Wednesday, August 3, 2011

တရုပ္တပ္မေတာ္ တိုက္ခိုက္ေရး သံခ်ပ္ကာ အသစ္မ်ား

ယခုအခါ ပီအယ္လ္ေအသည္ ေျပာင္းအခ်င္း ၁၂၂မမရွိ အေျမာက္ႀကီးမ်ားကို ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ပီအယ္လ္ေအ၏ ၁၂၂မမပါ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ပံုစံကို ပီအယ္လ္ဇက္-၀၇ဟုေခၚသည္။
အဆိုပါသံခ်ပ္ကာယာဥ္၏ တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ သံခ်ပ္ကာယာဥ္၏ ၁၂၂မမ အေျမာက္တပ္ဆင္ထားေသာ ဆံုလည္သည္ ၂၆၀ဒီဂရီလွည့္ႏိုင္ၿပီး အေျမာက္ပစ္ခတ္စဥ္ မီးခိုးထြက္မႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္ မီးခိုးထိန္း စနစ္ပါရွိၿပီး တစ္ေတာင့္ခ်င္းအျမန္ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္စနစ္ (ဆီမီးေအာ္တိုစနစ္) ျဖစ္သည္။
ဇက္ဘီဒီ-၀၇ စစ္ယာဥ္

အဆင့္ျမင့္တင္ထားသည္ အမ်ိဳးအစား

ဆံုလည္ေပၚတြင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ရန္သူ႔ၾကားျဖတ္မႈကို တန္ျပန္တိုက္စစ္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၇ယ.၆၂မမ(၀.၅လက္မ) စက္အေျမာက္တစ္လက္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ထို႔အျပင္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္၏ ဆံုလည္ေဘးတခ်က္စီတြင္ မီးခိုးဗံုးမ်ားလည္း တပ္ဆင္ထားပါသည္။ အဆိုပါသံခ်ပ္ကာယာဥ္သည္ ၾကည္း၊ေရ ႏွစ္သြယ္ သြားလားတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ရန္လည္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး ပီအယ္လ္ေအအတြက္ အစီးေရအေတာ္မ်ားမ်ားကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ဇက္ဘီဒီ-၀၅

ယခုပီအယ္လ္ဇက္-၀၇ ပံုစံအေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မတိုင္မီက ဇက္ဘီဒီ-၂၀၀၀ ေရွ႕ ေျပး ၾကည္း၊ေရႏွစ္သြယ္သြား အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ အမ်ိဳးအစား အစီး၄၀၀ကို ေနာရင္ကို ကထုတ္လုပ္ခ့ဲသည္။ZBD-05 စစ္သည္တင္သံခ်ပ္ကာယာဥ္ႏွင့္ ZTD-05ပစ္ကူေပး အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာမ်ားတြင္ ၃၀မမ စ္အေျမာက္တစ္လက္၊၇.၆၂မမ စက္လတ္တစ္လက္တပ္ဆင္ထားပါသည္။ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္သည့္ သံခ်ပ္ကာမ်ားတြင္ အဆိုပါလက္နက္မ်ား အျပင္ ရက္ဒ္အဲရိုး-၇၃ လမ္းညြန္ပ့ဲထိန္းပါ တင့္ဖ်က္လက္နက္ကိုလည္း တပ္ဆင္ထားပါသည္။

ပစ္ကူေပးZBD-2000 သံခ်ပ္ကာယာဥ္၏ ဆံုလည္တြင္ စစ္သည္၃ဦးလိုက္ပါႏိုင္ၿပီး ေျပာင္းအခ်င္း ၁၀၅၄၄ အေျမာက္ႀကီးတစ္လက္ႏွင့္ ၇.၆၂မမ စက္လတ္တစ္လက္ တပ္ဆင္ထားရွိသည္။
ယခုထုတ္လုပ္ထားသည့္ ၁၂၂မမ ယာဥ္တင္ အေျမာက္ သံခ်ပ္ကာယာသ္သည္ ေျခလ်င္တပ္တိုက္ခိုက္ေရး သံခ်ပ္ကာယာဥ္ျဖစ္ၿပီး သံခ်ပ္ကာယာဥ္၏ အတြင္းဘက္ ေဘးတစ္ဖက္စီတြင္လည္း အေျမာက္ဆံမ်ားထည့္သြင္းထားသည့္ ယမ္းတိုက္ပါရွိသည္။ယာဥ္တစ္စီးလံုး၏ အေလးခ်ိန္မွာ ၂၁တန္ျဖစ္သည္။
PLA၏ ၁၂၂မမ အျမာက္မ်ားသည္ ရုရွား၏ ၁၂၂မမ ဒီ-၃၀ ေဟာင္ဝစ္ဇာဆြဲ အေျမာက္က့ဲသို႔ စြမ္းရည္ရွိၿပီး ယမ္းအား အမ်ိဳးအစားအေပၚမႈတည္ၿပီး အေျမာက္ဆံအား ၁၅.၃ ကီလိုမီတာ၊၁၈ ကီလိုမီတာ၊၂၂ ကီလိုမီတာ အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ယမ္းျပင္း (H.E)ဗံုးမ်ားကို လိုအပ္သလို တပ္ဆင္ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။
ဇက္ဘီဒီ-၀၅ စစ္ယာဥ္

ဇက္တီဒီ-၀၅ ပစ္ကူေပးအေျမာက္ယာဥ္

3 comments:

 1. ကၽြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံရဲ့အၿဖစ္နိုင္ဆံုးရန္သူ(ဝါ)က်ဴးေက်ာ္နိုင္ေသာနိုင္ငံဟာဘယ္နိုင္ငံၿဖစ္မလဲၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ၊အၾကမ္းအား
  ၿဖင့္ၾကည့္္လွ်င္အေမရိကန္၊တရုတ္၊အိႏိၵယ၊ဘဂၤလား၊ယိုးဒီးယားနုိင္္ငံေတြၿဖစ္တာကိုေတြ႔ရမွာပါ။ထိုနိုင္ငံထဲကမွဘဂၤလားနဲ႔ယိုးဒီးယားနိုင္ငံဟာသူတို႔နိုင္ငံရဲ့စီးပြါးေရးအေၿခအေန၊နည္းပညာနဲ႔၊နိုင္ငံနွင့္တပ္မေတာ္အင္အားေတြအရက်ဴးေက်ာ္စစ္ၿပဳနိုင္တဲ့အေနအထားမရွိပါအမ်ားဆံုးနယ္စပ္စစ္ပြဲငယ္မွ်သာၿဖစ္နိုင္ပါတယ္။အိႏိၵယနိုင္ငံဟာအင္အားေတာင့္တင္းေပမဲ႔နည္းပညာနွင့္သူရဲ့အဓိကရန္သူမ်ားၿဖစ္တဲ႔တရုတ္နွင့္ပါကစၥတန္အေရးကရွိေနၿပန္ပါတယ္။ဒါဆိုအေမရိကန္နဲ႔တရုတ္နိုင္ငံတို႔ဘဲက်န္ေတာ့မွာပါ၊ဒီအထဲကမွအေမရိကန္ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံႏွင့္နယ္ေၿမဆက္စပ္မွုမရွိပါထို႔အၿပင္ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာသူတပါးနိုင္ငံကိုစၿပီးရန္စမက်ဴးေက်ာ္သေရြ႔၊အစိုးရမွလည္းၿပည္သူမ်ားအားအာဏာရွင္ကဲ့သို႔လူမိုက္ဂုဏ္မၿပဘဲတရားမွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္လၽွင္မက်ဴးေက်ာ္ပါ၊အေမရိကန္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံထက္အေရးၾကီးတဲ့နိုင္ငံေတြအမ်ားၾကီးပါ၊ထို႔အၿပင္သမိုင္းေၾကာင္းအရၾကည့္လွ်င္လည္းရန္သူမဟုတ္ဘဲမိတ္ေဆြနိုင္ငံသာၿဖစ္ခဲ့ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္မေတာ္ကိုအကူအညီမ်ားစြာ၊စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေငြေၾကးမယူဘဲဖရီးေပးခဲ့တဲ့နိုင္ငံၿဖစ္ပါတယ္။

  ဒါဆိုေနာက္ဆံုးအၿဖစ္နိင္ဆံုးရန္သူဟာတရုတ္နိုင္ငံဘဲက်န္ပါေတာ့တယ္၊တရုတ္ဟာသမိုင္းေၾကာင္းအဆက္ဆက္ရန္သူၿဖစ္ခဲ့ၿပီးရန္လိုေလာဘၾကီးတဲ့နိုင္ငံလည္းၿဖစ္ေနၿပန္ပါတယ္။နယ္ေၿမလည္းရွည္လွ်ားစြာဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာၿပႆနာမ်ားၿဖစ္နိုင္ပါတယ္၊ထို႔အၿပင္ကၽြန္ေတာ္တို႔နိင္ငံရဲ့မဟာဗ်ဴဟာပထဝီအေနအထားအရတရုတ္နိုင္ငံဟာအေမရိကန္နိုင္ငံနွင့္စစ္ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္္၎အိႏိၵယနွင့္စစ္ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္၎သူတို႔နိုင္ငံရဲ့အေနာက္ဘက္ဝင္ေပါက္လံုၿခံဳေရးနွင့္အိႏိၵယအားက်ဴးေက်ာ္ရန္ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံကိုတရုတ္တပ္မ်ားပို႔လႊတ္ၿပီးအရင္က်ဴးေက်ာ္လာမွာမလြဲမေသြၿဖစ္လာမွာပါ။

  အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာတရုတ္နိုင္ငံ၏က်ဴးေက်ာ္မႈခံရတဲ့အခါေနၿပည္ေတာ္ရဲ့အေၿခအေနနွင့္အေရးပါမႈကိုၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ၊စစ္ၿဖစ္တဲ့အခါေနၿပည္ေတာ္ေဒသဟာေလေၾကာင္းမွဗံုးထူထပ္စြာၾကဲခံရ၊cruise missilesမ်ားႏွင့္ေခါင္းမေေဖၚနိုင္ေအာင္ေနရာလပ္မက်န္ပစ္ခံရမွာမလြဲမေသြပါ၊ထို႔အၿပင္(စစ္ဦးဘီလူး)ဘီလူးဆိုင္းတီးၿပီးမ်ားလွစြာေသာTanks မ်ား MLRS မ်ားၿဖင့္တိုက္လာေသာတရုတ္က်ဴးေက်ာ္ေရးတပ္မ်ားကိုမိမိနယ္ေၿမမ်ားမဆံုးရွဳံးဘဲခ်က္ခ်င္းတန္႔သြားေအာင္ခံစစ္ၿပဳနိုင္ရန္မွာအလြန္ခက္ခဲပါတယ္၊မၿဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ေတာင္ဆိုနိုင္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ၏ေရွ႔ပိုင္းရွမ္းၿပည္နယ္ဟာရက္ပိုင္း(သို႔မဟုတ္)လပိုင္းအတြင္းရန္သူတရုတ္တို႔ရဲ့လက္ထဲက်သြားနိုင္ပါတယ္၊ဒီအေၿခအေနမွာရွမ္းကုန္းေၿမၿမင့္အစပ္၊အေၿခမွာရွိတဲ့ေနၿပည္ေတာ္ရဲ့လံုၿခံဳေရးဟာဘယ္လိုမွမေကာင္းနိုင္ပါ၊ေနၿပည္ေတာ္ေဒသဟာပထဝီေၿမအေနအထားအရတင့္ကားမ်ားစစ္ကစားရန္သင့္ေတာ္တဲ့ေၿမအေနအထားၿဖစ္ေနတာကလည္းလံုၿခံဳေရးအဓိကအားနည္းခ်က္ၿဖစ္ေနၿပန္ပါတယ္၊ဗံုးမ်ားေန႔ေရာညပါဗံုးမိုးရြာၿခင္းခံေနရတဲ့ေဒသဟာတပ္မေတာ္ကိုဘယ္လိုCommand And Control လုပ္နိုင္မွာလဲဗ်ာအခုတူးထားတဲ့Underground Tunnel မ်ုားUnderground Command And Control Centerမ်ားဟာသိရသေလာက္ေၿမေအာက္ရွိအမာခံအမိုးဟာသံကူကြန္ကူရစ္တစ္ေပခြဲနွစ္ေပအထူေလာက္ဘဲရွိပါတယ္(မွတ္ခ်က္။အီရတ္တို႔ရဲ၆ေပအထူဝါေဆာနည္းပညာဗံုးခိုက်င္းေတြဟာအေမရိကန္ရဲ့ငလွ်င္ဗံုး၊ဘန္ကာဖ်က္ဗံုးေတြေအာက္မွာၿပားၿပားဝတ္ခဲ့ရပါတယ္)Underground Tunnel နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအၿဖစ္အပ်က္တစ္ခုေၿပာၿပရလွ်င္ေနၿပည္ေတာ္ပတ္လည္တေလၽွာက္တူးထားတဲ့Tunnelမ်ားအားေၿမေအာက္ရထားလမ္းေၾကာင္းအၿဖစ္အသြင္ေၿပာင္းရန္ဂ်ပန္မ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ္လည္းဂ်ပန္မ်ားမွတူးထားၿပီးေသာေၿမေအာက္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမ်ားဟာအဆင့္အတန္းမၿပည့္ဝသၿဖင့္အသစ္တူမည္ဆို၍ပ်က္သြားပါတယ္(ယခုရုရွားနွင့္လုပ္မည္ဆိုေသာေၿမေအာက္ရထားလမ္းမွာအသစ္တူးမည္လားေဖါက္ၿပီးသားဥမင္ဘဲၿပန္သံုးမလားမသိပါ)အရပ္ဘက္မွာေတာင္အဆင့္မမွီတဲ႔ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းေတြဟာစစ္ေရးမွာဘယ္ေလာက္မ်ားအသံုးဝင္နိင္မွာပါလဲဗ်ာ။ထို႔အၿပင္ယခုေခတ္စစ္ပြဲမ်ားမွာဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမ်ားဟာေခတ္မမွီေတာ့ပါ။ဥပမာအားၿဖင့္Yugoslavia နိုင္ငံအားအေမရိကန္ဝင္တိုက္စဥ္ကbillionsေပါင္းမ်ားစြာအကုန္ခံၿပီးတည္ေဆာက္ထားေသာေၿမေအာက္ Zeljava Air Baseၾကီးမွာတကယ္တမ္းစစ္ၿဖစ္တဲ့အခါဘာမွအသံုးမဝင္ခဲ့ပါ။၎အၿပင္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းတို႔အားေထာက္လွမ္းေရးၿဂိဳဟ္တုမ်ားနွင့္တည္ေဆာက္စဥ္ကထဲကအလြယ္တကူေတာက္လွမ္းနိုင္ပါတယ္၊အခုေလာက္ဆိုနိုင္ငံၾကီးမ်ားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားမွကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဥမင္ေတြကိုေထာက္လွမ္းမွတ္ပံုတင္ၿပီးၿဖစ္ေလာက္ေနပါၿပီ။ထိုဥမင္မ်ားအတြက္ေငြမ်ားလည္းမ်ားစြာကုန္ခဲ့ပါၿပီ။

  ReplyDelete
 2. ေဆြးေႏြးလိုေသာေနာက္တစ္ခ်က္မွာယခုၾကိဳးစားေနတဲ့Nuclear Boomထုတ္လုပ္ေရး SRBM၊ ICBM မ်ားထုတ္လုပ္ေရးအဓိကအာရံုစိုက္ေနတဲ့အိမ္မက္ဟာေၿခလွမ္းက်ဲသလိုမ်ိဳးၿဖစ္ေနတယ္လို႔ထင္ပါတယ္၊ဒါေတြမထုတ္လုပ္ခင္ကၽြန္ေတာ္တို့ဟာConventional Warသမရိုးက်စစ္ပြဲအတြက္စစ္လက္နက္မ်ားၿပည့္စံုလံုေလာက္မႈရွိပါၿပီလား၊သို႔မဟုတ္အေတာ္အသင့္ၿပည့္စံုၿပီလား၊အေတာ္အသင့္ၿပည့္စံုၿပီရင္ေတာ့အထက္ပါအရာေတြကိုထုတ္လုပ္ဖို႔အဓိကအာရံုစိုက္နိင္ပါၿပီ။

  ကဲၾကည္းတပ္ကစၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။
  ၾကည္းတပ္မွာရွိတဲ့မဟာဗ်ဴဟာလက္နက္ၾကီးၿဖစ္တဲ့155mm Howitzer မ်ားကိုၾကည့္ရေအာင္၊တပ္မေတာ္ၾကည္းမွာ SH-2နွင့္Nora B-52တို႔သာအလၽွင္အၿမန္ေရႊ့ေၿပာင္းနိင္တဲ့အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ပါတယ္ဒါေတာင္အေတာ္အဆင့္သာေခတ္မွီတဲ့စနစ္ၿဖစ္ပါတယ္၊ဒီစနစ္ေတြဟာTruckကားေပၚတင္ထားတဲ့စနစ္ၿဖစ္တာေၾကာင့္ေၿမအေနအထားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနၿပန္ပါတယ္။က်န္တဲ့155mm Howitzer အမ်ိဳးအစားမ်ားဟာTowedအမ်ိဳးအစားမ်ားၿဖစ္သၿဖင့္ေခတ္မမွီေတာ့ပါ၊( Towedအမ်ိဳးအစားမ်ားဟာေရႊ႔ေၿပာင္းနိင္မႈေနွးေကြးေသာေၾကာင့္ရန္သူရဲ့ေကာင္တာပစ္မႈကိုခံရနိင္ပါတယ္)၊အထက္မွာကိုMMေဖၚၿပထားသလိုZBDအမ်ိဳးအစားကဲ့သို့အမ်ိဳးအစားေတြတပ္မေတာ္မွာမ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။ထို႔အၿပင္MLRSမ်ားလည္းအေရအတြက္မ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္၊ယခုတပ္မေတာ္မွာရွိတဲ့155mm Howitzers and MLRSမ်ားဟာလံုေလာက္မႈမရွိပါ။ဒါေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔နိင္ငံမွာထုတ္လုပ္နိင္ေအာင္ဦးစားေပးၾကိဳးစားရပါမယ္။
  Tanks ,IFV ,PAC မ်ားဟာလဲလံုေလာက္မႈမရွိေသးပါ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာေခတ္မွီတင့္ကားမ်ားဟာေစ်းၾကီးလြန္းတာေၾကာင့္ၾကည္းတပ္မွာမ်ားစြာမရွိပါ။ဒီအခက္အခဲကိုေၿဖရွင္းရန္IFV မ်ားPACမ်ား ေပၚတြင္122mm Howitzersတပ္၍ေသာ္၎ Direct Shoot ပစ္နိုင္ေသာ120mm Twin Auto motors အား္IFV၊ PACမ်ားေပၚတြင္တပ္၍ေသာ္၎Light Tankမ်ားအၿဖစ္ၿပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္၍လိုအပ္ခ်က္ကိုေၿဖရွင္းဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။
  ေရတပ္
  ေရတပ္အေနနဲ႔ေၿပာရရင္ယခုအခ်ိန္အခါတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါတယ္၊ေရတပ္စခန္းမ်ားတြင္သေဘၤာမ်ားစနစ္တက်ကပ္ရန္ဆိပ္ခံတတားမ်ားလိုအပ္ေနပါတယ္၊ထို႔အၿပင္Frigates, Corvettes, FAC, Mine-sweepers, Amphibious Ships မ်ားစြာလိုအပ္ေနပါတယ္Destroyersဆိုလွ်င္တစီးမွ်ပင္မရွိဘဲဖရီးဂိတ္မွာလည္းလက္ရွိတြင္တစ္စီးထဲသာရွိေနနိုင္ပါေသးတယ္၊ထို႔အၿပင္၄၄စီးရီးေရငုတ္သေဘၤာတိုက္ခိုက္ေရးသေဘၤာမ်ားမွာေဟာင္းႏြမ္းလြန္းလွၿပီးၾကာၾကာေမာင္း၍မရဘဲမၾကာခဏပ်က္ေသာေၾကာင့္ေဒါက္ကင္ေပၚတင္ထားရတာမ်ားပါတယ္၎အၿပင္မၾကာလွေသာႏွစ္ေတြမွာတပ္ေတာ္ဝင္အၿဖစ္မွအနားေပးရပါေတာ့မယ္၊ယခုလက္ရွိCorvettesနွင့္ FACမ်ားတြင္တပ္ထားေသာSSMမ်ားSurface Search Radar ၊ Fire Control Radar ၊ AA Gunမ်ားအားဆင့္ၿမွင့္ရန္၊မရွိေသးေသာသေဘၤာမ်ားအားတပ္ရန္မ်ားစြာအေရးတၾကီးလိုအပ္ေနပါတယ္၊ယခုလက္ရွိFrigatesတြင္Air Defence Missileမ်ားအဆင့္ၿမွင့္ရန္မရွိေသးေသာ Corvettes, FACမ်ုားတြင္Air Defence Missile System္မ်ားတပ္ရန္မၿဖစ္မေနလိုအပ္ေနပါတယ္။(ယိုးဒီးယားတြင္ဖရီးဂိတ္၈စီး၊ဘဂၤလားတြင္ဒံုးတပ္ထားေသာဖရီးဂိတ္၂စီးႏွင့္ဒံုးမတပ္ထားေသာအေဟာင္း၃စီးအားယခါဒံုးင-၈၀၂မ်ားတပ္ေတာ့မည္ဟုသိရပါသည္)

  ေလတပ္
  ေလတပ္တြင္MIG-29အစီး၃၀သာရွိၿပီး၎တို႔ဟာSMT standard or M1/M2 standardေလာက္ရွိရန္ရွိရင္းစြဲ၁၂စီးနွင့္အသစ္ေရာက္လာမည့္အစီး၂၀အားအဆင္႔ၿမွင့္ရန္လိုအပ္ပါတယ္၊လက္ရွိတိုက္ေလယာဥ္အင္အားအေရအတြက္ကိုမ်ားစြာတိုးခ်ဲ့ဖို႔လိုပါတယ္။Transport Y-8မ်ားေလးစီးသာရွိၿပီးေခတ္မွီမႈမရွိတဲ့အၿပင္အၿမင့္ေပ၁၀၀၀ေအာက္တြင္ရိကၡာခ်သည့္လုပ္ငန္းမလုပ္နိင္ဘဲကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာရွိပါတယ္၊F-27ႏွစ္စီးဟာလည္းအိုမင္းေနတဲ့အၿပင္ATRနွစ္စီးဟာလည္းလူသယ္ေလယာဥ္အၿဖစ္သာသံုးနိင္ပါတယ္။F-7 ႏွင့္A-5ေလယာဥ္မ်ားအားအမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားၿဖင့္အစားထိုးရန္အထူးလိုအပ္ေနပါတယ္။
  ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿပည္တြင္းမွာတိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ေခတ္မွီေရတပ္သေဘၤာအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ုား၊155mm Howitzer, MLRS ,Tanks, IFV, APC, AA Missiles, SSM/ASM Anti Ship Missiles မ်ားထုတ္လုပ္ရန္နည္းပညာမ်ားဝယ္ယူရန္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ရန္ပိုအဓိကထားသင့္ပါတယ္။
  အထက္ပါကၽြန္ေတာ္ရဲ့ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုၿပန္လွန္ေဝဖန္ေထာက္ၿပေဆြးေႏြးဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

  ၅၅၆

  ReplyDelete
 3. ကိုkongေရ ကၽႊန္ေတာ္ဆိုက္မွာ ပိုစ့္အေနႏွင့္ တင္လိုက္ပါတယ္ဗ်ာ ပိုၿပီးဖတ္ျဖစ္ၾကမည္ထင္လို႔ပါ...။ေနာက္ထပ္လည္း ေဝမွ်ေပးပါဦးခင္ဗ်ာ...။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...။

  ReplyDelete