Thursday, January 16, 2014

J-10ႏွင့္ Mig-29SEတုိ႔အား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားအၾကား အထူးစိတ္ဝင္စားေနၾကသည့္ သင့္ေတာ္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို သံုးသပ္ခ်က္၊ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုျပန္လည္၍ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ ကိုSkyကို ကၽႊန္ေတာ္အေနျဖင့္ စာဖတ္သူ ညီ၊အစ္ကိုမ်ား ကိုယ္စားေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဒီေနရာေလးကေန ေျပာၾကားလိုပါတယ္...။ အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္(ေလ)အတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းတ့ဲ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါဦးခင္ဗ်ာ... :)

 တပ္မေတာ္(ေလ)အတြက္ မၾကာမီ အနားေပးေတာ့မည့္ ေလယာဥ္မ်ားကုိ အစားထုိးရာတြင္ သင့္ေတာ္မည့္ေလယာဥ္မ်ားထဲမွ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ အသုံးျပဳထားေသာ တုိက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ J-10 multirole fighterကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ထုိေလယာဥ္သည္ အလတ္စားတုိက္ေလယာဥ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အတန္းအစား တူညီေနပါသည္။ ထုိေလယာဥ္ႏွစ္စီးရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊အားသာခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ွ မပါဝင္ပဲ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

J-10 multirole fighter(မ်ိဳးဆက္သတ္မွတ္ခ်က္ 4+ generation)

 
 J-10တုိက္ေလယာဥ္သည္္ တစ္ေယာက္ေမာင္း ဘက္စုံသုံး တုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္ျပီး တရုပ္ျပည္သူ႕သမၼတလြတ္ေျမာက္ေရး ေလတပ္မေတာ္(PLAAF)၏ ပင္မေက်ာရုိး တုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွထုပ္လုပ္ေသာ Mig-29/Su-27ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ထုတ္လုပ္ေသာ F-16/F-15တုိ႔ႏွင့္ တန္းတူ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေရးကုိ ရည္ရြယ္ကာ ထုတ္လုပ္ထားေသာ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ ဘက္စုံသုံးတုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ထုိတုိက္ေလယာဥ္ကုိ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စီမံကိန္းအမွတ္ ၁၀(project 10)ဟု အမည္ေပးထားေသာ J-10တုိက္ေလယာဥ္ စီမံကိန္းကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အမွတ္(၆၀၁)သုေတသနဌာန ကုိ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ပထမအၾကိမ္စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမူကုိ ၁၉၉၈ မတ္၂၃တြင္ စတင္ပ်ံသန္းႏုိင္ခဲ့သည္။

J-10တုိက္ေလယာဥ္အား ယခင္ J-8 တုိက္ေလယာဥ္ကုိ စမ္းသပ္ အဆင့္ျမင့္ထားေသာ J-9တုိက္ေလယာဥ္ ေပၚတြင္အေျခခံခဲ့သည္။စတင္ၾကိဳးစားထုတ္လုပ္စဥ္က တရုပ္ေလတပ္(PLAAF)သည္ယခင္ေရွးရုိးစြဲ အယူအဆျဖစ္ေသာ 4generation တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မည့္ ၾကားျဖတ္တုိက္ေလယာဥ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရန္သာ ရည္ရြယ္ထားသည္။အစၥေရးေလတပ္၏ Lavi တုိက္ေလယာဥ္စီမံကိန္းသည္ စမ္းသပ္ေလယာဥ္ အဆင့္တြင္သာ အေမရီကန္တုိ႔၏ တားဆီးမူေၾကာင့္ ရပ္တန္႕သြားခဲ့ရသည္။ထုိLaviတုိက္ေလယာဥ္သည္ အေမရီကန္တုိ႔၏ F-16ကုိ ေကာင္းစြာယွဥ္ႏုိင္မည့္ aerodynamic ဒီဇုိင္းမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည္(ထုိအခ်ိန္က အေမရီကန္၏ ေခတ္ေရွ႕အေျပးဆုံးတုိင္ေလယာဥ္မွာ F-16ျဖစ္သည္)။ထုိေၾကာင့္ Laviတုိက္ေလယာဥ္စီမံကိန္းသည္ ဒီဇုိင္္းျခင္းနီးစပ္ေသာ Project-10ရွိရာ တရုပ္ေလတပ္ဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္းႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားက ဆုိပါသည္။ထုိ႔အျပင္ J-10ေလယာဥ္ ဒီဇုိင္းသည္ အရြယ္အစားအနည္းငယ္ႏွင့္ ဒီဇုိင္း အနည္းငယ္ေျပာင္းရုံမွ အပ က်န္အရာမ်ား အာလုံးသည္ Laviတုိက္ေလယာဥ္ျဖင့္ ဆင္တူေနသည္။ထုိ႔အျပင္ တစ္စီးထဲေသာ Lavi တုိက္ေလယာဥ္ စမ္းသပ္ေလယာဥ္မွာလည္း Chengdu ေလယာဥ္စက္ရုံတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေလယာဥ္ထုပ္လုပ္ေရးတြင္ အစၥေရးကုမၸဏီ တခ်ိဳ႕ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ရုရွားတုိ႔မွ ထုိေလယာဥ္အား aerodynamicပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကံျပဳေလ့လာျခင္း J-10တုိက္ေလယာဥ္ပုံစံငယ္မ်ားကုိ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ wind tunnel testing ျပဳလုပ္ေပးျပီး J-10တုိက္ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ AL-31FN 

အင္ဂ်င္မ်ားေရာင္းခ်ေပးျခင္း အင္ဂ်င္ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ႏုိင္ေရး စသည္တုိ႔ကုိ ကူညီေပးခဲ့သည္။


J-10 တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အစၥေရး၏ Lavi တိုက္ေလယာဥ္

J-10တုိက္ေလယာဥ္ကုိ တရုပ္ေလတပ္မေတာ္တြင္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ျပီး ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ထုပ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ J-10တုိက္ေလယာဥ္ကုိ ပါကစၥတန္သုိ႔ FC-20အေနျဖင့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ စတင္ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ J-10B(FC-20B)တုိက္ေလယာဥ္ ၃၆စီးဝယ္ယူရန္ ပါကစၥတန္ျဖင့္ သေဘာတူညီမူရရွိခဲ့ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ ပါကစၥတန္၏ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနအရ မည္သည့္လက္နက္မဆုိ ဝယ္ယူရန္ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ေလတပ္မွ ၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာလက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

J-10B တိုက္ေလယာဥ္

J-10Bသည္ တရုပ္ႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ J-10Aအား အဆင့္ျမင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။J-10Sတြင္ AL-31FNအင္ဂ်င္ အသုံးျပဳရာမွ J-10Bတြင္ ျပည္တြင္းထုပ္ WS-10အင္ဂ်င္ကုိ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ခဲ့သည္။သုိ႔ေသာ္ ထုိအင္ဂ်င္၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မူမွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ေျမာက္ျမားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။J-10Bတြင္ ေရဒါလႈိင္းထုပ္လႊတ္ျခင္းမရွိပဲ အာရုခံႏုိင္ေသာ passive ေရဒါ (သုိ႔မဟုတ္)ရုရွားတုိ႔၏ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္အာရုံခံစနစ္ IRST(infered search and track)ကုိ တပ္ဆင္ထားျပီး AESAေရဒါကုိ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ထားသည္။အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရး စနစ္ကုိလည္း ျမင့္တင္ထားပါသည္။J-10Bသည္ 4++generation အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိပါသည္။

ထုိJ-10Bကုိ ပါကစၥတမ္ ဗင္နီဇြဲလား ပီရႈး အာဂ်င္တီနား မေလးရွား အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔မွ ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားလ်ွက္ရွိသည္။

Mig-29 multirole fighter(မ်ိဳးဆက္သတ္မွတ္ခ်က္ 4+ generation)

Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ကုိ Mikoyan and Gurvich ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ရုရွား၏ အေအာင္ျမင္ဆုံးတုိက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။၁၉၈၀ခုႏွစ္ အေက်ာ္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ F-16မ်ားကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ဆုိဗီယက္ေလတပ္မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၈၆ခုႏွစ္ ပုိလန္ႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ထုိတုိက္ေလယာဥ္၏ ထူးျခားေသာ ေလယာဥ္ ဒီဇုိင္းတည္ေဆာက္ပုံအရ အဆင့္လြန္လႈပ္ရွားစစ္ကစားမူ (super maneouver)ကုိ ေရြ႕လ်ားႏုိင္ေသာ အင္ဂ်င္(thrust vectoring engine)ကုိ အသုံးမျပဳပဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား အနည္းစုထဲက ပထမဦးဆုံးေသာ တုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္ပါသည္။Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ေၾကာင့္ အဆင့္လြန္လႈပ္ရွားစစ္ကစားမူ(super maneouver)ဆုိေသာ ေဝါဟာရမွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။


 Peru ေလတပ္၏ MiG-29SE တိုက္ေလယာဥ္
Mig-29 တုိက္ေလယာဥ္၏ ေျမြေဟာက္တစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ ေလယာဥ္အား ပါးျပင္းေထာင္ကာ ေလထဲတြင္ အရွိန္အား zeroအထိ ရုတ္တရပ္ ေလ်ာ့ခ်ကာ ေနာက္မွ
 ျပစ္ခတ္ရန္ပါလာေသာ ေလယာဥ္အား ေက်ာ္တက္သြားေစျပီး ေျမြေဟာက္တစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ ပါးျပင္ေထာင္ရာမွ ရုတ္တရပ္ထုိးသုတ္ေသာ ပုံစံဆင္တူေသာေၾကာင့္ cobra manoeuverဟု ထင္ရွားပါသည္။ထုိ cobra manoeuverမွာ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္၏အမွတ္အသားပင္ျဖစ္သည္။ယေန႔အခ်ိန္ထိ cobra maneouverကဲ့သုိ႔ အဆင့္လြန္လႈပ္ရွားစစ္ကစားမူ (super manoeuver)အားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္အနည္းငယ္သာရွိေသးပါသည္။Super manoeuver စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္မ်ား အနီးကပ္စီးခ်င္းထုိးရာတြင္ မည္သည့္ေလယာဥ္မွ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။Super manoeuverရရွိေသာ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ Mig-29/Mig-35, Su-27 series,F-22 တုိ႔သာျဖစ္သည္။
MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္၏ နာမည္ေက်ာ္ Cobra Manoeuver သရုပ္ျပပံု
 

Mig-29အေစာပုိင္းမ်ိဳးဆက္သည္ ဘက္စုံသုံးမဆန္ပဲ ေလေၾကာင္းအေရးသာမူတုိက္ေလယာဥ္အျဖစ္သာ အသုံးျပဳက်သည္။ေနာက္ပုိင္းမ်ိဳးကြဲမ်ားတြင္ တိက်လမ္းညြန္စနစ္ျဖင့္ ေျမျပင္သုိ႔ တုိက္ခုိက္ျခင္းစနစ္မ်ား တပ္ဆင္လာခဲ့သည္။Mig-29တုိက္ေလယာဥ္တြင္ လက္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ေနရာ ၇ခုပါရွိျပီး မ်ိဳးကြဲ အလုိက္ လက္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္မူ ကြာျခားပါသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ F-16၏ျပိဳင္ဘက္အျဖစ္ Mig-29မွာ ထင္ရွားပါသည္။Mig-29ႏွင့္ အဓိက ျပိဳင္ဖက္ F-16တုိက္ေလယာဥ္တုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံမူအျဖစ္ ၁၉၉၉ အိႏၷိယ-ပါကစၥတန္ ကက္ရွမီးယား အေရးအခင္းတြင္ ေလဆာလမ္းညြန္ဒုံးမ်ား ျပစ္ခတ္ရန္ Mirage-2000-5တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အေစာင့္လုိက္ တုိက္ေလယာဥ္အျဖစ္ Mig-29မ်ားက လုိက္ပါခဲ့ျပီး ပါကစၥတန္၏ F-16 block-25မ်ားျဖင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ျပီး Mig-29မွ lock in ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ျပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မူေတာ့ မရွိခဲ့ေပ။

J-10ႏွင့္ Mig-29SEတုိ႔အား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း

J-10တုိက္ေလယာဥ္အား တပ္မေတာ္ေလတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ F-7ေနရာတြင္ အစားထုိးမည္ဆုိပါက ထုိေလယာဥ္ႏွင့္ အတန္းအစားတူ Mig-29ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေလေၾကာင္းအီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ားသည္ Mig-29 SEထက္ပုိမုိ အဆင့္ျမင့္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။Mig-29 ေနာက္ဆုံးေပၚမ်ိဳးကြဲ Mig-29SMTႏွင့္သာ အဆင့္တူေပသည္။J-10B အမ်ိဳးအစားမွာ Mig-29၏ အဆင့္အျမင့္ဆုံး Mig-29 UPG/M/M2 ျဖင့္သာ တူညီပါသည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္၏ လႈပ္ရွားစစ္ကစားႏုိင္မူ စြမ္းပကားမွာ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ကုိ လုံးဝမမွီေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ထုိ႔အျပင္ တဖက္ရန္သူအား တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေစမူမွာ မ်ားစြာ ကြာျခားေၿကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္သည္ လက္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ေနရာႏွင့္ လက္နက္သယ္ေဆာက္ႏုိင္မူမွာ Mig-29SEထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။Mig-29၏ေနာက္ဆုံးမ်ိဳးဆက္ UPG/M/M2ႏွင့္သာ တူညီေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္ေကာ Mig-29SEတုိက္ေလယာဥ္ပါ အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီး ေရဒါပုံရိပ္ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မူမွာ J-10Bမွာပုိမုိသာလြန္ျပီး J-10Bႏွင့္ Migေနာက္ဆုံးမ်ိဳးဆက္မွာ တူညီေနပါသည္။Mig-29UPGကုိ india airforceမွ F-35ႏွင့္ F-15SEကဲ့သုိ႔ တပုိင္းတစ ကုိယ္ေပ်ာက္ႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။


MiG-35 ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္
-J-10ႏွင့္ Mig-29SE၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ အတူတူနီးပါးျဖစ္သည္။ခန္႔မွန္း ေဒၚလာသန္း ၃၀မွ ၄၀အၾကားတြင္သာရွိသည္။Mig-29SE၏ လက္ရွိေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာသန္း၄၀ ပါတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ျပီး J-10မွာ ေဒၚလာ၃၅သန္းခန္႔သာရွိသည္။J-10၏လက္ရွိေစ်းႏႈန္းမွာ Mig-29Bႏွင့္ အနည္းငယ္သာ ကြာဟမူရွိသည္။J-10Bမွာ ေဒၚလာ၅၅သန္းခန္႔ရွိျပီး Mig-29SMT/M/M2ႏွင့္ ေစ်းအတူနီးပါးခန္႔ရွိသည္။Mig-29M/M2မွာ ေစ်းႏႈန္းပုိမုိျမင့္မားႏုိင္သည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း တရုပ္ႏုိင္ငံမွ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပုိပစၥည္း ႐ွိမူမွာ ပုိမုိ လြယ္ကူလ်ွင္ျမန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္တြင္ အင္ဂ်င္တစ္လုံးသာ တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမူအားနည္းသည္။အထူးသျဖင့္ J-10Bတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ WS-10 အင္ဂ်င္မွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမူမွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရွိပါသည္။Mig-29တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ RD-33အင္ဂ်င္သည္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ အင္ဂ်င္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ အသုံးခံျပခဲ့သည္။အင္ဂ်င္သက္တမ္းတြင္ J-10၏ AL-31FNသည္ ပုိမုိျပီး WS-10သည္ RD-33ထက္ သက္တမ္းေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)၏ MIG-29B ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္
-Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ဟာ ယုိးဒယားႏုိင္ငံ၏ gripenတုိက္ေလယာဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အျမန္လမ္းမၾကီးမ်ားတြင္ တက္/ဆင္းႏုိင္ရုံမ်ွမက ညီညာျပန္႔ျပဴးေသာ ေျမၾကီးကြင္း ျမက္ခင္းျပင္ကြင္းမ်ားတြင္ပါ တက္/ဆင္းႏုိင္ေသာ ဂုဏ္သတၲိမွာ အျခားေသာ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားထက္သာလြန္ေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ကြင္းအလ်ား ေပ၄၀၀၀ အက်ယ္၇၅ေပရွိရုံႏွင့္ တက္/ဆင္းႏုိင္ေသာ ကြင္းတုိတက္ဆင္းႏုိင္စြမ္းရွိျပီး ေလယာဥ္ဘီးမ်ား၏ အၾကမ္းခံႏုိင္မူမွာ အထူးပင္ေကာင္းမြန္သည္။ထုိ႔အျပင္ ေလယာဥ္ ေလဝင္ေပါက္မ်ားမွာ ဂဲ/အမႈိက္ စေသာ အင္ဂ်င္ကုိ ျပသာနာေပးေသာ ထိခုိက္မူမ်ိဳးကုိ ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ရန္ ေလဝင္ေပါက္တံခါးမ်ားကုိ အပိတ္/အဖြင့္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ စနစ္ပါဝင္သည္။J-10တုိက္ေလယာဥ္တြင္ ကြင္းၾကမ္းတက္/ဆင္းႏုိင္ျခင္း လုံးဝမရွိေပ။

ေရဒါႏွင့္ စစ္ဆင္မူတြင္ Mig-29SEႏွင့္ J-10Aတုိ႔မွာ ကြာျခားခ်က္နည္းေသာ္လည္း J-10Bတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ KLJ-10A AESAေရဒါသည္ Mig-29M/M2,Mig-35တုိ႔ႏွင့္ သာအတန္းအစားတူညီပါသည္။

-ေျမျပင္တုိက္ခုိက္မူတြင္ J-10တုိက္ေလယာဥ္သည္ Mig-29SEထက္ပုိမုိ ထိေရာက္စြာ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ပါသည္။Mig-29၏ ေနာက္ပုိင္းမ်ိဳးကြဲမ်ားျဖစ္သည္လည္း ေျမျပင္ျပစ္မွတ္မ်ားကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

-Mig-29သည္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမူ အပုိင္းတြင္ ပုိမုိသာလြန္ျပီး ကမာၻႏုိင္ငံေပါင္း ၂၆ႏုိင္ငံရွိေလတပ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနျပီး J-10သည္လက္ရွိ တရုပ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသာ ရွိသည္။Mig-29တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားရွိေနျပီး J-10ေလယာဥ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အထိအေတြ႕နည္းေနေသးသည္။

တုိက္ေလယာဥ္ႏွစ္မ်ိဳး၏ အခ်က္အလက္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္


Mig-29SE၏အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

(၁)အတန္းအစား-အလတ္စားတုိက္ေလယာဥ
(၂)လုပ္ငန္းတာဝန္-ဘက္စုံသုံး/ေလေၾကာင္းအေရးသာမူ
(၃)တုိက္ေလယာဥ္မ်ိဳးဆက္-4 generation
(၄)ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံ-Mikoyan and Gurvich(Russia aircraft coporation)
(၅)ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ-ရုရွား
(၆)စတင္အသုံးျပဳေသာခုႏွစ္-၁၉၈၃
(၇)ထုတ္လုပ္ျပီးအရည္အတြက္-၁၆၀၀စီးေက်ာ္
(၈)လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ႏုိင္ငံ-၂၆ႏုိင္ငံ
(၉)အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား-RD-33 turbo fan (၂)လုံး
(၁၀)အင္ဂ်င္တြန္းကန္အား-49.4kN Dry,81.4kN A/B
(၁၁)တြန္းကန္အားအခ်ိဳး-1.01
(၁၂)အပုိဆီတုိင္ကီ-ဝမ္းဗုိက္ေအာက္(၁)လုံး ေတာင္ပံေအာက္(၂)လုံး
(၁၃)ေဝဟင္ဆီျဖည့္စနစ္-တပ္ဆင္ႏုိင္သည္
(၁၄)ေလသူရဲ-၁ဦး
(၁၅)အေရးေပၚခုံထြက္မူ ထုိင္ခုံ-K-36DM zero/zero
(၁၆)ပ်ံသန္ေရးထိန္းေက်ာင္းမူ စနစ္-convertional with autopilot
(၁၇)ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး-ေဒၚလာသန္း(၄၀)ခန္႔
(၁၈)အမ်ားဆုံး ပ်ံတက္ႏုိင္ေသာ အေလးခ်ိန္-၁၆.၈တန္
(၁၉)အေဝးဆုံးပ်ံသန္းႏုိင္ေသာခရီး-၁၅၀၀ကီလုိမီတာ(အပုိဆီတုိင္ကီမပါ)/၂၉၀၀ကီလုိမီတာ(အပုိဆီတုိင္ကီပါ)
(၂၀)စစ္ဆင္ႏုိင္ေသာ အကြာအေဝး-၅၅၀ကီလုိမီတာ
(၂၁)အမ်ားဆုံးပ်ံသန္းႏႈန္း-အသံထက္၂.၃ဆ
အမ်ားဆုံးပ်ံႏုိင္သည့္အျမင့္-၁၇၇၅၀မီတာ
(၂၂)စစ္ကစားႏုိင္စြမ္း-ကမာၻေျမဆြဲအား၉ဆ

J-10ေလယာဥ္စြမ္းပကား
(၁)အတန္းအစား-အလတ္အစားတုိက္ေလယာဥ္
(၂)လုပ္ငန္းတာဝန္-ဘက္စုံသုံးတုိက္ေလယာဥ္
(၃)တုိက္ေလယာဥ္မ်ိဳးဆက္-4+generation
(၄)ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရုံ-Chengdu aircraft coporation
(၅)ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ-တရုပ္
(၆)စတင္အသုံးျပဳေသာႏွစ္-၂၀၀၃ခုႏွစ္
(၇)ထုပ္လုပ္ျပီးေရအတြက္-၁၀၀စီးေက်ာ
(၈)အသုံးျပဳေသာႏုိင္ငံ-တရုပ္/ပါကစၥတန္
(၉)အင္ဂ်င္အအမ်ိဳးအစား-AL-31FN(or)WS-10A turbofan အင္ဂ်င္(၁)လုံး
(၁၀)အင္ဂ်င္တြန္းကန္အား-79.43kN Dry,122.5kN A/B with AL-31FN(or)89.17kN Dry,132kN A/B with WS-10A
(၁၁)တြန္းကန္အားအခ်ိဳး-0.89
(၁၂)အပုိဆီတုိင္ကီ-ဝမ္းဗုိက္ေအာက္(၁)လုံး ေတာင္ပံေအာက္(၂)လုံး
(၁၃)ေဝဟင္ဆီျဖည့္စနစ္-ရွိ
(၁၄)ေလသူရဲ-၁ဦး
(၁၅)အေရးေပၚခုန္ထြက္ထုိင္ခုံ-TY-6 zero/zero
(၁၆)ပ်ံသန္းမူထိန္းသိမ္းေရးစနစ္-Quadruplex Digital FBW
(၁၇)ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး-ေဒၚလာ ၃၅သန္း(J-10A)/ေဒၚလာ၅၅သန္း(J-10B)
(၁၈)အမ်ားဆုံးပ်ံတက္ႏုိင္ေသာ အေလးခ်ိန္-၁၉.၂၇၇တန္
(၁၉)အမ်ားဆုံးပ်ံသန္းႏုိင္ေသာခရီး-၁၈၅၀ကီလုိမီတာ
(၂၀)စစ္ဆင္ႏုိင္ေသာ အကြာအေဝး-၅၅၀ကီလုိမီတာ
(၂၁)အမ်ားဆုံးပ်ံသန္းႏႈန္း-အသံထက္၁.၉ဆ
(၂၂)အမ်ားဆုံးပ်ံတက္ႏုိင္သည့္အျမင့္-၁၈၀၀၀မီတာ
စစ္ကစားႏုိင္စြမ္း-ကမာၻေျမဆြဲအား၉ဆ

သုံးသပ္ခ်က္

Mig-29တုိက္ေလယာဥ္သည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ေလတြင္ အသုံးျပဳေနျပီး လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ F-7/A-5တုိက္ေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ J-10တုိက္ေလယာဥ္မ်ား အစားထုိးႏုိင္သည္။ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျပီး ထိေရာက္ေသာ မ်ိဳးဆက္ျမင့္တုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ေရဒါႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားျပီး တရုပ္ေလတပ္မေတာ္၏ ပင္မတုိက္ပြဲဝင္ ေက်ာရုိးေလယာဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္မူတြင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ေလတြင္ အတန္းအစားတူေသာ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ရွိေနျပီး သူ၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမူႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ ေမးခြန္းထုပ္စရာျဖစ္သည္။Mig-29တုိက္ေလယာဥ္၏ စြမ္းေင္မူမ်ားမွာ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ အေရွဂ်ာမနီမွ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အေမရိကန္မွ F-16တုိ႔ စီခ်င္းထုိးရာ Mig-29က ၁၀၀%အျပည့္ ျပစ္ခ်ျပႏုိင္ခဲ့သည္။india ႏွင့္ အေမရိကန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရါက္ခဲ့ေသာ Red flag(cope india)ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ အေမရိကန္မွ F-15/F-16မ်ားသည္ အိႏၷိယ၏ Su-30MKI Mig-29 တုိ႔၏ျပစ္ခ်မူေပါင္းမ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ lock in ျပဳလုပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ကမာၻအေကာင္းဆုံးဆုိေသာ ေလသူရဲမ်ား အရွက္ကြဲခဲ့ျပီး အႏုိင္႐ွိေရး အၾကီးအက်ယ္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရသလုိ အိႏၷိယ၏ ေလသူရဲမ်ားကလည္း အမ်ားအျပား အႏုိင္ရရွိမူေၾကာင့္ ရႈံးနိမ့္လာလ်ွင္ အၾကီးအက်ယ္ အရွက္ခြဲခံရသည္အထိ အေမရိကန္တုိ႔ Migႏွင့္ Suတုိ႔အေပၚက်ဆုံးခဲ့သည္။


အေမရိကန္ ေလသူရဲမ်ားကလည္း အကယ္၍သာ ထုိ Mig-29ႏွင့္ Suမ်ားကုိသာ ရုရွားေလသူရဲမ်ားက ေမာင္းႏွင္ပါက ထုိထက္အေျခအေနဆုိးႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္တုိ႔ အေနျဖင့္ ထုိထက္ေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းထုပ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္အထိ Mig-29၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ထုိ cope india ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ အိႏၷိယမွ ၉၀%ေက်ာ္ အႏုိင္႐ွိခဲ့သည္။ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲ အပါအဝင္ တကယ့္စစ္ေျမျပင္တြင္ Mig-29သည္ အေမရိကန္၏ F-15က ေခ်မႈန္းမူကုိ ခံရေသာ္လည္း အဓိက ျပသာနာမွာ Mig-29ေမာင္းႏွင္ေသာေလသူရဲမ်ား၏ က်ြမ္းက်င္မူ အားနည္းျခင္း ေလေၾကာင္းစုိးမုိးမူကုိ အေမရိကန္ဘက္မွ တဖက္သတ္ရေနျခင္း အီလက္ထေရာနစ္ အေထာက္အပံေပးႏုိင္မူ အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။J-10တုိက္ေလယာဥ္မွာ SU-30တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္အႏုိင္႐ွိေသာ္လည္း တရုပ္ေလသူရဲ အခ်င္းခ်င္းသာ ေလ့က်င့္မူ ျဖစ္ျပီး အိႏၷိယ ရုရွားစေသာ ေလသူရဲမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ရလာဒ္မွာ မွန္ကန္ရန္ခက္ခဲသည္။

J-10တုိက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ ယခုလက္ရွိတပ္မေတာ္ေလတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ Mig-29ႏွင့္ ကြာဟခ်က္နည္းေသာ္လည္း အီလက္ထေရာနစ္ပုိင္းေကာင္းမြန္ျခင္း တရုပ္၏ ေက်ာရုိးတုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံအဆင့္ျမင့္တင္မူမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အဆင့္အတန္းျမင့္တုိက္ေလယာဥ္ အျဖစ္ရပ္တည္ေနႏုိင္ပါသည္။J-10Bတုိက္ေလယာဥ္သည္ ၾသဇာၾကီးမားေသာ Janesဂ်ာနယ္၏ top ten တုိက္ေလယာဥ္စာရင္းတြင္ နံပါတ္(၁၀)အေနျဖင့္ ကမၻာ႔ ထိပ္တန္းတုိက္ေလယာဥ္ အျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္သည္အထိ အဆင့္အတန္းျမင့္လာသည္။သုိ႔ေသာ္ Mig-29၏ တဖက္ေလသူရဲမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးေျခာက္လန္႔ျပီး အိမ္မက္ဆုိးမ်ား မက္ေစႏုိင္မူမွာ ဆက္လက္တည္ျမဲေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

အကုိးအကား
-ႏုိင္ငံတကာ ေလတပ္သတင္းလႊာ
-jane's All the world aircraft
-Aisa defence journal's Rise of china dragon or PLAAF's J-10 Multirole fighter
-wiki

31 comments:

 1. တရုတ္ေတြေတာ.မ၀ယ္ပါနဲ. ၿမန္မာနိုင္ငံနဲ.သင္.ေတာ္တာMIG 29 ေတြ ေနရာမေရြးတက္လို.ရတယ္ အပိုပစည္းက ႀကို၀ယ္ထားရင္ရတာဘဲ ေစ်းလဲသိပ္မကြာဘူး အင္ဂ်င္နလံုးပါတာ ပိုေကာင္းတယ္ ေလအ၀င္ကိုပိတ္လို.ရတာလည္းေကာင္းတယ္ ၿမန္မာၿပည္မွာမိုးတြင္းလိုမ်ိုုးဆိုသံုးလို.ပိုတည္မယ္

  ReplyDelete
 2. J-10 ကုိၾကဳိက္တယ္....မစ္ ေတြက က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ရွိေနေတာ့ မလုိေတာ့ဘူးထင္တယ္...အသစ္ကုိ စမ္းၾကည့္သင့္တယ္

  ReplyDelete
 3. Mig 29 ထဲကဘဲ ၀ယ္သင့္တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္ အဓိကက ေစ်းသက္သာတာထက္ ၾကာရွည္အသံုးခံဖို႕ပါ ၿပီးေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႕ပစၥည္းကို စိတ္ခ်လက္ခ်မသံုးသင့္ဘူးလို႕ ျမင္ပါတယ္

  ReplyDelete
 4. All China made are lousy. Should not trust. MiG & Sukhoi are famous and have best record.

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. I would prefer MiGs over J-10.
  1) Russian fighters are proven
  2) Chinese J-10 are known to be a exact copy of Russian Su-27
  3) Political situation between Myanmar and China may vary. We might want lesser influence from Chinese. (We dont want those people taking our resources and supply arms to our rebels. If we keep using their military hardware, Myanmar might be depending on China which is very bad)
  4) We still have other alternatives such as Indian jets PAK FA (co-developed by Russians too) and Japanese technology (not practical at this moment but Japan is going to change their laws very soon. Perhaps Japanese can build their jets in Myanmar)
  P.S Just my opinions :)

  ReplyDelete
 7. ေစာက္ရူးေတြးးးမင္းအေမလင္တရုပ္က ျမစ္ဆံုေရကါတာေပးမေဆာက္လို႔..ေလယဥ္အပိုပစည္းဆက္မေရာင္းေတာ႔ရင္အဲဒီေလယဥ္ေတြဘာလုပ္ရမွာလဲ...mig (သို႔) f 18 ဆို ေတာ္ေသးရဲ႕..ေရတပ္မွာ..တရုပ္စစ္ေရယဥ္ေတြ..အပိုပစည္းမရလို႔...ညစ္ေနတာေတြတပုန္ႀကီး..ကို႕လြန္းက်င္းမွာကို႔ဘာသာေဆာက္တဲ႕စစ္ေရယဥ္ကမွဟုတ္တုတ္တုတ္ရွိေသးတယ္..ငါဆရာ..ပါစီေမာင္ေမာင္ႀကီးကိုဦးညႊတ္ပါ၏.ဆရာေဆာက္ခဲ႔ေသာ 4 seriece ရဲ႕ PGM မ်ားကိုအစဥ္သတိရလွ်က္...

  ReplyDelete
 8. သူတို႕ေလ ယာဥ္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္း ကို ေကာင္းေကာင္း သိထား ေအာင္... အနည္း အက်ဥ္း ေတာ့ ၀ယ္ သင့္ တယ္ဗ်။ အခု MIG 35 ေတြ လည္း ထပ္၀ယ္ လိုက္ျပီမဟုတ္လား။ တရုတ္ ကို မၾကိဳက္လည္း ေရရွည္ ဆက္ဆံေနရမွာ။ သူကလည္း ၾကိဳက္သလို အျမတ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံကို ေခ်ာ ့စား ေနမွာ ပဲ။ အပို ပစၥည္း၊ အဆင့္ ျမင့္ တင္ ႏိုင္မႈ၊ သင္တန္း ကိစၥ၊ ေတြကို တရုတ္က လို လို လားလား ကူညီမယ္ ဆို ရင္.. တစ္အုပ္ေလာက္ေတာ့ ၀ယ္ ထား သင့္ တယ္။ Super Sonic ေတြတုန္း က ၊သူတို႕ သင္မေပး လို႕ ကိုယ့္ ဘာ သာ ပဲ ေမာင္း ခဲ့ရတယ္ ဆို ဗ်။
  ေနာက္တစ္ခု က ... ေဆာင္ပါးရွင္ ကို ေျပာခ်င္တာ ပါ။ အရမ္း technical ဆန္တဲ့ အသံုး ေတြ ကို .. ကၽြန္ေတာ္ တို႕လို သာမန္ ျပည္ သူေတြ နားလည္ေအာင္.. ခက္ဆစ္ေလး ဖြင့္ ေပးပါဗ်ာ။ အခု က ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ဆို စိတ္၀င္တစား ရွိလာ ၾကပါျပီ။ အရင္က ၾကိဳက္တာ မၾကိဳက္တာ အသာ ထား... အျခား တိုင္း ျပည္ ထက္ေတာ့ နိမ့္ က် မသြား ေစခ်င္ဘူး။ ယ ထက္ ဘ ကို ေကာင္း ေကာင္း ႏိုမ္ ထား ႏိုင္ ရင္ ... ေက်နပ္ျပီဗ်ာ။ ထိုင္း က လည္း ျမန္မာ ပိုင္း ေလာ့ ေတြ.. ရုရွား မွာ မစ္ဂ္ 35 ေတြ အေမာင္း သင္ေနတာ ၾကည္ ့ျပီး ျပင္ဆင္ေနမွာ ပဲ...။ ဂရစ္ဖင္ ေတြနဲ႕ ယွဥ္ထား တာ ေလး ေတြလည္း ေရးေပးပါဦး ဗ်ာ။

  ReplyDelete
 9. J-10 က အပိုပစၥည္းအလြယ္ရႏိုင္တယ္ထင္ရေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ႏိုင္ငံအေနအထားအရ ၾကာရွည္အသံုးခံမယ့္ Mig ကိုပိုသေဘာက်တယ္ တရုတ္ကိုကာလရွည္မီွခိုေနရတာကိုလဲ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္ထင္တယ္ အဓိက က ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ေလသူရဲေတြ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ အသံုးျပဳတတ္ဖို႔ပဲေလ ပိုစိတ္ခ်ရမယ့္ပစၥည္းကိုပဲသံုးသင့္ပါတယ္...။

  ReplyDelete
 10. တယုတ္စက္ တစ္ရက္စုတ္ဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးေတြ သိသင့္တယ္။ တယုတ္ဟာ အနာဂါတ္မွာ အခ်ိန္မေရြး ရန္သူျဖစ္လာနိုင္တယ္။ ထုတ္လုပ္တဲ့သူက အားနည္းခ်က္ပိုသိတယ္။ ရုရွားကသာ ၀ယ္ေစခ်င္တယ္။ မ်ိဳးကဲြကို လိုခ်င္ရင္ Su-27က အေကာင္းဆံုးပဲ ထင္တယ္။ ဘ က J-10B ကို၀ယ္မွာ ဆိုေတာ့ ကိုယ္က ရုရွားထုတ္မွ ေကာင္းမွာ။ တယုတ္က A-5 နဲ႕ F-7 ေတြတုန္းက ကိုယ့္ကို ပညာေပးတာ ေမ့ေနၾကျပီထင္တယ္။ ျမန္မာျပည္သား စစ္စစ္ေတြကို တယုတ္ထုတ္ ေကာင္းတာေတြ႕ဘူးလား ေမးၾကည့္ရင္ အေျဖက တစ္ခုတည္းသာထြက္မွာ။ ကို mm ေရ post တစ္ခုေစာင့္ရတာ အသက္တိုေတာ့မယ္ဗ်ာ။

  ReplyDelete
 11. I like Mig 29 , which is most widely used mil ti roll fighter in the World

  ReplyDelete
 12. ေၿပာစရာလိုမယ္မထင္ပါ၊ တယုတ္ကအေနာက္နိုင္ငံေတြ၊ရုရွားတို.လိုနိင္ငံေတြရဲ.နည္းပညာေတြကိုရရင္ရသလိုခိုး၊မရရင္ရုရွားဆီက၀ယ္၊အဲဒီလိုနဲ.ဒီအဆင္.ေရာက္လာတာအထင္ၾကီးစရာလား။ ေလယာဥ္ရဲ.သမိုင္းခ်င္းယွဥ္လိုက္ပါ၊ဆီနဲ.ေရလိုကြာတယ္ဆိုတာအားလံုးသိပါတယ္

  ReplyDelete
 13. က်ေနာ့္အထင္ေတာ့ အရည္အေသြးက J-10 သာ နည္းနည္းသာတယ္လုိ႔ထင္တယ္...ဒါကလည္း ကုိအမ္အမ္ ရဲ႕ ပုိစ့္ပုိ မွီျပီးေျပာတာပါ....အခု လက္ရွိပါကစၥတန္မွာ သုံးေနတာ ဘာအသံမွမၾကားရပါဘူး ..ပ်က္က်တယ္တုိ႔ စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းတယ္တုိ႔ မၾကားရသေလာက္ပဲ...ပဂၢဳိလ္ေရးအရ ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ တရုတ္ဆုိတာနဲ႔ မေကာင္းဘူး ..အင္ၾကီးပဲဆုိတာ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ နုိင္ငံလညး္ တုိးတတ္မွာမဟုတ္ဘူး...အေပၚကလူေတြက ျမစ္ဆုံေၾကာင့္ တရုတ္ကုိဆဲေနတာ ေတြ႔လုိက္တယ္...ဒီျမစ္ဆုံဆုိတာ ကုိယ့္နုိင္ငံထဲမွာ ရွိတဲ့ျမစ္.. သူတုိ႔ဆည္ေဆာက္ခ်င္တုိင္း လာေဆာက္လုိ႔မရပါဘူး....ဒီလုိ ပေရာဂ်က္ၾကီးေတြဆုိတာ တဦးတည္းလုပ္လုိ႔မရတာ သိထားျပီးမွ ေျပာသင့္တယ္...............က်ေနာ္ တရုတ္မဟုတ္ပါ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. J-10 က ထုတ္တာမွ မၾကာေသးတာ။ ပ်က္တဲ့သတင္းေတြ မၾကားရတာက အသံုးနည္းလို႕ေလ။ ပ်က္ရင္ေတာင္ ကိုယ္ထုတ္တဲ့ ေလယာဥ္ကို မေရာင္းရမွာ စိုးတာနဲ႕ ဘယ္သူက ေျပာမွာလဲ။ FAW ကားနဲ႕ Hinoကား ဘယ္ေလာက္ကြာသလဲ ဆိုတာ ကေလးေတာင္သိတယ္။

   Delete
 14. One of the best article KO MM.. What about F18?

  ReplyDelete
 15. funny man; you are crying man over ice-cream

  ReplyDelete
 16. Ok..Brothers..according to this article ( written by Ko Sky Hunter ), the price of J-10B is about the same is MiG-29SMT which is about 55Million US$, so if the 2 air crafts have the same price shouldn't we buy the MiG-29SMT ?? MiG-29 series is a series of proven air crafts and the I also prefer the RD-33 engine which is very reliable. J-10 uses WS-10 engine which is very unreliable. What if the the engine stops in mid air? I hope the ejection seat works properly on J-10. J-10 also uses PL-12 missile which has very low kill-probability. Chinese electronics are good on paper but in practice they always give trouble. So it's my sincere opinion that if the price is not much different PLEASE BUY THE MIG-29 SMT or MIG-35.

  ReplyDelete
 17. ကာခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ဗ်ား ေက်းဇူးျပဳ ျပီး တယုတ္လုပ္ေတြ မ၀ယ္ပါနဲ႕။ ကာလတို မၾကည့္ဘဲ ယက ဆြီဒင္ထုတ္ တိုက္ေလယာဥ္တို႕ကို ထည့္စဥ္းစားေပးပါ။ MIG-35 သို႕မဟုတ္ SU-30 ေလာက္ေတာ့၀ယ္သင့္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 18. တရုတ္j-10၀ယ္မယ္အစားကိုယ္နိူင္ငံကထုတ္မယ္ေလယာဥ္ကိုပဲအဆင့္မီထုတ္ျပီသုံးေစျခင္တယ္ ဒါမွေနာကိပိုင္းေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မူကတိုးတတ္လာမွာ ၀ယ္ရင္ေတာ့ဘယ္ေတာ့မွ၀ယ္လို့ျပီးမွာမပာုတ္ဘူး

  ReplyDelete
 19. BN ေတြ youtube မွာ က်ေနာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ သူတုိ႔တပ္ေတြကုိ ယွဥ္ျပထားတာ .....က်န္တာေတာ့ အကုန္သာပါတယ္..အခုေနာက္ပုိင္း ေရတပ္က သူတုိ႔ေအာက္ နညး္နညး္ေရာက္သြားသလုိပဲ.....ကုိMM ေရ ေနဗီဆီလ္း ေတြရဲ႕ပုံေလးေတြ ရွိရင္ တင္ေပးပါလား..ေနာက္ျပီး ေလတပ္အေၾကာင္း မ်ားမ်ားတင္ေပးပါ...

  ReplyDelete
 20. I prefer MiG than chinese J 10 and if possible we should buy the Mig 35. It ia suitable for air dominance and also ground attacking because of it's amazing radar and control system.

  ReplyDelete
 21. တရုတ္ ဂ်ပန္ စစ္ျဖစ္ရင္ ျမန္မာလဲစစ္ဒဏ္ခံရမွာ ဒီၾကရင္ ျမန္မာကဘယ္လိုကာကြယ္မွာလဲ အေရအတြက္ မယွဥ္ႏိုင္လဲ နည္းပညာနဲ႔ ဗ်ဴဟာယွဥ္ႏ္ုင္မွျဖစ္မယ္ ႀကိဳျပင္ ထားရမယ္ j10 နဲ႔ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ပါ

  ReplyDelete
 22. ေလတပ္ကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ. တည္ေဆာက္မလဲဆို တဲ.အေပၚမွာမူတည္ပါတယ္ offshore ကာကြယ္ေရးအတြက္ပါထည့္စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ MiG 35/ 29 SMT သို. Su 30 ေတြကပိုျပီးအားသာပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ တရုတ္က သူ.ကမ္းလြန္ကာကြယ္ေရး အတြက္ J 10 ကိုမသံုးပါဘူး J 11 , Su 30 MKK အစရွိသည္အားျဖင့္ သံုးမယ္လို. ယူဆရပါတယ္။ ၾကားျဖတ္/ တန္ျပန္ေလေၾကာင္းထိုးစစ္အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ MiG , Su , J series ေတြ ဟာ 4+ generation fighter ေတြဆိုေတာ့ တန္းတူညီမွ် ခန္.ပါပဲ။ေနာက္ျပီး stealth fighter ေတြကိုတန္ျပန္ဖို.လည္းထည္.စဥ္းစားရမွာပါ။အဲ.ဒီအတြက္ဆိုရင္ေတာ့Su/MiG ေတြကပိုျပီးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ အဓိကက်တာကေတာ့ အဲ.ဒီေလယာဥ္ေတြကိုေမာင္းမဲ. ေလသူရဲေတြပါပဲ သူတို.ရဲ.ကၽြမ္းက်င္မွု/ မိမိ ေလယာဥ္မွာ ရွိတဲ့ performances ေတြကိုေကာင္းေကာင္းအသံုးခ် နိုင္မွု က ပဲအဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမွာပါ။

  ReplyDelete
 23. ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ Mig ေတြကိုပိုျပီး၀ယ္ေစခ်င္ပါတယ္......တရုပ္က ရန္သူအစစ္ မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ မေကာင္းဆိုး၀ါးတစ္ေကာင္ေတာ့ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္မွာပါ.....Mig က ကိုယ့္မွာလည္းရွိျပီးသားဆိုေတာ့ pilotေတြအတြက္ေကာင္းရုံမက ရန္သူေတြအတြက္လည္းျခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစမွာပါ.....pilot ေတြကေတာ့ perfect ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ train ရမွာေပါ့ဗ်ာ......အနိမ့္ဆုံး Mig-29 SMT မွသည္ အျမင့္ဆံုး Mig-35 ထိ၀ယ္ႏုိင္ပါေစဗ်ာ.............

  ReplyDelete
 24. တ႐ုတ္က ျမန္မာနဲ႕ မတည့္လို႕ သူတို႕လိုခ်င္တာမ႐လို႕ အပိုပစၥည္းေတြ upgrade လုပ္မယ့္ပစၥည္း ေတြမေထာက္ပံ႕ ဘူးလို႕ျခိမ္းေျခာက္႐င္ မိေအး နွစ္ခါနာျဖစ္မယ္

  ReplyDelete
 25. ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ဆိုMig 29 ကပိုၿပီးသင္ေတာ္မယ္ထင္တယ္

  ReplyDelete
 26. တတ္ႏိုင္ Su 35 လုပ္လိုက္ကြြာ ရုရွား က ပိုုက္ ဆံေပး ရင္ ေ႐ာင္းမွာဘဲ အေနာက္အုပ္ဘဲ ကန့္သတ္ခ်က္ေတြရွိတာ။

  ReplyDelete
 27. MIG29 ကF 16 ရဲ.ျပိဳင္ဘက္ဆိုတာမေမ့ပါနဲ.၊ တယုတ္ရဲ. J10 ဆိုတာကရုရွားနဲ.အေနာက္အုပ္စုေတြရဲ.နည္းပညာကိုခိုးလို.ရရင္ရ၊မရရင္ ၀ယ္၊အဲလိုပံုနဲ.ဒီအဆင့္ကိုေရာက္လာတာ၊လံုး၀အထင္မၾကီးဘူး။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာရန္သူျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိတဲ့ႏိုင္ငံကမ၀ယ္တာအေကာင္းဆံုးပါ။

  ReplyDelete
 28. ရုရွားလုပ္ Mig ေတြကေစ်းေပါေပမဲ႕ sensor ပိုင္းမွာ Us made ေတြကိုမမွီပါဘူး။ရုရွား က radarေတြsensorေတြ ကိုအေနာက္ႏုိင္ငံေတြကခိုးေနတာ။ F22 တို့ Euro fighterတို့ပဲ့ဝယ္။

  ReplyDelete