Wednesday, July 31, 2013

ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြား ေရယာဥ္ငယ္မ်ား အပိုင္း-၁

(ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြား ေရယာဥ္ငယ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳသည့္အတြက္   ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုဆန္းသစ္အား  အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ)

ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္မ်ားအနက္ေရတပ္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္ ပင္လယ္ျပင္စိုးမိုးနိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ ျပီးေျမာက္ေစရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ နိုင္ငံတိုင္းအလိုက္ မိမိတို႔၏ ကာကြယ္ေရးအသံုးစာရိတ္ ေဘာင္အတြင္းမွ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ်ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ျဖစ္ေပသည္။ အင္အားၾကီး နိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္မွီစစ္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ား နွင့္ ေခတ္မွီေရတပ္သံုးတိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား မပိုင္ဆိုင္နိုင္ေသာေရတပ္ငယ္မ်ားအဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာထြက္ေပါက္မွာ ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္ မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ျမန္မာနိုင္ငံသည္လည္း အနာဂတ္တြင္ နိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စက္မွဳ ဆိပ္ကမ္းၾကီးမ်ား ကမ္းလြန္သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔နိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ဓနအင္အားနွင့္လိုက္ဖက္ေသာ ေရတပ္အမ်ိဳးအစားကို တည္ေဆာက္ျပီး နိုင္ငံ၏ေရျပင္ပိုင္နက္နွင့္ ပင္လယ္ျပင္စိုးမိုးေရးကိုၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ နိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ျပင္စိုးမိုးေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ဒံုပ်ံတင္အျမန္သြားစစ္ေရယာဥ္မ်ား ၏ အသံုး၀င္ပံုကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

ဒံုးပ်ံတင္ FACs မ်ားကို ရုရွသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားတြင္ Komar (ခိုမာ)နွင့္ Osar (အိုဆာ) အမ်ိဴးအစား စစ္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားတြင္ ေရျပင္မွေရျပင္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားတင္ေဆာင္၍ ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား တြင္စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားကို ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္ သံုးခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္ရွင္းလင္းျပပါမည္။

Komar (ခိုမာ)အမ်ိဴးအစား စစ္ေရယာဥ္ငယ္


(၁)ဒံုးပ်ံဆိုင္ရာနည္းပညာတိုးတက္လာမွဳေၾကာင့္ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားေပၚတြင္တင္ေဆာင္အသံုးျပဳလာနိုင္ျခင္း။။
စစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ အေျမာက္မ်ားကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္တီထြင္ၾကံဆခဲ့ၾကရာ ထိေရာက္စြာပစ္ခတ္နိုင္ေသာ အကြာအေ၀းသည္ လည္းေကာင္း၊ဖ်က္စီးနိုင္ေသာစြမ္းအားသည္လည္းေကာင္း၊ထိခ်က္တိက်မွန္ကန္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပို၍ပို၍ျမင့္မားလာၾကပါသည္။ယင္းေနာက္ ေလယာဥ္မ်ားသည္ အေျမာက္မ်ားထက္ ပိုမိုခရီးေရာက္ျပီး ဖ်က္ဆီးေခ်မွဳန္းနိုင္စြမ္းသည္လည္း ပိုမိုသာလြန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိလာေသာအခါ ေလယာဥ္မ်ားနွင့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ေရတပ္၏အဓိက လက္နက္တစ္ခုျဖစ္လာေလသည္။တစ္ဖန္ ပဲ့ထိန္းဒံုးပ်ံနည္းပညာမ်ား တီထြင္အသံုးျပဳနိုင္လာေသာအခါ ဒံုးပ်ံမ်ားသည္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမွ ေလယာဥ္မ်ားနွင့္တန္းတူ အကြာအေ၀းသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပန္ပါသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ကမာၻေပၚရွိေရတပ္မ်ားသည္ ဒံုးပ်ံမ်ားကို စစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကရာတြင္ ေရယာဥ္အရြယ္အစားေပၚမူတည္၍ တန္၅၀မွ၅၀၀ၾကားရွိေရယာဥ္မ်ားေရယာဥ္အသြားနွဳန္း ၃၅မိုင္မွ မိုင္၅၀ ထိရွိေသာေရယာဥ္မ်ားတြင္အကြာအေ၀းမိုင္ ၂၅မိုင္မွ မိုင္၆၀ ထိပစ္ခတ္နိုင္ေသာ ဒံုးပ်ံမ်ားအား တပ္ဆင္ အသံုးျပဳလာနိုင္ၾကပါသည္။

 Osar (အိုဆာ) အမ်ိဴးအစား စစ္ေရယာဥ္ငယ္(၂)ေရယာဥ္ၾကီးမ်ား၏ ေလေၾကာင္းအႏၱရယ္ ပိုမိုစိုးရိမ္လာရမွဳ။။
ေလတပ္၏ တိုက္စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာမွဳမ်ား ေ၀ဟင္မွေရျပစ္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားေပၚ ထြန္းလာမွဳမ်ား ေလးလံေနွးေကြးျပီး ပစ္မွတ္အရြယ္အစားၾကီးမားသျဖင့္ ရန္သူ၏ပစ္ခတ္မွဳခံရရန္ လြယ္ကူသည့္အျပင္ ထိခိုက္ခဲ့ပါက ပ်က္ဆီးဆံုးရွံဳးမွဳပမာဏၾကီးမားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၃)ေရယာဥ္ဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္အလြန္သက္သာျခင္း။။
တည္ေဆာက္မွဳကုန္က်စရိတ္သည္ ေခတ္မွီ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္အျပည့္ အစံုတပ္ဆင္၍ရေသာ ပဲ့ထိန္းဒံုးပ်ံတင္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားထက္ မ်ားထက္မ်ားစြာ သက္သာျခင္း။ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳမည့္အရာရွိစစ္သည္ အင္အားအမ်ားအျပားမလိုအပ္ျခင္း။အရြယ္အစားငယ္ေသာ္လည္း ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားတြင္တပ္ဆင္နိုင္သည့္ဒံုးပ်ံမ်ားသည္ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားတြင္တပ္ဆင္နိုင္သည့္ ဒံုပ်ံမ်ားနွင့္ မ်ားစြာ ကြာျခားျခင္းမရွိျခင္း။ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ သက္သာျခင္း။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ နိုင္ငံမ်ားစြာတို႔မွေရတပ္မေတာ္မ်ားသည္ စရိတ္ ကုန္သက္သာျပီး စစ္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားနည္းတူ တိုက္စစ္စြမ္းရည္ရွိေသာ ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္မ်ား အားအသံုးျပဳသည့္စစ္နည္းဗ်ဴဟာကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ဤသို႔ျဖင့္ မိမိတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ေဖာသီစြာအသံုးမျပဳနိုင္ေသာ နိုင္ငံငယ္မ်ားအဖို႔ မိမိတို႔၏ရွည္ လွ်ားလွေသာ ကမ္းရိုးတမ္းကိုကာကြယ္ရန္ အတြက္ ေခတ္မွီ ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြားစစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ပိုမို တိုးတက္ေအာင္ တီထြင္တည္ေဆာက္ရင္ ေရတပ္၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ျပင္ စိုးမိုးေရးကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမည္။

(ဆန္းသစ္)
(မွီျငမ္းျပဳစာေစာင္)
စစ္ပညာဂ်ာနယ္
Google
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္....။ 

တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာေတာ့မည္ေလာ.. အပိုင္း(၂)သည္ အခက္အခဲတခ်ိဳ႔ရွိေနသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းမေဖာ္ျပေပးႏိုင္မႈအား ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ... မၾကာခင္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္....။)

5 comments:

 1. ကုိmmေရ ဟုိတေန့က အိႏၵိယေရတပ္နဲ႔ေတြ႔သတင္းနဲ႔ အင္တာနက္သတင္း တခုမွာ ဘဂၤလားေရတပ္က မုိင္၉၀ေက်ာ္ပစ္နုိင္ ေပမဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ေရ တပ္က မုိင္၃၀ေက်ာ္ ပဲပစ္နုိင္ေသးလုိ့ သူတုိ့နား မကပ္နုိင္ ဟု ေရတပ္အရာရွိေျပာဟု ပါလာတာ တကယ္လားဗ်ာ ဘဂၤလားေတာင္မရွင္နုိင္ဘူးလား ေဒါသျဖစ္မိတယ္တကယ္

  ReplyDelete
 2. ျမန္ျမန္ေလးေတာ့တင္ေပးပါဦး။ကိုmmေရ

  ReplyDelete
 3. Correct me if I'm wrong. I read about both Komar and Osar in Burmese Military Journal (1988 issued). They both have problem with guns in high sea and they are not water proof. Also they need to use specially formulated engine oil and fuel, otherwise it will shorten the life of engines. Maintenance was higher than excepted.

  ReplyDelete
 4. Thank Ko MM အစ္ကို႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိျခင္တာသိခြင္႔ရတာ ေလာတယ္လို႔ေတာ႔ မေျပာပါနဲ႔ဗ်ာ ထပ္တင္ေပးပါဦး
  သိျခင္တာေတြမ်ားေနလိုပါ ျမန္မာ႔ေရတပ္မေတာ္ ေရငုပ္သေဘၤာျမန္ျမန္ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါေစ.....

  ReplyDelete
 5. ဒီေသးေသးေလးေတြမွေတာင္ ဒံုး4လံုူးပါတယ္ဆိုေတာ့771.772လိုအရြယ္ကဒံုး4လံုးထဲဆိုမနည္းဘူးလား

  ReplyDelete