Saturday, November 3, 2012

ပံုစံ၉၅ ယာဥ္တင္ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္စနစ္


SPAAC qdkwm Self Propelled Anti Aircraft Gun &J htwdkyg/ jrefrmvdk qdk ,EÅ,m;wif av,mOfypf tajrmuf vdk hoHk;EIH;&r,f xifygw,f/ 'DyHkpHawGudk 'kwd, urmppfuwnf;u av,mOfypf pufaoewfBuD;awGudk csdefwyf,mOfawG ay: wifjyD; *smref eJ h &k&SawG oHk;cJh zl;ygw,fwJh.. / wmvwf avaMumif;umuG,fa&; eJ h Mum;jzwfwdkufav,mOfawGudk uRH jyD; 0ifvmwJh av,mOfawGudk acsrIef;zdk h oHk;wJhpHepfjzpfygw,f/ w&kwf wmwdk avaMumif;&efumuG,fa&;pHepf &J h tm;xm;&m wpfckjzpfwJh yHkpH 95 SPAAG awGu ueOD; qdkAD,ufawG&J h ZSU 23 &Sdufum pHepfudk yHkpH,lxm;wmygwJh.. / ol hpHepfu oHcsyfum ,mOf ay: rSm 25 rDvD puftajrmuf av;ck udk wyfxm;wmyg/ ypfcwfrI udk wmwdk a&'geJ hxdef;ygw,f/ w&kwfawG[m yHkpH 95 (PGZ 95) &J ha&S hajy; udk 1980 jynfhvGefawGrSm pwif yHkpHxkwf cJh ygw,f/

tJh'daemuf w&kwfwdk hxHk;pHtwdkif; armf'Dzdkif; tqifhqifh vkyfygw,f/ 1987 0ef;usifavmuf rSm qdkAD,ufxuf tqifhjrifhwJh tDwvD &J h
SPAAG pHepfwpfck jzpfwJh Sidam 25mm udk w&kwfawG &cJh[ef&SdjyD; tJh'd pHepfrSm oHk;wJh a&'gvrf;nTefpHepfudk yHkpH 95 rSm ajymif;vJ wyfqifcJhygw,fwJh / tDwvDu tJh'd pHepfudk 1987 rsm poHk;cJhygw,f/ w&kwfawG[m ueOD;yHkpH rSm puftajrmuf 4 ckyJ wyfxm;&m uwmwdk ypf ajrjyifrS a0[ifypf 'Hk; av;pif;udk ygwGJjyD; wyfqif vdkufygw,f / 'Hk;ysHawGu teDatmuf a&mifcsnfoHk; vrf;nTefpHepfudk oHk;ygw,f/ pufaoewf&J hvrf;nTefa&'gudk roHk;bl;aygh/ 'Dawmh wpfcsdefwnf;rSm &efoludk enf;vrf; ESpfck oHk;jyD; wdkufcdkufEdkifygw,fwJh/

usnfudk tvdktavsmuf rjywfjznfhEdkifwJhpHepf eJ hyHhydk;xm;jyD; 25 rDvDrDwm av,mOfypf pufaoewfBuD; awGudk wyfxm;ygw,f/ avaMumif;ypfrSwfudk txuf 90 'Du&D txd axmifypfEdkifjyD; ajrjyifypfrSwfudkvJ ypfcwfEdkifwJh twGuf or&dk;us pHepfawGvdk ajrjyifuae csOf;uyfvmr,fh &efoludkvJ wkef hjyefEdkifwJh tpGrf;udk &ygw,f/ol hrSm oHk;wJh a&'gawG[m 11 uDvdk twGif; csOf;uyfvmwJh avaMumif; ypfrSwfudk &SmazGEdkifjyD; 6 uDvdk twGif; 0ifvmwJh ypfrSwfudk 10 pu
úef htwGif; wkef hjyefEdkifavmufatmif jrefygw,fwJh./
 
w&kyfwyfrawmfoHk; yHkpH-95 ,mOfwifav,mOfypftajrmufpepf
 

onfhjyif w&kwfawG[m 'pf*spfw,f eJ huGefjyLwmoHk;xdef;csKyf pHepfawG avqmoHk; tuGm ta0; wGufcsufrI pHepfawG udkyg acwfeJ htnD wyfqifcJhygw,fwJh / ol h&J hpHepfwpfckrSm pufaoewfwif ,mOf 6 pD;? uGyfuJa&;,mOf wpfpD;? usnfjznfhay;&wJh axmufydk h,mOfwpfpD; tjyif yg0g
supply twGuf oD;jcm;,mOfwpfpD; yg yg0ifzGJ hpnf;xm;ygw,f/

pufaoewfawG &J hypfcwfrI [m tuGmta0;tm;jzifh wkdygw,f.. tvGefqHk; 5 uDvdkxuf rydkygbl;wJh? tajzmifh ypfcwfrI tuGmta0; (
slant range udktJhvdk yJ jyef&rvm; rod.. usnfu tJh'd tuGmta0; aemufydkif;qdk atmufudk jyefusoGm;a&m..? usOfoGm;vrf;u rsOf;auG; udk; ) qdk ydkenf;ygw,f/ ol hrSm wyfqifxm;wJh pufaoeyfawG[m 2.4 uDvdkrDwmuae 3.5 uDvdk rDwm twGif;u ypfrSwfudk ypfEdkif ygw,f/ onfhxuf a0;wJh ae&mu aecsOf;uyfjyD; a0[ifuae ajrjyifypf 'Hk;awGeJ h&efjyK hr,fh &efol h av,mOf &[wf,mOfawGudk awmh ol hrSm wyfxm;wJh 'Hk;ysHav;pif; udk oHk;jyD; 6 uDvdk rDwm tuGmta0; uwnf;u &efjyK Edkifygw,fwJh.. / ae hn ra&G;? &moDOwk ra&G; vSKyf&Sm; ypfcwfEdkifwJh 'DpHepf[m wmwdk avaMumif;umuG,fa&;pHepfrSm taumif;qHk; wpfckvdk hqdkEdkifygw,fwJh/ 

av,mOfypftajrmuf\ a&'gpepf

vufawGYprf;oyfypfcwfaepOf

ျမန္မာက်ဴးပစ္ဖိုရမ္မွ ကိုယိုးဒေရးေပးတ့ဲ တရုပ္တပ္မေတာ္သံုး ေခတ္မွီ ပံုစံ၉၅ ယာဥ္တင္ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္စနစ္အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္....။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတ့ဲ တာတိုေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ Tunguska M1 စနစ္မ်ားႏွင့္စာရင္ အနည္းငယ္အဆင့္နိမ့္ေသာ္လည္း ေလ့လာထားသင့္တ့ဲ လက္နက္စနစ္အေၾကာင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္.....။
 

7 comments:

 1. ဆရာသမား ဖတ္လို႔ မရဘူး။

  ReplyDelete
 2. အဂၤလိပ္လိုလားဂ်ာမန္လိုလား

  ReplyDelete
 3. ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲအေမ၇ိကန္စစ္ေ၇းေလ.က်င္မဲ.အေပၚဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ.

  ReplyDelete
 4. ဝင္းအင္းဝ သံုးထားတာပါ.... ဖတ္မရသူမ်ား ဝင္းအင္းဝ ထည့္ရပါမယ္....

  ReplyDelete
 5. ကို mm ေရ။ myanmar cupid ကို ကၽြန္ေတာ္member ၀င္ထားတယ္။ ၾကာၿပီ၊ ဟိုးအရင္ကတည္းကပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခု ကာကြယ္ေရးအပိုင္းကို ၀င္လို႔မရေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ကို mm ေကာ ၀င္လို႔ရတယ္ေပါ့။

  ReplyDelete
 6. ကိုmmေ၇တပ္မေတာ္ေရတပ္အေျကာင္းေလးေတြေ၇းေပပးပါအံုး

  ReplyDelete
 7. ကို mm ေရးစိတ္ေတာမဆိုးနဲ ကြ်န္ေတာ္တို အေနနဲ ၀င္းအင္၀သံဳးတာထက္ ပံုမွန္ ေဖာင့္ကုိသံဳးေစခ်င္တယ္ ဗ်ာ အိမ္မွာကြန္ပ်ဳတာ၇ွိတယ္လူအတြကမခက္ပင္မယ္ ဆိုက္ကေနလာေၿပာေနတယ္လူအတြက္ထည္ေတြးေစခ်င္တယ္ အမ်ားကၿမင္မွာအၾကံေပးနုိင္မွာေပါ့ ဗ်ာအမ်ားဖက္လိုရေအာင္ေတာ့လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္အတြက္ဖြင့္ထားတယ္ ဆုိက္မွာမဟုတ္တာ ဗ်ာ ေနာက္ၿပီးဆုိင္တုိက္ ၀င္းအင္၀သံဳးလားမသံုးလာေတာမသိဘူး ေဇာ္ဂ်ီတို္ myanmar 3 ေဖာင့္တိုေတာ့သံုး ပါတယ္ ဒီေတာ တစ္ၿခားလူသံဳးမ်ားၿပီလြယ္ကူတယ္ ေဖာင့္ကုိ သံဳေစခ်င္တယ္ :)

  ReplyDelete