Thursday, July 18, 2013

တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ေတြးမိေတြးရာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရုရွားခရီးစဥ္သည္ စစ္ေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအၾကားတြင္ အေျပာမ်ားဆံုးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲၿပီး ထိုခရီးစဥ္အေပၚတြင္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားထားကာ သတင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမိပါသည္...။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတြးမိတာေလးမ်ား ရွိလာရာ ညီ၊အစ္ကိုတို႔အား ေဖာ္ျပေပးပါ့မည္....။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ရွိ Tunguska ေလယာဥ္ပစ္စနစ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ စစ္သံုးယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေရျပင္ပိုင္နက္အား အကာကြယ္ေပးရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစႏိုင္မည့္ ေရငုပ္သေဘၤာဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို အထူးစိတ္ဝင္စားမိပါသည္...။ ထို႔အျပင္ မၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္းတြင္ အနားေပးရေတာ့မည့္ ေလတပ္၏ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ A-5C မ်ားသည္လည္း သက္တမ္းရင့္ေနၿပီျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္(ေလ)၏ ေျမျပင္ပစ္ကူေပးေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုေခတ္မွီသည့္ ေျမျပင္ပစ္ကူေပးေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္....။

ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား
စစ္သံုးယာဥ္မ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အတန္ငယ္လံုေလာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည့္စံုေနၿပီဟုေတာ့ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးေပ...။ မိမိတို႔ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ခ့ဲသည့္ BTR-3U သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအျပင္ က်န္ရွိသည့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ သံခ်ပ္ကာႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးမ်ား ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရး စြမ္းရည္ကို ပိုမိုထိေရာက္ေစလာႏိုင္မည္ဟု ယူဆရပါသည္....။

သံခ်ပ္ကာ၊တင့္ကားမ်ားျဖင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ခု

တပ္မေတာ္နည္းတူ ယိုးဒယားစစ္တပ္သည္လည္း BTR-3E1 မ်ိဳးကြဲမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ရန္သူ႔တင့္မ်ားအား အဓိကေခ်မႈန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ကာအဆင့္ျမွင္တ့င္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္....။ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားအေနျဖင့္လည္း Type-59D,T-72S ႏွင့္ MBT-2000 တို႕ကိုသာလွ်င္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး Type-69-II တင့္မ်ားႏွင့္ T-55 တင့္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေရးအတြက္သာ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါေတာ့သည္....။ သို႔ေသာ္ PTL-02 တင့္ဖ်က္ယာဥ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစပါသည္...။
SH-1 155mm ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ား

Nora B-52 155mm ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ား

အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္လည္း SH-1 155mm ႏွင့္ Nora B-52 155mm ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ားကို တပ္မေတာ္၏ အဓိကယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ာအျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ထားသည့္ ၁၀၅မမ ယာဥ္တင္အေျမာက္မ်ားပါထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားႏိုင္မႈသည္ အေတာ္အသန္အားရွိသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္....။ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္လည္း အေျမာက္တပ္၏ အဓိက ပင္မေက်ာရိုးသည္ ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ပါသည္....။

 ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္၏ အဓိက အားသာခ်က္မွာ မိမိတပ္မွ ရန္သူ႔စခန္းမ်ားဆီသို႔ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းရာတြင္ ရန္သူ႔အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မိမိအေျမာက္တပ္၏ တည္ေနရာမ်ား တန္ျပန္ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ပင္ မိမိတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဘးလႊတ္ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ
 ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္...။ ထိုအခ်က္ကို အိႏိၵယ-ပါကစၥတန္ နယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေကာင္းေကာင္းေတြ႔ႏိုင္ပါသည္...။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ Towed Artillery ေခၚေသာ ယာဥ္ဆြဲအေျမာက္မ်ားသည္လည္း လိုအပ္ေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္....။

ေရတပ္ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား
ေရတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္မူ အထူးေျပာစရာအေနျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါမည္..။ တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာဆိုင္ရာ
 ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ာတြင္ အိႏိၵယေရတပ္ထံမွ အကူအညီမ်ား ရရွိခ့ဲဘူးပါသည္...။ ေခတ္မွီေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား အၾကြမ္းတဝင္ ရွိေနေစရန္ အလို႔ငွာ ဆက္လက္၍လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိၾကပါသည္....။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ဖရီးဂိတ္ F12 က်န္စစ္သား စစ္ေရယာဥ္၏ သတင္းသည္လည္း လူေျပာမ်ားေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္... မည္သည့္လက္နက္စနစ္တပ္ဆင္မည္... ေရဒါစနစ္၊ဒံုးစနစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာႏွစ္ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ား ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို စိတ္ဝင္တစား ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္....။
ေထာက္ပ့ံေရး ေရယာဥ္မ်ား

F12 က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္သည္ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ဒုတိယေျမာက္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ဖရီးဂိတ္ အမ်ိဳအစားျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳထားပါသည္...။ ယခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္...။ က်န္စစ္သား ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္အေနျဖင့္ ျမင္သာသည့္ လက္နက္စနစ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါက သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ားအတြက္ ရုရွား၏ Kh-35E ပ့ဲထိန္းဒံုးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္မႈ ျပည္ပမွ နည္းပညာမ်ားရယူကာ တပ္ဆင္ထားသည့္ Igla × 8 SAM Short Range မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္....။
 စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္

 သို႔ေသာ္ စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ် အပါအဝင္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္ ဖရီးဂိတ္တစ္စင္းအတြက္မႈ Igla တာတိုပစ္ ဒံုးမ်ားသည္ ျပည့္စံုေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ေသးေခ်....။ အဆိုပါ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္အတြက္ မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ စနစ္မွာ ရုရွား၏ Kashtan-M CIWS ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္အေျမာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္ အဆိုပါစနစ္အေနျဖင့္ ပ့ဲထိန္းဒံုး ၈စင္းတပ္ဆင္ထားႏိုင္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္အေျမာက္ႀကီးျဖင့္ တြဲဖက္ထားသျဖင့္ အလြန္အသံုးတည့္မည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္....။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္လည္း အဆိုပါ CIWS စနစ္ထုတ္လုပ္သည့္ KBP Instrument Design Bureau သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲၾကပါေသးသည္....။

တိုက္ေရယာဥ္မ်ားသည္လည္း ပင္လယ္ျပင္ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေထာက္ပ့ံေရးယာဥ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္.....။ လက္ရွိတပ္မေတာ္(ေရ)၏ ေထာက္ပ့ံေရးေရယာဥ္မ်ားသည္ အိုမင္းေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေရတပ္အေနျဖင့္ ပိုမိုေခတ္မွီသည့္ ေထာက္ပ့ံေရးေရယာဥ္အသစ္မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္...။ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ပင္ အစြမ္းထက္ေနေစကာမႈ ကာလၾကာျမွင့္ေသာ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေရယာဥ္အတြက္သည္ ေရယာဥ္အေပၚတြင္ ပါရွိသည့္ ရိကၡာမ်ားျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ား၏ ပင္လယ္ျပင္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ရိကၡာမွာ ၁၀-၁၅ရက္သာျဖစ္သည္....။ မိမိေရယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရျမဳပ္မိုင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရာတြင္ အားနည္းလွ်က္ရွိေနပါသည္....။ ကာလရွည္ၾကာစြာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေရယာဥ္အေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ ေခတ္မွီၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ထက္ျမက္သည့္ ေရယာဥ္အသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္....။

ေလတပ္ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား
တပ္မေတာ္(ေလ)၏ လက္ရွိေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ျဖစ္သည့္ A-5C ဖန္တန္မ်ားသည္လည္း သက္တမ္းအရ ရင့္ေသာအပိုင္းတြင္ တည္ရွိလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိေခတ္သစ္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ေရးအတြက္မႈ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ရည္ ထက္ျမက္သည့္ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္...။ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ရပ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ရွိလာႏိုင္ပါသည္....။ 

Mi-28 Attack Helicopter တစ္စင္း

ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား အနီးကပ္ပစ္ကူေပးရာတြင္ အင္မတန္ထိေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္...။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အေနျဖင့္တြင္ေတာ့ မည္သို႔မွ် ျဖစ္လာႏိုင္ဦးမည္မဟုတ္ေပ...။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)အား အားျဖည့္ကာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည္ဆိုပါက ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားသာ ျဖစ္လာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္...။ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ MiG35 ႏွင့္ SU-30/35 မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္....။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ အသံုးျပဳလက္ရွိသည့္ MiG-29 တိုက္ေယာဥ္မ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္....။

ေလတပ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ျဖစ္သည့္ Y-8D မ်ားအေနျဖင့္္လည္း အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ၿပီး သို႔ရာတြင္ သယ္ပို႔ယာဥ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးေပ...။ Mi-17 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ အႀကီးစား သယ္ပို႔ေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ... သို႔ေသာ္ သင့္ေလွ်ာ့ေသာ အခ်ိန္တြင္မႈ ျဖည့္တင္းသင့္ေပသည္...။ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အစီးေရ အေတာ္မ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုံေလာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေခတ္သစ္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳပမ္းသင့္ပါသည္....။ ဥပမာ- ရုရွား၏ Mi-28NE က့ဲသို႔ေသာ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္လည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသင့္ပါသည္...။

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတြင္မႈ ျပည့္စံုသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ပုိင္ဆိုင္ထားၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္အလိုက္ လိုအပ္သည့္ စနစ္မ်ားအား ထပ္မံဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းမွအပ လံုေလာက္ရွိပါသည္....။ အနည္းငယ္ အက်ယ္ခ်ဲ႔ၾကည့္မည္ဆိုပါက.... ယခင္က တရုပ္စစ္တပ္မွ ဝယ္ယူထားသည့္ HN-5 ပုခံုးထမ္း ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားေနရာတြင္ ရုရွား၏ Igla ပုခံုးထမ္းေလာင္ခ်ာစနစ္မ်ားအတိုင္း ျပည္တြင္းတြင္ပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ေရွ႔တန္းစခန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္....။ ထို႔ျပင္ ပို၍ေခတ္မီွသည့္ ယူကရိန္းစစ္တပ္မွ ရရွိထားသည့္ Tunguska တာတိုပစ္ ေလကာစနစ္မ်ား (ဒံုး ႏွင့္ စက္အေျမာက္တပ္ထားသည့္တင့္) မ်ားအျပင္ တာလတ္ပစ္ ဒံုးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ အေမရိကန္၏ ကိုယ္ေပ်ာက္ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ကို ပထမဆံုး ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခ့ဲသည့္ Pechora M စနစ္အား အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာ Pechora 2M ဒံုးစနစ္မ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္....။ 

ကပစထုတ္ (Ka Pa Sa) တာတိုပစ္ ပုခံုးထမ္းေလာင္ခ်ာမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္တာေဝးပစ္ အတြက္မႈ အေမရိကန္၏ U-2 ကင္းေထာက္ေလယာဥ္အား ပစ္ခ်ႏိုင္ခ့ဲသည့္... ဗီယက္နမ္စစ္တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္ ပိုင္းေလာ့မ်ား၏ အေၾကာက္ရဆံုးေသာ SA-2 တာေဝးပစ္ဒံုးအား အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ ဒံုးလက္နက္စနစ္အား အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္....။ အျခားမိမိတို႔ မသိႏိုင္သည့္ ေခတ္မွီ တာေဝးပစ္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးသည္....။

 ဒံုးေတြဘယ္လိုဘဲ ေကာင္းေကာင္း စက္အေျမာက္ေတြလည္း လိုေသးသည္

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ပါက လိုအပ္သည္မ်ားအား ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္...။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမျပင္၊ေရျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္ပိုင္နက္မ်ားအား အကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ေခတ္မွီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္သည္ ရွိကိုရွိသင့္လွပါသည္....။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ ျမွင့္မားလွေသာ္လည္း ေခတ္မွီစစ္လက္နက္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ပါက ပိုမိုထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရရွိႏိုင္ေပမည္ဟု ကၽႊန္ေတာ္၏ အျမင္သက္သက္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ.....။ အားလံုးကို ေလးစားလွ်က္... ကိုmm

10 comments:

 1. ၀ယ္ယူမည္အစီအစဥ္ေလးမ်ားၾကားမိရင္ ၾကားတဲ့သတင္းေလးကုိေ၀မွ်ေပးပါအုံးေနာ္ ၀မ္းသာရမဲသတင္းဆုိရင္၀မ္းသာခ်င္လုိ ့ပါေနာ္
  ေက်းဇူးပါ ကုိmm အသစ္ေတြလဲမ်ားမ်ားတင္ေပးမယ္လုိ ့ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ေနာ္

  ReplyDelete
 2. အျမဲအားေပးေနပါ တယ္ ကို MM

  ReplyDelete
 3. ကြန္မန့္ေရးမရပါေက်းဇူးပါ

  ReplyDelete
 4. ေက်းဇူးပါပဲ အစ္ကို ဒါေပမဲ ဖတ္ရတာအားမရေသး ဘူး ႐ွိရင္ထပ္တင္ေပးပါဦး

  ReplyDelete
 5. ကုိMMေရေမ်ွာ္ ရတာလည္ပင္းရွည္ေပါ့

  ReplyDelete
 6. ရၿပီ ေန႔တိုင္းဝင္ၾကည့္ျဖစ္တယ္

  ReplyDelete
 7. F-22 ‌ေတြ႐ွိရင္‌ပို‌ေကာင္‌းမွာပါ

  ReplyDelete
 8. နားမလည္ဘူး
  ဘယ္သူနဲ႕ယွဥ္ယွဥ္ နိုင္ေစခ်င္တယ္
  ကမာၻမွာ ဘယ္သူ့မွ မရြံ ခ်င္ဘူး
  နူသာျရေအာင္ ျ
  ပီးေအာင္လုပ္ ank

  ReplyDelete