ႀကီးအဆံုးလိုအပ္​ပါတယ္​..ဗ်ဴဟာကအဲ့အ​ေပၚလိုက္​ၿပီးမွခင္​းရတာပါ..စစ္​​ေျမျပင္​နဲ႔​ေနသားက်ဖို႔ကလည္​း တပ္​ရင္​း​ေတြအားလံုးနီးပါက ​ေတာထဲနဲ႔နယ္​စပ္​နားမွာဆို ပို​ေကာင္​းမွာပါ..ခု​ေတာ့ၿမိဳ႕ထဲမွာခ်ည္​းပဲစီးပြား​ေရးလုပ္​​ေနက်​ေတာ့ ဘယ္​လာတိုက္​ရည္​ခိုက္​ရည္​႐ွိ​ေတာ့မလဲ..Myanmar Defense Weaponဆို​ေပမယ္​့ အကၡရာက်က်ႏိုင္​ငံကိုကာကြယ္​မွာက လူသားပါ သက္​မဲ့လက္​နက္​​ေတြကမကာကြယ္​ပါဘူး..စစ္​တပ္​ရဲ႕ Ideology​ေတြ Capacity​ေတြျမႇင္​့ရမွာပါ.. ျၿပီးခဲ့တဲ့ကမၻာစစ္​ႀကီးမွာ စစ္​ရံႈးGermanyနဲ႔Japanဟာ စစ္​႐ွံုး​ေပမယ္​့ စိတ္​ဓာတ္​မ႐ွံုးၾကပါဘူး.. သူတို႔ႏိုင္​ငံကိုႏွစ္​အနည္​းငယ္​နဲ႔ျပန္​ထူ​ေထာင္​ႏိုင္​ၾကတာအားလံုးအသိပဲ​ေလ.. တုိင္​းခ်စ္​ျပည္​ခ်စ္​စိတ္​ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ​ေလ.. ​ေဆာင္​ပုဒ္​​ေတြခမ္​းခမ္​းနားနားနဲ႔ခ်စ္​ျပမွရယ္​မဟုတ္​ပါဘူး.. အား​ေလ်ာ့စရာကျမန္​မာႏိုင္​ငံမွာ လူ​ေတာ္​လူတတ္​​ေတြမျမဲတာပါပဲ..လုပ္​ၾကံခံရမယ္​..​ေထာင္​ခ်ခံရမယ္​..​ေခ်ာင္​ထိုးခံရမယ္​.. ဒါမွမဟုတ္​ရင္​​ေတာ့ တိုင္​းတပါးမွာမိမိဘာသာအ႐ိုးထုတ္​​ေပ​ေတာ့ပဲ..ဒါ​ေပမယ္​့ က်​ေနာ္​တို႔ဘယ္​လိုပဲျငင္​းခံု​ေနၾကပါ​ေစ..ဘယ္​လိုပဲ​လုပ္​​ေဆာင္​ၾကပါ​ေစ..တိုင္​းျပည္​တိုးတက္​ဖို႔ကိုယ္​့နည္​းကိုယ္​့ဟန္​နဲ႔ လုပ္​​ေနၾကသူ​ေတြရယ္​လို႔ က်​ေနာ္​နားလည္​ပါတယ္​..
  အမိျမန္​မာႏိုင္​ငံ​ ေအာင္​ျမင္​ပါ​ေစ..
  အမိျမန္​မာန္ိုင္​ငံ​ ေတာင္​့တင္​းပါ​ေစ..
  အမိျမန္​မာႏိုင္​ငံ ခိုင္​မာပါ​ေစ..
  က်​ေနာ္​​တို႔​ေမွ်ာ္​လင္​့ခ်က္​​ေတြထပ္​တူက်ၾကပါစို႔ဗ်ာ :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Should those greedy economic exploiters and opportunists who have lack of fighting spirit and lack of vow enthusiasm to fight for the nation be ousted from military service and military backed positions, and let them do business what they like as common civilians?

   Delete
  2. Glad to know your perspective, Htet Aung Soe.

   Before you talk about formulating “tactics”, it is important to realize the fundamental principles of army organizational structure, i.e. strength and equipment (weapons and other necessary materials of a soldier) of a standard unit. Strength of troops is directly proportionate to fire power in calculating or estimating the fighting capabilities of troops. Here we can understand the strength of a combat unit as structural strength and actual strength.

   For example, actual combat ready strength only around 200 men strong unit can never be called a battalion, its fighting capability and fire power worth only two standard companies (may be called “column” in Burma’s army). Although only around 40 men strong units are called a company according to organizational structure, its real combat ready actual strength is just a platoon. How you can equip a platoon strength unit with company level fire support weapons. There arose a problem that how can that under strength company be equipped with which level of direct fire support weapons, platoon level or company level? Its fire power and fighting capability cannot perform the task and workload of a standard company. So also, total fighting capability and fire power of around 200 strength battalion never can perform the tactical combat capability of a roughly 600 men strong standard battalion. No matter the morale and fighting spirits of the troops are too high to enter the battlefield, no one can deny that total fire power and total work performance of 200 men cannot be equaled to the 600 men if the 600 have the same morale and the same fighting spirit.

   Thus I suggested that every level of Burmese infantry force structure should be reorganized with full strength. Even if it is not possible for all the units, major fighting units should be full strength in accordance with the organizational structure, and fully equipped with enhanced fire support weapons.

   It is a fundamental systematic calculation of General Staff’s work. The world military history indicated that how in 1871; highly systematic Prussian army under the command of Helmuth von Moltke and Prussian General Staff conquered the France in the battle of Sedan. French troops were equally brave and battles hardened like German.

   “Only the human being can protect the nation, weapons cannot protect the nation”. That is direct translation of what your said.

   Those words are intense reflections of the traditional superfluous and pompous propaganda of Burma’s successive short sighted army leaders who thought themselves heroes.

   No one can step into a battlefield without fighting spirit. But it is not enough. It is undeniable that fighting spirit is the most fundamental factor for every individual combatant. But throughout the history, wars demanded numerous other important factors. Actually, man is primary factor and materials are secondary factor.

   History taught the people to see the reality. I will tell you an example. In the first Anglo-Burmese War in 1824, Burmese brilliant Marshal Maha Bandoola marched through the Arakan mountain ranges, and entered the Bengal territory to attack the British. After that according to the urgent summon of the stupid king Bagyidaw, he withdrew his corps very swiftly to Yangon and delta region to defend the British. His commanding capability, military expertise, strategic maneuver and mobility of troops, and the braveness and fighting capacity of our ancient warriors are highly admirable. In terms of military performance and commanding capability, Maha Bandoola is no way inferior to the world famous Carthage General Hannibal who crossed the frozen Alps to attack Roman Republic. Serious fighting spirit, disciplines, braveness, capabilities of long advance and systematic tactical retreat without any terrible casualty of ancient Burmese troops and warriors under the command of the brilliant Marshal in the worst terrain in that era was extremely powerful and highly respectable, deeply appreciable.

   Delete
  3. Why the brilliant and genius commander, and the bravest and the toughest grand army of Burma lost the war in 1824? How and why Burma lost the war?

   The immediate answer is only one thing. Weapons and technology. To extend the view, you will see the inefficient leadership of the nation.

   Another example, well trained and highly capable, traditionally combat proven, with the most modernized military concept “Blitzkrieg”, led by the world genius Generals, the word grandest German army lost in the vast plain of frozen Russian territory. In southern front of the eastern theatre, in the Operation Uranus and Operation Citadel, commanded by master strategist Generalfieldmarshall Eric von Manstein, highly decisive German soldiers hopelessly but bravely died for their fatherland they loved and the Fuhrer they admired. After the battles, the frontline German infantry battalions left only 2-3 to 10 men, all the officers and senior NCOs were killed in action, even in such a worst situation, those remain received the order from High Command…… “Forward”, and at least got the soft order…….. “Hold your territory every inch”.

   It was the fundamental ideology and capacity of the world grandest army.

   Most German generals descended from Social high class aristocratic families. But they were not rich throughout their lives. Most of them only possess flats in Berlin granted for high officers. That is all.

   What kind of ideology and capacity does the Tatmadaw need to raise?

   I think you will understand what I say. German production facilities and manpower of the nation never could cover the lost. If I explain in detail why and how German lost the war from the point of Grand strategy and the broader strategy of war, it will take numerous pages.

   Anyway, your optimistic and realistic perspective are appreciable.


   Delete
  4. က်​ေနာ့အျမင္​​ေျပာရရင္​ German​ေတြစစ္​ရံႈးတာ Hitlerရဲ႕စစ္​မ်က္​ႏွာႏွစ္​ဖက္​ဖြင္​့မိတာကစရမယ္​.. :-)
   ျပင္​သစ္​ကို​ေတာင္​ႏိုင္​ထားမွ​ေတာ့ အဂၤလန္​ကိုအသာ​ေလးႏိုင္​ႏိုင္​ပါလ်က္​နဲ႔ အႏိုင္​မတိုက္​ပဲၿမိဳ႕ႀကီး​ေတြ​ေလာက္​ပဲဗံုးမိုးရြာၿပီးအင္​အားျပတာဟာ ဟစ္​တလာ့အဖို႔မိမိကိုယ္​ကိုအယံုၾကည္​လြန္​ျခင္​းလို႔ပဲယူဆရမယ္​ဗ်.. ဒုတိယစစ္​မ်က္​ႏွာျဖစ္​တဲ့႐ု႐ွားဟာ ကြန္​ျမဴနစ္​ျဖစ္​တဲ့အတြက္​ မဟာမိတ္​ႏိုင္​ငံ​ေတြ သူဘက္​ပါလာႏိုင္​တယ္​ဆိုၿပီး ဟစ္​တလာ​ေတြးမိပံုလည္​းရတယ္​.. ဒါ​ေပမယ္​့ထင္​သလိုျဖစ္​မလာခဲ့လို႔ စစ္​ပြဲစ႐ႈံးတယ္​လို႔ျမင္​ပါတယ္​.. အဲ့သလို႐ု႐ွားစစ္​မ်က္​ႏွာဖြင္​့မိလို႔ ရြမ္​းမဲလ္​ရဲ႕အာဖရိကစစ္​ပြဲ​ေတြကလည္​း အ႐ွံုးကိုရင္​ဆိုင္​ရတာပါ အဓိကက​ေထာက္​ပံ့မႈအားနည္​းလို႔ပါ.. ​ေနာက္​တစ္​ခုက​ေတာ့ Germanyတစ္​ႏိုင္​ငံထဲကပဲ ဥ​ေရာပအ​ေ႐ွ့ျခမ္​းႏိုင္​ငံ​ေတြ​ေကာ ဥ​ေရာပအ​ေနာက္​ျခမ္​းႏိုင္​ငံ​ေတြကိုသာမက အ​ေမရိကန္​ႏိုင္​ငံကိုပါ တိုက္​မိလို႔ပါပဲ... :-) အနီးဆံုးမဟာမိတ္​Italyကအားမကိုးရဘူး​ေလ.... Japanဆိုတာကလည္​း အ​ေဝးႀကီးမွာ...... ဒါ့​ေၾကာင္​့စစ္​႐ွံုးရတာလို႔ က်​ေနာ္​ျမင္​ပါတယ္​

   Delete
  5. Htet Aung Soe, it is very difficult to explain the complete contemplation of military lessons and the causes how Germany lost the Second World War with a few words based on very common and superfluous outlooks which even a history student might know easily.

   Hitler was a kind of the most brilliant strategist and a genius of psych war, who knew the value of surprise and continuous pursuit on enemy. A sharp and the man of will, but terribly stubborn and lacked the detail knowledge about the most complicated and systematic calculation of General Staff, to implement his will and order.

   Two fronts war style was nothing special, which German inherited from their successive military genius leaders from the beginning of Klein Deutschland, especially that "two fronts war" had been the theoretical problem in the time of Helmuth Von Moltke, and the worst challenging technical and tactical problem of Count Alfred Von Schlieffen in pre WW I period.

   Major defect of the German war doctrine in WW II was that "lack of Grand Strategy", it means they seriously neglected the broader dimension of warfare, and thus lost to control the whole situation of war. Germans failed to realize the politico-military complex, and then lost the highest cognizance on managing and formulating the war doctrine.

   The great victory of Helmuth Von Moltke over France in 1871 gave the German generation to a level of insanity with war and its contents; oddly they neglected the highly philosophical teachings of Clausewitz because they were intoxicated with the good taste of sweet victory then forgot to learn the other constituents of war and after that couldn’t see the dark side of the light.

   In terms of military strategy, German failed to indoctrinate the harmonious coordination of three armed services. Although Luftwaffe was the most advance at that time and even being the first for Strategic Air Raid, Air Marshal Herman Goring failed to recognize the strategic intents of Air Force. They used Air Force for only tactical role throughout the war apart from “the Battle over Britain” serious bombardment on London. Army High Command called “OKH” (Oberkommando des Heer) had limited vision on the value of Air Force; OKH only emphasized “Close Air Support” for army’s ground operation. Under the command of Herman Goring, once a brave soldier of WW I, but that greedy fat man, personally unsystematic and negligent seriously lacked capabilities to handle a great work and a very large organization, Luftwaffe had no thorough study for future development of Air Strategies.

   Another Flaw in German War Doctrine was that the Fuhrer Hitler failed to recognize the naval intents of war. He and his Marshals didn't understand the broader sense of maritime strategy and naval war doctrines which indirectly supported the overall demands of war.

   No German Generals impressed the military capabilities of their political allies, Italy and Japan; they were just a mere matter or politics.

   El Ala-main and North African front was not only militarily but also politically very less important comparatively to Eastern Front for the grand scheme of Fuhrer. Fuhrer ordered to open the Mediterranean Front and sent Rommel to persuade the coward Italians not to flee from his political influence by showing German strength and German pride.

   Detailed discussion and complete contemplations on the root causes of how German lost the war will take hundreds of pages.

   Hope you may understand what I said, Htet Aung Soe, and you may study about the war and its constituents in depth and in broader sense, no matter whether you are a common civilian or a military personnel.

   Delete
 29. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 30. Next time, military exercise should be held in Arakan State, Buuthidaung and Maung Daw Region, should include Heliborne and amphibious exercises, and rapid deployment of front line assault force.

  Burmese army should test the maneuverability of Chinese made MBT-2000 in the soft soil and muddy Terrain. Weather and terrain of Arakan State is very similar to the Cittagaung Hill Tract. Not the good terrain for "Blitzkrieg" style Rapidly Maneuverable operation for tank forces. Joint operational exercises of armour formations and guarding Helicopter Gunships should be held. Although they possessed one of the best army in the world, Jewish tanks didn’t dare to enter the Garza without escorted heli gunships in their last war with Hamas.

  Tunguska and Mi-35s should be harmoniously synthesized in the exercise.

  But the world poorest and low military status Bengalis have no impressive air power which can seriously threaten Burmese. Bangladeshi clown army is only useful for howling, barking about our nation with foul air from their foul mouth.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Haha.... :-D
   No objection......
   I'm absolutely agreed....
   We Myanmar Army can give several nighmares for Bloody Bangladesh Clown Army....
   Hahaha :-D

   Delete
  2. မွန္​ပါတယ္​.. သူတို႔​ေတာင္​ျမစ္​ကူးစစ္​​ေရး​ေလ့က်င္​့ျပ​ေသးတာပဲ ကိုယ္​​ေတြကဘူးသီး​ေတာင္​​ေမာင္​း​ေတာဘက္​မွာစစ္​​ေရး​ေလ့က်င္​့မႈ လုပ္​ကိုလုပ္​သင္​့တယ္​.. ဒါမွ ဘဂ္လီ​ေတြကိုသာမက Bangladeshစစ္​တပ္​ကိုပါ ဇက္​ႀကိဳးကိုင္​ႏိုင္​မွာ... :-)
   ရခိုင္​တိုင္​းရင္​းသား​ေတြလည္​း အားတက္​မွာအ​ေသအခ်ာပဲဗ် :-)
   ​ေခြၽးထြက္​မ်ားမွ​ေသြးထြက္​နည္​းမွာပါ
   ​ေကာင္​းပါတယ္​...... မ်ားမ်ား​ေလ့က်င္​့ဖို႔ ​ေမွ်ာ္​လင္​့ပါတယ္​

   Delete
  3. I suggested technically and tactically, Burmese infantry fighting units should be reorganized with full strength and must enhance the fire power of those units.


   From the beginning, I several time urged that Burma’s current ruling military democracy government must be sincere in politics and they need thorough talents on politico-military complex in handling the wretched country Bangladesh and its policy.

   The government of Myanmar must change their traditional disgusting pompous behaviors and must do real pragmatic efforts to save the nation and its people from the Bangladeshi threat instead of airing useless propaganda to the people.

   In case of the worst scenario, that disgusting illegal hideous country Bangladesh, formerly called Ease Bengal, split from Pakistan, must be ceased from being a nation state, totally be liquidated, utterly be vapourized and absolutely be wiped out from the world map.

   If the current ruling little thieves didn't dare to do it for the protection of our nation and the people, they must be ousted from their posts.

   We will not accept over a million of illegal Bangladeshi immigrants on our Burmese soil.

   Delete
 31. ​ေရတပ္​ရဲ႕ Sea Shield စစ္​​ေရး​ေလ့က်င္​့မႈထဲမွာ ​ေရငုပ္​သ​ေဘၤာတိုက္​ဖ်က္​​ေရး​ေလ့က်င္​့ခန္​းလည္​းပါတာ​ေကာင္​းတယ္​... ကိုယ္​​ေတြ ​ေရငုပ္​သ​ေဘၤာမ႐ွိ​ေသး​ေပမယ္​့ ​ေ႐ငုပ္​သ​ေဘ္​ာကိုႏိုင္​တဲ့နည္​း​ေတြ႐ွာလို႔ရပါ​ေသးတယ္​ဆိုတာ ျျပလိုက္တာပဲ:-) ​

  ReplyDelete
  Replies
  1. Not enough to contain Thai Navy, seriously deficient to counter a guesstimated scenario in which our Burmese maritime territory be blocked by powerful and modernized navy.

   But it must be recognized that Burma doesn't need to take care about noisy and Chinese scrapped Bangladeshi Romeo class submarines.

   For subsurface warfare, MN should not rely only on Rocket Depth Charges. Another factor is that Instead of relying on 7km ranged Chinese made technically a little out dated YU-7 torpedo, MN frigates should be equipped with 20km killing range Paket-E N/K anti-sub and anti-torpedo torpedo.

   As I have mentioned above, to effective contain Thai Navy and its German made Dolphin class Submarines, all new stealth Frigate of MN must be equipped with 3R-14 UKSK VLS system and must use rocket assisted torpedo 91RE2 missile which has 40km effective firing range.

   As far as I can assess, in the nearest future, submarine should not be the most urgent agenda, and MN will not need to worry if it possess highly effective anti-sub weapons, and modernized tactics for subsurface warfare.


   Delete
 32. By the way, Htet Aung Soe, I think there were some mistakes in dating system of MDW blog, I haven’t seen your counter discussions to my last comments of 13th May until 23rd and 24th of May. Anyway, it doesn't matter. I appreciate you.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ဒီblogက အသက္​မဝင္​​ေတာ့ဘူးဆိုလို႔ သိပ္​မလာျဖစ္​​ေတာ့တာပါ... က်​ေနာ္​လည္​း ခင္​ဗ်ားကို ခင္​ပါတယ္​:-)

   Delete
 33. တစ္​​ေယာက္​​ေယာက္​မ်ား ဒီလိုျမန္​မာ့တပ္​မ​ေတာ္​အ​ေၾကာင္​း လက္​နက္​အ​ေၾကာင္​းကိုျမန္​မာလိုတင္​ျပ​ေပးတဲ့ blog​ေတြ website​ေတြ ​ေျပာျပလို႔ရမလား ခင္​ဗ် :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ရြာစားၾကီး စိန္ေအာင္မင္းရဲ. သား ရြာစားေလး လိွုင္ေအာင္မင္း ကိုသာ ေမးၾကည္.လိုက္ပါ။ လိွုင္ေအာင္မင္း အကုန္ေၿပာၿပ ပါလိမ့္မယ္။

   Delete
 34. ဒါနဲ႔ျမန္​မာStealth Frigate​ေတြက ​ေရဒါ​ေပ်ာက္​ဆို​ေပမယ္​့ ​ဟာကြက္​​ေတာ့႐ွိမွာ​ေပါ့​ေနာ္​..​ေဒသတြင္​းက​ေရတပ္​သံုး​ေရဒါ​ေတြမွာပဲ​ေပ်ာက္​တာလား... ဒါဆို Stealth Frigateကိုျမင္​ႏိုင္​တဲ့​ေရဒါ​ေတြ႐ွိ​ေသးလား.. ​ေရဒါမွာမ​ေပၚဘူးဆို​ေပမယ္​့ ​ေနရာလပ္​​ေလး​ေတာ့ျဖစ္​​ေနမလား.. မသိလို႔ပါ

  ReplyDelete
  Replies
  1. စိတ္မပူနဲ့၊ ရြာဦးေက်ာင္းက ဘဘုန္းေပးထားတဲ့ " ေရမန္း" နဲ.သာေတာက္လိုက္ပါ။ အကုန္ေပ်ာက္သြား ပါလိမ့္မယ္။ ငိွငိွငိွ ငွဲငွဲငွဲ

   ေၾသာ္ ဒါနဲ့ ကိုသက္ေဆြ ကို အရင္ေမး ၾကည္.လိုက္ ဦးေနာ္။ သေဘာတူရဲ.လားလို.။ သင္းေဘာ ပါေပ်ာက္ သြားရင္ ေရ ၿပဳတ္ ၾကီး ၿဖစ္ေနဦးမယ္။ ဘိုးေတာ္ အန္းကုန္း အရုပ္ ကို ေဆာင္ထားရင္လည္းၿပီးတာပါပဲ။

   Delete
  2. ဘာ​ေတြ​ေျပာ​ေနတာလဲကြ...​ေပါ​ေတာ​ေတာနဲ႔ က်ပ္​မျပည္​့တဲ့​ေကာင္​ပဲ :-)

   Delete
 35. Post ေလးေတြ ျပန္တင္ေပးပါေတာ့မယ္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနၾကတ့ဲ ညီအစ္ကိုေတြကိုလည္း သတိရမိပါတယ္။ :)

  KoMM

  ReplyDelete
  Replies
  1. ​ေအာင္​ျမတ္​​ေလး.........​ေက်းဇူးတင္​ပါ၏
   ျပန္​တင္​မယ္​ဆိုလို႔
   ဟဲဟဲ ;-)

   Delete
  2. Happy, happy, we are waiting to see.

   Delete
 36. ​ေဘာ္​္​​ေဘာ္​တို႔​ေရ ျျမန္မာက JF-17 Thunder Block 1​ေတြ အစင္​း၁၆စီးဝယ္​လိုက္​ၿပီတဲ့.... လာမယ္​့ ၂၀၁၇​ေရာက္​မယ္​
  အဲ့ဒါအက်ိဳး႐ွိပါ့မလား :-) ​

  ReplyDelete
  Replies
  1. Who is the decision maker in the procurement process of Myanmar?

   Delete
  2. လက္ေတြ. စစ္ပြဲက အေၿဖေပးပါလိမ့္မယ္။ ယိုးဒယားေလတပ္နဲ.တိုက္ၾကည့္လိုက္ပါ။ အဲဒီေတာ့မွ ဆက္ေဆြးေႏြးတာ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

   တိုက္ပြဲ အႏိုင္အရွုံးက JF-17 ဝယ္ဖို.ဆံုးၿဖတ္တဲ့ သူရဲ.စိတ္ဓါတ္၊ စစ္ေရးကြၽမ္းက်င္မွုနဲ. ေခါင္းေဆာင္မွု အရည္အေသြး ဘာဆိုတာကို သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

   Delete