Monday, December 26, 2011

တိုးတက္ဆန္းသစ္လာေသာ လက္ေျဖာင့္ပစ္ရိုယ္ဖယ္မ်ား -၁

AS-50 လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္


လက္ေျဖာင့္ပစ္ရိုင္ဖယ္ (Sniper)ဟူသည္

လက္ေျဖာင့္ရိုင္ဖယ္ကို Sniper ဟုေခၚသည္။စႏိုက္ပါဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ၁၉ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလက အိႏိၵယရွိ ၿဗိတိသွ်အရာရွိမ်ားသည္ စႏိုက္ပါေခၚဌက္တစ္မ်ိဳး (ဗိုလ္စားဌက္)ဟုလည္းေခၚသည့္ ဌက္မ်ားကို ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ရာမွာ ထိုဌက္အားပစ္ခတ္သူကို စႏိုက္ပါဟုေခၚဆိုခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ လက္အလြန္ေျဖာင့္သူကို စႏိုက္ပါဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ယေန႔ ကာလစစ္ေျမျပင္တြင္ျဖစ္ေစ၊အၾကမ္းဖက္နိမ္နင္းရာတြင္ျဖစ္ေစ လက္နက္ကိုင္လူဆိုးတစ္ဦးဦးကို ျဖစ္ေစ၊ မိမိတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဒုကၡေပးေနသည့္ ရန္သူစက္ေသနတ္ကိုင္တစ္ဦးကို ျဖစ္ေစ၊လူတစ္ေယာက္ က်ည္တစ္ေတာင့္ျဖင့္ သုတ္တင္ႏိုင္ရန္ လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္သမားတစ္ဦး၏ အခန္းမွာ အေရးပါလွသည္။ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ တပ္မေတာ္အသီးသီးသည္ လက္ေျဖာင့္ပစ္စစ္သည္မ်ားကုိ ဂရုတစိုက္ ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိသည္။အေၾကာင္းမႈ စစ္ေရးလံုၿခံဳေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳပါက အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လက္ေျဖာင့္ေသနတ္မ်ား ေခတ္မွီရန္လိုအပ္ျခင္း

ယေန႔အေမရိကန္တို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ အာဖဂန္စစ္ေျမျပင္မ်ားတြင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသာမက တာလီဘန္တို႔ကပါ လက္ေျဖာင့္ပစ္စစ္သည္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္မ်ားမွာ သမားရိုးက် အသံုးျပဳေနသည့္ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ေနတိုးစံျပဳ ၅.၅၆မမ က်ည္၊ ၇.၆၂မမ က်ည္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၾကၿပီး မီတာ-၃၀၀၊၄၀၀ မွ မီတာ ၈၀၀၊၁၀၀၀ အတြင္းပစ္မွတ္မ်ားကိုသာ ထိမွန္ႏိုင္သည့္ လက္နက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ လြန္ခ့ဲသည့္ ၄/၅ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ လက္ေျဖာင့္ပစ္ ေသနတ္မ်ား၏ နည္းပညာကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္တီထြင္ရန္ အာရံုမစိုက္ႏိုင္ခ့ဲ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္သမားမ်ား၏ ထိေရာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ နာမည္ႀကီးသည့္ ဘားရက္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးအား လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္မ်ား နည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးတိုးျမင့္သံုးစြဲရန္ One-shot Wonders: Sniper System ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားႏိုးေဆာ္ခ့ဲၾကသည္။

AI MK.13 လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္

၎က ၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လက္ရွိလက္ေျဖာင့္ပစ္ ေသနတ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈအကြာအေဝးမွာ မီတာ၁၂၀၀ခန္႔ထိ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပထားသည္။ၿဗိတိသွ်ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါနကလည္း အလွမ္းေဝးသည့္ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေခ်မႈန္းႏိုင္သည့္ (Long-Range Precision Anti-Structure, LRPAS) ကေနဒါႏိုင္ငံလုပ္ လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ေအအိုင္ကုမၸဏီ (Accuraiy International)ထုတ္ AS-50 ေျပာင္းအခ်င္း ၀.၅ (ပြိဳင့္ဖိုက္)ေသနတ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈရွိခ့ဲရာ ေအာင္ျမင္မႈရွိေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ အဆိုပါေသနတ္မ်ားအား ေႏြရာသီ ရာသီဥတုပူျပင္းခ်ိန္တြင္လည္း ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာ စမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ ေသနတ္၏ ထိေရာက္မႈအကြာအေဝးမွာလည္း အနည္းဆံုး ၂၀၀၀အထိ မေရႊ႔႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစ္မွတ္မ်ား (ဥပမာ-ရန္သူ႔ဆက္သြယ္ေရး ေရဒါစက္၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ရပ္နားထားသည့္ ေလယာဥ္မ်ား)ကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။ AS 50 လက္ေျဖာင့္ရိုင္ဖယ္ကို အေမရိကန္ ေရတပ္ေနဗီဆီးလ္စစ္သည္မ်ားအတြက္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲသည္။ ယခုအခါအဆိုပါ လက္နက္မ်ားေနရာတြင္ အေမရိကန္အထူးတပ္ဖြဲ႔ (Special Operation Command) မ်ားသည္ လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္အမ်ိဳးအစားသစ္တစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳမည္ဟု သိရသည္။
အသံုးျပဳမည့္လက္နက္မွာ ၇.၆၂မမ (၀.၃၀)က်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရေသာ ရီမင္တန္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလုပ္ M-24,M-40, AI MK-13 တို႔ကို အသံုးျပဴသြားမည္ဟုသိရသည္။

M-24 လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္


နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ထားသည့္ M-24 လက္ေျဖာင့္ရိုင္ဖယ္ကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ စတင္အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ ၎ေသနတ္သည္ မီတာ ၃၀၀မွ ၁၅၀၀အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး က်ည္စု (Minute of angle)မွာ ၁.၀ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

M-40 လက္ေျဖာင့္ပစ္ေသနတ္


ဆက္လက္ေဖာ္ျပရန္ က်န္ပါေသးသည္ခင္ဗ်ာ..။

4 comments:

 1. ကို mm ေရ.. ကၽြန္ေတာ္တို ့တပ္မေတာ္မွာ စႏိုက္ပါတပ္ဖြဲ ့ဆိုတာ သီးသန္ ့ကို ရွိသင့္တယ္လို ့ထင္ပါတယ္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္တို ့ ႏိုင္ငံ ရဲ ့ပထ၀ီ အေန အထား အရကို က ပုန္းလွ်ိဳကြယ္လွ်ိဳး ေပ်ာက္ႀကားလို မ်ိုုဳး စစ္ ဗ်ဴဟာေတြ အတြက္ အရမ္းေကာင္းတာကိုးဗ်..မ်ားေသာအားျဖင့္ သစ္ပင္ သစ္ေတာေတြရယ္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းေတြရယ္ေတြဟာ ခု တပ္မေတာ္နဲ ့တိုက္ခိုက္ေနတဲ ့လက္နက္ကိုင္ေတြ အႀကိုက္ပဲေပါ့ဗ်ာ. သူတို ့က ပုန္းလွိ်ဴးကြယ္လွ်ိဳးနဲ ့ေဆာ္တာဗ်..အဲေတာ့ တပ္မေတာ္ စစ္ေႀကာင္းေတြအတြက္ စႏုိက္ပါနဲ ့ကာကြယ္တာ ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို ့တပ္မေတာ္ အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ဗ်..ဥပမာဗ်ာ တပ္မေတာ္ က လက္နက္ကိုင္ စခန္းတစ္ခု ကို သိမ္းေတာ့မယ္ဗ်ာ.. အဲ ေတာ့ ထိုးစစ္လုပ္ဖို ့စစ္သားေတြက တက္ရျပီ.(သံခ်ပ္ကာေတြပါရင္ေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ေပါ့ဗ်ာ. ဒါေပမဲ ့လည္း နယ္ေျမကန္ ့သတ္ခ်က္ က ရွိသဗ်..ေတာင္ထူတဲ ့ေန ရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတာနက္ထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္..ဒီကားေတြသြားမရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျခက်င္ပဲ ခ်ီတက္ရမွာပါပဲ) အဲေတာ့ဗ်ာ ထိုးစစ္လုပ္ဖို ့တပ္မေတာ္သားေတြ က တက္လာျပီဗ်ာ..ဒါေပမဲ ့ဟိုဖက္က လက္နက္ကိုင္ေတြ က ဒီေနရာေတြ ကို ကၽြမ္းက်င္ျပီးသားဗ်ာ.သူတို ့က ဒီေဒသမွာပဲ က်က္စားေနတာ..ဒါေႀကာင့္ တပ္မေတာ္က ေျမပံုေတြ နဲ ့လာတယ္ပဲထားဦး.. က်ိန္းေသတာကေတာ့ ဟိိုဖက္က ပိုျပီး နယ္ေျမကၽြမ္းတယ္ဗ်ာ.. ဒီေတာ့ လာတဲ့လမ္းမွာ ေစာင့္တိုက္တာမ်ိဳးေတြ ရွိလာျပီ..ေျပာက္က်ားတိုက္တာမ်ိဳးေတြ ရွိလာျပီဗ်ာ..ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ခံေတာ့ခံရဦးမွာပဲ ဗ်ာ .. နည္းနည္းမ်ားမ်ားေပါ့.. အဲေတာ့ဒါကိုကာကြယ္ဖို ့ကဗ်ာ...ထိုးစစ္ မစ ခင္မွာ အဲဒီေဒသကို စႏုိက္ပါသမားေတြနဲ ့အထူးတပ္ဖြဲ ့၀င္ေတြကို နည္းနည္း စီ အဖြဲ ့ငယ္ေလးေတြ ဖြဲ ့ျပီးထည့္ေပးလိုက္.. ကိုယ္က သူ တို ့ကို အရင္ဆံုး ေပ်ာက္ႀကားနည္းနဲ ့ရွင္းထားမွာဗ်.. ကိုရီးုယားကၽြန္းဆြယ္ စစ္ပြဲ တုန္းက ေျမာက္ကို ရီးယား ကြန္မန္ဒိုနဲ ့စႏိုက္ပါ 30ေလာက္က အေမရိကန္စစ္သား 100ေလာက္ကို သုတ္သင္ခဲ ့တယ္ဆိုပဲ..(ေျမာက္က ေတာင္ကို ထိုးစစ္ဆင္တုန္းကပါ) အဲဒီေတာ့ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို ့ေတြနည္းနည္းေတာ့ ျဖံုကုန္မွာဗ်..စိတ္ေတြ လည္း ေျခာက္ျခားကုန္မွာ.. ဒီေတာ့မွ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္စ.. စႏုိက္ပါနဲ ့ကာကြယ္မွဳေတြ ကိုလည္းမရပ္ပဲ တပ္ဦးကေန လို္က္ျပီးေတာ့ ကာကြယ္.. ဒါဆိုရင္ေတာ့ က်ိန္းေသေလာက္ တယ္ အက်အဆံုးနည္းစြာ နဲ ့စခန္းသိမ္းႏုိင္မယ္ဆိုတာ...ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားထားတာေလးပါဗ်ာ.. ျပည့္စံုမွဳေတာ့မရွိေလာက္ဘူးဗ်.ကၽြန္ေတာ္ အဲဒါေလးကို အရမ္းေျပာခ်င္ေနလို ့ ကို m m ေရ

  ReplyDelete
 2. ကိုhtetခင္ဗ်ာ၊ကိုhtetေရးသားထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြဟာကိုဖိုးတရုတ္ဘေလာ့ကကူးေရးထားတာလို႔ထင္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္လည္းကိုဖိုးတရုတ္ကိုဝင္အားေပးေနက်မို႔ပါ။သူ႔မွာေလတပ္သတင္းမ်ားအခိုင္အမာရွိနိုင္ေပမဲ့ေရတပ္သတင္းမွာေတာ့မွားေနပါတယ္။
  ကိုhtetခင္ဗ်ာ၊တပ္မေတာ္ေရမွာေရတပ္သေဘၤာမ်ားအားတည္ေဆာက္ခ်င္တိုင္းတည္ေဆာက္designေရးဆြဲခ်င္တိုင္းေရးဆြဲ၍မရပါခင္ဗ်ာ။နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာplanအရမည္သို႔ေသာဖရီးဂိတ္အမ်ိဳးအစားတည္ေဆာက္ရမည္ကိုထိုစဥ္ကတပ္ခ်ဳပ္မွအၾကမ္းဖ်င္းညြန္ၾကားပါတယ္၊ထိုညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္ခ်ေပးနိုင္ေသာဘက္ဂ်က္အတြင္းplanမ်ားေရးဆြဲၿခင္းdesignေရးဆြဲၿခင္းၿပဳရပါတယ္၊Planမ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္းcontingency plan, shell expansion plan, general arrangement plan and frame arrangement planစသည္ၿဖင့္planေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔အတိအက်ေရးဆြဲရပါတယ္frameမ်ားအားတစ္ခုနွင့္တစ္ခုဘယ္ေလက္ space ထားရမယ္angle degreeဘယ္ေလာက္ထားရမယ္ဆိုတာတြက္ခ်က္ရတဲ့အၿပင္လက္နက္မ်ား၊super structureမ်ား၏weightေၾကာင့္frameတစ္ေခ်ာင္းစီတြင္သက္ေရာက္အားstressေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာမည့္bending moment shearing forceမည္မွ်ၿဖစ္လာမည္ထိုအတြက္ thicknessနွင့္spaceအားတြက္ခ်က္ရပါတယ္။ပံုဆြဲ၊ပံုၿပင္မ်ားnaval architectမ်ားၿဖင့္အထပ္ထပ္ညိွနွိုင္းၿပီးအထက္အဆင့္ဆင့္ကိုတင္ၿပရပါတယ္။
  ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္တာကဒီဇိုင္းမွားေနတယ္ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲခင္ဗ်ာ၊ကၽႊန္ေတာ္သိသေလာက္ေၿပာရရင္hull designေကာင္းပါတယ္ stabilityအရေၿပာရရင္အေရးၾကီးတဲ့ metercentric height( GM )ဟာeven unballast conditionနဲ႔all weatherမွာoperationလုပ္နိုင္တဲ့sufficient GMရွိပါတယ္၊Frigate standard ability and featureလည္းရွိပါတယ္။
  ဒီသေဘၤာမွာအဓိကအားနည္းတာကဒီဇိုင္းေအာက္တာ၊hangarမပါတာနဲ႔air defence missileနဲ႔fire control radarသံုးခုမွာအားနည္းတာဒါေတြပါ၊ဒီဇိုင္းေအာက္ရတာကဟိုးအရင္ဆြဲၿပီးသားဒီဇိုင္းကိုအေၿခခံထားလို႔ပါအတိအက်ေၿပာရရင္super structure( wheel house/bridge ရွိေသာcompartment )မွာဒီဇိုင္းေတာ္ေတာ္ေအာက္ပါတယ္ေရတပ္မွာမွီညမ္းရန္အၿခားနိုင္ငံမ်ားရဲ့steath features frigateမ်ား၏ drawingအၾကမ္းမ်ားလည္းရွိပါတယ္။
  hangarမပါတာ air defence missileနဲ႔ fire control radarအားနည္းတာကေတာ့သြားေလသူၾကီးရဲ့လမ္းညႊန္မွဳအမွား၊ဘက္ဂ်က္ခ်ေပးမွဳမလံုေလာက္တာေတြေၾကာင့္ပါ။
  ကိုMMခင္ဗ်ာတကယ္လို႔ခြင့္ၿပဳမယ္ဆိုရင္ယခုတပ္မေတာ္လက္နက္တပ္ဆင္မွဳအပိုင္းမွာလိုအပ္ေနတယ္လို႔ထင္မိတဲ့အပိုင္းေတြကိုေဝဖန္ေရးသေဘာမ်ိဳးေရးခ်င္ပါတယ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းအားမနာတမ္းေဝဖန္ေရးသားခ်င္တဲ႔အတြက္အေရးအသားၾကမ္းပါလိမ့္မယ္။ကိုMMခြင့္ၿပဳမၿပဳသိခ်င္ပါတယ္။

  ၅၅၆

  ReplyDelete
 3. ကိုkongေရ... မလာျဖစ္တာေတာင္ နည္းနည္းၾကာေနသလုိဘဲေနာ္.. ရပါတယ္ဗ် ေရးပါ.. အားလံုးအဆင္ေျပပါတယ္ဗ်ာ...။ ဖရီးဂိတ္ႀကီးအေၾကာင္းအခုလို အျမင္ေတြရွင္းသြားေအာင္ေဝဌေပးတ့ဲအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ...။

  ReplyDelete
 4. ကိုheinေရ.. စႏိုက္ပါတပ္ဖြဲ႔ေတြကေတာ့ တကယ္ကိုလိုအပ္တာဗ်... အခုလို ေဆြးေႏြးေပးတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ..။

  ReplyDelete