Monday, July 16, 2012

တပ္မေတာ္ (ေရ)ရွိ စစ္ေရယာဥ္အသစ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) အေၾကာင္းႏွင့္ စစ္လက္နက္မ်ား ဆိုင္ရာေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတ့ဲအခ်က္ကေတာ့ ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းထုတ္ ၅ စီးရီး အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္....။ ၅စီးရီး အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားကို ၅၅၁ မွစတင္ကာတည္ေဆာက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္သိရွိထားသည့္သတင္းမ်ားအရ ၅၇၀ အထိအစီးေရ (၂၀)အား တပ္မေတာ္ (ေရ)မွ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုေနာက္ဆံုးသိရေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္လက္မ်ား ဓါတ္ပံုမ်ားအရဆိုပါက တပ္မေတာ္ (ေရ)သည့္ ျမန္မာ့ေရျပင္ပိုင္နက္အား က်ဳးေက်ာ္လာသည့္ မည္သည့္ရန္သူမ်ိဳးကိုမဆို တုန္႔ျပန္တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္ႀကီးမ်ား ၊ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအျပင္ ၅စီးရီး အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္သစ္မ်ားအား ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းမ်ားအျပင္ ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းတြင္လည္း တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ (F21) ေအာင္ေဇယ် စစ္ေရယာဥ္အျပင္ တရုပ္ဆီမွဝယ္ယူ၍ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ F-21 ႏွင့္ F-23 ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ (၃)စင္းရွိၿပီး
ေနာက္ထပ္လည္း ေရျပင္ပိုင္နက္အားအျပည့္အဝကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရႊယ္၍ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္သစ္မ်ားတည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။

က်န္စစ္သား ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္သစ္ႀကီး

အသစ္တည္ေဆာက္ေသာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္သည္လည္း ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ႀကီးက့ဲသို႔ပင္ ၁၀၈မီတာအရွည္ရွိမည္ျဖစ္ကာ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားထားရွိရန္ Hanger ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အသစ္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ဖရီးဂိတ္ကို က်န္စစ္သား (F22) ဟု အမည္ေပးဖြယ္ရွိၿပီး လက္နက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္လည္း ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားပါဝင္သည္ဟု သိရပါသည္။

ေအာင္ေဇယ် ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္


တရုပ္ေရတပ္မွ လက္ခံရရွိထားသည့္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)တြင္ပင္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ၿပီး တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနားျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

F21 (မဟာဗႏၶဳလ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္)

၈ × စီ-၈၀၂ ဒံုးတပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား


ေကာ္ဗတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)တြင္ ၇၇မီတာအရွည္ရွိ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ပင္ တည္ေဆာက္ခ့ဲၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၇၇၁ ႏွင့္ ၇၇၂ ဟူ၍ စစ္ေရယာဥ္ (၂)စီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ အဆိုပါ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအေပၚတြင္လည္း စီ-၈၀၁ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ားတပ္ဆင္ထားရာ ေလေၾကာင္းရန္အတြက္လည္း ေခတ္မွီ ဒံုးလက္နက္စနစ္မ်ားထပ္မံေပါင္းစပ္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ၇၇၃ စစ္ေရယာဥ္အား တည္ေဆာက္ေနဆဲ (သို႔) တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္။

ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ား

၅စီးရီး အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ (ေရ)ရွိ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းမ်ားအျပင္ ဆင္မလုိက္သေဘၤာက်င္းမွလည္း ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၅၅၁-၅၇၀ အထိ အစီးေရ (၂၀) ပိုင္ဆိုင္ထားရာ ေနာက္ထပ္လည္း အစီးေရ အနည္းဆံုး (၅)စင္းထပ္မံတည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ၅စီးရီး စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းတြင္ ေတြ႔ရစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ၅စီးရီး ပ့ဲထိန္းဒံုးတပ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား


ေရယာဥ္မ်ားတြင္ ၅၇၀ ႏွင့္ အထက္ အမွတ္စဥ္ေရးထိုးထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္... ထို႔ေၾကာင့္ ၅စီးရီးစစ္ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခေနထက္ သိသိသာသာ တိုးပႊားလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေရျပင္အားကာကြယ္ရန္အတြက္လည္း ပိုမို၍အားရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄၅မီတာရွိ ၅စီးရီးမ်ားအျပင္လည္း ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေရယာဥ္သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ (ေရ)သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ စစ္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈႏႈန္းျမွင့္မွားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာၿပီးျဖစ္သည္။

၅စီးရီး အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္အသစ္မ်ား


အခ်က္လက္မွားမ်ားရွိပါက ပါဝင္ေဆြးေႏြးေထာက္ျပႏိုင္ပါသည္။ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္.... :)

5 comments:

 1. Thank for new post ko mm. ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းမွာ ၅စီးရီးေတြထုတ္ပါတယ္။ Hull ပိုင္း၊ Body ပိုင္းေတြပါပဲ၊ လက္နက္တပ္ဆင္မႈအပိုင္းကိုေတာ့ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းမွာသာ အၿပီးသတ္တပ္ဆင္တယ္လို႔ ေျပာတယ္ခင္ဗ်။

  ReplyDelete
 2. အသစ္ေဆာက္လုပ္ေသာက်န္စစ္သားက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေရတပ္ေခတ္သစ္ပဲလို႔ေျပာရမလားပဲ။ သာမာန္ရဟတ္ယာဥ္အတက္အဆင္းကေတာ့ ယခင္ေရယာဥ္မ်ားမွာ(အင္းေတာ္၊ အင္းယာ၊ ၇၇၁၊ ၇၇၂၊ F-11 မွာလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ Hanger ပါ ပါ၀င္လာတယ္ဆိုေတာ့ စစ္ေရယာဥ္ႏွင့္အတူ တစ္ပါတည္းလိုက္ပါတာ၀န္ထမ္းရေတာ့မယ့္ သေဘာပါ။ ပင္လယ္ျပင္ကင္းေထာက္မယ္။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မယ္။ ေလေၾကာင္းပစ္ကူေခ်မႈန္းမယ္။ မိခင္ယာဥ္ကို ကာကြယ္မယ္ဆိုတဲ့ တာ၀န္ေတြအျပင္ ေလယာဥ္ကိုေတာင္ပစ္ခ်ႏိုင္မယ့္၊ ေရငုပ္သေဘၤာ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းေပးႏိုင္္မယ့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေကာင္းမွာပဲ။ Sea King တို႔လို မိုးထဲေလထဲ၊ မုန္းတိုင္းထဲ ပ်ံသန္းႏိုင္တဲ့ အင္ဂ်င္ပါ၀ါေကာင္းေသာ ရဟတ္ယာဥ္မ်ဳိး တစ္အုပ္စာေလာက္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အခုေရယာဥ္ေပၚမွာေတာ့ တစ္စီးစာ Hanger ပဲျဖစ္မွာပါ။ ေရယာဥ္ေပၚမွာ လႈိင္းထဲေလထဲအတူလိုက္ပါႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ နည္းပညာအားျဖင့္ ျမင့္မားမယ္လို႔ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ေရတပ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုလည္း ေလးစားမိပါတယ္။ Hanger ထဲမွာ အေျခအေနမ်ဳိးစံုအတြက္ Stability ရႏိုင္ဖို႔ ရပ္ထားႏိုင္ဖို႔ နည္းပညာလိုအပ္ပါတယ္။ Hanger ရွိရင္ Flight Control/ Flight Desk လည္းပါ၀င္လာႏိုင္/လာသင့္ပါတယ္။ Hanger ထဲမွာ ခဲယမ္းမ်ားနဲ႔ စက္ျပင္ Workshop ပါတြဲပါရပါမယ္။ တြဲဖက္ထားမယ့္ ရဟတ္ယာဥ္အတြက္ Crew လံုေလာက္စြာပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ ထိခိုက္ပ်က္စီးလာရင္ တစ္ခါတည္းျပင္ႏိုင္ရမယ္။ စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း လက္နက္ကိုသေဘၤာေပၚမွာတင္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ရမယ္။ မဟုတ္ရင္ သူ ပင္လယ္ကို ျဖတ္ၿပီး ေလတပ္စခန္းကို သြားေနရမွာေပါ့ဗ်ာ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီးတိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္မယ့္ Navy Seals အဖြဲ႔ငယ္တစ္ဖြဲ႔ကို လက္နက္ကိရိယာအဆင့္ျမင့္မားစြာနဲ႔ ဒီသေဘၤာေပၚမွာစတင္ဖြဲ႔စည္းထားဖို႔ သင့္ပါၿပီ။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေရျပင္၊ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ေရယာဥ္သြားလာမႈေနရာေတြ၊ ကမ္းလြန္ေရနံစင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ လုပ္ကြက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ၿခိ္မ္းေခ်ာက္မႈ အားေကာင္းလာတဲ့ ပင္လယ္ဓါးျပရန္ကေန အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရယာဥ္မ်ားစြာကိုပါ ႏိုင္ငံ့ေရျပင္ပိုက္နက္အတြင္းမွာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အရင္ႏွစ္မ်ားနဲ႔မတူပဲ တိုးတက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ တပ္မေတာ္ေရအတြက္ သားႀကီးတစ္ေယာက္လိုအားကိုးအားထားရမယ့္ စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးေပၚထြက္လာမွာကို ၀မ္းသာေနပါတယ္ခင္ဗ်ား။

  ReplyDelete
 3. က်န္စစ္သား ဖရီးဂတိတ္ ရဲ႕အရွည္က ၁၅၀ မီတာ၀န္းက်င္ရွိနိုင္တယ္လို႔ ခန္႕မွန္းမိပါတယ္.. ေသခ်ာသိတဲ့သူရွိရင္ ေျပာျပေပးနိုင္မလား...

  ReplyDelete
 4. I have read the following news from one source.

  "UMS Aung Zeya and other warships.
  Burma's first frigate Aung Zeya has been launched ceremoniously by Vice-Senior General Maung Aye but was soon found out that its design was highly flawed and risky in high seas, prompting the regime to hastily order three frigates from China. Aung Zeya was built jointly by Burma and North Korea. North Korea has armed the frigates with its missiles, and the naval exercise was to test the efficacy of North Korean missiles and to prepare for war with Thailand. Col. Moe Aung is currently the Tactical Fleet Commander of those frigates."

  Could someone please let me know that the design flaw was true or false. Thanks.

  ReplyDelete
  Replies
  1. THE design flaw was false. it was exaggerate by the opposition media. you can tell that by using the words like "regime" and other words like " to prepare for war with "Thailand". those are the usual words that an opposition media used for a long time. And the Myanmar generals are not that stupid to test a DPRK missile on their own sea. And you asked only about the design , but not about the missile and the cooperation of DPRK. That mean u believe what u choose to believe . U write a comment/ question in english , and this is a blog that use burmese language primarily, so if a foreigner see ur comment/question ,what will he think? Because he can't understand the other words and he'll see only ur comment .So for ur information , don't trust everything u see on the internet like u just asked.This is a disgrace for our beloved navy and our country.( sorry KO MM , but i can't take that kind of stuff anymore)

   Delete