Thursday, June 22, 2017

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္သေဘၤာမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးတြဲေရတပ္ေလ့က်င့္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း       ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးအလည္အပတ္ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ တ႐ုတ္ေရတပ္မွ Type-052C Class Destroyer - Changchun ႏွင့္ Type-054A Class Frigate - Jingzhou တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ ေရပိုင္နက္အတြင္း၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္သေဘၤာမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။


      သီလဝါဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာလာေသာ တ႐ုတ္ေရတပ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင္ ျမန္မာေရတပ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဖရီးဂိတ္ ေအာင္ေဇယ် (F-11) ႏွင့္ ေကာ္ဗက္ အေနာ္ရထာ (771) ေရယာဥ္ႏွစ္စီးတို႔သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄၀၀ နာရီတြင္ ေရတပ္ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ တ႐ုတ္ဖ်က္သေဘၤာ Changchun ႏွင့္ ျမန္မာေရတပ္ဖရီးဂိတ္ (F-11)တို႔က တစ္ဖြဲ႕၊ တရုတ္ဖရီးဂိတ္ Jingzhou ႏွင့္ ျမန္မာေရတပ္ေကာ္ဗက္ (771) တို႔ကတစ္ဖြဲ႕ ေရယာဥ္ႏွစ္စုခြဲကာ ပူးတြဲေလ့က်င့္ခဲ့ၾကပါသည္။


       ေလ့က်င့္မႈမ်ားအျဖစ္ ေရယာဥ္အုပ္စုႏွစ္စုအၾကား မီးျဖင့္အခ်က္ျပဆက္သြယ္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္း၊ အလံျဖင့္အခ်က္ျပဆက္သြယ္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ VHF ေရဒီယိုလိႈင္းမွ ဆက္သြယ္ျခင္း စသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ဖ်က္သေဘၤာ Changchun မွ ဦးေဆာင္ကာ ေရယာဥ္(၄)စီး စုေပါင္း၍ တစ္တန္းတည္းပံုျပဳေမာင္းႏွင္ျခင္း (Single Column Formation ) ကို ျပဳလုပ္ကာ ခ်ိန္ၫႇိေမာင္းႏွင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းစတင္ၿပီးေနာက္ (၂)နာရီခန္႔အၾကာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၆၀၀)နာရီတြင္ တ႐ုတ္ဖ်က္သေဘၤာ Changchun မွ ေရယာဥ္စုသို႔ ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စီး ပင္လယ္ထဲသို႔ ပ်က္က်ကာ ေလသူရဲ(၂)ဦး ေရထဲတြင္က်ေရာက္ေနေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ မူလကအတိုင္း ေရယာဥ္ႏွစ္စုခြဲကာ ျဖန္႔က်က္ရွာေဖြသည့္ Search and Rescue - SAR Mission Drill ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ပူးေပါင္းရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအတြင္း တ႐ုတ္ဖ်က္သေဘၤာ Changchun ႏွင့္ ျမန္မာဖရီးဂိတ္ ေအာင္ေဇယ် (F-11) စစ္ေရယာဥ္စုမွ ပင္လယ္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေနသည့္ ေလသူရဲမ်ားကို ေတြ႕ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

      ေလ့က်င့္မႈစတင္ၿပီး (၃)နာရီခန္႔အၾကာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၇၀၀)နာရီခန္႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ေရယာဥ္မ်ား ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ျပန္လည္စုဖြဲ႕ကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားမွ ေရတပ္သားမ်ား မိမိတို႔သေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ တန္းစီကာ အျပန္အလွန္ လက္မ်ားေဝွ႕ယမ္းႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။UMS King Aung Zaeya Guided Missile Frigate
        သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအား တပ္မေတာ္-ေရမွ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္-ေရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုးေအာင္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ "တရုတ္ေရတပ္သေဘၤာမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးအလည္အပတ္ လာေရာက္မႈမွာ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယခုအလည္အပတ္ ခရီးစဥ္မွာ သာမန္ခရီးစဥ္တစ္ခုမွ်သာမဟုတ္ပဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားနားလည္မႈကို ျမင့္တင္ေပးသည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      တ႐ုတ္ေရတပ္မွ ေရယာဥ္စုမွဴး ရွန္းဟိုမွ ေျဖၾကားရာတြင္ "ယခုအႀကိမ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာေရတပ္ႏွစ္ခုအၾကား ပထမဆံုးပူးတြဲေလ့က်င့္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေလ့က်င့္မႈအတြင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ သတင္းပို႔မႈဆက္သြယ္ေရးပံုစံမ်ား၊ ပံုျပဳေမာင္းႏွင္ပံုမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပူးတြဲရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စစ္ေရးမဟုတ္ေသာပူးတြဲေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေရေၾကာင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ပူးတြဲေလ့က်င့္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါပူးတြဲေလ့က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာမွအသံုးဝင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္အခ်င္းခ်င္း ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္သြားႏိုင္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

      တ႐ုတ္ေရယာဥ္စုဟာ ထိုပူးတြဲေလ့က်င့္မႈအၿပီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ခရီး ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကပါသည္။Admin-YMN
5 comments:

 1. keep a close watch on bengladesh, enemy infiltrations in Rakhine state is another reminder. hundreds on terrorist cells ready to rise up in a limited war with black benglas.

  ReplyDelete
 2. အစ္ကိုေရ အခုလက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကမၻာ့အဆင့္ ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ ျပီးေတာ့ အာရွာမွာေရာ ျမန္မာအထက္မွာ ဘယ္နိုင္ငံေတြ ရွိေသးလဲဆိုတာ ရွိရင္ တင္ေပးပါလား ဗ်

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..

  จอมเวทย์มหากาฬ

  ReplyDelete
 5. ​ေလးစားပါတယ္​

  ReplyDelete