Sunday, February 16, 2014

အေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္ မ်ားအတြက္ အေတြးတစ္စ

တပ္မေတာ္ေလတြင္ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနတဲ့ တုိက္ခုိက္ေရးေလယာဥ္(light attacker & Advance jet trainer)ေတြအျဖစ္ ယူဂုိဆလပ္ႏုိင္ငံထုပ္ G-4 super galeb နဲ႔ K-8/K-8W Karakoram ဆုိျပီးမ်ိဳးကြဲ သုံးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳလ်ွက္ရွိပါတယ္။

G-4 super galeb


ထုိအထဲတြင္ G-4 ေလယာဥ္ ထုပ္လုပ္ေသာ ယူဂုိဆလပ္၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ attackerအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ ထုပ္လုပ္ထားျပီး က်န္ advance jet trannierေတြထက္ payload အမ်ားအျပား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေနပါတယ္။ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ေလက အစီး၂၀မွာယူခဲ့ေသာ္လည္း ယူဂုိဆလပ္ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲမည့္ ေဘာ့စနီးယားအေရးအခင္းတြင္ မဟာမိတ္မ်ားသည္ ထိေရာက္စြာ ပစ္ကူေပးေနေသာ G-4တုိက္ေလယာဥ္မ်ား အႏၲာရယ္မွ လြတ္ကင္းရန္ စက္ရုံအား ဗုံးၾကဲတုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ေလအတြက္ ပထမအသုတ္ ၆စီးသာ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး A-5ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးဝယ္ယူခဲ့ရသည္။ ထုိအခါ G-4ေလယာဥ္မ်ားအား advance jet trainer အျဖစ္ အသုံးျပဳေနေသာ AT-33 T-birdေနရာမွာ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။
 K-8 Karakoram မ်ားကုိ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ F-7ကဲ့သုိ႔ Fighterမ်ားေမာင္းႏွင္ရာတြင္ Combat readyအတြက္ air to air သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ၾကိဳတင္သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ ကနဦး တုိက္ေလယာဥ္ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။

၂၁ရာစုတြင္ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည့္ light attackerမ်ား ေခတ္စားလာခဲ့သည္။ ၉/၁၁အေရးအခင္း ေနာက္ပုိင္း ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးမွာ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရး အတြက္ အသိတရားမ်ား လမ္းပြင့္လာပါသည္။ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နငိ္းေရးအတြက္ အာဖဂန္စစ္ပြဲအတြင္း F-16ႏွင့္ A-10ကဲ့သုိ႔ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေသာအခါ အပ္နဲ႔ထြင္းယူရမည္ကုိ ေပါက္ဆိန္နဲ႔ေပါက္သကဲ့သုိ႔ မလုိအပ္ပဲ ကုန္က်စရိတ္ၾကီးျမင့္ေနပါသည္။ စစ္မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ခုဖြင့္ေသာအခါ စီးပြားေရး ဂယက္ထသည္ အထိ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ အေမရိကန္ေလတပ္သည္ အထူးေလယာဥ္မ်ားထက္ ဘက္စုံသုံး မ်ိဳးကြဲေလယာဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ ၾကိဳးပမ္းလာသည္။ ထုိအခါ ေသာင္းက်န္းသူႏိွမ္နင္းေရးအတြက္ စရိတ္စက သက္သာျပီး ထိေရာက္စြာ ျပစ္ကူေပးႏုိင္သည့္ light attackerမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္လာခဲ့သည္။ OXေလယာဥ္စီမံကိန္းဟု လ်ိဳ႕ဝွက္ အမည္ေပးကာ counter-insurgency(COIN) ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ AT-6(PC-9ကုိ အေမရိကန္မွ လုိင္စင္ယူကာ ျပန္ထုတ္သည့္ ေလယာဥ္) ဆြန္ဇာလန္ႏုိင္ငံထုပ္ PC-21ေလယာဥ္ႏွင့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံထုတ္ Super Tucano ေလယာဥ္မ်ား တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ေလ PC တိုက္ေလယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ေလမွလည္း ထုိအခ်က္ကုိ အမိအရယူကာ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ တန္းျမင့္ဂ်က္ေလယာဥ္ သင္တန္းမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ K-8Wေလယာဥ္ကုိ TOTစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ စက္ရုံလုိက္ဝယ္ယူ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိK-8Wတုိက္ေလယာဥ္မွာ KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္ေသာ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးတြင္ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ပစ္ကူေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေလ K-8W မ်ား

သုိ႔ေသာ္ K-8ေလယာဥ္သည္ တုိက္ေလယာဥ္ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္တစ္စီးအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ သင့္ေတာ္မွဳ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ကနဦးတုိက္ေလယာဥ္ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္(lead in fighter trannier-LIFT) ေလယာဥ္တစ္စီးကုိ ဝယ္ယူရန္အစားထုိးရန္ လုိအပ္သည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေလ အတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ ေလယာဥ္ သုံးမ်ိဳးကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ထုိ ေလယာဥ္မ်ားမွာ-

၁။FTC-2000(JL-9)mountain eagle
၂။L-15 Lead In Fighter trannier
၃။Yak-130တုိ႔ျဖစ္က်သည္။

FTC-2000(JL-9)mountain eagle

-ထုပ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ-တရုပ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ
-ထုပ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ-CATIC aircraft production Chengdu aeronautical factory

တရုပ္တပ္မေတာ္ေလတပ္သည္ ေက်ာင္းဆင္းခါစ တုိက္ေလသူရဲေလာင္းမ်ားကုိ ၾကားခံေလ့က်င့္ေရး တုိက္ေလယာဥ္အျဖစ္ F-7တုိက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးလ်ွက္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ F-7တုိက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ၾကားခံတုိက္ေလယာဥ္ စစ္စစ္မဟုတ္ပဲ တုိက္ေလယာဥ္တစ္စီးျဖစ္ေပရာ K-8ေလယာဥ္ေမာင္းတက္ခါစ ေလသူရဲမ်ားအတြက္ ေမာင္းႏွင္ရခက္ခဲေစပါသည္။ထုိ႔အတြက္ သာမန္ပ်ံသန္းမူကုိ မနည္းသင္ၾကားရေသာအခါ နည္းဗ်ဳဟာေျမာက္ တုိက္ခုိက္ေရးေလ့က်င့္မွဳ အတြက္ထိေရာက္မူမရွိေပ။ ထုိေလယာဥ္၏ အျမန္ႏႈန္း အလြန္အမင္းျမင့္မားမွဳ ဟာ တုိက္ေလသူရဲငယ္ေလးမ်ားအတြက္ ၾကီးမားေသာ ေျခာက္လွန္႔မူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကားခံအစားထုိးရန္ ေလယာဥ္တစ္စီးအား အလ်ွင္အျမန္တည္ေဆာက္ေရး တာဝန္ေပးအပ္လာသည္။ ထုိအခါ ယခုလက္ရွိရွိေနေသာ FT-7(JJ-7)ကုိ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အလြယ္ကူဆုံးအစားထုိးမူပင္ျဖစ္သည္။ F-7မွာ F-7 interceptorကုိ multirole အျဖစ္ စမ္းသပ္ေနေသာ F-7MF စီမံကိန္းရွိေနေပသည္။ ထုိ F-7ေလယာဥ္သည္ ယခင္ေလယာဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အင္ဂ်င္ေလဝင္ေပါက္ intakeကုိ ေရွတြင္မထားပဲ ေဘးသုိ႔ Side intakeအျဖစ္ ထုတ္ထားသည္။

ယခင္ေလယာဥ္၏ ေလဝင္ေပါက္ထိပ္က ACPထဲတြင္ ေရဒါတပ္ဆက္ရေသာအခါ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ အားေကာင္းသည့္ ေရဒါတပ္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ထုိေၾကာင့္ side intakeအျဖစ္ထားကာ ေလယာဥ္ဦး Noseတြင္ ေရဒါတပ္ဆင္ႏုိင္ေပသည္။

ထုိပင္မဒီဇုိင္းကုိ အေျခခံကာ ႏွစ္ေယာက္ေမာင္း အေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ထုိေလယာဥ္သည္ Mig-21 mongolကုိ အေျခခံယူတည္ေဆာက္ထားေသာ FT-7Eေလယာဥ္ ကုိယ္ထည္ကုိ အေျခခံကာ F-7MFဒီဇုိင္းကုိ ေရာေႏွာ၍ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ထုိေလယာဥ္အား J-10,Su-27,J-11ကဲ့သုိ႔ေသာ 4th generation တုိက္ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ JL-9ေလယာဥ္ေတာင္ပံကုိ FT-7Eေလယာဥ္ေတာင္ပံကဲ့သုိ႔ ပင့္တင့္အားေကာင္းမြန္မွဳ နဲ႔ wing loading ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေသာ double delta wingကုိ တပ္ဆင္ထားသည္။ ထုိေတာင္ပံသည္ F-7Eကဲ့သုိ႔ပင္ leading edge flap မပါဝင္ေပ။ ေနာက္ထုိင္ခုံမွာ F-7ေလယာဥ္ကဲ့သုိ႔ ေရွ႕ထုိင္ခုံႏွင့္ တတန္းတည္း ျဖစ္မေနပဲ အနည္းငယ္ျမင့္တင္ကာ ေနာက္ထုိင္ခုံနည္းျပအတြက္ ေရွ႕ျမင္ကြင္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေစကာ သင္ၾကားရလြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ယခင္ FT-7အသုံးျပဳေသာ WP-7Bအင္ဂ်င္အစား F-7Eအတြက္အသုံးျပဳေသာ WP-13Fအင္ဂ်င္ကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ အီတလီႏုိင္ငံလုပ္ Grifo S-7 PESAေရဒါကုိ အသုံးျပဳထားျပီး electronic counter အျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ podမ်ားလည္း တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။ F-7ေလယာဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေတာင္ပံေအာက္ pylonေလးခုႏွင့္ ကုိယ္ထည္တြင္ တစ္ခု(အပုိဆီတုိင္ကီႏွင့္ တျခားစစ္ဆင္ေရးသုံး podမ်ားသာတပ္ဆင္ႏုိင္)တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။ payloadအျဖစ္ 2000kgအျဖစ္ငယ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ အသံထက္၁.၅ဆအထိပ်ံသန္းႏုိင္သည္။

FTC-2000(JL-9)၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္
-အင္ဂ်င္-WF-13P turbojet engine
-တြန္းကန္အားအခ်ိဳး-0.86
-အမ်ားဆုံးပ်ံႏုိင္ေသာႏႈန္း-အသံခက္၁.၅ဆ
-စစ္ဆင္ႏုိင္ေသာ အကြာအေဝး-၂၈၉မုိင္
တပ္ဆင္ႏုိင္ေသာ လက္နက္-PL-5,PL-7,PL-9(တာတုိျပစ္)PL-11(တာလတ္ျပစ္)ႏွင့္ ေဝဟင္-ေျမျပင္ျပစ္ ေလဆာပဲ့ထိန္းဒုံးမ်ား

L-15(JL-10)

JL-15ေလယာဥ္သည္ တရုပ္ျပည္သူသမၼတေလတပ္
 ေခတ္မွီကနဦးအေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္မ်ား ထုပ္လုပ္ေသာ nanchaung စက္ရုံကုိ cheduစက္ရုံမွာ ထုပ္လုပ္ေသာ FTC-2000အျပိဳင္ထုပ္လုပ္ရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ထုိL-15တုိက္ေလယာဥ္ကုိ yakovlev ကုမၸဏီမွ ထုပ္လုပ္ေသာ Yak-130ႏွင့္ အေတာ္ပင္ဆင္တူေနပါသည္။ ထုိေလယာဥ္အား Yakovlevကုမၸဏီမွ အကူအညီေပးခဲ့သည္ ဟူ၍လည္းဆုိပါသည္။ ေခတ္မွီတုိက္ေလယာဥ္တစ္စီးတြင္ ရွိသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည္စုံုျပီး ဖန္သားျပင္ေလယာဥ္ေမာင္းခန္း(glass cockpit)ႏွင့္ ေခတ္မွီေလ့က်င့္ေရးအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ထားသည္။ Angle of Attack 30°အထိ လႈပ္ရွားစစ္ကစားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္ျမင့္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ အထူးပင္သင့္ေလ်ွာ္ေသာ အေမာင္းသင္ တုိက္ေလယာဥ္တစ္စီးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ Su-27/30ႏွင့္ J-11/15/16ကဲ့သုိ႔ အဆင့္လြန္ လႈပ္ရွားစစ္ကစားႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ အထူးပင္သင့္ေတာ္သည္။ ပထမဆုံးစမ္းသပ္ေလယာဥ္တြင္ ယူကရိန္း၏ AI-222-25အင္ဂ်င္တပ္ဆင္ျပီး ဒုတိယေျမာက္ေလယာဥ္တြင္ AI-222-25Fအင္ဂ်င္တြင္ အပုိဆီေက်ြးစနစ္ A/Bပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အသံထက္ျမန္ေအာင္ ပ်ံသန္းလာႏုိင္ခဲ့သည္။ထုိေၾကာင့္ အသံထက္ျမန္ေသာ ေလယာဥ္ကုိ ကနဦးတုိက္ေလယာဥ္ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္(Lead in Fighter Trannier) အျဖစ္လည္းေကာင္း အသံထက္ျမန္ေအာင္မပ်ံသန္းႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္ကုိ တန္းျမင့္ အေမာင္းသင္ဂ်က္ေလယာဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ထုပ္လုပ္ထားသည္။ ယခုတန္းျမင့္ အေမာင္းသင္ေနေသာ K-8ေနရာတြင္ အစားထုိးျပီး L-15ျဖင့္ တန္းျမင့္အေမာင္းသင္ေရာ ကနဦးအေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္အျဖစ္ပါ အစားထုိးရန္စီစဥ္ေနပါသည္။ လက္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္သည့္ေနရာ အျဖစ္ ေတာင္ပံေအာက္ ေလးခုႏွင့္ ေတာင္ပံအဖ်ားတြင္ႏွစ္ခု တပ္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။

L-15အေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္၏ စြမ္းပကားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-

ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ-တရုပ္ႏုိင္ငံ
ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ-CATIC aircraft production Nanchaung aeronautical factory
-အင္ဂ်င္-AI-222-25(L-15AJT)
-AI-222-25F(L-15 LIFT)with afterbunner
-အမ်ားဆုံးပ်ံသန္းႏုိင္ေသာႏႈန္း-အသံထက္ ၁.၆ဆ
-စစ္ဆင္ႏုိင္သည့္အကြာအေဝး-340မုိင္
-အေဝးဆုံးပ်ံသန္းႏုိင္ေသာအကြာအေဝး-၁၉၆၈မုိင္

Yak-130

၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ရုရွား၏ L-29/39ေလယာဥ္မ်ား အစားထုိးရန္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျပီး Sukhoi S-54,Myasischev M-200,Mig-ATႏွင့္ Yak-UTSတုိ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ရာ Mig-ATနဲ႔ Yak-UTS တုိ႔သာက်န္ရွိကာ ဆက္လက္ ယွဥ္ျပိဳင္ေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ Yak-UTSကုိ Aermacchiႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲ ထုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ Amercchiမွာ ခြဲထြက္ကာ Me-346အျဖစ္ ထုပ္လုပ္ခဲ့သည္။၂၀၀၂ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ Mig-ATကုိ ကုိ အႏုိင္ရကာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ရုရွားေလတပ္မွ မွာယူခဲ့သည္။

Yak-130တုိက္ေလယာဥ္တြင္ ေခတ္မွီ စစ္ဆင္ေရးစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားျပီး 4++generationႏွင့္ 5 generationတုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္မည့္ေလသူရဲမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္မွဳ အေထာက္အပံ ၈၀%အထိ ေပးႏုိင္ပါသည္။ ေခတ္မွီ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ေလဆာစနစ္ျဖင့္ ပစ္မွတ္ရွာေဖြစနစ္(IRST) ေလသူရဲဦးထုပ္မွ ျပစ္မွတ္ခ်ိန္ရြယ္မူစနစ္(Helmet mounted sight system)ႏွင့္ ေခတ္မွီ ေလေၾကာင္းလမ္းညြန္ စနစ္မ်ားကုိပါ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အေပါ့စားတုိက္ခုိက္ေရးႏွင့္ ကင္းေထာက္ျခင္း တာဝန္ကုိပါ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျပီး payloadအျဖစ္ 3000kgအထိ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ podမ်ားကုိ တပ္ဆင္ႏုိင္ျပီး ကမာၻေျမဆြဲအား ၉ဆအထိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။AI-222-25အင္ဂ်င္ကုိ တပ္ဆင္ထားျပီး တြန္းကန္အားအခ်ိဳး ၀.၇၈အထိရရွိပါတယ္။ လက္နက္နပ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ေနရာ ကုိးခုရွိျပီး ကုိယ္ထည္ေအာက္ တစ္ေနရာ ေတာင္ပံေအာက္ ၆ေနရာ ေတာင္ပံအဖ်ားတြင္ ႏွစ္ေနရာ တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။

Yak-130အေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္၏ စြမ္းပကားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-
-ထုပ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ-ရုရွား
-ထုပ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ-Yakovlev
-အင္ဂ်င္-AI-222-25 turbofun engine
-အမ်ားဆုံးပ်ံႏုိင္ေသာ အကြာအေဝး-၁၅၈၂မုိင္
-တြန္းကန္အားအခ်ိဳး-၀.၇၈

အားနည္းခ်က္ႏွင့္အားသာခ်က္မ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

FTC-2000 moutain eagle

အားသာခ်က္မ်ား

-အေမာင္းသင္ေလယာဥ္တစ္စီး အျဖစ္သာမက တုိက္ေလယာဥ္တစ္စီးအတုိင္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ တာဝန္ ႏွစ္မ်ိဳးကုိ တစ္ခါတည္း ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးအင္အား နည္းပါးေသာ ႏုိင္ငံေတြအတြက္ တုိက္ေလယာဥ္တစ္စီးအျဖစ္ပါ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။
-ေရဒါပါေသာေၾကာင့္ ျမင္တာလြန္ စစ္ဆင္ေရး (BVR Combat)ကုိ အျခားေလယာဥ္မ်ားထက္စစ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း
-အီလက္ထေရာနစ္တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ကုိပါ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း
-အသံထက္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းႏုိင္ျခင္း
-ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရ လြယ္ကူျခင္း
-F-7ေလယာဥ္ႏွင့္ မကြာျခားေသာေၾကာင့္ နည္းပညာ ရႈပ္ေထြးမူ မရွိျခင္း

အားနည္းခ်က္
-အေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္ထက္ တုိက္ေလယာဥ္ ပုိမုိဆန္ေနျခင္း
-အင္ဂ်င္တစ္လုံးထဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ရမူ အားနည္းျခင္း
-K-8ေလယာဥ္ႏွင့္ ယွဥ္လ်ွင္ အျမန္ႏႈန္းမွာ အေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္တစ္စီးအတြက္ လုိအပ္သည္ထက္ ပုိမုိမ်ားျပားေနျခင္း
-လက္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္မူ နည္းပါးျခင္း
-FT-7ေလယာဥ္ႏွင့္သိပ္ကြာျခားမူ မရွိေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားမူအတြက္ ခက္ခဲျခင္း
-မ်ိဳးဆက္ျမင့္ 4++ Generation ႏွင့္ 5 generationတုိက္ေလယာဥ္တုိ႔အား ေထာက္ပံေပးႏုိင္မူ နည္းျခင္း
-အသုံးျပဳသည့္ႏုိင္ငံမွာ တရုပ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ေလတပ္က လြဲ၍ အသုံးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံမရွိျခင္း

L-15

အားသာခ်က္

-အသံထက္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းႏုိင္ျခင္း
-တန္းျမင့္ ဂ်က္ေလယာဥ္ အျဖစ္ေကာ အေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္ အျဖစ္ပါ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း
-လႈပ္ရွားစစ္ကစားမူ ေကာင္းမြန္ျခင္း
မ်ိဳးဆက္ျမင့္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံေကာင္းမ်ား ေပးႏုိင္ျခင္း
-အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမူေကာင္းမြန္ျခင္း
-ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမူခံရျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူမူရွိျခင္း

အားနည္းခ်က္

-တရုပ္ေလတပ္က FTC-2000နဲ႔ တင္ဒါယွဥ္ျပိဳင္မူတြင္ ရႈံးနိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ အပုိပစၥည္း ရရွိရန္ခက္ခဲျခင္း
-နည္းပညာရႈပ္ေထြးမူရွိျခင္း
-ေရဒါမပါဝင္ျခင္း
-စစ္ဆင္ေရးတြင္ အသုံးက်မူနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးအင္အားနည္းေသာ ႏုိင္ငံေတြ အတြက္ ခက္ခဲေစျခင္း

Yak-130

အားသာခ်က္မ်ား
-ေခတ္မွိတုိက္ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံျဖစ္ေစျခင္း
-အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရျခင္း
-စစ္ဆင္ေရးတြင္ အသုံးဝင္မူေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ Attackerတစ္စီးကဲ့သုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း
-လက္နက္တပ္ဆင္ သယ္ေဆာင္ႏုိင္မူ ေကာင္းမြန္ျခင္း
-ရုရွားႏုိင္ငံထုပ္လက္နက္မ်ိဳးစုံတပ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း
-ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား အသုံးျပဳမူေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ ေလယာဥ္ျဖစ္ျခင္း

အားနည္းခ်က္

-နည္းပညာရႈပ္ေထြးျခင္း
-ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သုံးသပ္ခ်က္
ျမန္မာတပ္မေတာ္ေလအတြက္ ကနဦးတုိက္ေလယာဥ္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖင့္ တုိက္ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္မည့္ ေလသူရဲမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရုံမ်ွမက တုိက္ေလယာဥ္တြင္ သင္ၾကားေပးရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးပါသက္သာျပီးသား ျဖစ္ေစပါတယ္။ထုိေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကနဦးအေမာင္းသင္တုိက္ေလယာဥ္(Lead in fighter trainer)မ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

sky(၁၆.၂.၂၀၁၄)

6 comments:

 1. အရမ္းမိုက္တဲ့ ေဆာင္းပါးေလးပါ ကို စကိုင္း ဟန္တာ ေရ႕.....။ ေက အိတ္ ကို စက္ရံု ေတာင္ ၀ယ္ လိုက္တယ္ ဆို လို႕အားရမိရံု ရွိေသး... အစား ထိုး ရမယ့္ အေျခ ေရာက္ ႏွင့္ ေနပါေပါ့လား ဆို တာ သိရလို႕... အားတစ္၀က္ျပန္က်တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါေလ...လ/၀ ဆို တာေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ အမ်ား ျပည္ သူမွာ ျမင္သင့္ တာ ေလးပဲ ျမင္ခြင့္ရလို႕ ေက်နပ္ေနရေပမယ့္.. ဒါ့ ထက္သာ တာၾကီး ေတြေတာ့ ပံု ေအာ ေနမွာ ပဲ ဆို ျပီး.. ၾကိတ္ေပ်ာ္ ေနမိတာဗ်...။ လာမယ့္ မတ္ ၂၇ မွာ ဘာ ေတြမ်ား ထြက္ ျပလိုက္မလဲ.... လို႕ ပံု ေဖာ္ မွန္းဆေနရတာနဲ႕ အခု ကတည္း က ရင္ခုန္ေနရျပီဗ်ာ..။ ၾကည္း ၊ ေရ၊ ေလ.. အားလံုးအဲဒီေန႕မွာ... အသစ္ေတြခ်ည္း ပဲ... တပ္ေတာ္ ၀င္ျပလိုက္..ရင္ . ေဒသတြင္း မွာ ဆရာ.. ျဖစ္သြား ေလာက္တယ္ေနာ့........။ အခု လည္း မေခပါဘူး... ျဖစ္ခ်င္တာကို ေျပာၾကည့္ တာပါ...။ ၀မ္းသာပါတယ္ဗ်ာ.......။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အဆဆ တိုးတက္ပါေစ...။

  ReplyDelete
 2. အေကာင့္ပိုင္ရွင္ရဲ ့့ဖု့န္းနံပါတ္ေလးလိုခ်င္ပါတယ္

  ReplyDelete
 3. I would like to recommendation for Yak -130

  ReplyDelete
 4. ဗဟုသုတေတာ္ေတာ္ေလးရပါတယ္ဗ်ာ ေက်းဇူးပါ

  ReplyDelete
 5. K-8wေတြကိုသေဘာက်တယ္

  ReplyDelete