Thursday, January 5, 2012

တိုးတက္ဆန္းသစ္လာေသာ လက္ေျဖာင့္ပစ္ရိုယ္ဖယ္မ်ား -၂


က်ည္စုဆိုသည္မွာ

က်ည္စုဆိုသည္မွာ ပစ္မွတ္တစ္ခုအတြင္း အေဝးဆံုးထိခ်က္ႏွစ္ခုကို တိုင္းထြာရာတြင္ရရွိသည့္ အကြာအေဝးျဖစ္သည္။က်ည္စုတိုင္းတာမႈကို ေထင့္(angle)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊မီလီမီတာ(mm)ျဖင့္လည္းေကာင္း
ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ လက္မျဖင့္ ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ဥပမာ- ၂" က်ည္စု၊၄"က်ည္စု၊ဂ"က်ည္စု စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ အေမရိကန္၊အဂၤလိပ္တို႔ကမႈ ေထာင့္ျဖင့္ေဖာ္ျပတတ္ၾကၿပီး ၎ကိုပင္မိနစ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။
၁.၅ (minute of Angle)၁.၀ (MOA) စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
ေယဘုယ်သတ္မွတ္ခ်က္မွာ လက္ေျဖာင့္ပစ္စစ္သည္တစ္ဦး ပစ္လိုက္သည့္ ရိုင္ဖယ္က်ည္သည္ မီတာ၁၀၀ ၌ က်ည္စု၂၅မမ (၁") သို႔မဟုတ္ ေထာင့္အားျဖင့္ တစ္မိနစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ရေပ။ဆိုလိုသည္မွာ မီတာ၁၀၀အတြင္းရွိ ပစ္မွတ္တစ္ခုကို က်ည္ဆံ ၅ေတာင့္၏ အနီးဆံုးႏွင့္ အေဝးဆံုးထိခ်က္အကြာအေဝးမွာ ၂၅မမ (၁")အတြင္းရွိရမည္ဟု ဆိုလိုျဖင္းျဖစ္သည္။မီတာ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ၂၅၀မမက်ည္စု ရရွိပါက လူတစ္ဦး၏ ရင္အုပ္ပိုင္းကို ပစ္ခတ္လ်င္ တစ္ခ်က္တည္းျဖင့္ ထိမွန္ႏိုင္သည့္ အကြာအေဝးျဖစ္သည္။ရာသီဥတုအပူအေအး၊ ေလတိုက္မႈတို႔အေပၚမႈတည္ၿပီး ထိခ်က္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ယခုအေမရိကန္တို႔ အသံုးျပဳမည့္ အမ္-၂၄ လက္ေျဖာင့္ရိုင္ဖယ္သည္ က်ည္အေတာင့္ ၁၀၀၀ပစ္လ်င္ ၅၂" (၁၃၂ စင္တီမီတာ)က်ည္စုဝင္ၿပီး အေလးခ်ိန္ ဂကီလိုကရမ္ (၁ဂေပါင္)ေလးသည္။

တစ္ေတာင့္ထိုးႏွင့္ ေအာ္တိုမက္တစ္
တစ္ေတာင့္ထိုးေသနတ္ (တစ္ခ်က္ခ်င္းေမာင္းတင္ပစ္ရသည့္ ေသနတ္အမ်ိဳးအစား) Bolt Action ႏွင့္ ဆီမီးေအာ္တို (Semi Auto) ေခၚ ေမာင္းကုန္သည္အထိ ေနာက္ထပ္ေမာင္းတင္စရာမလိုဘဲ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ တစ္ေတာင့္ခ်င္း (တစ္ခ်က္ခ်င္း) ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ေသနတ္အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ ေအာ္တိုေသနတ္မ်ားသည္ တစ္ေတာင့္ထိုးေသနတ္မ်ားထက္ တည္ၿငိမ္မႈနည္း(ေျပာင္းခါမႈမ်ား)သည္ဟု သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ထိုအားနည္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ Knight Armaments Companyသည္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္အတြက္ အမ္-၁၁၀ ၇.၆၂ x ၅၁ မမ ဆီမီးေအာ္တိုမက္တစ္ လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္တစ္မ်ိဳးကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ စတင္စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ခ့ဲသည္။အဆိုပါေသနတ္သည္ ၿဗိတိသွ်တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အာဖဂန္စစ္ေျမျပင္၌ ရန္သူတာလီဘန္မ်ားကို ဟဲလ္မန္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ရာ၌ လက္ရွိ ၅.၅၆မမက်ည္အသံုးျပဳေနေသာ L85A2 ေခ်မႈန္းေရးရိုယ္ဖယ္မ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္သည္ ဟုဆိုသည္။ ၅.၅၆မမက်ည္မ်ားမွာ ေသးငယ္ေပါ့ပါးၿပီး ထိေရာက္မႈအကြာအေဝးမွာလည္း မီတာ၅၀၀ အတြင္းပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။

L85A2 ေခ်မႈန္းေရးရိုင္ဖယ္

ၿဗိတိန္အစိုးရသည္ မီတာ ၈၀၀အထိ ထိေရာက္မႈရွိေသာ LM-7လက္ေျဖာင့္ေသနတ္မ်ား ဝယ္ယူရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၅သန္းတန္ဖိုးရွိ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိးထားသည္။ အဆိုပါေသနတ္တြင္ ၃၀၅မမ၊၄၀၆မမ၊၅၀၈မမ ႏွင့္ ၅၄၀မမအရွည္ရွိ ေန႔၊ညၾကည့္ကိရိယာပါေသာ ေသနတ္တြင္ အလြယ္တကူတပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ခ်ိန္ခြင္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ေျဖာင့္ပစ္ရိုင္ဖယ္ SVD ၏ ခ်ိန္ခြက္

လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမားတစ္ဦးအတြက္ ပစ္မွတ္ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ သဲသဲကြဲကြဲျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ခ်ိန္ခြက္မွာလည္း အထူးအေရးပါသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ လက္ေျဖာင့္ရိုင္ဖယ္တစ္လက္တြင္ တပ္ဆင္ရမည့္ ေျပာင္းခ်ိန္ခြက္သည္..
(၁)အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္ျခင္း
(၂)ေရလံုျခင္း၊အပူရွိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆေျပာင္းလဲမႈ ခံႏိုင္ျခင္း
(၃) ေပါ့ပါးၿပီး လြယ္ကူစြာတပ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
အလင္းေရာင္ခ်ဲ႔အား ၅ဆမွ ၆ဆအထိသာ လိုအပ္သည့္ မီတာ ၆၀၀ အတြင္းပစ္ခတ္မည့္ လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္သမားတစ္ဦးအတြက္ ၄ x ၂၄ မွန္ေျပာင္း(ခ်ဲ႕ အား ၄ဆႏွင့္ ျမင္ကြင္း ၂၄ ဒီဂရီ)မွာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု စစ္ေရးသုေတသီမ်ားက သတ္မွတ္ၾကသည္။

ရုရွား၏ နာမည္ေက်ာ္ SVD လက္ေျဖာင့္ပစ္ရိုင္ဖယ္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အသံုးျပဳေသာ လက္ေျဖာင့္ပစ္ရိုင္ဖယ္မ်ားအနက္ ရုရွားထုတ္ SVDစီးရီးရိုင္ဖယ္မ်ားသည္ မီတာ၈၀၀ အထိထိေရာက္မႈရွိၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ အမ္ေအစီးရီးေသနတ္မ်ားလည္း လက္ေျဖာင့္ပစ္ရိုယ္ဖယ္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းရွိသည္။

အမ္ေအ စီးရီး လက္ေျဖာင့္ပစ္ရိုင္ဖယ္


SVD လက္ေျဖာင့္ပစ္ရိုင္ဖယ္အား ဆက္လက္ေလ့လာလိုပါက-
http://www.dragunov.net/

3 comments:

 1. ကုိ MM ခင္ဗ်ား။

  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထုတ္ MA series လက္နက္ငယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္
  မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏အကူအညီျဖင့္ ( ယခင္ G 3 / G 4 မ်ားကုိ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္နည္းတူ )ထုတ္လုပ္ထားသည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးေစလုိပါသည္ခင္ဗ်ား။

  ReplyDelete
 2. MA Series ေတြကေတာ့ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ Daewoo Company ရ့ဲ နည္းပညာေတြလို႔ သိရပါတယ္...။Daewooက သူတို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း စစ္တပ္အတြက္ လက္နက္ေတြအမ်ားႀကီးထုတ္ေပးတယ္ေလ...။

  ReplyDelete
 3. ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္က က.ပ.စ စက္ရံုတစ္ခုမွာ စႏိုက္ပါရိုင္ဖယ္ကို တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလ့လာ သုေတသနျပဳထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ၅ႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔မေအာင္ျမင္ခဲ့လို႔ၾကားရပါတယ္။ ျပသနာကစနိုက္ပါလက္နက္မ်ားရဲ႕ စံႏႈန္းက်ည္စုအတြင္းမ၀င္ခ်င္းလို႔သိရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ည္ဆန္ရဲ႕ပံုသ႑ာန္ပိုင္းအျပစ္ကိုေတြ႔ရွိျပဳျပင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ယခုထုတ္လုပ္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ MA Series မ်ားနဲ႔တစ္ပံုစံတည္း၊ Sniper Sight ပါတာေလးပဲထူးတယ္လို႔ထင္လို႔ သိပ္ဘ၀င္မက်မိပါ။ စနိုက္ပါရိုင္ဖယ္စစ္စစ္မ်ား၊ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ပစ္ခတ္သူႏွင့္ အကဲၾကည့္ႏွစ္ဦးေပါင္းအဖြဲ႕ငယ္မ်ားျဖင့္ နည္းဗ်ဴဟာက်က်တိုက္ပြဲအေပၚ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အသာစီးရယူႏိုင္တာမ်ဳိး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

  ReplyDelete