Saturday, February 9, 2013

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ႐ွ္တပ္မေတာ္ကုိႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

ကို Sky Hunderရ့ဲ ေဆာင္းပါးေလးကို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္...။

ဘဂၤလားေဒရွ္တုိ႔က စစ္ျဖစ္လွ်င္ မည္သူသာမည္နည္းကုိ ထုိသုိ႔ဆုိပါသည္။


"...(၁)မည္သည့္ေနရာ၊မည္သည့္အခ်ိန္၊မည္ကဲ႔သုိ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ေပၚမူတည္ပါသည္။


(၂)လက္နက္ျခင္းတူခဲ႔ရင္ေတာင္MIG29,F7ျခင္းတူရင္ေတာင္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္စီပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ခံရမူေၾကာင့္ေခတ္မွီနည္းပညာမပုိင္ဆုိင္ႏုိင္။ဘဂၤလားေဒရွ္သည္တ႐ုပ္၊အိႏိယ၊အေမရိကန္တုိ႔နဲ႔ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္ဖူးသည္။


(၃)ဘဂၤလားေဒရွ္သည္operation dessert strom ကဲ႔သုိ႔စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ပါ၀င္ဆင္ႏြဲဖူးျပီးUNနဲ႔ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္လည္းတက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ႔ဖူးသည္။..."
ဟုဆုိထားပါတယ္။


ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔ေျပာေသာအရာမ်ားႏွင့္ တကယ္ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနကုိက္ညီမူ ရွိမရွိျပန္စဥ္းစား ၾကည့္ရမည္။ေျပာတုိင္းယုံရမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခြဲျခားၾကည့္ရမည္။

အရင္ဦးဆုံးေျမအေနအထားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွေတာင္အာရွရဲ႕ေျမဧရိယာ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရသန္း၆၀ခန္႔ရွိျပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕အင္အားဟာ အေရွေတာင္အာရွမွာ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး တုိက္ပြဲအေတြ႕ၾကံဳ အလြန္ျပည့္၀ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာတြင္းေတာင္ေပၚစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္နဲ႔အတူ အေကာင္းဆုံးတပ္မေတာ္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရပါတယ္။


ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံဟာ Pakistan ႏုိင္ငံမွ၁၉ရ၀ေက်ာ္တြင္ ဘာသာေရးမတူညီမူေၾကာင္ခြဲထြက္ခဲ့ပါတယ္။ လူဦးေရအရမ္းထူထပ္ျပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းခန္႔သာရွိေသာ ေျမေနရာတြင္လူဦးေရသန္းတစ္ရာေက်ာ္ေနထုိင္ျပီး လူဦးေရေပါက္ကြဲမူမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ထုိလူဦးေရေပၚက္ကြဲမူသည္ အိမ္နီးျခင္းျဖစ္တဲ ႔indiaနဲ႔ျမန္မာကုိယုိစိမ့္ေနပါတယ္။ မုန္တုိင္းႏွင့္ေရၾကီးေျမျပိဳမူဒဏ္ကုိ ကိုႏွစ္စဥ္ခံစားေနရေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္ပါတယ္။


ယခုအခါျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒရွ္သည္ ေရပုိင္နက္ျပသာနာႏွင့္ လူဦးေရယုိစိမ့္မူေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားမ၀င္ေနထုိင္မူျပသာနာေၾကာင့္ ရန္သူဟုမဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနပါသည္။ ထုိျပင္ဘဂၤလားေဒ႐ွ္တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္နက္အျပိဳင္အဆုိင္ တပ္ဆင္မူႏွင့္ ျမန္မာအေပၚရည္ရြယ္ျပီး စစ္ျပင္ဆင္မူေတြလုပ္လာေသာေၾကာင့္ ပုိမုိသတိထားေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။


တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုရဲ႕ အဆင့္အတန္းကုိႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆုိပါက ႏိုင္ငံေရး၊လက္နက္အင္အား၊လူအင္အား၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မူအရည္အခ်င္း၊ ေလ့က်င့္ေရး၊နည္းပညာတုိးတက္မူ၊ တုိက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳ၊ ေရေျမအေနအထား၊ လက္နက္ကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မူႏွင့္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားကုိေရာင္းျခႏုိင္မူ၊ နည္းပညာတုိးတက္ေရးၾကိဳးပမ္းမူစသည့္ အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ပါတယ္။ ထုိျပင္တပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႕ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ျပည့္၀မူလည္း လုိပါတယ္။

ထုိအခ်က္ေတြထဲက ႏိုင္ငံေရးကုိလုံး၀မေရးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ အေျပာင္းအလဲျမန္လြန္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ေရးရမွာစိတ္မပါလုိ႕လည္း ပါပါတယ္။ တျခားေသာအက်ိဳးအေၾကာင္းေတြကုိ လ်ိဳ႕၀ွက္ေသာအရာမွ႔အပ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

အရင္ဦးဆုံးေလေၾကာင္းကေနစေျပာၾကပါမယ္။ ေလေၾကာင္းစြမ္းအားဟာ ၂၁ရာစုရဲ႕ပင္မ အသက္ေသြးေၾကာ တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ အေရအတြင္အတိအက် မဟုတ္ပင္မဲ႔ျမန္မာ အသာစီးမွာရွိႏုိင္ပင္မဲ႔ သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ဒါပင္မဲ႔အနာဂတ္စီမံကိန္းနဲ ႕ေျမအေနအထားမွာေတာ့ သိသိသာသာ ကြာဟခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေျမအနအထားမွာ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံဟာ ေသးငယ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေလယာဥ္မ်ားရဲ႔႕ ေလ့က်င့္ႏုိင္မူဟာ tranning aeraေတာင္ က်ပ္ညပ္ေနပါတယ္။ ထုိျပင္ေျမေနရာက်ဥ္းေသာေၾကာင္ ့စုျပံဳေနတဲ႔ရန္သူကုိ ေျခမႈန္းရလြယ္ပါတယ္။ 


F7 Fighters

ဒါအျပင္ေနရာယူမူ အမွားေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ ယခုေနာက္ဆုံး အပူတျပင္းေဖာက္လုပ္ထားတဲ ေလတပ္စခန္းအသစ္ဟာ ႐ႈးသြက္မူသက္သက္ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဳဟာအရ front line airbaseမွန္ပင္မဲ ႔ႏုိင္ငံက်ဥ္းေလးအတြက္ front line airbase ထားတာဟာ တကယ္မုိက္မဲမူပါ။ အေျမာက္တကမ္းစာသာသာမွာ ထားရွိထားတဲ႔ေလတပ္စခန္းဟာ စစ္ျဖစ္ရင္အရင္ဆုံးေျခမႈန္းခံရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုကဘဂၤလားေဒရွ္သည္လည္း ျမန္မာကဲ႔သုိ႕ပင္ တျခားစစ္မ်က္ႏွာစာျဖစ္တဲ႔ မဟာရန္သူဘက္ကုိသာ အားစုိက္ခဲ႔ျပီး တကယ္တမ္းျဖစ္လာတဲ႔အခါ စစ္မ်က္ႏွာစာကုိ အေရြ႕အေျပာင္းအခုခ်ိန္ထိ ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏုိင္ေသးပါ။ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္ရဲ႔ ႕ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးသည္လည္း အလြန္နိမ္႕က်ျပီး ေရဒါစခန္းတစ္ခုသာရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (ေနာင္တြင္ႏွစ္ခု) မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္ေလရဲ႕ ထုိးစစ္ကုိခုခံႏုိင္စြမ္း နည္းပါလိမ့္မယ္။

UN တြင္ သယ္ပို႔တာဝန္ယူေနသည့္ Mi17 ရဟတ္ယာဥ္

သုိေသာ္မိမိဘက္မွျပန္စဥ္းစားလွ်င္ေတာ့ မိမိတုိ႕သည္ႏုိင္ငံက်ယ္ျပန္႕ျခင္းေၾကာင့္၊ ပစ္မွတ္ျပန္႔ၾကဲမူေၾကာင့္၊ ပစ္ခတ္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း သိသိသာသာတုိးတက္လာတဲ ႔ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ ထုိးေဖာက္ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ Air Defenceလုပ္ရန္ႏွင့္ close support ေလာက္သာျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ထုိးစစ္အတြက္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

A5C Fantan 

 ထုိျပင္ဘဂၤလားေဒရွ္၌ A5၇စီးသာရွိသည္ကုိၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေနာင္၀ယ္ယူမည့္ေလယာဥ္သည္ F7သာျဖစ္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ေျမျပင္ပစ္ကူေပးေရး အပုိင္းအၾကီးအက်ယ္ အားနည္းလာႏုိင္ပါသည္။
အနာဂတ္အစီအစဥ္ကုိ ေျပာရရင္ဘဂၤလားေဒရွ္အတြက္F7သည္ အလြန္အသုံး၀င္ပါတယ္။ Areal interceptorျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသးငယ္တဲ႔ႏုိ္င္ငံအဖုိ႔ အလြန္အသုံး၀င္ပါတယ္။ ထုိေၾကာင့္BAF အေနျဖင့္F7ကုိ ထပ္မံျဖည့္ျခင္းသည္မွန္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါပင္မဲ့MAFကထုိF7ႏွင့္A5အစား 4th generation fighterမ်ားျဖင့္ အစားထုိးမည္ဟုယူဆရေသာၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ပုိမုိ အသာစီးရေနႏုိင္ပါတယ္ေရတပ္ဆိုင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ေရတပ္အေနျဖင့္ယွဥ္ထုိးၾကည့္လွ်င္ လက္ရွိအေနအထားအရ BNက အနည္းငယ္သာသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အနာဂတ္စီမံကိန္း၊ျပည္တြင္းတြင္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ႏုိင္မူ တုိ႕၌ကြာျခားလွမည္။ အနာဂတ္စီမံကိန္းတြင္ BNမွေရငုတ္သေဘာၤႏွင့္ဖရီးဂိတ္မ်ား ျဖည့္မည္ဆုိေသာေၾကာင့္BNက လုံး၀အသာစီးရႏုိင္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း MNသည္ကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။ 

 တစ္စီးတည္းေသာ္ ေခတ္မွီ ဖရီးဂိတ္

AUNG ZAYYA CLASSဖရီးဂိတ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္အသုံးျပဳႏုိင္ျပီး ေနာက္တြင္ ထုိအမ်ိဳးအစားေရယာဥ္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ထပ္မံတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ၀ယ္ယူမႈထက္စရိတ္စက ပုိသက္သာပါတယ္။ BN၀ယ္ႏုိင္ျပီပဲဆုိဦး တျဖည္းျဖည္းနဲ႕တုိးတက္လာမည့္ MNကုိေတာ့ၾကာရင္ ယွဥ္ႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါအျပင္F12လုိ ကုိယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂ္တ္ေတြကုိထုတ္လုပ္ႏုိင္ျပီျဖစ္ရာ ေရငုတ္သေဘာၤ၀ယ္ဖုိ႕သာ အားစုိက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိျပင္5seriesေတြက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္လုိ႔လည္း သိရတာေၾကာင့္ MNအတြက္ အားတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။

ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ၾကည္းတပ္ကေတာ့ ေျပာစရာမလုိေအာင္ ေကာင္းမြန္ျပီးသားပါ။ တစ္ဦးျခင္းရဲ႕ အရည္အျခင္း အေတြ႕အၾကံဳက အမ်ားၾကီးသာပါတယ္။ DSAမွာေျပာေနက်စကားတစ္ခုလုိေပါ့ မင္းဘာသာမင္း DSAမကလုိ႕ ဘယ္ကဆင္းဆင္းသိပ္မေၾကာက္တက္ဖူးေျပာေျပာ ပထမဆုံးတုိက္ပြဲမွာေတာ့ ႏွာေခါင္းထွယ္ထုိးတာပဲဆုိသလုိ တုိက္ပြဲရဲ႕ဖိအားကုိ မသိေသးတဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္တပ္မေတာ္အတြက္ ႀကီးမားတဲ႔စိန္ေခၚမႈပါ။ 


၂၀၀၉ခုႏွစ္ကျမန္မာနဲ႕စစ္ျပင္ၾကတဲ႔အခါလစာမလုံေလာက္ဟုအေၾကာင္းျပကာတပ္တြင္းပုန္ကန္မူေၾကာင့္လူ၅၀၀၀ေလာက္ထုတ္ျပစ္ရတာလဲBAအတြက္ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။

ၿမိဳ႔တြင္းတြင္ ေမာ္တာမ်ား အသံုးျပဳခ့ဲသည့္ ဘဂၤလားစစ္တပ္

ၿမိဳ႔တြင္းတြင္ ေလယာဥ္ပစ္စက္အေျမာက္အသံုးျပဳသည့္ ဘဂၤလားစစ္တပ္

ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေတြလုပ္သည္ပဲထားဦးေတာ့ ေလယာဥ္ေတြကguidedမ်ားျဖင့္ေတာ့ျပစ္ဖူးမည္မထင္။ သေဘာၤမ်ားကလည္း SSAဒုံးမ်ားေတာ့ျပစ္မည္မထင္။ ထုိေၾကာင့္ေလ့က်င့္မူသည္ကြာမည္လုိ႔ဆုိႏုိင္မည္ေလာ။ Operation dessert STROM တြင္ ပါ၀င္သည္ဆုိတာကလည္း MEDICALအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းလုံျခဳံေရးေလာက္သာ။ UN missionတြင္ပါ၀င္သည္ဆုိတာကလည္း လုံျခံဳေရးယူေပးျခင္းႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမူအတြက္သက္သက္သာ။ မိမိတုိ႕ဆီမွာထားလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ရွိေနမည့္အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳရေအာင္ႏွင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ထမ္းေဆာင္ရသည္မွာလည္းရဟတ္ယာဥ္သာျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ပင္ဆုိဆုိထုိမွ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြရမည္မွာ အမွန္ပင္။

ဘဂၤလားေဒ့္၏ ေခတ္အမွီဆံုးတာတိုပစ္ ဒံုးစနစ္

ျမန္မာ့ေျခလွ်င္ႏွင့္အေျမာက္၏ တုိက္စြမ္းရည္ကအလြန္ေကာင္းျပီးသားျဖစ္ပင္မဲ ႔ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းႏွင္ ့ ထုိေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားကုိတုိက္ပြဲ၀င္ အသင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္။ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ၇၅ရာခုိင္ႏႈန္းေသာလက္နက္မ်ားသည္
 ျပည္တြင္းကထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားၾကီးပုိမုိသာေစပါတယ္။
ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ပ့ဲထိန္းမ့ဲ အေျမာက္စနစ္


မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္လွ်င္ ရန္သူကုိေလ်ာ့တြက္ျခင္းဟာ အ႐ႈံးရဲ႕အစပါ။ သူတုိ႕ဘယ္လုိပဲလုပ္လုပ္ ကုိယ္တပ္ဖြဲ႕ေကာင္းဖုိ႕ ေခတ္မွီဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီအတြက္ရန္သူကုိ အထင္မေသးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီpostက ဘဂၤလားေဒရွ္ဘက္ကသာေနျပီလုိ႕ ထင္ျပီးစိတ္ဓာတ္က် ေနမွာစုိးလုိ႔ပါ။


(တကယ္ကိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတ့ဲ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...။ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳတ့ဲ ကို Sky Hunder ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ...။ ေနာက္လည္း ေလတပ္ရ့ဲ တိုက္စြမ္းရည္က့ဲသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား ေလ့လာမိေစရန္ ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္....။)

10 comments:

 1. ရန်သူကို အထင်မသေးပါနဲ့။ မိမိအင်အား ကိုပြန်သုံးသပ်ပါ။ စစ်ထဲဝင်သူ တစ်လကို ဘယ်နှဦး ရှိလဲ။ များလာအောင် ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ ၊ လွယ်လွယ်နဲ့ မဝင်မနေရ လုပ်မှာလား၊
  ဆရာတင်သန်းဦး​၊ ဆရာမြသန်းစံတို့လို မီဒီယာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ လိုပါပြီ၊ စစ်စည်းရုံးဘို့အတွက် အခုစသင့်ပါပြီ။
  အခုဖွဲ့စည်းပြီးသား ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို မြို့နယ်တွေခွဲလွတ်ပြီး စစ်စည်းရုံးရပါမယ်။
  စစ်သားဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူချင်အောင်၊ ဂုဏ်ယူတတ်အောင် လုပ်ရပါမယ်။
  တပ်​မ​တော်​က​ သင့်​အား​အ​လို​ရှိ​သည်​ ဆိုင်း​ဘုတ်​ထောင်​နေ​ရုံ​နဲ့​ အ​လုပ်​မ​ဖြစ်​ပါ။​ တိုင်း၊​ တပ်​မ၊​ ဌာ​န​ချုပ်​များ​မှ​ စစ်​တီး​ဝိုင်း​အ​ဖွဲ့​ များ​ကို​အ​သုံး​ပြု​ရ​ပါ​မယ်။​ သူ​တို့​လေ့​ကျင့်​တီး​မှုတ်​ရင်း​ စစ်​စည်း​ရုံး​ရ​ပါ​မယ်။​ လေး​စား​ပါ​တယ်။

  ReplyDelete
 2. Now,starting Cold war between Myanmar and Bangladesh. For long term economic development is important.Myanmar has good chance for economic growth.So, Bangladesh will be knocked down in the arm races.

  ReplyDelete
 3. Well, say much as you want, but in the end the Bangladesh army is deploying WS-33 200mm Terminal Guided MBRL along the myanmer border in the end of the year. This going to give sustainable fire power against myanmer postion. And as for the economic growth, mynamer's manufacturing in lacking, now only way it can trade is through mineral export which are going to run out in the future, and most of the companies that are extracting oil and gas are currently repatriating the wealth back to China, and US.

  ReplyDelete
  Replies
  1. At least we have somethings to extract out.What does Bangladesh have to extract? See long terms.

   Delete
 4. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာလည္း ၂၄၀မမ အတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးစနစ္ရွိပါေသးတယ္ခင္ဗ်ာ... ေနာက္အလွ်င္းသင့္ရင္တင္ေပးပါ့မယ္...။

  ReplyDelete
 5. I never worry about Bangladesh weapons,because those are singal use chinese weapons. Next five years, all are gerbish.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Neither, do Bangladesh. In fact last year's Maritime verdict Bangladesh own very comfortably and has now took over significant part of sea territory near myanmer. Also, most of myanemer's military is geared towards fighting and killing its own people in Northern rakhine states.And still myanmer army finding it hard to dislodge rebels from its border.It can't act outside it's border, Whereas Bangladesh army yearly contributes to UN peacekeeping mission by deploying C-130Bs and Frigates in Africa and Lebanon, now that's a capability Myanmer severaly lacks.

   I remind Bangladesh doesn't need to even fire a bullet to win a battle against myanmer, cos guess what they have already won. In 2008 when marauders from myanemr side wanted to venture into Bangladesh's EEZ they swiftly took actions which caused mynamer to back-off immediately without any resistance.

   Delete
  2. I want to see who will win a battle without external assistance. They just have 150000 troops including admin staff. 12000 are always out station for finding money (called UN peace keeping forces and earn USD 500 millions for 2012). consider they have active troops 138000 only.
   We may have enthic rebel prob. In the past, we all were united when our country is threaten by other country.
   1988, we have no jet fighter, no frigate, no air defence sys. One of our neibhour country planned to attack Myanmar during riot. But their leader asked a question,'' Can you get Yangon within one week? If not please don't do it. Because he had known very well about Myanmar. Even they possess bettter air force and Navy, they reconsider to do stupid things.
   Anyway we get some things from your comments.
   Cheers.

   Delete
 6. ျမန္မာလူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တပ္မေတာ္ကို
  ေခတ္မမီဖူး ဆိုျပီး အထင္ေသးၾကတယ္
  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ လက္ရွိ ပိုင္ိုင္ထားတဲ့ ကာကြယ္ေရး
  ပစၥည္းေတြအေၾကာင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေဖာ္ျပေပးပါ

  ReplyDelete
 7. ေအာင္မေလး လုပ္ၾကပါ ျမန္ျမန္ေလးၾကိဳးစားျပီး စစ္အင္အားကိုခ်ဲ႔ေပးပါ..အဓိကကေရတပ္နဲ႔ၾကည္းတပ္ပါ ၾကာရင္ ဒို႔တိုင္းရင္းသားရခိုင္လူမ်ိဳးကို အနာဂတ္လူငယ္ေတြ သမိုင္းစာအုပ္ထဲမွာပဲ ျမင္ဘူးလိမ့္မယ္...တာဝန္ရွိသူမ်ား ဒီကိစၥကိုအထူးအေလးထားၾကပါ

  ReplyDelete