Thursday, August 2, 2012

Pechora 2M ေခၚ ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးစနစ္

S-125M ဟုေခၚသည့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးလက္နက္စနစ္သည္ ၁၉၆၄ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာခ့ဲၿပီး ပိုမိုေခတ္မွီေသာ နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ကာ S-125M၁ ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ ဒံုးစနစ္ကို ၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ခ့ဲပါသည္။

S-125 ဒံုးစနစ္၏ မူလအစ ပံုစံ


၂၀၀၈ခုႏွစ္အေရာက္တြင္မူ S-၁၂၅ Pechora 2m ဟူ၍ထပ္မံ အဆင့္ျမွင့္တင္ကာ ထုတ္လုပ္ခ့ဲပါသည္္။
pechora2m ႏွင့္ 1m တို႔၏ျခားနားခ်က္မ်ားမွာမူ pechora2m တြင္ ပစ္မွတ္ရွာသည့္အင္တနာ (ေရဒါ) ႏွင့္ ဒံုးမ်ားကို ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းဖို႔ လြယ္ကူေစရန္ရည္ရႊယ္၍ စစ္ယာဥ္ေပၚတြင္တင္ထားျခင္း ၊ အင္တနာ (ေရဒါ) ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနတို႔အား ဆက္သြယ္သည့္မီးၾကိဳးေတြ
ေနရာတြင္ ေရဒီယိုသံုလိုက္လိုင္းအကူအညီျဖင့္ သီတင္းပိုေဆာင္မူ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ကြာျခားပါသည္။
Pechora 2M ေခတ္မွီဒံုးလက္နက္စနစ္


Pechora 1m ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ကို ယူဂိုဆလာဗီယာတြင္သံုးသည့္အခါ ပစ္မွတ္အား ဒံုးျဖင့္ပစ္ခတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ရန္သူမွ မိမိတည္ေနရာအားသိရွိသြားသည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ စနစ္တစ္ခုလံုးအား ေနရာေရြသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္စစ္တပ္မွ တန္ျပန္၍ မိမိတို႔ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္ဟု သိရပါသည္။

ထို႔အားနည္းခ်က္ကို နမူနာယူကာ ရုရွားတပ္မေတာ္သည္ အခ်ိန္နည္းနည္းျဖင့္ စနစ္တစ္ခုလံုးအား ေျပာင္းေရႊ႔ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရႊယ္ကာ Pechora 2M အားတီထြင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း Pechora 2M ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္အား အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ အနည္းဆံုး Pechora 2M စနစ္ (၄) စံုရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ဒံုးအေနျဖင့္မႈ (၆၄)စင္းမွ် အနည္းဆံုးရွိေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။


S-125 ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးလက္နက္မ်ား၏ စနစ္တစ္ခုလံုးအား အျပည့္အစံုရွင္းျပရန္ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူေသာ အခ်က္မဟုတ္ေပ။ အက်ည္းခ်ဳပ္၍ ရွင္းျပရမည္ဆိုပါက S-125 ေလယာဥ္ပစ္ဒံုး၏ ေရဒါစနစ္မွာ SNR ဟူေခၚသည့္ ပစ္မွတ္ရွာေဖြသည့္ ေရဒါစနစ္ၾကီးရွိသည္။ အဆိုပါေရဒါကိုပင္ ထပ္မံ၍ အင္တာနာ (ေရဒါ) အငယ္ (၃)ခုခြဲထားေသးသည္။

(၁) ပစ္မွတ္၏ အကြားေ၀းကိုရွာေဖြသည့္အင္တနာ၊
(၂)အၿမင့္နဲ့ေၿမာက္၀င္ရိုးစြန္နဲ့ပစ္မွတ္ကိုရွာေဖြေပးသည့္အင္တနာ၊
(၃)ဒံုးရဲ့တည္ေနရာကို သိရွိေစရန္ ဒံုးမွျပန္လွည္ ထုတ္လြတ္ေသာ ေရဒီယိုလိုင္းကို ဖမ္းယူေသာ အင္တနာ ဟူရ သံုးမ်ိဳးရွိေသးသည္။

(S-125 ဒံုး၏ ေတာင္ပံတြင္ အဆိုပါ ေရဒီယိုေရး (Rays) ထုတ္လႊင့္ေပးသည့္ အင္တာနာ ပါရွိသည္။)
အထက္ပါ ေရဒါစနစ္မ်ားအျပင္ ပစ္မွတ္အား ဗီဒီကိုမွာၿမင္ရသက့ဲသို႔ အမွန္အတိုင္းၿမင္ရသည့္ ကင္မရာေရဒါလဲ ပါေသးတယ္။

Pechora 2M ဒံုးတင္ယာဥ္


Pechora 2M ေရဒါတင္ယာဥ္S-125 ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ေလကာ တပ္ရင္းမ်ားတြင္မူ S-125 ဒံုးစနစ္၏ ထုတ္လြတ္တဲ့ လိုင္းအလ်ားကိုလိွ်ဳ၀ွက္ထားရသည္။ တပ္ရင္းတစ္ရင္းႏွင့္ တစ္ရင္းပင္ တူညီမူမရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက အဆိုပါ လိုင္းအလ်ားတူညီထားေသာ တပ္ရင္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေႏွာက္ယွက္ေနၿပီး ပစ္မွတ္ကို ေသခ်ာစြာ မျမင္ရေတာ့ေပ။ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ အသံုးျပဳေနေသာ လ်ိဳဝွက္လိုင္းအလ်ားမ်ားအား ရန္သူမွသိရွိသြားပါက မိမိတို႔ေရဒါစနစ္သည္လည္း မည္သို႔မွအသံုးဝင္ေတာ့မည္မဟုတ္ရာ ခ်က္ခ်င္းပင္ လိုင္းအလ်ားေနာက္တစ္ခုျပန္ရွာရေပသည္။

Pechora 2M ဒံုးစနစ္အား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ေနစဥ္


S-125 ဒံုးလက္နက္စနစ္အား ေရဒါမ်ား ၊ ဒံုးက်ည္မ်ားအေၾကာင္း သိရံုႏွင့္လည္း အသံုးမဝင္ေသးေပ။ အဓိကအက်ဆံုးကေတာ့ ဒံုးပစ္ခတ္တဲ့နည္းပညာပင္ျဖစ္သည္။ ဒံုးပစ္ခတ္သည့္ နည္းပညာအား အေသခ်ာနားလည္မွ အဆိုပါဒံုးေတြကအသံုး၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္...။

(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္းမ်ားတြင္လည္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနသည့္ Pechora 2M အေၾကာင္းအား သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမိသေလာက္ ၊ မွတ္သေလာက္ ျပန္လွည္ေဝမွ်ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ...။)

10 comments:

 1. ေဆြးေႏြးမိသေလာက္၊ မွတ္မိသေလာက္ ဆိုတာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုအရပ္သားေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးျပည့္စံုလွပါၿပီ ကိုmm၊ ပံုနဲ႔၊ စာနဲ႔ျပည့္ျပည့္စံုစံုတင္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးဗ်။ Pechora2M ရဲ႔ Active Range နဲ႔ စနစ္ေလးခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ကာမိႏိုင္သလဲဆိုတာ အစ္ကိုမ်ားေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ရင္ ေကာင္းပါမယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ Mobility ရွိရွိ ဒီစနစ္ေတြက ျဖန္႔က်က္ရတာ ၾကာတာပါပဲ၊ အမိန္႔စီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းသာ မျမန္ရင္၊ တပ္ရင္းအလိုက္ Activate လုပ္တာမျမန္ရင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တစ္ေနရာရာကို အတိုဆံုးလမ္းေၾကာင္းက၀င္လာတဲ့ Super Sonic မ်ားကိုမတားႏိုင္ပါ။ အျမဲအသင့္ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ မိတၳီလာကတက္တဲ့ Super Sonic ဟာ ၁၂မိနစ္အၾကာေလာက္မွာ ရန္ကုန္ေရာက္တယ္လို႔ ေလတပ္ကအစ္ကိုမ်ားေျပာတာၾကားဖူးပါတယ္။ ျမန္မာ့ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံကို ေတာင္ေျမာက္လြန္းထိုးၿပီး ပ်ံသန္းကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းရွိပါတယ္။ ေလထဲအသင့္ အနည္းဆံုးႏွစ္စီးေလာက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး Tension ျမင့္မားခ်ိန္မွာ ေလထဲရွိေနႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လံုျခံဳႏိုင္မယ္ထင္တယ္ခင္ဗ်။

  ReplyDelete
 2. Ko MM အေနနဲ႔တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Knowledge ေတြShareလုပ္ေပးတာသိပ္ေကာင္းတာဘဲ
  ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဒီလိုအဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြသူအတိုင္းအတာအရ ရွိေနတာဟာ ဂုဏ္ယူစရာဘဲလို႔ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမဲ့တစ္ခုေလာက္ေမးခ်င္ပါတယ္ ကန္႔လန္႔တိုက္ တယ္လို႔ေတာ့မယူဆေစလိုပါ၊ Comment တစ္ခုထဲမွာ Kong ေျပာထားသလို Pechora2M တပ္ရင္းေတြ ကလဲ စား၀တ္ေနေရးအရဆီေရာင္းစားေနမယ္ဆိုရင္ ဒီေခာတ္မွီ ေလ/ကာ စနစ္ႀကီး
  ေတြကေရာႏိုင္ငံေတာ္ေလပိုင္နက္ကို ေကာင္းေကာင္းကာကြယ္ႏိုင္ပါမလားဗ်ာ။

  ReplyDelete
 3. ၾကိဳက္တယ္။ ရာဇဝင္ ေကာင္းတယ္။ F 117 ကို ေတာင္ ပစ္ခ် ဘူးတယ္။ F-16 ေတာ့ အသာေလးပဲ။ ECM ကိုေက်ာ္ႏိုင္ရင္ေပါ့။

  ReplyDelete
 4. F-117 ကိုပစ္ခ်တယ္ဆို ေပမယ့္ ေရဒါနဲ့ ပစ္မွတ္ကို ဖမ္းမမိခဲ့ဘူး F117 မွာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ လိွုင္းေတြ ကုိ အလင္းတနး္မၿပန္နိုင္ေအာင္ သတ္တု ၾကားခံနယ္၂ခု နဲ႕ ေဆာက္လုပ္ထားပီး မ်က္နွာၿပင္ေတြ ကိုလည္း အလင္းတန္းေတြ ေၿပသြားေအာင္ ... ၿပဳလုပ္ထားပါတယ္ ...အလင္းတန္း မၿပန္နိုင္မွေတာ့ ေရဒါနဲ့ ရွာမရေတာ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ..... ဒါမယ့္ ဘယ္လိုနည္းနဲဲ႕ မွန္သြားလည္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မေၿပာတတ္ပါဘူး .... ေနာက္ F117 ကို ပစ္ခ်နုိင္ဖို႕ဆိုတာ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္ .... US က အဲ့ေလယာဥ္ေတြကို နားထားတယ္လို႕ေၿပာပါတယ္..... ဒီေကာင္ေတြထုတ္ထားတာ အရမ္းအကုန္က်မ်ားတယ္....အသံုးၿပဳတဲ့ အခါမွာေရာ ပဲ ..... (ကြ်န္ေတာ္ေလ႕လာမိသေလာက္ ေဆြးေနတာပါ.....အထူးလည္းစိတ္၀င္စားပါတယ္ လက္နက္အေၾကာငး္ေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဗ်ာ C125M2 အတြက္ အဲ့တာက ကြ်န္ေတာ့္အထူးၿပဳေမဂ်ာပါ....ေနာက္လည္း လက္နက္အေၾကာင္းေတြ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ကိုမုိးမိုး F-117 နဲ့ B-2 ကၾကာကာနယ္ နွစ္ခုနဲ့လုပ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူcm လိုင္းအလ်ားကိုပဲ ေခ်ၿဖတ္ေပးနိုင္တာပါDm မွာေတြ့နိုင္ပါတယ္ p-18 နဲ့ P-19 မွာေပၚပါတယ္ တကယ္လို p-19 ကေန့ေလယဥ္တည္ေနရာကိုရနိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို့ CHPကို ေရဒီယိုေရးအထုတ္ပဲ TV ခ်ာနယ္ကေနပစ္လို့ရတာပဲ ေတြးစရာတစ္ခုက ဒံုးက မိုင္ေဖါက္ခြဲးဖို့ထုတ္လြတ္တဲ့ေရဒီယိုေရးကလဲ cm ၿဖစ္ေနတဲ့ အဲ့ဒီေတာ့ ၇-၉ импулс ကို မရယူနိုင္ရင္ေတာ့ မွန္ဖို့မလြယ္ဘူ အကိုကဘယ္မွာသင္တာလဲ c-125 ကို

   Delete
  2. ဟိုင္းအကို F-117 ကိုၾကာခံနယ္န်စ္ခုနဲ့ၿပဳလုပ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူ သူကို cm နဲ့ m လိုင္းအလ်ားေတြကိုပဲေခ်ဖ်က္ေပးနိုင္တာပါဒါလဲအားလံုးကိုမေခ်ၿဖတ္နိုင္ပါဘူ၃-၄ ကီလိုမီတာအကြာမွာဆိုၿမင္နိုင္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ dm လိုင္းအလ်ားသံုးတဲ့ P-18 P-19 ,55ж6 စေတရွင္ေတြမွာၿမင္နိုင္ပါတယ္ p-18 တို့ကေပးတဲ့ေလယဥ္တည္ေနရာကို SNR ကိုလွည့္ၿပီးေရဒီယိုေရးမသံုးပဲ TV ခ်ာနယ္ကေနပစ္လို့ရပါတယ္ 2m မွာဆိုအင္ဖရာခေရးရ်င္းခ်ာနယ္ပါပါတဲ့အတြက္ညကိုပါပစ္လို့ရပါတယ္ အကိုကဘယ္မွာသင္တာလဲ ေသခ်ာတာေတာ့ c-125 နဲ့ဘယ္လိုမွခံတပ္ေဆာက္မရနိုင္ပါဘူ ဗ်ဴဟာအရတကယ္စစ္ပြဲးမွာဆိုဆံုးရွံုးမူကမ်ားနိုင္တယ္ c-75 သို့ c-300နဲ့တြဲးသံုးမွအဆင္ေေၿပမယ္ၿမန္မာက MIG -29 ကိုအေရွ့မွာထားသံုးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ေလတပ္နဲ့ ဒံုးတပ္ေတြရဲ့ဆက္သြယ္မူ့ကခတ္ခဲနိုင္ပါတယ္ ေလတပ္ကိုသံုးရင္ေလယဥ္ကြင္းကိုၿဖိဳနိုင္တာနဲ့ ေလယဥ္တစ္စင္းခ်င္းကိုလိုက္ခ်က္စရာမလိုေတာ့ဘူအကိုက 2m ကိုသင္တာလား ညီက 1m ကိုသင္ေနတာ အလုပ္လုပ္ပံုေတြတူေပမဲ့ဖြဲ့စည္းပံုကတလြဲးစီေတြဆိုေတာ့ ခတ္တယ္

   Delete
 5. F-117 အေနႏွင့္ ဗံုးႀကဲဖို႔အတြက္ ေလယာဥ္ဝမ္းကိုအဖြင့္မွာ ေရဒါကေလယာဥ္ရ့ဲ အတြင္းပိုင္းကိုေထာက္လွမ္းမိရာကေန ပစ္ခ်တာလို႔ေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းမွတ္သားထားတယ္ဗ်...။

  ReplyDelete
 6. F-117 နဲ့ B-2 ကို p-19 p-18 မွာေတြ့နိုင္ပါတယ္ ဒယ္ဆီမီတာလိုင္းအလ်ားသံုးတဲ့ေတြဒါေတြမွာၿမင္နိုင္ပါတယ္p-18 ေပးတဲ့ေလယဥ္တည္ေနရာကိုရယူတိုင္ရင္c-125 က snr ကို ေရဒါမဖြင့္ပဲ TV ကာနယ္ကေနပစ္လို့ရပါတယ္c-125m1 မွာ TV ပဲပါတာမိုညကိုပစ္မရပါဘူ c-125m2 မွာTV ကာနယ္ကို အင္ဖရာခေရးရွင္းေရားပါတာေၾကာင့္ညကိုပါပစ္လို့ရပါတယ္F-117 နဲ့ B-2 ဟာ ေရဒါမွာမၿမင္နိုင္တာကလြဲးလို့ပစ္ရတာတအားလြယ္ပါတယ္ အလ်င္က ၂၅၀ ပဲ၇ွိၿပီး ေကြ့ေကာက္ေမာင္နင္ဖို့တအားခတ္တဲ့ေလယဥ္ေတြပါ၊ေသခ်ာတာတစ္ခုက c-125 တစ္မ်ိဳထဲနဲ့ဘယ္လိုမွခံတပ္ေဆာက္မရပါဘူc-125 + c-75 သို့ c-300 နဲ့တြဲးသံုးမွသာခံတပ္ဖြဲ့စည္းနိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္

  ReplyDelete
 7. F-117 နဲ့ B-2 ကလိုင္းအလ်ား dm သံုးတဲ့ p-19 နဲ့ p-18 မွာၿမင္နိုင္ပါတယ္ p-18 ကေပးတဲ့ေလယဥ္တည္ေနရာကို ရရင္အဲ့ဒီေနရာကို SNR ကိုလွည့္ၿပီးေရဒီယိုလိုင္းမထုတ္ပဲ TV ကာနယ္ကေနပစ္လို့ရပါတယ္ c-125 m1 မွာTV ခ်ာနယ္ ပါပါတယ္အဲ့ဒါေၾကာင့္ယူဂိုဆလာဗီယာမွာအေမရိကန္ကညမွပဲ၀င္တိုက္ခဲ့တာပါTV ခ်ာနယ္နဲ့ဆိုညပစ္မရပါဘူအဲ့ဒါေၾကာင့္ပက္ခ်ိဳရာ c-125 2m မွာTV ခ်ာနယ္ေရာ အင္ဖရာခေရး၇ွင္ကာနယ္ပါထည့္ထားတာေၾကာင္ 2M နဲ့ညကိုပါပစ္လို့ရပါတယ္F_117 နဲ့ B-2 ဟာ SNR မွာမၿမင္နိုင္တာကလြဲးလိုတအားပစ္ရလြယ္ပါတယ္ အလ်င္ေနွးၿပီးေကြ့ေကာက္ေမာင္းနွင္ရခတ္တဲ့ေလယဥ္ေတြပါ ေသခ်ာတာက c-125 တစ္မ်ိဳးထဲနဲ့ဘယ္လိုမွခံတပ္ေဆာက္မရပါဘူ c-125 + c-75 သို c-300နဲ့တြဲးသံုးမွၿဖစ္နိုင္ပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ သူ့အေရွ့မွာ MIG -29 ကိုခံတပ္အၿဖစ္အသံုးၿပဳရပါမယ္ ေလတပ္နဲ့တြဲးသံုးရင္ေလတပ္နဲ့ ဒံုးတပ္ရဲ့တို့ဆက္သြယ္ေပးနိုင္ဖို့ ACY လိုပါတယ္ အဲ့ဒါၿမန္မာနိုင္ငံမွာမရွိပါဘူ ေနာက္ၿပီး ပစ္မွတ္ကို ရန္သူ့ေလယဥ္ကိုယ့္ေလယဥ္ခြဲးၿခာဖို့ရာ အခ်က္ၿပနည္းစနစ္ကိုရုရွားကဘယ္နိုင္ငံကိုမွမေရာင္းပါဘူ အဲ့ဒါေၾကာင့္ၿမန္မာမွာဘယ္လိုပစ္နိုင္သလဲဆိုတာမသိဘူ

  ReplyDelete
 8. F-117 နဲ့ B-2 ကလိုင္းအလ်ား dm သံုးတဲ့ p-19 နဲ့ p-18 မွာၿမင္နိုင္ပါတယ္ p-18 ကေပးတဲ့ေလယဥ္တည္ေနရာကို ရရင္အဲ့ဒီေနရာကို SNR ကိုလွည့္ၿပီးေရဒီယိုလိုင္းမထုတ္ပဲ TV ကာနယ္ကေနပစ္လို့ရပါတယ္ c-125 m1 မွာTV ခ်ာနယ္ ပါပါတယ္အဲ့ဒါေၾကာင့္ယူဂိုဆလာဗီယာမွာအေမရိကန္ကညမွပဲ၀င္တိုက္ခဲ့တာပါTV ခ်ာနယ္နဲ့ဆိုညပစ္မရပါဘူအဲ့ဒါေၾကာင့္ပက္ခ်ိဳရာ c-125 2m မွာTV ခ်ာနယ္ေရာ အင္ဖရာခေရး၇ွင္ကာနယ္ပါထည့္ထားတာေၾကာင္ 2M နဲ့ညကိုပါပစ္လို့ရပါတယ္F_117 နဲ့ B-2 ဟာ SNR မွာမၿမင္နိုင္တာကလြဲးလိုတအားပစ္ရလြယ္ပါတယ္ အလ်င္ေနွးၿပီးေကြ့ေကာက္ေမာင္းနွင္ရခတ္တဲ့ေလယဥ္ေတြပါ ေသခ်ာတာက c-125 တစ္မ်ိဳးထဲနဲ့ဘယ္လိုမွခံတပ္ေဆာက္မရပါဘူ c-125 + c-75 သို c-300နဲ့တြဲးသံုးမွၿဖစ္နိုင္ပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ သူ့အေရွ့မွာ MIG -29 ကိုခံတပ္အၿဖစ္အသံုးၿပဳရပါမယ္ ေလတပ္နဲ့တြဲးသံုးရင္ေလတပ္နဲ့ ဒံုးတပ္ရဲ့တို့ဆက္သြယ္ေပးနိုင္ဖို့ ACY လိုပါတယ္ အဲ့ဒါၿမန္မာနိုင္ငံမွာမရွိပါဘူ ေနာက္ၿပီး ပစ္မွတ္ကို ရန္သူ့ေလယဥ္ကိုယ့္ေလယဥ္ခြဲးၿခာဖို့ရာ အခ်က္ၿပနည္းစနစ္ကိုရုရွားကဘယ္နိုင္ငံကိုမွမေရာင္းပါဘူ အဲ့ဒါေၾကာင့္ၿမန္မာမွာဘယ္လိုပစ္နိုင္သလဲဆိုတာမသိဘူ

  ReplyDelete