Wednesday, July 16, 2014

ေလတပ္၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ျခင္းတပ္မေတာ္(ေလ)ရ့ဲ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ တိုက္ေလယာဥ္အေၾကာင္း ေျပာၾကရင္ မပါမျဖစ္တ့ဲ တိုက္ေလယာဥ္ကေတာ့ အားလံုးသိတ့ဲအတိုင္း JF-17 လို႔ေခၚတ့ဲ တရုပ္န႔ဲ ပါကစၥတန္ေလတပ္မွ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ခ့ဲတ့ဲ တိုက္ေလယာဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္...။ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္ကို လက္ရွိမွာ ပါကစၥတန္ေလတပ္ကသာလွ်င္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိၿပီး JF-17 Block.II အဆင့္ကို ႀကိဳးပမ္းေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္...။ ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးတ့ဲ အခ်က္လက္မ်ားအရ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း JF-17 တိုက္ေလယာဥ္အား အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေလ့လာမိၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္...။ဒါေၾကာင့္ ဒီပိုစ့္မွာေတာ့ JF-17 အေၾကာင္းကိုခ်န္ၿပီး အျခားေသာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတ့ဲ ေလယာဥ္အမ်ိဳးစားမ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္..။

ေလတပ္အေနျဖင့္ မၾကာေတာ့ေသာ ကာလမ်ားမွာ F-7 IIK တိုက္ေလယာဥ္မ်ား န႔ဲ A-5CM ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားကို အနားေပးဖို႔ ေဆာင္ရႊက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လစ္ဟင္းလာမယ့္ အဆိုပါ ေနရာမ်ားအတြက္ ေခတ္မီမ်ိဳးဆက္သစ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေလ့လာ၊သံုးသပ္လွ်က္ရွိေနပါတယ္...။ A-5CM မ်ားဟာ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္အမ်ိဳးစားျဖစ္ၿပီး သူ႔အခ်ိန္အခါအရ အားထားရသည့္ တိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ္လည္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔မွအပ ယေန႔ေခတ္ကာလမ်ားမွာေတာ့ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္သီးသန္႔ထက္ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ပိုမိုအသံုးျပဳလာၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္...။

 JH-7A ဗံုးႀကဲေလယာဥ္

သို႔ေသာ္ လိုအပ္ခ်က္အရ အဆိုပါ A-5CM ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးမည္ဆိုပါက လက္ရွိတပ္မေတာ္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးမွာ JH-7A ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္...။ JH-7A မ်ားသည္ တရုပ္တပ္မေတာ္မွ တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္အမ်ိဳးစားျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေလတပ္၏  F-111 ေလယာဥ္မ်ားက့ဲသို႔ပင္ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရႊက္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္..။ ေျမျပင္ ပစ္မွတ္မ်ားအျပင္ ပင္လယ္ျပင္ ပစ္မွတ္မ်ားကိုပါ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္းရွိတ့ဲအတြက္ ေရတပ္အတြက္လည္း အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစမွာ မလႊဲပါဘူး။ လက္နက္သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ေနရာ ၉ခုအထိပါရွိၿပီး C-802A သေဘၤာဖ်က္ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ား တပ္ဆင္ထားႏိုင္ပါေသးတယ္..။ ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္သက္သာျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမွင့္ နည္းပညာမ်ားပါဝင္ျခင္းအျပင္ တပ္မေတာ္ရ့ဲ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အရ JH-7A ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားဟာ ေလတပ္ရ့ဲ မ်ိဳးဆက္သစ္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္းျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ားပါတယ္..။

MiG-29M ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္

ေနာက္ထပ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတ့ဲ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားကေတာ့ MiG-29M/M2 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္..။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရ့ဲ ရုရွားခရီးစဥ္မွာ အဆိုပါ တိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးစားျဖင့္ လိုက္ပါေလ့လာခ့ဲဘူးတ့ဲအတြက္ စဥ္းစားစရာအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္...။ MiG-29M အမ်ိဳးစားမ်ားဟာ ပံုပန္းအရ ေလတပ္၏ MiG-29B မ်ားန႔ဲ ခပ္ဆင္ဆင္လို႔ ျမင္ႏိုင္ပင္မယ့္ ေလယာဥ္ရ့ဲ ကိုယ္ထည္တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းန႔ဲ အတြင္းပိုင္းတပ္ဆင္ထားတ့ဲ စနစ္မ်ားဟာ အလြန္ကြာျခားသြားၿပီးျဖစ္ပါတယ္...။ Super Fulcrum လို႔ တင္စားေခၚေဝၚၾကတ့ဲ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားမွာေတာ့ Zhuk-ME ေရဒါစနစ္တပ္ဆင္ထားၿပီး အကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၁၂၀မွေနကာ ပစ္မွတ္ ၁၀ခုအား ရွာေဖြေပးႏိုင္ၿပီး ပစ္မွတ္ ၄ခုအား တၿပိဳင္နက္တည္း တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္းရွိလာပါတယ္...။ ေဝဟင္ပစ္မွတ္မ်ားအျပင္ ေဝဟင္မွ ေျမျပင္၊ေရျပင္ပစ္ ဒံုးမ်ား တပ္ဆင္ထားႏိုင္ကာ ေရျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအတြက္လည္း ေအာင္ေဇယ် ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ Kh-35P ၏ မ်ိဳးကြဲ Kh-35E ဒံုးမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ပါတယ္..။ ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအတြက္လည္း Kh-29T, Kh-31A,Kh-31P ႏွင့္ Kh-35E ပ့ဲထိန္းဒံုးစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္တ့ဲအျပင္ ပ့ဲထိန္းဗံုးမ်ား၊ ပ့ဲထိန္းမ့ဲဗံုးမ်ားန႔ဲ ပ့ဲထိန္းမ့ဲ ေရာ့ကစ္မ်ားလည္း တပ္ဆင္ထားႏိုင္ပါေသးတယ္..။ ဒါေၾကာင့္ MiG-29M တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္အတန္းစားလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အထူးေလ့လာေနၾကရတ့ဲ တိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္...။

 MiG-29SMT တိုက္ေလယာဥ္

ဒီေနရာမွာ တစ္ခ်က္ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိရွိရင္းစြဲ MiG-29SE မ်ားကို SMT အဆင့္ျမွင့္တင္မေပးႏိုင္ဘူးလားဆိုတ့ဲ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္...။ ဟုတ္ပါတယ္.. ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနန႔ဲ ေလတပ္ရ့ဲ အစီးေရ ၂၀ေက်ာ္ေသာ MiG-29SE မ်ားကို SMT အဆင့္ထိျမွင့္တင္ထားႏိုင္သလို ျမန္မာ့ပိုင္နက္ကို အၿမဲက်ဳးေက်ာ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိတ့ဲ ဘကုန္းေလတပ္ကလည္း ၄င္းတို႔ရ့ဲ ၆စီးေသာ MiG-29SE မ်ားကို SMT အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္...။ ေလ့လာမိေသာ အခ်က္မ်ားအရ အဆုိပါ SMT မ်ားအေနျဖင့္လည္း MiG-29M မ်ားနီးနီး စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိလာၿပီးျဖစ္ရာ ေလတပ္အေနျဖင့္ M အဆင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းထက္ ရွိရင္းစြဲ B မ်ားအား SMT အဆင့္ထိ ျမွင့္တင္ရင္း ပိုမို၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳး ျဖည့္တင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ ေလတပ္အေနျဖင့္ ဘကုန္းရ့ဲ ေဝဟင္ထိုးစစ္ကို အထူးတလည္ စိုးရိမ္စရာ မရွိပင္မယ့္လို႔ ယိုးဒယားေလတပ္ရ့ဲ Gripen ဆြီဒင္ထုတ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိုလည္း သတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္...။

MiG-35 ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာေတာ့ နည္းပညာအသစ္ Zhuk-AE ေရဒါစနစ္ပါဝင္လာၿပီးျဖစ္ကာ ေဝဟင္ပစ္မွတ္မ်ားကို အကြာအေဝး ၁၆၀ ကီလိုမီတာ ႏွင့္ ေရျပင္ပစ္မွတ္မ်ားကို အကြာအေဝး ၃၀၀ ကီလိုမီတာမွ ေထာက္လွမ္းဖမ္းယူႏိုင္ပါတယ္..။ Zhuk-AE ေရဒါစနစ္မ်ားဟာ ပစ္မွတ္ ၃၀ကို ရွာေဖြဖမ္းယူႏိုင္ၿပီး ပစ္မွတ္ ၆ခုကို တၿပိုင္တည္း ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္...။ လက္နက္သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ေနရာ ၉ခုပါရွိလာကာ ေျမျပင္၊ေဝဟင္န႔ဲ ေရျပင္ပစ္မွတ္မ်ားကိုပါ တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္...။ ထို႔အျပင္ MiG စီးရီးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားရ့ဲ Mikoyan Companyထုတ္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ား တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး ကမာၻ႔ေလတပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးသည့္ နည္းစနစ္မ်ားပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္...။ MiG-35D ဘက္စံုသံုး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ အေမရိကန္ရ့ဲ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္တ့ဲ F-35 ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္...။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂါတ္တိုက္ေလယာဥ္အေၾကာင္း ေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္ဟာ အဓိက စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္အျဖစ္ အၿမဲရွိေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္...။

ေနာက္ဆံုးအေနန႔ဲ အထက္ပါေဖာ္ျပခ့ဲတ့ဲ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ စစ္ဆင္ႏိုင္မႈအက်ယ္အဝန္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားၿပီး ခရီးရွည္ထိုးေဖာက္စစ္ဆင္ႏိုင္မယ့္ ေလတပ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Sukhoi မွ ထုတ္လုပ္သည့္ SU စီးရီးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို စဥ္းစားရပါေတာ့မယ္...။ မိမိတို႔ေလတပ္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ မည္သည့္ရန္သူကိုမဆို ရင္ဆိုင္ေခ်မႈန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ခရီးရွည္ထိုးေဖာက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ လိုေကာင္းလိုလာႏိုင္ပါတယ္...။ ေဒသတြင္းေလတပ္မ်ားမွာေတာ့ SU စီးရီး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တရုပ္၊အိႏိၵယတို႔အျပင္ ဗီယက္နမ္၊မေလးရွားန႔ဲ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္...။ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္လက္မ်ားအရ မေလးရွားေလတပ္၏ SU-30MKM တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အထိပင္ ခရီးရွည္ပ်ံသန္း စစ္ဆင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ယိုးဒယားေလတပ္၏ Gripen တိုက္ေလယာဥ္မ်ားထက္ပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္...။

မေလးရွားေလတပ္၏ Su-30MKM တိုက္ေလယာဥ္


အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္၏ Su-27 ႏွင့္ Su-30 စီးရီးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား


ဗီယက္နမ္ေလတပ္၏ Su-30MKK န႔ဲ Su-30MK2V တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတပ္မေတာ္(ေလ)အေနျဖင့္လည္း Suစီးရီး တိုက္ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားကို ဝယ္ယူဖို႔ စဥ္းစားခ့ဲမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရ့ဲ လိုအပ္ခ်က္န႔ဲ အကိုက္ညီဆံုးကေတာ့ ရုရွားေလတပ္ရ့ဲ ကမာၻေက်ာ္ Su-27 မ်ိဳးကြဲမ်ားထဲကမွ Su-27SK ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ထားတ့ဲ Su-27SKM ဟာ အသင့္ေသာ္ဆံုးေသာ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္...။ Su-27SKM မ်ားဟာ တစ္ေယာက္ေမာင္း ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ား၊ ပ့ဲထိန္းမ့ဲဒံုးမ်ားျဖင့္ ရာသီဥတုမေရႊး၊ ေန႔၊ည ပ်ံသန္းစစ္ဆင္ႏိုင္တ့ဲ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္...။

လက္နက္တပ္ဆင္ႏိုင္မႈ အပိုင္းကိုေတာ့- 
စက္ေသနတ္-Gsh-301 ၃၀မမ စက္ေသနတ္
လက္နက္ခ်ိန္ဆြဲႏိုင္သည့္ေနရာ- ၁၀ေနရာ
ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒံုး-R-27T1, R-27ET, R-27R1, R-27ER1ဒံုးမ်ား
                             RVV-AE တာလတ္ပစ္ ပ့ဲထိန္းဒံုး
                             R-73E တာတိုပစ္ ပ့ဲထိန္းဒံုး
 ေဝဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ဒံုး ႏွင့္ ဗံုး-Kh-31A တာလတ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုး
                                      Kh-31P တာလတ္ ေရဒါဖ်က္ဒံုး၊
                                      Kh-29L တာတို ေလဆာပ့ဲထိန္းဒံုး
                                      KAB-500Kr, KAB-500-OD ႏွင့္ KAB-1500Kr ပ့ဲထိန္းဗံုးမ်ားအျပင္
 အျခားေသာ ပ့ဲထိန္းမ့ဲဗံုးမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားႏိုင္ပါသည္။

Su-27SKM တိုက္ေလယာဥ္၏ တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ လက္နက္မ်ားျပပံု
ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအရ Su-27SKM တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ ေလတပ္ရ့ဲ ခရီးရွည္ ထိုးေဖာက္ပ်ံသန္းစစ္ဆင္ႏိုင္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ််ိဳးဆက္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ၿပီး MiG-29M (သို႔) MiG-35 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ တြဲကာ ပ်ံသန္းလာသည့္ ေလတပ္၏ Su-27SKM အုပ္အား ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္...။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မိမိ တစ္ဦးတည္း၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာထားခ်က္မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး စာဖတ္သူ ညီ၊အစ္ကိုမ်ားအေနျဖင့္ တထစ္ခ်က္မွတ္ယူျခင္း မျပဳေစလိုပါ...။ အားနည္းခ်က္မ်ား၊အခ်က္လက္အမွားမ်ားရွိပါက
 ေဝဖန္၊ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္...။

ေလးစားလွ်က္- ကိုMM

တပ္မေတာ္(ေလ)၏ အျဖစ္လာႏိုင္ဆံုးေသာ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား
MiG-35 ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္

 Su-27SKM ဘက္စံုသံုးတုိက္ေလယာဥ္

ကိုးကားခ်က္မ်ား-
http://en.wikipedia.org/wiki/JH-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_MiG-29M
http://en.wikipedia.org/wiki/Mig-35
 http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_JAS_39_Gripen
 http://en.wikipedia.org/wiki/Su-30
http://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-30MKM
 http://www.knaapo.ru/eng/gallery/aircrafts/combat/su-27skm/index.wbp

25 comments:

 1. က်ြန္ေတာ္အျမင္က mig 35 ကိုပိုျကိုက္တယ္။တရုပ္ေလယာဥ္မဝယ္ေစခ်င္ဘူး။မရည္အတြက္ထက္အရည္အေသြးကိုဦးစားေပးခ်ငိတယ္။ကို mm ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဗဟုသုတရလို႔ပါ။ပို႔ျမန္ျမန္တင္ေပးပါ နာရီမလပ္ဝင္ျကည့္ေနပါတယ္။အားေပးလ်က္ပါ။

  ReplyDelete
 2. ကို mm ေရ က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ mig 35 D တစ္အုပ္ su 27 skm ၆စီး ေလာက္ဝယ္ လက္ရွိ mig 29 SE /Bေတြကို smt ေျပာင္း jf 17 block lll project မွာ ဝင္ျပီးရင္းနီး ထား ကိုတိုင္လည္းထုပ္နိုင္ေအာင္ေလ ကိုmm က္ုေက်းဇူးပါ အားေပးေနပါတယ္

  ReplyDelete
 3. Zhuk- ME နဲ႕ Zhuk - AE က အေတာ္ ကြာ တယ္ေနာ.....၊ ခရီးရွည္ ထိုး ေဖာက္တိုက္စစ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္ကို ၾကိမ္း ေသ ေပါက္ထည့္ စဥ္းစား ရေတာ့ မယ့္ ေခတ္က ေရာက္လာ ျပီ ကိုးး...၊ ဒီလို ဆို လို အပ္ပါတယ္...။ ဆူ ခိြဳင္း ၂၇ အက္စ္ေက အမ္ က အင္ဒို ၊ မေလး က ေကာင္ ေတြထက္ သာ မလား.....၊ သာရင္ ၀ယ္ပါဗ်ာ..။ ဟာ့ဒ္ ပိြဳင့္ က ၁၀ ခု ေတာင္ ေနာ္...။ အားရစရာ...... ပါပဲ..။ မစ္ဂ္ ၃၅ က ၾကိမ္း ေသ ေပါက္ေရာက္လာ မယ္ ထင္ပါတယ္..။ ေလ က ဒုခ်ဳပ္ေတာင္ လူသိရွင္ၾကား ေမာင္း ျပထား တာ ပဲ..။ ၂၀၁၅ ဆို ... ေရာက္ေနေရာ ေပါ့... ေနာ.....။

  မစ္ဂ္ ၂၉ အမ္ ေတြ လည္း မိုက္တယ္..... ၊ အက္စ္အမ္တီ ေရဒါက က်ေတာ့ ပို ျပီး ေ၀းေ၀း မိတယ္ေကာ... ဆရာ...မိုးျမင့္ ..၊ ရွိရင္းစြဲ အက္စ္ အီးး ...ေတြက ၂၀ ေက်ာ္ေတာင္ ဆို ေတာ့.... ၊အဆင့္ ျမွင့္ ျပီး ရင္.. အက္စ္ အမ္တီ အစီး ၂၀ ေက်ာ္... ျဖစ္လာ မယ္.....၊ အမ္က တစ္အုပ္ေလာက္ ၊ ၃၅ က ႏွစ္အုပ္ေလာက္ရယ္.. ၊ ဆူခိြင္း က တစ္အုပ္ေလာက္ရယ္.. ဆိုရင္.... ေဒသတြင္း မွာ... ဆရာ ၾကီး ျဖစ္သြား ျပီ...ေနာ္..။

  ေဂ်အိတ္ခ်္ ဆဲဗင္း ေတြကို ဟို ေက အိတ္ေတြထုတ္သလို လိုင္စင္ယူ ျပီး ထုတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္း တယ္ဗ်...။ ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ ျဖစ္လာ မယ္....။ ဘ ေလာက္ကို အသာ ေလး ဖိထား လို႕ရတယ္ေနာ..။ ရိုးရိုးသား သား စိတ္ထဲရွိတာ ေျပာရရင္... အကုန္ လို ခ်င္တယ္ ဗ်ားးး။ အကုန္မ၀ယ္ႏိုင္ရင္လည္း.... အခု လို ဆရာ ေတြ အဆူဆူ ရွိေနတာ.... သာမွာ နာ မွာ တြက္ခ်က္ျပီး စနစ္တက် ၀ယ္ၾကမယ္ ဆို တာ ယံုၾကည္ လို႕.... ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္ ၾကည့္ ေနရံု ပဲရွိေတာ့ တယ္....။ ကၽြန္ေတာ္ က လည္း ေန႕စဥ္ နီးပါး ၀င္ၾကည့္ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဗဟုသုတ ရလို႕ပါ..။

  ပိုစ့္ မ်ားမ်ား တင္ေပးၾက ပါဗ်ာ...။ အားေပးေနပါတယ္..။

  ReplyDelete
 4. ပိုက္ဆံရွိရင္အကုန္၀ယ္မယ္ ၾကိဳက္တယ္ဗ်ာ

  ReplyDelete
 5. Su-30MKK န႔ဲ Su-30MK2V က အ၇ည္အေသြးေကာင္းတယ္။
  အဓိကက အရည္ အေသြးပဲ။
  တကယ္တန္း ယွဥ္လာျပီဆုိ အရည္ အေသြးက စကားေျပာတယ္။
  အေရအတြတ္က သာမညပါ။

  ReplyDelete
 6. က်န္စစ္သားျကီးေနာက္ဆုံးပုံခန့္ခန့္ျကီးတင္ေပးပါဗ်ိဳ႕

  ReplyDelete
 7. MDW is now sharing its dream what MAF will possess in the nearest future, MDW gave a hint JF-17 was one of most possible options. Many web sources indicated that now Burma is planning to induct 32 FC-1. Some said it has already planned to produce (most probably assembled) in domestic with the help of China. If it is true, it is disappointing in any point of strategic calculation.

  Even Pakistani disliked their co-product’s design flaw. Many changes and modification were made even from the very short period of beginning. Unknown generation may be 3+ or 4 generation (China never used FC-1) is no way to be compatible for future high tech stealth using aerial combat.

  Pakistan has its own strategic needs to possess this low tech FC-1, which is not relevant at all to Myanmar. A country’s weapon systems and armament programs directly related to its strategic posture. It is very interesting. I want to say a little.

  In calculation of conventional war fighting capability, Pakistan’s strategic posture is gradually shrinking while (because of) India on the other hand gradually growing and emerging during the previous two or three decades.

  No chance for deep penetration against enemy’s massive IADS, quantitatively not enough strength and qualitatively lack of capability of military hardware for long range massive air strike on enemy’s strategic targets, and gradually becoming purely defensive posture in aerial combat to deter India’s growing massive air power in future war scenario and possible major role of air interdiction of PAF on India’s offense with huge mobile armour columns, demanded this low tech low level aircraft. Because Pakistan knows very well that relatively small and lack of resources PAF is no way to compete with emerging IAF and its rich resources both in terms of quality and quantity of military hardware, no chance to strategic air strike on India. The real game changer in India-Pakistan strategic balance is the growing economy of India and its rich available various sources (international arm suppliers) to induct much capable military hardware.

  Pakistan seriously relies on nuclear deterrent against the Indian new war doctrine “Cold Start”, and its major offensive strike or counter retaliatory attack solely depends upon their nuke tipped missiles. Unlikely to the past situations, Air Force is becoming limited and only secondary role in Pakistan’s strategic defense against its sole and major enemy India. Because everyone knows building the modernized and large air force seriously demands the nation’s wealth, technological expertise, human resources. The most important thing is money. Even though money cannot make everything, it can make many things what a country needs. Actually rocket and missile arsenal is a cost effective solution for a relatively poorer. Fundamental problem is that economically Pakistan is far behind and can’t compete with growing and emerging India.

  Pakistan clearly announced that in case it were attacked by even conventional forces from India as to the Indian new war doctrine “Cold Start”, all the situation will change to thermonuclear war, it means that they will retaliate with nukes. Because unlikely to 60’s and 70’s era, Pakistani realized their conventional forces are comparatively becoming inferior or weaker to those of gradually stronger India.

  Even though their two fronts rapid assault war style called “Cold Start” which simultaneously engage with Pakistan and China in two different western and eastern theatres one after another, to engage Pakistan first with rapid conventional assault dedicated to occupy Pakistan High Command in Rawalpendi without starting any nuke war and after that swiftly turn into another theatre “China”, is too fantastic and not realistic idea by India’s war planners, why India formulate the “Cold Start” doctrine is that Indian belief of their conventional forces are much more stronger and efficiently maneuverable than ever before by changing some structure of strike forces. Indian got self confidence to some extent in handling Pakistan.

  ReplyDelete
 8. It was just like a gambling, because main theme of “Cold Start” is based upon the assumption of Indian war planners that with new blitzkrieg style operation, IAF and Indian army can take strategic surprise, deep penetrate with more maneuverable force structure to paralyze the enemy’s decision making level and force concentration, after that easily disrupt the cohesion of Pakistani defensive structure and within 48/72 hours they can thrust to Rawalpendi and occupy Pakistan army headquarter before Pakistanis cannot use nuke weapons.

  It is very skeptical that kalas have such outperforming and outstanding talents. Their level of military thinking, fighting spirit, decisiveness and capability for battle management skill in almost uncertain environment of battlefield is very questionable. Kalas are not Germans. Though they have superior massive forces and some quality hardware, operational art and individual capability of fighters and troops, and their supreme commands may not perform high standard, deadly and tightly accurate, high maneuver mobile warfare. Both india and Pakistan needs much capability to perform modern blitzkrieg operation to achieve the limited strategic goals, any kind of military conflicts between kalas will eventually lead to the most deadliest attrition warfare.

  Pakistan’s strategic demand in such a scenario can be understood that it doesn’t necessarily need highly capable, long range, the most sophisticated strike/ air superiority fighter to deeply penetrate the heavily defended enemy’s air space. In dealing with Indian threat, Pakistan gave up the strategic offensive air power because they can’t. Instead, their option is nuclear deterrence. Pakistan effective counter challenge is very clear, just a warning to India not to be fantastic that any start of limited war will change to nuclear catastrophe.

  Burma’s strategic defense scenario is very much different.
  Burma is now facing a strategic dilemma, psycho pathetic Bangladeshis are always provocative, peeping what Burma is doing, and after that imitate what Burma does as if a monkey imitate a human’s behavior. But Burmese must know this imitation has many limitations, in the long run, Bangladesh has lack of resources and potentials to compete Burma’s armament. It means if Bangladesh want arm race with Myanmar, let it be. Burma will be the winner. Myanmar must raise the highest tempo of the arm race and then knock out and finish the Bangladesh. We must control that agile state with superior power.

  Bengali monkeys are strategically testing the all round potential power, strength and response of Burma as if an agile monkey is teasing a human being.

  If MAF induct FC-1, probably Bangladesh may buy more capable J-10A or B to gain superiority in one corner, even they might try primitive style barely stripped SU-30 (original version lack of highly efficient radar, BVRAAM and electronic warfare suits) at least as a propaganda counterpunch to exploit Burma, or as a mean to degrade Burma’s profile in international arena. Psychologically, it can arouse hysterias Bengalis to do something more superior than Burma if they can get a favorable chance.

  Today, military analysts generally (generally) assess impressive conventional war fighting capability and military power of a nation based upon how much it can perform long range and high lethal expeditionary operations and how much it has intensely destructive power with pin point accuracy.

  ReplyDelete
 9. Not recently, for many years, many Bangladesh websites and media intentionally insinuate and insult the profile of Burma with deliberate lies and demagogies. Bengali monkeys are waging propaganda war against Burma from their media. They have very wicked idea, they are tackling Burma and India by exporting their half starving baggers, internationally called stateless people. They know very well they can give Burma serious troubles in domestic and international arena by using their Trojan horse. Politically and diplomatically it is very disastrous for our nation.

  One day Burma must revenge those disgusting monkeys called Bengalis.

  In roughly calculation, according to the web sources not including weapons, spare parts and training, a raw price of a multi role super flanker worth roughly $ 65 million. Much cheaper than JSF, Euro fighter Typhoon, French Rafale. MAF can induct 10 4++ generation Su-35-1 or Su-35BM or Su-35s super flanker( it has many designation, modified from Su-35E and no canards) instead of 32 FC-1. Apart from the 5th gen stealth aircraft, SU-35BM is the latest modification of 4++ generation and called the last flanker.

  With NPO Saturn 117S 3D TVC engine, it is the only Russian aircraft which has substantial sustainable supersonic cruising facilities like U.S aircraft. Su-27 SKM is an quite old version and China already used SKM quite long ago, it has no super cruising facilities. All Sukhois series fighters using in ASEAN nation has no super cruising facilities. If Burma wants to use SKM, it can be assumed as Burma ever want to be China’s follower. Currently China imported the Su-35BM super flankers for its own use because it is technically superior than India’s most advanced model Su-30 MKI which incorporated with western made sensors and avionics suits.

  Dr. Carlo Kopp, popular analyst of APA noted that Su-35BM outclasses all current competing western fighters apart from F-22 raptor. Mig-35 has no way super cruising 3D TVC engine, its first Russian AESA technology is not yet mature.
  If Burma inducts Su-35, Bengalis has nothing to do with its air force militarily or politically. All things they can buy will become purely useless toys, no way to compete Burma.

  Bengalis, the most poorest on earth cannot touch Su-35BM, even if they try to buy super flankers to compete Burma, Burma can easily assault their air bases with massive rocket and missile attack till all those change to dust.

  Bangladesh must know what its level is.

  Technological superiority is the most fundamental decisive factor in modern air warfare. It means quality is first priority, quantity is later.

  If we calculate theoretically, Only 10 Su-35BM equipped with Irbis-E hybrid phased array radar, 400km range Novator R-172 Anti-AWACS ultra long range AAMs and 200km range latest RVV-BD BVR missiles can take out the whole Thai Air Force, and its outdated F-16 A/B and more advanced Gripens in any BVR combat.

  Super maneuver powerful latest 3D TVC engine, super cruising facility, powerful hybrid radar and sensors, and extended operational range characters will provide Burma the total air dominance in the possible conflict in the region. Specially designed as F-15 killer, super agile Su-35 can easily engage and take out any legacy U.S aircrafts and latest JSF in any aerial dog fight. All RTAF fighter aircrafts will be sitting duck in the air and then go to the rubbish can. It can take any high precision strike role. For maritime strike, air launched Yakhont or Club missile can be fitted. It would provide MAF many years ahead of other ASEAN AFs.

  ReplyDelete
 10. Meanwhile, maximum speed mach 1.6 and very less maneuverable aerodynamic air frame JF-17 has no chance to engage Gripen and very little chance (not sure) to out dated F-16A/B with upper hand in any aerial combat WVR or BVR, possibly useful for limited air interdiction.

  It is sure that lack of operational range, unreliable single engine, outdated aerodynamic air frame with many design flaws, no capable advanced long range search radar and sophisticated advanced electronic warfare suit, JF-17 has no chance for strategic air strike with deep penetration against enemy’s territory, especially heavily SAM defended area.

  While other ASEAN AFs Vietnam, Malaysia, Indonesia using flanker derivatives, and Thai have F-16A/B and S’pore used more advanced F-16C/D, and F-15 SG (E class) strike eagle, and while international air forces are approaching to achieve 3D Thrust Vector Control engine used advanced aerodynamic air frame, and stealth or near stealth technology for the future aerial combat, it is irrational for Myanmar to drawback by using outdated and unreliable flaw design. Probably, it may be a kind of wasting defense budget of a poor nation.

  Even Mig-35 cannot gain the clear edge of air supremacy in the region currently or the nearest future.

  How Burma can balance strategic equation with other ASEAN nations with JF-17?

  It can be understandable self sufficient domestically producible facility, but how Myanmar (like many other nations on earth) can be self sufficient in such a demand of sophisticated high tech aerodynamic weapon system?
  The government of Myanmar should understand military strength of a nation is not for show as a domestic propaganda to persuade some impression from most people who without any knowledge (but not everyone), its real applied value must be used with sincerity and deep devotion to the nation, diplomatically in international arena or militarily in real war to pursue the national interest.

  ReplyDelete
 11. Outstanding Comment Ko John Win, please share it on FB Ko MM

  ReplyDelete
 12. Thanks, I'm not too familiar with social networks.

  ReplyDelete
 13. In my own opinion, currently (for immediate demand) 24 units of Super Flankers will be sufficient for MAF to contain Thai and Bangladesh. But Thai is less likely to be the major potential threat in the nearest future.

  All these flankers must have retractable refueled probe for aerial refueling and matched with medium sized one or two aerial tankers. All these flankers should be used as primary fighting force for Vast Theater Air Dominance (not only a child's concept that just to defend our own air space with GCI) and long range major strike force.

  MAF needs seriously offensive spirit and offensive capabilities to preemptively smash the enemies of Burma whether they are near or far.

  All current MIG-29 SE should be upgraded (technically if it is possible to extend its service life with reasonable expenditure) to SMT standard and can be used as front line strike fighters (some SMT around 6 units should be specifically assigned as land based maritime air cover for naval fleet and maritime air strike roles).

  But for the future, no more Mig.

  48 units of flankers will be sufficient to suppress with clear edge any major potential regional threat.

  Not urgently, but for the future, at least 2 AEW&C and 2 aerial refueling tankers will be needed for long range air assault. Some interventionists far away from Burma are blatantly interesting to intervene in Burma’s security matter.

  At least (the lowest minimum requirement) 66 units will be needed to topple any kind of International threats come from interventionists who want to interfere Burma's own national security matters. These flankers combined with favorit, Buk M1-2 and Tor M-1 can topple any kind of modern massive air raid, surgical strike and heavy saturation attack.

  Whenever talk about the building of Armed Forces' armament of a nation, economic strength of that nation become the necessary factor to think about.

  Burma should do for its economic growth and must transform its deliberate mishandling in nation’s economic sector to build up the enlarged and strong force structure to defend the national interests.  ReplyDelete
  Replies
  1. don't worry, we have plenty of monies from drug, called Ma Ya Money

   Delete
  2. Seemingly a spy!!! Whose side? A double blade? Should be shot to kill till death. Don't test like a immature child.

   Delete
 14. အလြန္ ... ေကာင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြဖတ္ရတာ အား ရ ပါတယ္ဗ်ာ..။ ကို ဂၽြန္အိတ္ခ်္ ၀င္း က ဘယ္ ႏိုင္ငံက ေန.. ေလ့လာ ေနတယ္ ဆို တာ မသိေပမယ့္.. ဒီလို Analysis လုပ္ သူေတြ.. ျမန္မာ ဘက္မွာ ရွိတာ... တကယ္အားရသဗ်ာ..။ တပ္မေတာ္ ေလက . အၾကီးအကဲေတြ ေဘးမွာ .. ကာခ်ဳပ္ ၾကီး တို႕ေတြေဘး မွာ လဲ.. ဒီလို လူ ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေေနပါေစဗ်ာ..။ ရိုးသားစြာ ဆႏၵ ျပဳ ပါတယ္..။

  ReplyDelete
 15. လက္နက္ကိုင္ယူနီေဖာင္းတပ္မ်ား၏
  စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ
  လက္နက္အသစ္အဆန္း
  ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ေပးေလေလ
  ၿပည္သူမ်ားကိုရန္သူသဖြယ္
  ပိုဆက္ဆံလာတတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္

  ReplyDelete
 16. Following facts are critical which Burma military needs to understand.

  Because of the country’s economy, Burma cannot afford simultaneously two types of new aircraft in its inventory. It can be easily understandable that having based on the insufficient funds and budget, many logistics, training, maintenance problems will occur in the long run; the worst is that inducting small amount of different aircraft would create much technical and tactical confusion to effectively formulate a reliable strategy and war doctrine. That is why it needs to consider the most potent aircraft to have in Burma’s inventory as a primary multirole aircraft.

  MiG-35 has many deficiency and unreliable for BVR combats.

  MiG-35 is not designed as a launched platform for anti-AWACS and anti-C4ISTAR Ultra LRSAM Novator R-172 and Vympel R-37 (AA-X-13 Arrow). It cannot be suited for long range air patrol.
  It is unknown (nearly impossible) to fit (nor effectively use) latest 200km range BVR missile RVV-BD because Phazotron Zhuk AE has only 160 km detection range for aerial target.

  400km range Irbis-E radar equipped Su-35 BM can carry all missile types for AtoA combat. Irbis is much capable than Bars radar of Indian MKI. According to APA analysis, stealth or VLO detectable SU-35 BM will be in upper hand when it engages F-35 JSF in BVR combat. American philosophy for Stealth technology is dedicated for BVR air combat and SEAD role. JSF will be totally sitting duck in WVR combat comparatively to super maneuverable Su-35BM. Su-35BM is the interim solution before coming fifth generation PAK-FA, its design has many potential to further modification.

  In calculating theoritically, all MiG-35 will be shot down when it engage BVR combat with JSF.

  For Naval strike, Mig-35 has serious limitations/ or not capable to carry air launched Yahkhont/Brahmos missile, and supersonic 3M-54 TE Club; it can carry only sub-sonic 3M-54 TE1. Su-35BM can carry any type of anti-ship naval strike missiles and land attack missiles.

  Comparative Penetrative potentiality of these two aircrafts to jointly enemy’s fighter force protected and heavily SAM defended area is enormously different and nearly unthinkable.

  Article 117S TVC engines are well tested and highly efficient for super maneuver end games. It has a service life of 4000 hrs compared to 1500 hours of Su-27 SKM’s AL 31F engine which has no TVC and no super cruising facility. Now china is trying to steal the technology.

  Currently, only F-22 raptor and Su-35BM are capable of supersonic cruising. MiG’s RD-33 series engines are power hungry and high fuel consumption. RD-33MK TVC version is presumably an improvised invention for cheap customers. It has no super cruising facility.

  Su-35 BM air frame is extensively used titanium alloy for light weight and strong structure. It life span is 30 years and 6000 flying hrs.

  Hardly modified MiG-35 air frame is only 4000 hrs. Everyone knows MiG fighters have seriously expensive maintenance problems. Malaysia no longer uses their MiG.

  Weapon loading capacity and carrying fuel volumes, thrust/weight ratios will be no need to explain.

  10 Sukhoi Su-35 and 20 MiG-35 which is better and more useful?

  In early 2014, Indonesia is considering to buy Su-35BM as one of the options to substitute its old F-5.

  In an international military analyst’s point of view, low quality, low standard, less lethal, less reliable aircraft is politically and militarily less useful in any power balancing or in any major military conflicts.

  Though the world poorest Bangladesh military is so weak, presumably just like a clown in a real war and its killing machines are just a junk no need to take care and no way to impress, its political stances are poisonous to Burma’s national security. Burma strategic demands clearly expressed that Burma need to contain international interventionists and Bengali lobbyists politically; and militarily if they want to risk an adventurous military stance.


  ReplyDelete
 17. Yes, yes!! Your favorite F-14D Tomcat was totally phased out from U.S Navy last decade ago. By the way, boy, you should ask American to sell you their scrapped, now in Museum. Now is 2015, not the period of 1985 when Cowboy Reagan bombed the former Libyan dictator Kadaffi.

  Are you a soldier? Who trained you?

  ReplyDelete
 18. ကုိMM ဘယ္ေပ်ာက္ေနလည္းခင္ဗ်ာ့ ပုိစ္အသစ္တင္ေပးပါ့အုံး အားေပးလွ်က္ပါဗ်ာ့

  ReplyDelete
 19. ေဒသတြင္းမွာ ေလတ္အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာဖို႔ဆိုတာ ေေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမဟုတ္သည့္ နည္းပညာျမင့္မားေသာ႐ု႐ွား၊ ဆြီဒင္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အစၥေရးအစ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွသာ ဝယ္ေစလို။ ျျဖစ္ႏိုင္ပါက အေမရိကန္နဲ႔ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးေျေျပေလ်ာ့မႈ႐ွိေအာင္ ေေဆာင္ရြက္ၿပီး ဝယ္ေစလို

  ReplyDelete
  Replies
  1. Even the so called world largest democracy country India afraid of US sanction and unreliable flipping policy of U.S Arm sales (serious political constraints). India bitterly rejected the US proposal of F-16 Block 60 in its MMRCA contenders. How Burmese jangle boys can buy reliably US aircraft?

   Israel cannot produce aircrafts.

   Germany will never sell its Eurofighter to Myanmar. Before thinking about aircraft, think first whether Myanmar can buy HK-33 and G-36 from Germany.

   Even if Germany would sell Eurofighter to Myanmar, its price worth over 100 million Eruo. Its raw price is more than over 130 million dollars per aircraft. Not include the training, spare parts and weapons.

   Sweden's JAS-39 Gripen is nothing special. Thai has already possessed Gripen. Burma should not choose such an option. Its price is around 100 million dollars per aircraft.

   Actually, Burma doesn’t have much options.

   All those aircrafts cannot compete the Sukhoi Su-35BM in terms of aerodynamic design, high combat maneuver with TVC engine, deep penetration over enemy's heavily SAM defended area, long range operational capability and supercrusing facility, potential BVR combat capabilities including anti AWACS and anti C4ISTAR. Sukhoi EW suits are theoretically can compete any western made aircraft apart from highly classified F-22 Raptor.

   Many analysts and aero specialist of the world recognized that Su-35BM is the most advanced and the best aircraft among the 4.5 generation apart from the 5th generation Stealth fighter F-22 Raptor. It can engage even 5th generation F-35 JSF in both BVR and WVR combats with upper hand because its powerful N-035 Irbis hybrid phased array radar.

   Think (R-37) AA-X-13 Arrow’s effective range of over 350km is how much useful in long rang air patrol and in Theatre Air Dominance especially when Burma need to engage the fucking global imperialist Yankees’ AWACS and C4ISTAR aircrafts like Rivet Joint. R-37 is well mature designed, well tested and proven in RuAF.

   Study carefully before making a comment.   Delete
 20. ခုလိုေလ့လာခြင့္ ဖတ္ခြင့္ သိခြင့္ရလုိ႔ ကိုမိုးျမင့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ခုလုိ စာေတြမ်ားမ်ားေရးႏိုင္ပါေစဗ်ာ။

  ReplyDelete