Thursday, August 8, 2013

ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြား ေရယာဥ္ငယ္မ်ား အပိုင္း-၂

 (ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြား ေရယာဥ္ငယ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳသည့္အတြက္   ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုဆန္းသစ္အား  အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ)

ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြားတိုက္ေရယာဥ္ငယ္ မ်ားအသံုးခ်ပံု


ေရေၾကာင္းတိုက္ပြဲ သမိုင္းမ်ားအရ ေရယာဥ္အရြယ္အစား ၾကီးမားသည္ နွင့္ အမွ် ဖ်က္ဆီးနိုင္စြမ္း ပိုမိုၾကီးမားသည္သာျဖစ္သည္။ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားတြင္ အကြာအေ၀းပိုမိုပစ္ခတ္နိုင္ေသာ ဖ်က္စြမ္းအားပိုမို ၾကီးမားေသာ အေျမာက္လက္နက္ၾကီးမ်ား တပ္ဆင္ပစ္ခတ္နိုင္ခဲ့သျဖင့္ စစ္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုစစ္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားအား ယွဥ္ျပိဳင္တိုက္ခိုက္နိုင္စြမ္း လံုး၀မရွိခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ဒံုးပ်ံနည္းပညာကို ေရယာဥ္ ငယ္မ်ားတြင္ပါတပ္ဆင္အသံုးျပဳလာနိုင္ေသာအခါ ေရယာဥ္ငယ္တစ္စီးသည္ မည္သည့္စစ္ေရယာဥ္ၾကီးကို မဆိုရင္ဆိုင္ စိန္ေခၚနိုင္စြမ္းရွိလာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။အသြားနွဳန္း လွ်င္ျမန္ျခင္း ေရဒါပစ္မွတ္ေသးငယ္ျခင္း (အခ်ိဳ႕ ေရဒါဖမ္းမရနိုင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္သည္)၊လွ်င္ျမန္စြာ လွဳပ္ရွားစစ္ကစားနိုင္ျခင္း အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါရန္သူ၏ဒံုးပ်ံမ်ားကိုပင္ 
 ေကာင္းစြာရင္ဆိုင္နုိင္စြမ္း ရွိလာေစပါသည္။

ေရေၾကာင္းတိုက္ပြဲတစ္ခုတြင္ စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးရည္မွန္းခ်က္သည္ ရန္သူေရယာဥ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီး နွစ္ျမဳတ္ပစ္ရန္ျဖစ္သည္။မိမိအား အႏၱရယ္ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ ရန္သူပစ္မွတ္မ်ားအား လက္ဦးမွဳယူျပီးထိမွန္ ေအာင္ပစ္ခတ္နိုင္မွသာ ရန္သူ၏ပစ္အားေလွ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ရန္သူေရယာဥ္မွ က်ည္ထြက္လာပါက မိမိတြင္ ထိုထြက္လာေသာက်ည္အား အကာအကြယ္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ျဖစ္နိုင္ေခ်အလြန္နည္းပါးေၾကာင္းကို သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။ဒံုးပ်ံေခတ္တြင္ မူ ဒံုးပ်ံမ်ား၏တိက်မွန္ကန္မွဳ ဖ်က္စြမ္းအားျပင္းထန္မွဳတို႔ေၾကာင့္ ေရေၾကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္ေရယာဥ္တစ္စီး၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ရန္သူေရယာဥ္အား ဖ်က္ဆီးနွစ္ျမဳတ္ပစ္ ရန္ အျပင္ မိမိအား ရန္သူမွ ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ ဒံုးပ်ံအားလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ လိုအပ္လာေပသည္။ ေရေၾကာင္း တိုက္ပြဲ၏အနိုင္အရွံဳးသည္ အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္ နွစ္ခုစလံုးအား ဖ်က္ဆီးနိုင္စြမ္းေပၚ တည္မွီေန ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြားတိုက္ေရယာဥ္ငယ္မ်ား သည္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားေလာက္ အရြယ္အစားၾကီးမားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ တပ္ဆင္ထားေသာအဓိက လက္နက္မွာလဲ မိမိေရယာဥ္အား လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္မွဳကို ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။FACs မ်ားကို နိုင္ငံမ်ားစြာက အသံုးျပဳရာတြင္ ေရေၾကာင္းတိုက္စစ္အတြက္ ရည္ရယ္၍ ေလေၾကာင္းမွ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ား ေရေၾကာင္းမွ ဖရီးဂိတ္ ကဲ့သို႔ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏြဲနိုင္စြမ္းရွိေသာ ေရယာဥ္ၾကီးမ်ားနွင့္တြဲဖက္၍ ကန္႕သတ္ဧရိယာအတြင္းအသံုးျပဳၾကပါသည္။
ေယဘူယ် အားျဖင့္ မိမိတစ္စီးတည္းအေနနွင့္ ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြားတိုက္ေရယာဥ္မ်ားသည္ ကမ္းေျခမွ မိုင္၂၀ မိုင္၃၀ အတြင္းသာ လွဳပ္ရွား စစ္ကစားနိုင္ပါသည္။သို႔ရာတြင္ေရေၾကာင္းစစ္ေရယာဥ္အစုအေနနွင့္ လည္းေကာင္း ပင္လယ္ျပင္ေထာက္လွန္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳလွ်င္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္း ပိုမိုကြာေ၀းေသာ အကြာအေ၀းထိ စစ္ဆင္နိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ထို႔ျပင္ေရျပင္ေလျပင္ ေပါင္းစပ္၍ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ဆင္ေရး ကိုလဲ ဆင္ႏြဲနိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)ထုတ္ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ား

ဒံုးပ်ံတင္အျမန္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားကို တာ၀န္ေပးအပ္နိုင္ေသာစစ္ဆင္ေရးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ-
၁။သတင္းေထာက္လွမ္းေရး
ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြားေရယာဥ္ငယ္မ်ား၏ လွ်င္ျမန္မွဳ ေရဒါတြင္ျမင္ကြင္းေသးငယ္မွဳ မ်ားသည္ ရန္သူေရယာဥ္သို႔မဟုတ္ ေရယာဥ္စု၏ ေရဒါဖမ္းမိနိုင္စြမ္းကိုအထိုက္အေလွ်ာက္ေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ျပီး မိမိမွ လက္ဦးမွဳယူ ေထာက္လွမ္းသိရွိနိုင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဒံုပ်ံတင္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားကို မိမိစစ္ေရယာဥ္စု၏ ေရွ႕ဆံုးမွထား၍ ေထာက္လွမ္းသိရွိေသာ ရန္သူသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေနာက္သို႔လက္ဆင့္ကမ္းေပး ပို႔ျခင္းျဖင့္ ရန္သူေရယာဥ္သို႔မဟုတ္ ေရယာဥ္စုအား မိမိေရယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ လက္ဦးမွဳ႕ယူစစ္ဆင္နိုင္စြမ္း
ရရွိေစပါသည္။
၂။ပင္လယ္ျပင္ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရ
ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြားတိုက္ေရယာဥ္ငယ္တစ္စီး၏ လွ်င္ျမန္မွဳ သည္ သတ္မွတ္ေရပိုင္နက္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တြင္အေရးေပၚအေျခအေနၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ သို႔မဟုတ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ျပီးေသာ အေျခအေနတစ္ေနရာ ထံသိုလွ်င္ျမန္စြာ သြားေရာက္နိုင္ျပီး ေရွးဦးရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ထို႔ျပင္မိမိ ေရငုပ္ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးေရးသမားမ်ားအား ျပန္လည္ဆယ္တင္ျခင္း မ်ားကိုလဲ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။
၃။ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး
ရန္သူ၏အရြယ္အစား၊အင္အား၊ဦးတည္အရပ္နွင့္မိုင္နွဳန္းတို႔အားၾကိဳတင္၍သတင္းတိက်စြာရရွိပါက ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြားတိုက္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားအားေစလြတ္၍လွ်င္ျမန္စြာ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။
၄။အလစ္အငိုက္တိုက္ခိုက္ျခင္
ဒံုးပ်ံတင္အျမန္သြားတိုက္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားသည္ ေရတိမ္ပိုင္းတြင္ပါသြားလာလွုပ္ရွားစစ္ကစားနိုင္သည္ျဖစ္ျပီး ညအေမွာင္ထုကို အကာကြယ္ယူ၍တစ္စီးခ်င္းစစ္ကစားနိုင္ေသာေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေရယာဥ္အရြယ္အစား ေသးငယ္မွဳေၾကာင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေရလက္ၾကားေနရာမ်ား ကၽြန္းစုမ်ားအၾကား ပုန္းေအာင္းေနရာမွ ညအခ်ိန္ ထြက္ခြာျပီး ရန္သူအားအလစ္အငိုက္လွ်င္ျမန္စာ တိုက္ခိုက္ျပီး ျပန္လည္ ပုန္းေအာင္းနိုင္ျခင္းမ်ားရရွိေစပါသည္။
၅။တိုက္ကင္းလွည့္ျခင္းအေစာင့္လိုက္ေပးျခင္း
သာမန္အေျခအေနတစ္ခုတြင္ မိမိေရပိုင္နက္အတြင္း ခိုး၀င္ေသာ ျမန္နွဳန္းျမင့္ေရယာဥ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း ကင္းလွည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရန္သူသတင္းေထာက္လွမ္းျခင္း မိမိေရပိုင္နက္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေရယာဥ္မ်ားကို အေစာင့္လိုက္ေပးျခင္းမ်ားကို ေရယာဥ္တစ္စီးခ်င္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။
၆။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ေရယာဥ္၏ေရစူးတိမ္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ား နွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းထိ ၀င္ေရာက္စစ္ဆင္နိုင္ စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားနွင့္ေပါင္းစပ္၍ မတည္ျငိမ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေရတပ္၏အကူအညီလိုအပ္လာပါက လွ်င္ျမန္စြာ သြားေရာက္၍ ေရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေသာင္းက်န္းမွဳဆန္႔က်င္ေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ ဒံုပ်ံတင္အျမန္သြားေရယာဥ္ငယ္မ်ားအား ေပးအပ္နိုင္ေသာ တာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
(ဆက္လက္၍ေရးသားပါဦးမည္)
ဆန္းသစ္

ကိုးကား
စစ္ပညာဂ်ာနယ္
ဂိုဂဲလ္

8 comments:

 1. 491 လုိ ေရယာဥ္ေတြကုိ၅စီးရီးေတြလုိမ်ဳိးမ်ားမ်ားတည္ေဆာက္
  ထားသင့္တယ္ေရယာဥ္ပုံစံဒီဇုိင္းဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲလာတဲ့
  ၄၉၁ ေတြကုိမ်ားမ်ားတည္ေဆာက္ပါလုိ ့၅စီးရီးအေရအတြက္
  ေလာက္တည္ေဆာက္ပုိင္ဆုိင္ႏူိင္ရင္ ဒုံးနဲ ့တာေ၀းပစ္အေျမွာက္
  ေတြေရငုတ္သေဘၤာဖ်က္လက္နက္ေတြနဲ ့အာရုံခံကိရိယာေတြစုံ
  ေအာင္တတ္ဆင္ႏူိင္ရင္ ေတာ့ ဘဂၤလားေတာင္ အမွီးကုတ္ျပီး
  ေျပးသြားမွာပါ ။ ကုိmm ကုိေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

  ReplyDelete
 2. ၈.၈.၂၀၁၃ရက္ေန႕ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္ အခ်ပ္ပိုမွာ ျမန္မာေရတပ္က ေရမိုင္ ၂၅၀ အထိ ပစ္နိုင္တဲ့ C 602 ဒံုးက်ည္ေတြ တပ္ထားျပီလားလို႕ ေမးထားတာကို ့ျငင္းမထားဘူးဗ်။

  ReplyDelete
 3. ျမန္မာ့ေရတပ္မွာ တကယ္ဘဲ C 602ေတြသုံးေနျပီလား။သိတဲ့သူမ်ား ေျပာႀကပါဦး။ေအာင္ေဇယ်ႀကီးမွာသုံးထားတယ္လုိ႔ႀကားတယ္။

  ReplyDelete
 4. ကုိmm ေရ ျဗိတိန္ကလဲျမန္မာကုိစစ္ပစၥၥၥၥည္းေတြနဲ ့ဒုံးေတြ အတြက္လုိင္စင္ခ်ေပးလုိက္တယ္လုိ ့ဖတ္လုိက္ရ
  တယ္...ကုိmm သိရင္ေျပာျပေပးပါအုံးေနာ္
  ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ့ေပးအပ္သည္လက္နက္တင္သြင္းခြင့္လုိင္စင္ရွစ္ခုရွိျပီး စစ္ဘက္သုံးတုိက္ခုိက္ေရးေလယာဥ္
  ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဆာ့၀ဲမ်ား၊ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာမ်ား၊လွ်ဴိ၀ွက္သေကၤတမ်ားရွာေဖြသည့္ေဆာ့၀ဲမ်ား၊ ေဖာက္ခြဲ
  ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ေရတပ္ႏွင့္ေလတပ္လမ္းညွႊန္သုံးစနစ္မ်ားႏွင့္ဒုံးက်ည္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္
  ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေနကခ်ေပးလုိက္တာပါ.... လုိ ့ဖတ္လုိက္ရပါတယ္.... ကုိ mm သိရင္ေျပာျပပါေနာ္

  ေက်းဇူပါေနာ္

  ReplyDelete
 5. စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ်မွာ သေဘၤာပစ္ဒံုး ဘယ္အမ်ိဳးအစားတပ္ဆင္ထား သလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာအလြန္ေကာင္းပါတယ္။ Kh-35E လို့ေၿပာၾကေပမယ့္ ဓါတ္ပံုေတြအရဆိုရင္ ပိုၿပီးအလ်ားရွည္ေနတယ္ဗ်။
  Kh-35Eက 3.75 m ရွည္ၿပီး C-602က 6.1 m ရွည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထင္ေတာ့ C-602 ၿဖစ္ဖို ့ပိုမ်ားပါတယ္။

  ReplyDelete
 6. သူမ်ားႏိုင ငံက ေရယဥ္ေရဒါကအလံုးမ်ိဳးဘာလို႔ျမန္မာ့ေရတပ္ေရယဥ္မွာမရွိတာလဲအဲဒီအလံုးၾကီးကအဖံုးလားေရဒါတမ်ိဳးလား

  ReplyDelete
 7. ကိုmm ေရအသစ္တင္ေပးပါဦး ဗ်ိဳ႕ ........

  ReplyDelete
 8. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ MAV-2 (Myanmar Armoured Vehicle) သံခ်ပ္ကာယာဥ္ကဒီကထုတ္တာလုိ ့
  ကုိMM က F B မွာေျပာတယ္ေနာ္ ၀မ္းသာပါတယ္ အဲ့ဒီကားရဲ ့ အေသးစိတ္အခ်က္လက္ေလးေတြေျပာျပ
  ေပးပါေနာ္ ဒီဇုိင္းကလဲလန္းတယ္ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီပါလားသိခ်င္ပါတယ္ အစီးေရဘယ္ႏွစ္စီးအထိထုတ္
  ျပီးသြားျပီးလဲဘယ္မွာသုံးေနလဲသိခ်င္လုိ ့ပါ အျပင္မွာသိပ္မေတြလုိ ့ပါ ..ပုိ ့အသစ္တင္ေပးပါအုံးေနာ္
  ေက်ဇူးပါ ကုိMM

  ReplyDelete