Wednesday, August 15, 2012

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေရပိုင္နက္အားကာကြယ္ရင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေရျပင္ပိုင္နက္ျပႆနာျဖစ္ခ့ဲအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ စြမ္းပကာအား ႏိုင္ငံတကာသို႔ျပသခြင့္ရခ့ဲပါသည္။ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေခတ္မွီစစ္ေရယာဥ္အမ်ားအျပားႏွင့္ ဒံုးတပ္အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ား၏ ရန္ကိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာအားခ်က္ခ်င္းပင္ အကူအညီေတာင္းကာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားအား ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ပသတင္းဌါနမ်ားတြင္မူ လက္ရွိအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ကာ ေရးသားေျပာဆိုမူမ်ားရွိခ့ဲပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ)သည္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား ၊ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားသာမက အျမန္ယာဥ္ငယ္မ်ားကိုပင္ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနၿပီျဖစ္ရာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အားေကာင္းေသာ ေခတ္မွီေရတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ မၾကာခင္ျဖစ္လာေတာ့မည္မွာ ယံုမွားစရာမရွိေတာ့ေပ။

ျမန္မာ့ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအနက္ ေအာင္ေဇယ်ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးျဖစ္ၿပီး ေခတ္မွီေဝဟင္၊ေရျပင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္စနစ္မ်ား အျပည့္အဝတပ္ဆင္ထားေသာ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္သိရွိထားေသာ အခ်က္လက္မ်ားအရ F22 က်န္စစ္သားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္အပါအဝင္ တတိယေျမာက္ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္အား တည္ေဆာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္လည္း ေအာင္ေဇယ်ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးက့ဲသို႔ပင္ ၁၀၈မီတာအရွည္ရွိမည္ျဖစ္ကာ ပိုမို၍ေခတ္မွီေသာ နည္းပညာမ်ား ၊ လက္နက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအတြက္မူ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အကူအညီမ်ား နည္းပညာျမင့္စက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားပါဝင္လာမည္ဟုလည္း သိရပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ၁၀၈မီတာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီး


လက္ရွိတပ္မေတာ္ (ေရ)၏ အလံတင္သေဘၤာျဖစ္ေသာ ေအာင္ေဖယ်ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးက့ဲသို႔ပင္ Kh-25E ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ားပင္တပ္ဆင္လာႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ သို႔မဟုတ္ထိုထက္ပင္ပိုမိုေခတ္မွီေသာ ဒံုးလက္နက္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္လာနိုင္ပါသည္။

၁၀၈မီတာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ (တတိယအစီး) အားတြင္ေတြ႔ရစဥ္

အထက္ပါပံုတြင္ပါေသာ တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ားမွာ-
(၁)ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ဗံုး (ဒံုး)
(၂)၇၆မီလီမီတာ အေျမာက္
(၃) ေရျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္စနစ္ (၆×Igla )
(၄) ေအေက-၆၃၀ ၃၀မီလီမီတာအေျမာက္ (CIWS)
(၅) ၁၄.၅မီလီမီတာ× ၆ ေျပာင္းပါ လက္နက္စနစ္
(၆)ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ဒံုး (Kh-35E ျဖစ္ႏိုင္သည္)
(၇)ေအေက-၆၃၀ ၃၀မီလီမီာအေျမာက္ (CIWS)
(၈)ရဟတ္ယာဥ္ထားရာအခန္း စသည္တို႔ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ေတြ႔ရသည္။

CIWS-=Close-In Weapon System (ရန္သူ႔စစ္ေရယာဥ္ ၊ ေလယာဥ္မ်ားမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လာေသာ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ စစ္ေလယာဥ္မ်ား ကို တားဆီးပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္၍ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ လက္နက္စနစ္)

အထက္ပါလက္နက္စရင္းမ်ားအနက္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလ့လာဘူးၾကမည္ျဖစ္ရာ ထပ္မံ၍ မရွင္းျပေတာ့ပါ... သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွစစ္လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူခြင့္ကန္႔သတ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားအားရရွိႏိုင္မႈအနည္းငယ္ ေနာက္က်ခ့ဲသည္။ ထို႔သို႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္အား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲရွိေနပါက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအား ေစာ္ကားလာမူမ်ားအား (ဥပမာ-ဘဂၤလားေရတပ္မွ က်ဴးေက်ာ္လာမူ) ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ရာ လိုအပ္သည့္နည္းပညာအကူအညီမ်ားအား ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၾကရပါသည္။

(၅) ၁၄.၅မီလီမီတာ× ၆ ေျပာင္းပါ လက္နက္စနစ္

၁၄.၅မီလီမီတာ စက္ေသနတ္ (သို႔)စက္အေျမွာက္ (သို႔) CIWS သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားနိုင္ငံမွ လက္ခံရရွိထားျဖင္းျဖစ္ကာ ေရျပင္၊ေဝဟင္ရွိ ပစ္မွတ္မ်ားအား ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းရာတြင္ အလြန္ပင္ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ အေမရိကန္၏ Minigun က့ဲသို႔ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။အေမရိကန္ႏွင့္ ရုရွားတပ္မေတာ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာစနစ္မွာ ၇.၆၂မမက်ည္သံုးစနစ္ျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ေအာင္ေဇယ်ဖရီးဂိတ္ေပၚတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ စနစ္မွာ ၁၄.၅မမက်ည္သံုးစနစ္ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ)၏ ဖရီးဂိတ္မ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပရာတြင္ အမွားယြင္းရွိပါက မည္သူမဆို ေထာက္ျပေဝဖန္ႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ...။ အားလံုးကိုေလးစားလွ်က္....။

11 comments:

 1. Ko mm, I Think that the Kyansitthar is a second (108m)frigate, and the third frigate which shown in your latest post's photo may be another. I think it's has no call-sign at this time. As your post, We can know even the third frigate is under construction. So, Kyansitthar may be serve for navy very soon. I'm very happy-happy-happy.

  ReplyDelete
 2. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ကိုMMေရ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ေန့တိုင္းေလာက္နီးပါလာၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္အခုလိုေရတပ္မေတာ္နဲ့ေလတပ္ေတြက္ုိအဆင့္ျမွင့္တင္မွဳ့ေတြကိုသိရျမင္ရေတာ့နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္အားရမိပါတယ္ ေနာင္ဒီထက္လည္းၾကည္းေရေလ ကိုအဆင့္ျမွင့္နည္းပညာေတြတပ္ဆင္မွဳ့ေတြကိုတင္ျပနိုင္ပါေစလို့

  ReplyDelete
  Replies
  1. ျမန္မာျပည္က ေဆာက္တဲ့ ဖရီဂတ္ေတြမွာ ေရသန္႔ခ်က္စက္ မရိွေသးပါ. ကိုးရီးယား စတိုင္ ေခၽြးထုတ္ခန္း မ်ား ေတာ့ အမ်ားအျပား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားပါတယ္.

   Delete
 3. KMM show them how strong our navy is. Show Bangladeshi how strong we are. Show Thailand how strong we are. Naval development is an important mater on military power. Every body know that if a country has development in naval sector, there are good development in its military might.Isn't it?
  ကိုMM ေရ Adman island ေပၚကို ထိုင္းေရတပ္က အေျမွာက္ဆန္က်ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေလး သိျခင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္တင္ေပးပါလား။ အခုေကာဒီေကာင္ေတြလုပ္ရဲေသးလားလို႕။

  ReplyDelete
 4. http://mmmilitary.blogspot.com/2011/07/blog-post_26.html

  ဒီမွာတင္ေပးထားပါတယ္ ကိုTun Tun Koေရ... အခုလိုအားေပးၾကတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ...။

  ReplyDelete
 5. က်ေနာ္လည္း ကိုစေနသားေျပာသလို ထင္မိတယ္ ေသခ်ာရင္ေတာ့ ကို mm ကက်ေနာ္တို ့ကို တကြက္ခ်န္ထားတာေပါ့ ေနာ့့့့့္

  ReplyDelete
 6. ျမန္မာ႕ေရတပ္မွာ ေရငုတ္သေဘၤာ ေတြရွိတယ္လို႔ၾကားမိပါတယ္ တစ္ကယ္ရွိမရွိသိခ်င္ပါတယ္

  ReplyDelete
 7. Thanks Ko MM, ရန္ႏိုင္ ၅၀၁ မို႕လို႕ဒီေကာင္ေတြလုပ္ရဲတာကိုး အခု အေနာ္ရထာ လိုေကာင္ႀကီးဆိုရင္ေတာ့ ေတြ႕တာနဲ႕ေျပးမယ္ထင္တယ္ေနာ။ ေက်းဇူးပါဗ်ာ။

  ReplyDelete
 8. ေကာ႕ေသာင္း နဲ႕ ရေနာင္းနယ္စပ္ေတြမွာ ထုိင္းဘက္စစ္သေဘၤာေတြကၾကီးတယ္ သေဘၤာေတြျဖတ္သြားရင္ျမင္ေနရတယ္ ေကာ႕ေသာင္းမွာလည္းသေဘၤာၾကီးေတြခ်ထားတာတခါမွမေတြ႕မိဘူး။....ကင္းလွည္႕ 115 တုိ႕ 116 တုိ႕ေလာက္ပဲရွိတာ

  ReplyDelete
 9. Re: Military Dogs
  When I'm in services till 1988, there is a military dogs training school in Maymyo.The units around the country have to choose them-self the dogs and masters then send them to school for training,after finishing the course, the dogs received the serial numbers and ration. Then they have to go for action in front lines, may be the same now.

  ReplyDelete